Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

e

e

E1-átmenetek

E1-sugárzás

effektív fékezés

effektív, külső vonal 1, 2

effektív tömeg, elektroné

effektus, polarizációs

effektus, visszalökődésé

egylevonásos diszperziós előállítás

egyrészecske-állapot

egyrészecske közbenső állapot

egységtenzor, antiszimmetrikus

egységvektorok

egyszeresen logaritmikus korrekciók

egyszeres diszperziós reláció

egy részecske elbomlása

egy részecske kettőre bomlása

Einstein-együtthatók

E j-foton

E j-sugárzás valószínűsége

ekvivalens fotonok módszere 1, 2

elbomlás, egy részecskéé

elektromágneses alakfaktorok 1, 2, 3, 4

elektromágneses alakfaktorok, elektroné 1, 2

elektromágneses alakfaktorok, hadronoké 1, 2

elektromágneses csúcs

elektromágneses kölcsönhatás 1, 2

elektromágneses kölcsönhatás operátora 1, 2, 3, 4

elektromágneses síkhullám tere

elektromágneses térerősség négyestenzora

elektromágneses tér tenzora

elektromágneses tér vákuumállapota

elektromágneses tér

elektromágneses vertexoperátor 1, 2

elektromosan semleges hadronokon való szórás

elektromos dipólusfoton

elektromos kvadrupólusáram

elektromos multipólusmomentum

elektromos multipólus-sugárzás

elektromos polarizáció, vákuumé

elektromos térerősség

elektromos típusú fotonok 1, 2

eletronáram

elektronhurok

elektronok hullámfüggvénye 1, 2

elektronok kölcsönhatása fotonokkal

elektronok kölcsönhatása

elektronok polarizációjára összegezett hatáskeresztmetszet

elektronok szóródása elektronon

elektronok szóródása hadronokon

elektronok szóródása mozdulatlan neutronokon

elektronok szóródása nehéz magokon

elektronok terjedési függvénye 1, 2

elektronos polarizáció, vákuumé

elektronpropagátor 1, 2, 3, 4, 5

elektronpropagátor, impulzusreprezentációban

elektronpropagátor külső térben

elektronpropagátor pontos 1, 2

elektronpropagátor renormálása

elektronszínképek, molekuláé

elektronszínképek

elektronszóródás külső téren1

elektrontermek, kétatomos molekuláé

elektron alakfaktora 1, 2

elektron alakfaktorának kiszámítása

elektron állapotai

elektron anomális mágneses momentuma

elektron detektálásának valószínűsége

elektron Dirac-egyenlete külső térben

elektron effektív tömege

elektron elektromágneses alakfaktorai 1, 2

elektron–elektron szórás 1, 2

elektron–elektron-szórás Feynman-diagramjai

elektron–elektron ütközés

elektron és pozitron kölcsönhatása

elektron fékezési sugárzása atommag terében 1, 2

elektron fékezési sugárzása atommag terében elektronon

elektron fékezési sugárzása atommag terében, relativisztikus eset

elektron Green-függvényei

elektron–hadron rugalmas szórás

elektron Hamilton-operátora

elektron helicitása

elektron impulzusa

elektron koordinátáinak mérése

elektron külső térbeli energiaszintjei

elektron mágneses momentumának korrekciója

elektron mágneses momentuma

elektron-mátrixelem 1, 2

elektron–müon szórás 1, 2

elektron–müon szórás amplitúdójának kétszeresen logaritmikus aszimptotikája

elektron negatív energiaszintjei

elektron negatív müonon való szórása

elektron paramágneses rezonancia

elektron polarizációs operátora

elektron–pozitron pár 1, 2, 3

elektron–pozitron pár háromfotonos szétsugárzása

elektron–pozitron pár keletkezése

elektron–pozitron pár szétsugárzása két fotonra

elektron–pozitron szórás

elektron–pozitron ütközés 1, 2

elektron rugalmas szóródása

elektron sajátenergiás betétrésze

elektron sajátenergiás diagramjai

elektron-síkhullám

elektron spinjének viselkedése

elektron sugárzása elektromágneses hullám terében

elektron szórása negatív müonon

elektron szórási hatáskeresztmetszete

elektron szórási képletei

elektrosztatikus potenciál

elemi négyestérfogat

élettartam, ortopozitróniumé

előre fénykúp

elsőrendű bispinor

első Born-közelítés 1, 2, 3, 4

első korrekció, vertexoperátoré

első közelítés amplitúdója

első sugárzási korrekció

első szint relatív eltolódása, mezo-hidrogénatomé

eltolási szórás

eltolódás, energiaszinté

eltolódás kisfrekvenciás része

eltolódás nagyfrekvenciás része

eltolódás, s-szinteké

eltolódás teljes

eltüntető operátorok 1, 2, 3

emisszió, adott impulzusú fotoné

emisszió hatáskeresztmetszete

emisszió, lágy fotonoké 1, 2

emisszió, lágy kvantumoké

emisszió valószínűsége

emisszió

emittált foton polarizációja

energiaszint, Coulomb-térbeli elektroné

energiaeloszlás

energiaeltolódás

energiafüggés, rugalmas szóródásé

energiasűrűség 1, 2

energiasűrűség képzetes része

energiasűrűség operátora

energiaszintek, elektroné külső térben

energiaszintek kétszeres elfajulása

energiaszintek meghatározása

energiaszintek, perturbálatlanok

energiaszintek, pozitroné

energiaszint-eltolódás 1, 2

energiaszint, mágneses térbeli elektroné

energiaszint, téré

energiaszint valós része

energiaveszteségi hatáskeresztmetszet

energiaveszteség

energia, egységnyi térfogaté

energia–impulzus-négyestenzor

energia–impulzus-tenzor 1, 2, 3

energia-sajátérték 1, 2

energia szerinti eloszlás, másodlagos elektronoké

erősen kölcsönható részecskék

erős csatolás

erős kölcsönhatások

erős kölcsönhatás

euklideszi metrikájú négyesvektor

Euler-szám

Euler-szögek