Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

n

n

nagyfrekvenciás rész, eltolódásé

nagyságrend, elektromos multipólus-momentumé

nagyságrend, fotonok számáé

nagy impulzusátadás

negatív energiaszintek, elektroné

negatív frekvenciájú hullámfüggvények

negatív frekvenciás amplitúdók

negatív frekvenciás megoldások

negatív frekvencia

négydimenziós integrálás

négydimenziós invariancia

négydimenziós metrika

négydimenziós spinorok

négydimenziós tartományokra vett integrálok kiszámítása

négydimenziós térszögelem

négydimenziós tükrözés

negyedrendű diagram 1, 2

négyesimpulzus, közbenső részecskéé

négyesimpulzus megmaradása

negyesimpulzus, téré

négyespotenciál-operátor

négyestükrözés

négyesvektor, áramsűrűségé 1, 2

négyesvektor, euklideszi metrikájú

négyesvektor, polarizációs

négyes áramsűrűség-vektor

négyes pszeudovektorok

négyzetes Stark-effektus

négy elektronágú diagram

nemkompakt csúcsrészek

nemrelativisztikus elektron fékezési sugárzásának energiája

nemrenormált tömegoperátor

nemszinguláris diagramok

nemzérus tömegű lágy fotonok emissziója

nem erősen kölcsönható részecskék

neutrino

neutron mágneses momentuma

neutron–proton szórás

neutron szóródása elektromos térben

nívószélesség

normaintegrál, folytonos spektrumok hullámfüggvényeié

normaintegrál

normálási állandó

normálási feltétel

normálás, hullámfüggvényé

normálás, radiális függvényeké

normális Dirac-féle mágneses momentum

normális Zeeman-effektus

normálszorzat

normált gömbhullám

normált hullamfüggvény, aszimptotikus alakja

normált hullámfüggvény

normált síkhullámok 1, 2

nulladik közelítés

nulladrendű spinor

nullaponti energia

nullázódás, fizikai töltésé

nulla spinű hadronok elektrodinamikája

nulla spinű hadronok

nulla szögű szórás

nyomok számítása 1, 2, 3