Ugrás a tartalomhoz

Globális környezeti problémák és társadalmi hatásuk II.

Prof. Tamás János, Dr. Juhász Csaba, Dr. Pregun Csaba, Dr. Nagy Attila, Szőllősi Nikolett, Gerőczi Viktória, Fórián Tünde (2008)

Debreceni Egyetem a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

2.1. A fogyasztóvédelem szervezeti felépítése Magyarországon

2.1. A fogyasztóvédelem szervezeti felépítése Magyarországon

A magyarországi fogyasztóvédelem állami szerveken és társadalmi - civil érdekképviseleti szerveződéseken keresztül érvényesül.

2.1.1. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), mint Központi szerv

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot (6. ábra), mint a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség és a regionális közigazgatási hivatalok szakigazgatási szerveiként működő fogyasztóvédelmi felügyelőségek (beleértve azok területi osztályait is) jogutódját a Kormány a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII.31.) rendeletével hozta létre. Az NFH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező központi hivatal, jogi személy, amely a Kormány által – a fogyasztóvédelemért felelős kijelölt miniszter irányítása alatt áll. Az NFH központi szervből, területi szervekből, valamint azok kirendeltségeiből áll. Az NFH szervezeti és működési szabályzatát a nemzetgazdasági miniszter 8/2010 (XII. 10.) NGM utasításának melléklete tartalmazza.

Az NFH önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely saját előirányzatai, bevételei és a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogosultsággal rendelkezik. Az NFH élén a főigazgató áll, aki egyszemélyi felelős vezetőként önállóan gyakorolja a hatóság tevékenységével összefüggő feladat- és hatásköröket. Az NFH központi szervének szervezeti egységei önálló feladatkörrel és a feladatok végzéséhez szükséges önálló hatáskörrel rendelkező egymás mellé rendelt szervezeti egységek, amelyek tevékenységüket egymással szoros együttműködésben végzik.

Szakmai irányítás tekintetében az NFH központi szervének szakmai főosztályai, osztályai szoros kapcsolatot tartanak fenn, folyamatos információcserét folytatnak a regionális felügyelőségek szakmai osztályaival és a kirendeltségekkel.

Az NFH többek között ellenőrzi a fogyasztókat érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását, közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában. Együttműködik a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátó más állami szervekkel. Ellátja a piacfelügyeleti tevékenységeket, ellenőrzi az áruk és szolgáltatások biztonságosságát, vizsgálatokat végez, intézkedéseket tesz és működteti a Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszert. Részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai Termékbiztonsági Hálózatban. Működteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX), melynek célja a tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén. Összekötő hivatalként végzi a fogyasztóvédelmi hatóságok együttműködéséről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának a Magyar Köztársaságban történő összehangolását. A fogyasztók vagyoni érdekének védelme céljából irányítja, koordinálja és ellenőrzi az áruk forgalmazására és a szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben. Ellátja a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényből adódó feladatokat. Ellenőrzi az áruk és szolgáltatások minőségére, a megfelelőség igazolására vonatkozó előírások megtartását, követelményeinek teljesítését, eljár a fogyasztók kifogásaival és panaszaival kapcsolatos szabálytalan ügyintézés tekintetében. Ellenőrzi a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó jogszabályi előírások teljesítését. Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztók oktatásához. Ellenőrzi a gazdasági reklámtevékenységre és az elektronikus kereskedelemre vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések megtartását. Vizsgáló laboratóriumaiban — hatósági, köztestületi felkérésre és megbízás alapján — vizsgálatot végez, illetve szakértői véleményt készít. A tisztességtelen általános szerződési feltételek kapcsán, valamint az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz, közérdekű keresetet indít.

2.1.2. Területi Felügyelőségek

Az NFH területi szervei az igazgatók által vezetett regionális felügyelőségek (továbbiakban felügyelőségek). A felügyelőségek szervezeti egységei – a regionális felügyelőségek székhelyen kívüli a megyeszékhelyeken működő kirendeltségek. Az NFH területi szerveit az igazgató képviseli. Valamennyi regionális felügyelőség működtet egy Hatósági Tanácsadó irodát.

Regionális Felügyelőségek és az illetékességi területek:

 • Nyugat-dunántúli: Győr-Moson-Sopron megye, Vas megye, Zala megye

 • Közép-dunántúli: Fejér megye, Komárom-Esztergom megye, Veszprém megye

 • Dél-dunántúli: Somogy megye, Baranya megye, Tolna megye

 • Észak-magyarországi: Heves megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Nógrád megye

 • Közép-magyarországi: Budapest, Pest megye

 • Észak-alföldi: Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 • Dél-alföldi: Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye

A Nyugat-dunántúli, Közép-dunántúli, Dél-dunántúli, Észak-magyarországi, Észak-alföldi, Dél-alföldi Regionális Felügyelőség szervezete 4 szervezeti egységből áll:

 • két kirendeltségből,

 • egy régióközpontból,

 • valamint egy Hatósági és Jogi Osztályból.

A Közép-magyarországi Regionális Felügyelőség 5 szervezeti egységből áll:

 • Igazgatói Titkárság,

 • Hatósági és Jogi Osztály,

 • Fogyasztóvédelmi Osztály,

 • Piacfelügyeleti Osztály,

 • Fogyasztó-kapcsolati Osztály.

2.1.3. Fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó egyéb szervek

Az általános fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon kívül számos különös hatáskörű, fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó szervet találunk a közigazgatás szervezetrendszerében.

 • A pénzügyi szolgáltatási tevékenység felügyeletéért felelős Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete – PSZÁF (államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §).

 • A gazdasági verseny szabadsága és tisztasága felett őrködő Gazdasági Versenyhivatal.

 • A népegészségüggyel kapcsolatos állami feladatokat ellátó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat – ÁNTSZ.

 • A média, az elektronikus hírközlés, a postai és az informatikai szolgáltatások piacának törvényes és zavartalan működésének biztosításáért felelős Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, illetve a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény módosítása értelmében a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a hatóság részét képező Médiatanács megalakulását követően) egységesen látja el a jogelőd Nemzeti Hírközlési Hatóság továbbá a Médiatanács jogelődjének, az Országos Rádió és Televízió Testület feladat- és hatásköreit.

 • A munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági feladatok ellátásával foglalkozó Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség.

 • A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal.

 • Az élelmiszerbiztonság területén a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal.

 • Az energiát (földgáz, távhő, elektromos áram) szolgáltató társaságok felügyelete mellett szabályozási és fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó Magyar Energiahivatal.

2.1.4. Fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó civil szervek

A Fogyasztók Országos Tanácsa 1982-ben jött létre, majd az 1991. évi átszervezéssel meg alakult jelenlegi formájában az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE). Az elmúlt évek során az OFE számára a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy az önkéntesség erős alapjaira támaszkodva hogyan tudja legjobban fejleszteni szakmai tevékenységét, és mennyire képes befolyást gyakorolni az ország fogyasztóvédelmi politikájára. Az OFE olyan kiemelkedően közhasznú non-profit szervezet, amely helyi fogyasztóvédelmi csoportok szövetségeként, és ugyanakkor országos érdekvédelmi csoportosulásként is működik. Az OFE tagsága magában foglalja Magyarország minden megyéjének regionális fogyasztóvédelmi csoportjait, valamint több város helyi fogyasztóvédelmi szervezeteit. Az OFE erejét főként az egyéni és szervezeti tagok önkéntessége adja – a különféle területek (jogi tanácsadás, élelmiszerbiztonság, pénzügyek, média és PR) szakértőin kívül jelenleg mintegy 2000 önkéntes kapcsolódik be munkánkba, idejüket és szakértelmüket a fogyasztóvédelemnek és az OFE-nek (7. ábra) szentelve. (http://www.ofe.hu)

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete - FOME (8. ábra) az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejött országos társadalmi szervezet, működése a Magyar Köztársaság területére terjed ki. A FOME tevékenységi körében gondoskodik a fogyasztói érdekek feltárásáról, képviseletéről és védelméről. Az Egyesület szervezi és támogatja a fogyasztói jogi képviseletet, közvetlen jogi képviseletet viszont nem lát el. Az Egyesület a 6/1989. (VI.8.) IM rendelet tájékoztatójában megjelölt tevékenységek közül a következőket folytatja: oktatási tevékenység, kutatási tevékenység, jogvédő tevékenység, nemzetközi tevékenység.

Magyarországi Biztosítottak és Fogyasztók Egyesületét - MOBFE (9. ábra) a biztosítási problémák egyszerűbb megoldásáért, azok megelőzéséért 1999 végén tucatnyi magánszemély hozta létre. Célja a különböző biztosítási panaszok kivizsgálása, megoldásának segítése, lehetőleg peren kívül.

A 2001. évben bejegyzett Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége (FEOSZ) (10. ábra) független társadalmi szervezet, amely alapszabályában a fogyasztóvédelmi szervek érdekképviseletét jelölte meg és tevékenységét azóta is ennek megfelelően végzi. Többek között közreműködik a hazai fogyasztóvédelmi politika kialakításában, elősegíti a fogyasztók érdekeit figyelembe vevő jogszabályalkotást, konferenciát, bemutatót szervez, kiadványt jelentet meg, fogyasztóvédelmi oktatást, -képzést, pedagógus-továbbképzést szervez, jogi segítségnyújtást végez, stb.. A Szövetség feladatai közé tartozik továbbá a hazai civil fogyasztóvédelmi kultúra fejlesztése, az egységes fellépés megvalósítása. A Szövetség tagjai az általános célok mellett a fogyasztók egy-egy olyan speciális területen való védelmét szolgálják, mint például a biztosítás, az energiaszolgáltatás vagy a társasházak működtetésével kapcsolatos viták megoldása.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete non-profit, közhasznú szervezet (11. ábra). Célja a fogyasztók hosszú távú érdekeinek képviselete, a fogyasztók tájékoztatása. Célja továbbá, hogy Magyarországon népszerűsítse és támogassa a környezettudatos vásárlói magatartást, az etikus (környezetileg és társadalmilag felelős) vásárlást és vállalati tevékenységet, a fenntartható fogyasztási és termelési mintákat, az ökoszociális piaci érzékenységet, illetve a vásárlók jogainak és kötelességeinek ismeretét. Az egyesület működteti a TudatosVásárló.hu internetes magazint, illetve a Cégmérce című adatbázist, amely támogatást nyújt a fogyasztóknak abban, hogy a felelősen működő vállalkozásokat támogassák elköltött forintjaikkal, illetve, hogy megtudják, mely vállalatok érdemtelenek a támogatásra.

Magyar Energiafogyasztók Szövetsége (MESZ), mely a magyar energiafogyasztók érdekképviseleti, érdekvédelmi és érdekérvényesítési szervezete. Közreműködik a kis- és nagyfogyasztókat érintő energiagazdálkodási kérdések szabályozásában, valamint jogi tanácsadást biztosít.

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet (FJSZ), melynek célja érvényesíteni a fogyasztók jogait; fellépni a fogyasztókat érintő jogsértésekben; védeni a fogyasztók érdekeit; tudatosítani a fogyasztók jogait; támogatni az állam és más testületek fogyasztóvédelmi intézkedéseit; kiterjeszteni a fogyasztók jogait, valamint lépéseket tenni a fogyasztóvédelem hatékonyságának javítása érdekében.

Pénzügyi Ismeretterjesztő és Érdek-képviseleti Egyesület (PITEE) (12. ábra). A tudatos fogyasztói magatartás kialakítása, a helyi és hazai fogyasztói érdekek megismerése, ismertetése és védelme; a hazai fogyasztói szokások alakítása és fejlesztése; a fogyasztói magatartás vizsgálata, bemutatása, kutatása; fogyasztóvédelmi szolgáltatások nyújtása, a fogyasztók tájékoztatásának, érdekérvényesítésének élősegítése, hozzájárulás a fogyasztóvédelem hatékony működéséhez; a fogyasztók jogvitáinak támogatása közműszolgáltatókkal, távközlési vállalkozásokkal, pénzintézetekkel, pénzügyi szolgáltatókkal, biztosítókkal, alkuszokkal, parkolási társaságokkal, utazási irodákkal, ingatlanközvetítőkkel és minden más gazdasági társasággal.