Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és néhány társadalmi hatásuk

Dr. Anda Angéla Dr. Burucs Zoltán Dr. Kocsis Tímea (2011)

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ

Vízbázis-védelem

Vízbázis-védelem

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről a 123/1997. (VII. 18.) kormányrendelet rendelkezik. Néhány fontosabb paragrafusát az azokhoz tartozó alpontok nélkül alább közöljük.

4. § (1) A felszín alatti vízbázis védőidomát, védőterületét az elérési idő alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva kell méretezni. A számítások során a felszín és a telített zóna felszíne közti szivárgási időt figyelmen kívül kell hagyni.

5. § A felszíni vízre telepített vízkivétel védelme érdekében belső és külső, valamint hidrológiai védőövezetet kell kijelölni, amelyet a 3. számú melléklet alapján …kell méretezni…

6. § A vízkezelő és -tároló, valamint az ásvány- és gyógyvíztároló műtárgyak védelmére a védőterületet, a vízszállító és -elosztó vezeték védelmére a védősávot a 4. számú melléklet alapján … kell kijelölni, hogy…

A védőidomok, védőterületek, védősávok kijelölése

8. § (1) A védőidomot, védőterületet és védősávot a védett vagy védeni tervezett vízbázis, vízilétesítmény megvalósítására, a vízhasználat gyakorlásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező felügyelőség e rendelet előírásai alapján - az államigazgatási eljárás általános szabályai, valamint külön jogszabályban meghatározott eljárás során - jelöli ki.

Felszín alatti vizek védelmét érintő fontosabb hazai szabályozások

Forrás: www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/fav/favm/favm_mell_01.htm

Törvények:

-;a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv.

-;a termőföldről szóló 1994. évi LV. tv.

-;a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv.

-;a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv.

-;a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv.

-;az erdőkről és az erdők védelméről szóló 1996. évi LIV. tv.

-;a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv.

Kormányrendeletek:

-;38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről

-;72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról

-;123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről

-;203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról

-;33/2000. (III.17.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek minőségét érintő tevékenységekkel összefüggő egyes feladatokról

-;239/2000. (XII.23.) Korm. rendelet a bányatavak hasznosításával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről

-;20/2001. (II.14.) Korm. rendelet a környezeti hatásvizsgálatról

-;49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről

-;50/2001. (IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának és kezdésének szabályairól.

-;193/2001.(X.19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól

-;201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

-;203/2001. (X. 26.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének egyes szabályairól

Miniszteri rendeletek:

-;18/1992. (VII. 14.) KHVM rendelet a víziközművek üzemeltetésének követelményeiről

-;18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről

-;4/1997. (III.5.) IKIM-KTM-KHVM együttes rendelet a Magyar Geológiai Szolgálat részére szolgáltatandó földtani kutatási adatok köréről és forgalmazásának rendjéről

-;29/1997. (IV. 30.) FM rendelet az erdők védelméről szóló Tv. végrehajtásáról

-;22/1998. (XI.6.) KHVM miniszteri rendelet a vízügyi igazgatási szervezet vízrajzi tevékenységéről

-;11/1999. (III. 11.) KHVM rendelet a vízügyi célelőirányzat felhasználásáról

-;43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet-járulék kiszámításáról

-;74/1999. (XII.25.) EüM rendelet a természetes gyógytényezőkről

-;10/2000. (VI.2.) KöM - EüM - FVM - KHVM együttes rendelet a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

-;28/2001. (XII.23.) KöM rendelet a Környezet-védelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásának, nyilvántartásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Utasítások, Tájékoztatók:

-;8001/2000. (Kö. Vi. Ért. 5.) KöViM - KöM együttes tájékoztatója a távlati vízbázisokról

-;25/2001. (K. Ért. 2002. évi 2.) KöM utasítás Környezetvédelmi alap célfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat működtetési szabályairól szóló 4/2001. (K. Ért. 4.) KöM utasítás módosításáról

-;8001/2002. (K. Ért. 2.) KöM tájékoztatója a 33/2000. (III.17.) Kormányrendelettel előírt adatlap közzétételéről szóló 8002/2000. (K. Ért. 6.) KöM tájékoztató módosításáról

-;8/1970. (V. É. 6.) OVH utasítás a hévízművek (hévízkutak) üzemeltetési szabályzatának kiadásáról

-;2/1971. (V. 18.) OVH rendelkezés a hévízkutak kötelező időszakos műszeres felülvizsgálatáról és karbantartásáról