Ugrás a tartalomhoz

"A" Tételű modul - Környezetvédelem

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. (2008)

Szaktudás Kiadó Ház ZRt. a TÁMOP 4.1.2 pályázat keretein belül

21. fejezet - Ellenőrző kérdések

21. fejezet - Ellenőrző kérdések

Tartalom

Megoldások

a, Milyenek lehetnek a természeti erőforrások jellegük szerint?

 1. Folytonos

 2. Potenciális

 3. Megújuló

 4. Meg nem újuló

b, Mi jellemzi a megújítható természeti erőforrásokat?

 1. a használatuk után újra tudnak termelődni, öntisztuló folyamatok során

 2. a természetes folyamatok nem töltik fel újra a kitermelt mennyiséget, vagy csak nagyon lassan

c, Melyek ezek közül élettelen földi rendszerek?

 1. Hidroszféra

 2. Pedoszféra

 3. Litoszféra

 4. Hidroszféra

 5. Bioszféra

d, Mi biztosítja az élethez nélkülözhetetlen elemek és alkotórészek körforgását?

 1. Kémiai ciklus

 2. Biogeokémiai ciklus

 3. Energiaáramlás

e,Mi a megoldás az élelmiszerválságra?

 1. Földkérdés megoldása

 2. Szellemileg fejleszteni az embereket

 3. Segélyek, adományok

 4. Élelmiszerárakkal érdekeltté tenni a farmereket a termelésre

f, Mik a savas eső talajkárosító hatásai?

 1. Kolloidok szétesnek

 2. Eróziót okoz

 3. Fizikai, kémiai tulajdonságait rontja

 4. Toxikus nehézfémek mobilizálódnak

g,Mi a rövidítése a Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetnek?

 1. UNESCO

 2. UNEP

 3. FAO

h, Kik alkották a Környezet és fejlődés Világbizottságot?

 1. politikusok

 2. környezetvédelmi mozgalmak képviselői

 3. jogászok

i, Mikor lépett életbe a Kyotói Jegyzőkönyv?

 1. 1997

 2. 1998

 3. 2005

j, Melyik nem tartozik az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) tengelyei közé?

 1. A vidék és a környezet fejlesztése

 2. Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

 3. Környezet és megújuló energiaforrások fejlesztése

 4. A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

k, Hogyan károsítanak a nitrogén oxidok?

 1. Gyomron keresztülfelszívódva

 2. Csontokban felhalmozódva

 3. Vér hemoglobinjázoz kapcsolódva

 4. Salétromossav formájában

l, Levegőterhelés fogalma

 1. valamely anyag levegőbe bocsátása

 2. légszennyező anyag levegőbe bocsátása

 3. a levegőnek jogszabályban vagy hatósági határozatban meghatározott olyan mértékű szennyezése, amely nem léphető túl.

 4. a berendezésnek, illetőleg létesítménynek az a pontja, illetőleg felülete, amelyből, illetve amelyről légszennyező anyag kerül a levegőbe.

m, Mi jellemző a zonális talajtípusokra?

 1. az alapkőzeteik tulajdonságát viselik magukon

 2. az ország legelterjedtebb talajféleségei, melyek a hűvösebb, csapadékosabb éghajlatú középhegységek és dombságok jellegzetes talajai.

 3. jellemző rájuk, hogy kifejlődésüket valamilyen talajképző tényező megzavarta, vagy kifejlődésük után már leépültek.

n, Mi jellemző a váz és romtalajokra?

 1. az alapkőzeteik tulajdonságát viselik magukon

 2. az ország legelterjedtebb talajféleségei, melyek a hűvösebb, csapadékosabb éghajlatú középhegységek és dombságok jellegzetes talajai.

 3. jellemző rájuk, hogy kifejlődésüket valamilyen talajképző tényező megzavarta, vagy kifejlődésük után már leépültek.

o, Mi a környezetvédelem fogalma?

 1. A környezetgazdálkodás a természeti javakkal, erőforrásokkal, technikai és technológiai feltételekkel, valamint tudományos adottságokkal való olyan tudatos és tervezett gazdálkodás, amely hosszú időtávon segíti a környezeti terhek csökkentését, az erőforrások ésszerű és korlátozott felhasználását, a társadalmi és biológiai diverzitást, a dinamikus ökológiai egyensúly tartós fenntartását, a társadalmi igények kölcsönös figyelembevételével, de azokat nem abszolutizálva.

 2. Olyan intézkedések és tevékenységek összessége, amelyek az emberi életfeltételek, a természetes és mesterséges környezet állapotromlásának megelőzését, állapotának fenntartását, állapotminőségének javítását szolgálják.

 3. A környezetnek a hosszabb távra szóló szabályozott hasznosítása, tervszerű fejlesztése, hatékony védelme a természet dinamikus ökológiai egyensúlyának tartós fenntartásával, a társadalom reális igényeinek figyelembevételével.

p, Mi a takarékosság elve?

 1. Jobb időben nem kellő precizitással, mint kellő precizitással, de túl későn cselekedni.

 2. A meg nem újítható erőforrások készlete véges, ezért takarékoskodnunk kell a meg nem újítható erőforrásokkal, és a megújulókat is így kell kezelni, hogy ne következzen be kár, a következő nemzedék számára is biztosított legyen.

 3. A természeti törvények ellen nem lehet tenni, mert azok megbosszulják magukat. Alkalmazkodnunk kell a természethez.

q, A megelőzés elve

 1. A lehetséges környezeti szennyező hatásokat a szennyezés forrásánál kell megszüntetni.

 2. Ez az elv alapvetően azt jelenti, hogy a környezetkárosítást minden eszközzel meg kell próbálni elkerülni.

 3. Ezen elv szerint az EU csak akkor cselekszik, ha a problémát hatékonyabban tudja kezelni, mint a tagállamok.

r, Megelőző fellépés elve

 1. A felelősségi eszközök minél komplexebb módon történő alkalmazását jelenti annak érdekében, hogy a környezet terhelőjének, szennyezőjének a lehető legteljesebb mértékű helytállása megvalósuljon. Ennek az elvnek a következtében sokféle szankcióval sújtható az, aki az előírásokat megsérti.

 2. Szennyezés forrásánál történő fellépés előnyben részesítését jelenti az úgynevezett csővégi megoldásokkal szemben.

 3. Biztosítani kell a környezet, az élővilág és az emberi egészség védelemének magas szintjét abban az esetben is, ha még csak a károsodás veszélye áll fenn és lehetséges az esetleges későbbi környezeti ártalmak bekövetkezése.

s, Mi jellemző a Los Angeles típusú szmogra?

 1. Július-szeptember között jelentkezik

 2. Kötőhártya irritáció

 3. 0°C-on

 4. Felszálló

 5. Oxidáló, fotokémiai

t, Milyen eszközzel értékelik a városok környezetét?

 1. Környezetszennyezési index

 2. Környezeti Stressz index

 3. Környezet Veszélyességi arányszám

u, Mi a fluidtüzelés?

 1. A szenet por alakjában befújva tökéletesebbé válik az égés, alulról lebegtetik. A kén-tartalom mellett az NOx-tartalmat is csökkenti. Mészkövet és levegőt kevernek hozzá.

 2. Többlépcsős tüzeléssel és füstgáz visszavezetéssel csökkentik az NOx mennyiséget.

v, Felezési idő

 1. egyenlő idő alatt az atomoknak mindig ugyanakkora hányada bomlik el.

 2. ha bomlás jellemzésére használjuk, akkor azt kell megadni, hogy a kiinduláskor a meglvő atomok fele annyi idő alatt esett szét radioaktív bomlás következtében.

x, Melyek tartoznak a megújuló energiaforrások közé?

 1. Vízenergia

 2. Napenergia

 3. Villamos energia

 4. Biomassza

y, Magyarországon hány millió tonna növényi biomassza képződik évente?

 1. 42-46

 2. 55-58

 3. 25-32

z, Mi a műtrágyák káros hatása a talajra?

 1. a hasznos szervezeteket is károsíthatják, egyes kártevők elszaporodásához vezethetnek, rezisztenciát alakíthatnak ki.

 2. megváltoztatja a talaj kémhatását

aa, Mi a fontos fenntartható gazdálkodás szempontjából?

 1. a környezetbe kibocsátott szennyező anyagok csökkenő mennyisége

 2. természeti erőforrások egyre lassabb ütemű felhasználása

 3. a jelen generáció számára megfelelő életszínvonal biztosítása

ab, Melyek tartoznak a természetes tájalkotó elemek közé?

 1. a földfelszín domborzati (geomorfológiai) formái,

 2. a víz különböző felszíni formái

 3. a mezőgazdasági művelésbe vont területek

 4. a növényzet vegetációs típusai

ac, Mi az az előtér?

 1. a táj jellegzetes formái, alkotóelemei még felismerhetőek, de a részletek már összemosódnak.

 2. a nézőnél kezdődik s olyan távolságig tart, amelyen belül a táj alkotóelemeinek részletei könnyen megkülönböztethetőek.

 3. a látóhatárig terjed.

ad, Mi a természetvédelem szűkebb fogalma?

 1. olyan tevékenység, amely a természeti rendszerek egészének megóvására, lehetséges gyarapítására irányul.

 2. olyan tevékenység, amely a védett természeti értékek megóvása, gyakorlására irányul.

 3. a természet élettelen és élő tudományos, kulturális és egyéb szempontból fontos értékeinek, területeinek a megóvását, fenntartását, helyreállítását és részbeni bemutatását jelenti.

ae, Melyik jellemző a Fertő-tavi Nemzeti Parkra a felsoroltak közül?

 1. Elsősorban a világhírű Baradla-barlang védelmére jött létre, így főleg földtani értékekben gazdag.

 2. Európa legnyugatabbra fekvő sztyepptava.

 3. A nemzeti park két féltett gerinces faja a földikutya és túzok.

af, Hogyan nevezik a függő cseppkövet?

 1. sztalagmit

 2. sztalaktit

 3. sztalagnát

ag, Mi az ördögszántás?

 1. Alföldi síkságból kiemelkedő halmok honfoglalás előtti temetkezési és őrhely.

 2. Mészkőn hosszanti nagy széles barázdák alakultak ki a víz oldó hatása következtében.

 3. Mészkőhegységen kialakuló tál alakú mélyedés

ah, Mit jelent a katasztrófahelyzet?

 1. egy adott területen egy adott időtartamon belül, meghatározott körülmények között bekövetkező egészséget, illetve környezetet károsító veszély megvalósulásának valószínűsége.

 2. olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg a bekövetkezett katasztrófa, amikor az arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa veszélyének, bekövetkezésének tényét megállapította, és a szükséges intézkedéseket elrendelte.

ai, Mi a katasztrófavédelem fogalma?

 1. a katasztrófa veszélye, illetve a katasztrófa esetére a mentésre, valamint- a károk enyhítésére vonatkozó rendszabályok bevezetésére és a katasztrófavédelemben résztvevők feladataira vonatkozó terv.

 2. a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási végrehajtási, irányítási létesítési működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési, tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa megelőzését, a közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa súlytotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják.

 3. olyan mértékű katasztrófaveszély, illetőleg a bekövetkezett katasztrófa, amikor az arra felhatalmazott állami szerv vezetője a katasztrófa veszélyének, bekövetkezésének tényét megállapította, és a szükséges intézkedéseket elrendelte.

aj, Melyek tartoznak az egyéb szabályozási eszközök közé? (több jó megoldás lehet)

 1. vállalati környezeti teljesítésértékesítés

 2. KHV

 3. jótállási kötelezettség,

 4. adókedvezmények

ak, Melyik a kakukktojás? A környezetvédelmi díjak típusait!

 1. kibocsátási díjak

 2. adókedvezmények

 3. termék díjak

 4. betét díjak

 5. szolgáltatási díjak

 6. adólefaragás

al, A fenntartható mezőgazdasági fejlődés alapvető kritériumai a következők:

 1. biomassza előállítás

 2. legyen erőforrás-megőrző

 3. fordítson különös figyelmet a minőségre

 4. minél több terület művelésbe vonása

am, A talajra igaz az, hogy

 1. 3 fázisú polidiszperz rendszer

 2. termékeny

 3. kimeríthetetlen

 4. szervetlen szennyezésekkel szemben közömbös