Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

1. fejezet - 1. Környezeti elemek, erőforrások. A környezetszennyezés okai

1. fejezet - 1. Környezeti elemek, erőforrások. A környezetszennyezés okai

Környezeti elemek, erőforrások

Az élőlények és az ezeket körülvevő abiotikus és biotikus tényezők összessége, egy tér, amelyben az élőlények dinamikus kölcsönhatásban, környezeti rendszerben működnek. /Dobos T./

A környezet alatt a legátfogóbb értelemben mindazon élő (biotikus) és élettelen (abiotikus) tényezők, tehát élőlények és tárgyak, jelenségek és körülmények összességét érti, amelyek valaki(ke)t vagy valami(ket) körülvesznek./Kerényi E./

Az a természetes és művi elemekből álló, élő és élettelen alkotórészekből összetevődő teret értjük, amely az embert körülveszi, amelyben élünk és tevékenykedünk. /Brundtland Bizottság/

A környezet az élő szervezeteket körülvevő fizikai, kémiai és biológiai körülmények összessége. /Láng I./

Környezeti elemek

Elemek lehetnek:

 • természetesek

 • és mesterségesek (épített).

Az elemek dimenziói:

 • szélesség

 • magasság

 • mélység

 • idő

Az elemek nagyságrend szerint is csoportosíthatóak:

 • mikro-

 • mezo-

 • makrokörnyezet

Bioszféra fogalma: A környezet (víz, levegő, talaj azon része, ahol az élőlények előfordulnak (élettér).

Nooszféra fogalma: a bioszféra azon része, ahol az ember él és tevékenykedik, a társadalom, a technika fejlődésével egyre bővül.

Természeti erőforrás: a természeti környezet (litoszféra, hidroszféra, atmoszféra, bioszféra) által nyújtott, az ember szükségleteit kielégítő anyag- és energiaforrások; az ember, a társadalom számára nélkülözhetetlen életfeltételeket elégítenek ki, hozzájárulnak a termelés és a társadalom fejlődéséhez.

Természetes elemek:

 1. Föld: alapkőzet, ásványvagyon, barlang, termőföld, talaj, domborzat

 2. Víz: felszín alatti, felszíni vizek

 3. Levegő: alsó légkör (troposzféra), felső légkör (sztratoszféra és ozonoszféra)

 4. Élővilág:

  • Növényvilág: erdők, gyepek, nádasok, mezőgazdasági növények

  • Állatvilág: vadon élő védett állatok, vadon élő nem védett állatok, védett háziállatok, nem védett háziállatok.

  • Mikroorganizmusok: mikroorganizmusok

 5. Táj: védett természetes táj, nem védett kultúrtáj

 6. Települési környezet: lakóterület, ipartelep, mezőgazdasági település, közlekedési vonal

Természeti erőforrások csoportosítása:

 1. Az ember számára ismertek vagy hasznosítottak-e:

  • aktuális (ténylegesen ismert és hasznosított). Aktuálissá válás függ: emberi ismeretek (tudomány és a technológia fejlettsége), a gazdaságosság (érdemes-e kitermelni), a kulturális színvonal, szokások, vallás, előírások.

  • potenciális (lehetséges)

 2. Jellegük szerint:

  • Folytonos: napenergia, szél, áramló víz

  • Megújítható (megújuló): a használatuk után újra tudnak termelődni, öntisztuló folyamatok során. (tiszta levegő, tiszta víz: amely a különböző anyagokat olyan koncentrációban tartalmaz, amelyek nem károsak a növény és állatvilágra; termékeny talaj: képes egyidejűleg vizet, tápanyagot, levegőt raktározni és kielégíteni a növény ökológiai igényeit; növények, állatok)

  • Meg nem újítható (meg nem újuló): a természetes folyamatok nem töltik fel újra a kitermelt mennyiséget, vagy csak nagyon lassan (fosszilis tüzelőanyagok: kőszén, különböző szénformák. Égetése során CO2 keletkezik → üvegházhatás. Kisebb-nagyobb mennyiségben tartalmaz S-t → S02 keletkezik → savas ülepedés.fémes ásványok: Ércek —> bányászatuk kedvezőtlen hatással van a környezetre. Nem fémes ásványok: kavicsok, homok, agyag — kitermelésük felszíni mélyítéssel történik → bányagödrök keletkeznek (helyére szemétgödrök)

 3. Térbeli megjelenés szerint:

  • az ásványi nyersanyagok lokálisan, a felszínhez viszonyítva néha pontszerűen (szénhidrogén-kutak)

  • a termőföldek és az erdők összefüggő nagy területeken

  • a felszíni vizek vonalasan (folyók), vagy a környezet természetes vagy mesterségesen elgátolt mélyedéseiben (tavak), a talaj-és mélységi vizek a víztározó kőzetekben nagy kiterjedésben vagy karsztos üregekben

  • a légköri erőforrások pedig az egész térséget takarva fordulnak elő

  • rétegesen jelennek meg az ásványok

A környezet szennyezésének okai

Szennyező forrás: a szennyezőanyag származási helye, maga a folyamat a szennyezés, eredménye a környezet szempontjából a szennyeződés.

Szennyező anyagforrások:

 • elsődlegesen a természetből (levegőben lévő C-hidrogének, CO, CO2, szilárd részecske)

 • elsődlegesen emberi tevékenységből (radioaktív hulladék, szennyvíz, olaj)

 • csaknem kizárólag emberi tevékenységből (szilárd hulladék, klórozott-szénhidrogén)

Szennyezés oka: Az emberiség megpróbálja fennmaradását biztosítani és rövid távon jelentős haszonra akar szert tenni. Két társadalmi folyamattal függ össze: termelés és fogyasztás.

Szennyezés függ:

 • a lakosok számától,

 • népsűrűségtől,

 • egy főre eső erőforrás használatától,

 • az egységnyi erőforrás által okozott szennyezés mértékétől,

 • szintetikus termékek használatától.

Szennyezők csoportosítása

Anyagok

 1. Kémiai összetétel szerint:

  • Szervetlen: CO, CO2, S02

  • Szerves: CFC, észterek, ketonok

 2. A környezeti elemekben kiváltott hatásai:

  • Azonnali (akut) vagy késleltetett (krónikus), illetve rövid idejű vagy elhúzódó

  • Fizikai behatásoknál mennyiségük meghatározó: (mechanikus vagy elektromágneses)

  • Kémiai hatások: oxidáló vagy redukáló, illetve savas vagy lúgos pH értékű

  • Biológiai hatások: irritatív, allergén, fertőző, toxikus, rákkeltő, mutagén, stb.

 3. Halmazállapot szerint:

  • Folyékony: nedves savas üledéke

  • Szilárd: porszennyezés, szilárd savas üledék

  • Légnemű: SOx, NOx

 4. Szennyezőforrás szerint:

  • Primer

  • Szekunder

 5. Anyagi tulajdonság szerint:

  • Oldhatóság vízben, olajban

  • Diszperzió ás hígítás mértéke

  • Ellenálló-képesség

  • Reakcióképesség

 6. Szennyezők eredete szerint:

  • Fosszilis tüzelőanyagok égetése

  • Ipari szennyezők

  • Háztartási települési szennyezők

  • Mezőgazdasági szennyezők

  • Katonai tevékenység

  • Közlekedés

 7. Hatás időtartama szerint/Biodegradáció szerint:

  • Rövid (nap-hó)/gyorsan lebomló: hőszennyezők, szennyvíz

  • Közepes (hónap-év): olaj

  • Hosszú/lassan lebomló (év-évtized): DDT, CFC, peszticidek

  • Állandó/nem lebomló (évszázad- évezred): mérgező fémek, radioaktív anyagok

 8. Szennyezett közeg szerint:

  • Légszennyezők

  • Vízszennyezők

  • Talajszennyezők

  • Kőzetszennyezők

  • Bioszféra-szennyezők

Energiák

 • Elektromágneses: γ-sugárzás, infravörös, ultraibolya, látható, radio-, mikro-, radarhullám

 • Radioaktivitás: α-, β-sugárzás

 • Hosszú/lassan lebomló (év-évtized): DDT, CFC, peszticidek

 • Hőenergia: hőszennyezés P1: hűtővíz (10-12°C-kal melegebb víz kerül vissza a befogadóba → nő a hőmérséklet → csökken az oldott O2 tartalom → kedvezőtlen az öntisztulás a halak számára.