Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

p

p

pályamomentum operátora 1, 2

pályaparitás

pálya-impulzusmomentum

paramágneses rezonancia, elektroné

parametrizáció

parapozitrónium 1, 2

parapozitrónium bomlási valószínűsége

parciális amplitúdók szerinti sorfejtés 1, 2

paritáskvantumszámok

paritás, A(k) vektoré

paritás, fotoné

paritás, gömbi vektoroké

párkeltési folyamat amplitúdója

párkeltési folyamat hatáskeresztmetszete

párkeltés atommag terében

párkeltés elektromos térben

párkeltés hatáskeresztmetszete, két gyors mag ütközésekor

párkeltés küszöb

párkeltés teljes hatáskeresztmetszete foton–atommag ütközésben

párkeltés teljes hatáskeresztmetszete

párkeltés ultrarelativisztikus esetben

párkeltés valószínűsége 1, 2

párkeltés

párképződés, spontán

páros paritású kétfotonos állapot

Pauli-egyenlet 1, 2

Pauli-elv

Pauli–Fierz transzformáció, kvadratikus alaké

Pauli-mátrixok 1, 2, 3, 4, 5

peremfeltételek

perturbációszámítás 1, 2, 3, 4, 5, 6

perturbációszámítás módszerei

perturbációszámítás, relativisztikus 1, 2

perturbálatlan energiaszintek

perturbálatlan Hamilton-operátor, sajátfüggvényei

perturbálatlan Hamilton-operátor

perturbálatlan nívó

Poisson-egyenlet, sztatikus

Poisson-képlet

polarizációs effektusok 1, 2, 3, 4

polarizációs effektusok, fékezési sugárzásban

polarizációs effektusok, foton-elektron szórásban

polarizációs momentumok, magé

polarizációs négyesvektorok, fotoné

polarizációs négyes egységvektor

polarizációs operátor 1, 2, 3, 4, 5, 6

polarizációs operátor, elektroné

polarizációs operátor képzetes része

polarizációs operátor kiszámítása

polarizációs operátor sorfejtése

polarizációs összegezés

polarizációs sűrűségmátrix 1, 2, 3, 4, 5, 6

polarizációs sűrűségmátrix, elektroné

polarizációs sűrűségmátrix, fotoné

polarizációs sűrűségmátrix, neutrinóé

polarizációs, tenzor, hermitikussága

polarizációs, tenzor

polarizációs vektor, hadronoké

polarizációs vektor, végállapotbeli elektronoké

polarizációs vektor

polarizáció, beeső elektronnyalábé

polarizáció, cirkuláris

polarizáció, emittált fotoné 1, 2

polarizáció, fotoné 1, 2, 3

polarizáció, másodlagos fotoné

polarizáció, részleges

polarizáció, sugárzásé

polarizáció, szórás után

polarizáció, változása

polarizáció vektora

polarizáció, visszalökött magé

polarizálatlan elektronok szórásának hatáskeresztmetszete 1, 2

polarizálatlan elektronok szóródása

polarizálatlan fotonok szóródása

polarizálatlan fotonok

polarizálatlan részecskék sűrűségmátrixa

polarizálatlan részecskék szórása

polarizált foton sűrűségmátrixa

polarizált részecskék reakciói

polarizált síkhullám

pólusdiagramok 1, 2, 3

pólusdiagramok járuléka

pólusok kikerülésének szabálya 1, 2, 3

pólusrész, amplitúdóé

pólusszingularitás, amplitúdóé

pólusszingularitás

pólustag, amplitúdóé 1, 2

pontos elektronpropagátor

pontos fotonpropagátor

pontos propagátorok 1, 2, 3, 4, 5, 6

pontos szórási amplitúdó

pontos vertexfüggvény

pontozott indexek felhúzása

pontozott indexek lehúzása

pontozott indexek

potenciális energiakorrekció

potenciál, elektrosztatikus

pozitív frekvenciás megoldások 1, 2

pozitív frekvencia

pozitronamplitúdó 1, 2

pozitrónium 1, 2, 3, 4

pozitrónium Bohr-sugara

pozitrónium, orto-

pozitrónium, para-

pozitrónium szétsugárzása

pozitrónium Zeeman-effektusa

pozitronok sűrűségmátrixai

pozitronok szóródása elektronon 1, 2

pozitronoperátor

pozitron-elektron szórás hatáskeresztmetszete

pozitron energiaszintjeinek sugárzási korrekciói

pozitron energiaszintjei

pozitron hullámfüggvénye

pozitron sűrűségmátrixa

pozitron szórási képletei

propagátorfüggvény 1, 2, 3

propagátorfüggvény, kiszámítása

propagátorkorrekció

propagátor, elektroné

propagátor, fotoné

propagátor, impulzusreprezentációban

propagátor, közelítő

propagátor, pontos 1, 2, 3

propagátor, renormált

propagátor, skalár részecskéké

propagátor, szabad

propagátor vektorrészecskéké

proton effektív töltése

proton, mágneses momentuma

proton, sugárzásos befogása elektronnal

Ψ-operátor, kvantált hullámfüggvényé

pszeudoeuklideszi metrika 1, 2, 3

P-invariancia 1, 2