Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

A környezetvédelem hazai jogi szabályozása

A környezetvédelem hazai jogi szabályozása

1995. ÉVI LIII. TÖRVÉNY A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL

I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A törvény célja:

A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés biztosítása.

A törvény megfelelő kereteket teremt az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti:

 • a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását,

 • az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását,

 • a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást,

 • az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját,

 • a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést,

 • a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és az Önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában,

 • a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel való összehangolását,

 • a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését,

 • a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását, illetve fejlesztését.

A törvény hatálya:

A törvény hatálya kiterjed:

 • az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az emberi tevékenység által alakított környezetére;

 • az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységre.

 • A törvény hatálya kiterjed természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre is.

A környezet védelmének alapelvei:

 1. Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás

 2. Felelősség: A környezethasználó szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

 3. Együttműködés: Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei; valamint más intézmények együttműködni kötelesek a környezet védelmében. A környezetvédelmi érdekek érvényesítését a Magyar Köztársaság két- vagy többoldalú nemzetközi környezetvédelmi és más, a környezetvédelemmel összefüggő együttműködési, tájékoztatási, segítségnyújtási megállapodásokkal is elősegíteni köteles, különösen a szomszédos országokkal való kapcsolatában, Nemzetközi szerződés hiányában is figyelemmel kell lenni más államok környezeti érdekeire, az országhatárokon átterjedő környezetterhelés, illetőleg környezet veszélyeztetés-csökkentésére, a környezetszennyezés és a környezetkárosítás megelőzésére.

 4. Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság: Mindenkinek joga van a környezetre vonatkozó tényeknek, adatoknak, így különösen a környezet állapotának, a környezetszennyezettség mértékének, a környezetvédelmi tevékenységeknek, valamint a környezet emberi egészségre gyakorolt hatásainak megismerésére. Az állami szervek és az önkormányzatok feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását figyelemmel kísérni, az így szerzett adatokat nyilvántartani és hozzáférhetővé tenni, és a megfelelő tájékoztatást megadni. A környezethasználót tájékoztatási kötelezettség terheli az általa okozott környezetterhelés és igénybevétel, valamint környezetveszélyeztetés tekintetében.

II. Fejezet: A KÖRNYEZETI ELEMEKVÉDELME ÉS AZ ELEMEKETVESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK

III. Fejezet: A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG

IV. Fejezet: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI

V. Fejezet: A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSA

VI. Fejezet: A KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ALAPJAI

VII. Fejezet: A KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS

VIII. Fejezet: AZ ÁLLAMPOLGÁROK RÉSZVÉTELE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

IX. Fejezet: FELELŐSSÉG A KÖRNYEZETÉRT

X. Fejezet: ZÁRÓRENDELKEZÉSEK