Ugrás a tartalomhoz

ELMÉLETI FIZIKA IV. - Relativisztikus kvantumelmélet

Pitajevszki L.P., Landau L.D., Lifsic E.M.

Typotex

ELMÉLETI FIZIKA IV.

RELATIVISZTIKUS KVANTUMELMÉLET

Bereszteckij, V. B.

Lifsic, E. M.

Pitajevszkij, L. P:

Az eredeti mű címe

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА VIII.

РЕЛЯТИВИСТСКАЯ КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» МОСКВА, 1973

Copyright © V. B. Bereszteckij, E. M. Lifsic, L. P. Pitajevszkij, Moszkva, 1979

Hungarian translation © Niedermayer Ferenc, Patkós András, Typotex, 2010

ISBN 978-963-279-131-9

Minden jog fenntartva. A letöltött művek három különböző regisztrált számítógépen korlátlan alkalommal olvashatók, valamint összesen egy alkalommal kinyomtathatók. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve a fájlok védelmének feltörése tilos!

Az elektronikus kiadást támogatta:

Ez a mű a Tankönyvkiadó 1979-es kiadásának digitalizálásával készült kereshető módon

A digitalizálásra a Typotex Kiadó adott engedélyt

Felelős kiadó: Votisky Zsuzsa

Az elektronikus kiadás műszaki szerkesztője: Benkő Márta

www.interkonyv.hu

L. D. Landau

Nobel-díjas

(1908-1968)

E. M. Lifsic

Lenin-díjas

(1915- )

2010


Tartalom

ELŐSZÓ A MAGYAR KIADÁSHOZ
A SZOVJET KIADÁS ELŐSZAVÁBÓL
NÉHÁNY JELÖLÉS*
Négydimenziós jelölések
Háromdimenziós jelölések
Operátorok
Mátrixelemek
Dirac-egyenlet
Fourier-kifejtés
Egységek
Állandók
BEVEZETÉS
1.§. A határozatlansági relációk relativisztikus tartományban
1. I. FEJEZET A FOTON
2.§. A szabad elektromágneses tér kvantálása
3.§. Fotonok
4.§. Mértékinvariancia
5.§. Az elektromágneses tér a kvantumelméletben
6.§. A foton impulzusmomentuma és paritása
7.§. A fotonok gömbhullámai
8.§. A foton polarizációja
Feladat
9.§. A kétfotonos rendszer
2. II. FEJEZET BOZONOK
10.§. A nulla spinű részecskék hullámegyenlete
11.§. Részecskék és antirészecskék
12.§. Valódi semleges részecskék
13.§. C, P, T transzformációk
Feladat
14.§. Az 1 spinű részecske hullámegyenlete
15.§. Az 1-nél nagyobb egész spinű részecskék hullámegyenlete
16.§. A részecske helicitásállapotai
3. III. FEJEZET FERMIONOK
17.§. Négydimenziós spinorok
18.§. A spinorok és a négyesvektorok kapcsolata
19.§. Spinorok tükrözése
Feladat
20.§. A Dirac-egyenlet spinorreprezentációban
21.§. A Dirac-egyenlet szimmetrikus alakja
Feladatok
22.§. A Dirac-mátrixok algebrája
Feladat
23.§. Síkhullámok
Feladatok
24.§. Gömbhullámok
25.§. A spin és a statisztika kapcsolata
Feladat
26.§. Töltéskonjugáció és a spinorok időtükrözése
Feladat
27.§. A részecskék és antirészecskék belső szimmetriája
Feladat
28.§. Bilineáris kifejezések
Feladatok
29.§. A polarizációs sűrűségmátrix
30.§. A neutrino
31.§. A 3/2 spinű részecskék hullámegyenlete
4. IV. FEJEZET RÉSZECSKE MOZGÁSA KÜLSő TÉRBEN
32.§. Az elektron Dirac-egyenlete külső térben
Feladat
33.§. Sorfejtés 1/c hatványai szerint
34.§. A hidrogénatom finomszerkezete
35.§. Mozgás centrális erőtérben
Feladat
36.§. Mozgás Coulomb-térben
37.§. Szórás centrális erőtérben
38.§. Szórás ultrarelativisztikus határesetben
39.§. A folytonos spektrumbeli hullámfüggvények rendszere Coulomb-térbeli szórás során
Feladat
40.§. Az elektron állapotai elektromágneses síkhullám terében
41.§. Spin mozgása külső térben
Feladatok
42.§. Neutronok szóródása elektromos térben
5. V. FEJEZET SUGÁRZÁS
43.§. Az elektromágneses kölcsönhatás operátora
44.§. Emisszió és abszorpció
45.§. A dipólussugárzás
46.. Az elektromos multipólus-sugárzás
47.§. A mágneses multipólus-sugárzás
48.§. A sugárzás szögeloszlása és polarizációja
Szögeloszlás
A foton polarizációja
A visszalökött mag polarizációja
Feladat
49.§. Atomok sugárzása. Az elektromos típus
Feladat
50.§. Atomok sugárzása. A mágneses típus
Feladatok
51.§. Atomok sugárzása. A Zeeman- és a Stark-effektus
52.§. Atomok sugárzása. A hidrogénatom
Feladat
53.§. Kétatomos molekulák sugárzása. Elektronszínképek
54.§. Kétatomos molekulák sugárzása. A rezgési és a rotációs színkép
55.§. A magsugárzás
56.§. Fotoeffektus. A nemrelativisztikus eset
Feladat
57.§. Fotoeffektus. A relativisztikus eset
58.§. A deuteron fotodezintegrációja
59.§. Fékezési sugárzás Mágneses térben
6. VI. FEJEZET FÉNYSZÓRÁS
60.§. A szórástenzor
Feladatok
61.§. Szórás szabad irányítású rendszereken
Feladatok
62.§. Szóródás molekulákon
63.§. A színképvonalak természetes kiszélesedése
64.§. Rezonancia-fluoreszcencia
Feladat
7. VII. FEJEZET A SZÓRÁSMÁTRIX
65.§. A szórásamplitúdó
66.§. Polarizált részecskék reakciói
67.§. Kinematikai invariánsok
68.§. A fizikai tartományok
Feladatok
69.§. A parciális amplitúdók szerinti sorfejtés
70.§. A helicitásamplitúdók szimmetriatulajdonságai
Feladatok
71.§. Az invariáns amplitúdók
72.§. Az unitaritási feltétel
Feladat
8. VIII. FEJEZET KOVARIÁNS PERTURBÁCIÓSZÁMÍTÁS
73.§. Az időrendezett szorzat
74.§. Az elektron–elektron szórás Feynman-diagramjai
75.§. A fotonszórás Feynman-diagramjai
76.§. Az elektronpropagátor
77.§. A fotonpropagátor
78.§. A diagramtechnika általános szabályai
79.§. Keresztezési invariancia
80.§. Virtuális részecskék
9. IX. fejezet ELEKTRONOK KÖLCSÖNHATÁSA
81.§. Elektronszóródás külső téren
82.§. Elektronok és pozitronok szóródása elektronon
Feladatok
82a.§. Gyors részecskék ionizációs veszteségei
Kis impulzusátadás
Nagy impulzusátadás
Feladatok
83.§. A Breit-egyenlet
Két elektron
Elektron és pozitron
84.§. A pozitrónium
Feladatok
85.§. Nagy távolságban levő atomok kölcsönhatása
10. X. fejezet ELEKTRONOK KÖLCSÖNHATÁSA FOTONOKKAL
86.§. Foton szóródása elektronon
87.§. Foton szóródása elektronon. Polarizációs effektusok
Szóródás polarizálatlan elektronokon
Szóródás polarizált elektronokon
Szimmetria-összefüggések
88.§. Elektron–pozitron pár szétsugárzása két fotonra
Feladat
89.§. A pozitrónium szétsugárzása
90.§. Elektron fékezési sugárzása atommag terében. A nemrelativisztikus eset
Feladatok
91.§. Elektron fékezési sugárzása atommag terében. A relativisztikus eset
Polarizációs effektusok
Árnyékolás
Az energiaveszteség
92.§. Párkeltés atommag terében
93.§. A párkeltés és a fékezési sugárzás egzakt elmélete ultrarelativisztikus esetben
94.§. Elektron fékezési sugárzása elektronon ultrarelativisztikus esetben
95§. Lágy fotonok kisugárzása ütközésekben
Feladatok
96.§. Az ekvivalens fotonok módszere
Feladatok
97.§. Párkeltés ütközéseknél
Feladat
98.§. Elektron sugárzása nagy intenzitású elektromágneses hullám terében
11. XI. fejezet A PONTOS PROPAGÁTOROK ÉS CSÚCSOK (VERTEXEK)
99.§. A téroperátorok Heisenberg-reprezentációban
100.§. A pontos fotonpropagátor
101.§. A foton sajátenergiás függvénye
102.§. A pontos elektronpropagátor
103.§. A vertexoperátor
104.§. A Dyson-egyenletek
105.§. A Ward-azonosság
106.§. Az elektron propagátora külső térben
107.§. A renormálás fizikai feltételei
108.§. A fotonpropagátor analitikus tulajdonságai
109.§. A Feynman-integrálok regularizálása
12. XII. fejezet SUGÁRZÁSI KORREKCIÓK
110.§. A polarizációs operátor kiszámítása
111.§. A Coulomb-törvény sugárzási korrekciói
112.§. A polarizációs operátor képzetes részének kiszámítása Feynman-integrálokkal
113.§. Az elektron elektromágneses alakfaktorai
114.§. Az elektron alakfaktorának kiszámítása
115.§. Az elektron anomális mágneses momentuma
116.§. A tömegoperátor kiszámítása
117.§. Nemzérus tömegű lágy fotonok emissziója
118.§. Elektronszórás külső térben a második Born-közelítésben
119.§. A külső téren való elektronszórás sugárzási korrekciói
120.§. Atomi szintek sugárzási eltolódása
Az eltolódás nagyfrekvenciás része
Az eltolódás kisfrekvenciás része
A teljes eltolódás
121.§. Mezoatomok energiaszintjeinek sugárzási eltolódása
122.§. Kötött állapotokra vonatkozó relativisztikus egyenlet
123.§. Kettős diszperziós reláció
124.§. Foton–foton szórás
Az invariáns amplitúdók
Az amplitúdók kiszámítása
A szórás hatáskeresztmetszete
A kis frekvenciák esete
125.§. Foton koherens szóródása a mag terében
126.§. Sugárzási korrekciók az elektromágneses tér egyenleteihez
Feladatok
127.§. Négydimenziós tartományokra vett integrálok kiszámítása
13. XIII. FEJEZET A KVANTUMELEKTRODINAMIKA ASZIMPTOTIKUS KÉPLETEI
128.§. A fotonpropagátor aszimptotikus viselkedése nagy impulzusokra
129.§. A kétszeresen logaritmikus tagok kiemelése a vertexoperátorban
Virtuális elektronvonalak esete
Fizikai elektronvégek esete
130.§. A vertexoperátor kétszeresen logaritmikus aszimptotikája
131.§. Az elektron–müon szórás amplitúdójának kétszeresen logaritmikus aszimptotikája
14. XIV. FEJEZET A HADRONOK ELEKTRODINAMIKÁJA
132.§. A hadronok elektromágneses alakfaktorai
133.§. Elektronok szóródása hadronokon
Feladat
134.§. Alacsonyenergiás tétel a fékezési sugárzásra
0 spinű hadronok
(1/2) spinű hadronok
135.§. Alacsonyenergiás tétel foton-hadron ütközés esetére
136.§. A hadronok multipólusmomentumai
Feladatok
137.§. A hadronok elektromágneses alakfaktorainak izotóp tulajdonságai
15. Tárgymutató
a
b
c, cs
d
e
f
g, gy
h
i, j
k
l
m
n
o
p
r
s
sz
t
u
v
w
z
16. Névmutató
A
B
C
D
E
F
G
H
J
K
L
M
N, Ny
O
P
R
S, Sz
T, Ty
U, Ü
V, W
Y, Z

Az egyenletek listája

1. (1,1)
2. (1,2)
3. (1,3)
4. (1,4)
5. (1,5)
1.1. (2,1)
1.2. (2,2)
1.3. (2,3)
1.4. (2,4)
1.5. (2,5)
1.6. (2,6)
1.7. (2,7)
1.8. (2,8)
1.9. (2,9)
1.10. (2,10)
1.11. (2,11)
1.12. (2,12)
1.13. (2,13)
1.14. (2,14)
1.15. (2,15)
1.16. (2,16)
1.17. (2,17)
1.18. (2,18)
1.19. (2,19)
1.20. (2,20)
1.21. (2,21)
1.22. (2,22)
1.23. (2,23)
1.24. (2,24)
1.25. (2,25)
1.26. (2,26)
1.27. (3,1)
1.28. (3,2)
1.29. (3,3)
1.30. (3,4)
1.31. (3,5)
1.32. (4,1)
1.33. (4,2)
1.34. (4,3)
1.35. (4,4)
1.36. (4,5)
1.37. (4,6)
1.38. (5,1)
1.39. (5,2)
1.40. (6,1)
1.41. (6,2)
1.42. (7,1)
1.43. (7,2)
1.44. (7,3)
1.45. (7,4)
1.46. (7,5)
1.47. (7,6)
1.48. (7,7)
1.49. (7,8)
1.50. (7,9)
1.51. (7,10)
1.52. (7,11)
1.53. (7,12)
1.54. (7,13)
1.55. (7,14)
1.56. (7,15)
1.57. (7,16)
1.58. (7,17)
1.59. (8,1)
1.60. (8,2)
1.61. (8,3)
1.62. (8,4)
1.63. (8,5)
1.64. (8,6)
1.65. (8,7)
1.66. (8,8)
1.67. (8,9)
1.68. (8,10)
1.69. (8,11)
1.70. (8,12)
1.71. (8,13)
1.72. (8,14)
1.73. (8,15)
1.74. (8,16)
1.75. (8,17)
1.76. (8,18)
1.77. (9,1)
1.78. (9,2)
1.79. (9,5)
1.80. (9,6)
2.1. (10,1)
2.2. (10,2)
2.3. (10,3)
2.4. (10,4)
2.5. (10,5)
2.6. (10,6)
2.7. (10,7)
2.8. (10,8)
2.9. (10,9)
2.10. (10,10)
2.11. (10,11)
2.12. (10,12)
2.13. (10,13)
2.14. (10,14)
2.15. (10,15)
2.16. (10,16)
2.17. (10,17)
2.18. (10,18)
2.19. (10,19)
2.20. (11,1)
2.21. (11,2)
2.22. (11,3)
2.23. (11,4)
2.24. (11,5)
2.25. (11,6)
2.26. (11,7)
2.27. (11,8)
2.28. (12,1)
2.29. (12,2)
2.30. (12,3)
2.31. (12,4)
2.32. (12,5)
2.33. (12,6)
2.34. (12,7)
2.35. (12,8)
2.36. (12,9)
2.37. (12,10)
2.38. (12,11)
2.39. (12,12)
2.40. (13,1)
2.41. (13,2)
2.42. (13,3)
2.43. (13,4)
2.44. (13,5)
2.45. (13,6)
2.46. (13,7)
2.47. (13,8)
2.48. (13,9)
2.49. (13,10)
2.50. (13,11)
2.51. (13,12)
2.52. (13,13)
2.53. (13,14)
2.54. (13,15)
2.55. (13,16)
2.56. (14,3)
2.57. (14,4)
2.58. (14,5)
2.59. (14,6)
2.60. (14,7)
2.61. (14,8)
2.62. (14,9)
2.63. (14,10)
2.64. (14,11)
2.65. (14,12)
2.66. (14,13)
2.67. (14,14)
2.68. (14,15)
2.69. (14,16)
2.70. (14,17)
2.71. (14,18)
2.72. (15,1)
2.73. (15,4)
2.74. (15,5)
2.75. (15,6)
2.76. (15,7)
2.77. (15,8)
2.78. (16,1)
2.79. (16,2)
2.80. (16,3)
2.81. (16,4)
2.82. (16,5)
2.83. (16,6)
2.84. (16,7)
2.85. (16,8)
2.86. (16,9)
2.87. (16,10)
2.88. (16,11)
2.89. (16,12)
2.90. (16,13)
2.91. (16,14)
2.92. (16,15)
2.93. (16,16)
2.94. (16,17)
2.95. (16,18)
2.96. (16,19)
2.97. (16,20)
2.98. (16,21)
2.99. (16,22)
2.100. (16,23)
2.101. (16,24)
3.1. (17,1)
3.2. (17,2)
3.3. (17,3)
3.4. (17,4)
3.5. (17,5)
3.6. (17,6)
3.7. (17,7)
3.8. (17,8)
3.9. (17,9)
3.10. (17,10)
3.11. (18,1)
3.12. (18,2)
3.13. (18,3)
3.14. (18,4)
3.15. (18,5)
3.16. (18,6)
3.17. (18,7)
3.18. (18,8)
3.19. (18,9)
3.20. (18,10)
3.21. (18,11)
3.22. (18,12)
3.23. (18,13)
3.24. (18,14)
3.25. (18,15)
3.26. (18,16)
3.27. (18,17)
3.28. (19,1)
3.29. (19,2)
3.30. (19,3)
3.31. (19,4)
3.32. (19,4a)
3.33. (19,5)
3.34. (19,5a)
3.35. (19,6)
3.36. (19,7)
3.37. (19,8)
3.38. (19,9)
3.39. (19,10)
3.40. (19,11)
3.41. (19,12)
3.42. (19,13)
3.43. (19,14)
3.44. (19,15)
3.45. (19,16)
3.46. (1)
3.47. (2)
3.48. (20,1)
3.49. (20,2)
3.50. (20,3)
3.51. (20,4)
3.52. (20,5)
3.53. (20,6)
3.54. (20,7)
3.55. (20,8)
3.56. (20,9)
3.57. (20,10)
3.58. (20,11)
3.59. (20,12)
3.60. (20,13)
3.61. (21,1)
3.62. (21,2)
3.63. (21,3)
3.64. (21,4)
3.65. (21,5)
3.66. (21,6)
3.67. (21,7)
3.68. (21,8)
3.69. (21,9)
3.70. (21,10)
3.71. (21,11)
3.72. (21,12)
3.73. (21,13)
3.74. (21,14)
3.75. (21,15)
3.76. (21,16)
3.77. (21,17)
3.78. (21,18)
3.79. (21,19)
3.80. (21,20)
3.81. (21,21)
3.82. (21,22)
3.83. (1)
3.84. (2)
3.85. (3)
3.86. (22,1)
3.87. (22,2)
3.88. (22,3)
3.89. (22,4)
3.90. (22,5)
3.91. (22,6)
3.92. (22,7)
3.93. (22,8)
3.94. (22,9)
3.95. (22,10)
3.96. (22,11)
3.97. (22,12)
3.98. (22,13)
3.99. (22,14)
3.100. (22,15)
3.101. (22,16)
3.102. (22,17)
3.103. (22,18)
3.104. (22,19)
3.105. (22,20)
3.106. (22,21)
3.107. (23,1)
3.108. (23,2)
3.109. (23,3)
3.110. (23,4)
3.111. (23,5)
3.112. (23,6)
3.113. (23,7)
3.114. (23,8)
3.115. (23,9)
3.116. (23,10)
3.117. (23,11)
3.118. (23,12)
3.119. (23,13)
3.120. (23,14)
3.121. (23,15)
3.122. (23,16)
3.123. (24,1)
3.124. (24,2)
3.125. (24,3)
3.126. (24,4)
3.127. (24,5)
3.128. (24,6)
3.129. (24,7)
3.130. (24,8)
3.131. (24,9)
3.132. (24,10)
3.133. (24,11)
3.134. (24,12)
3.135. (24,13)
3.136. (24,14)
3.137. (25,1)
3.138. (25,2)
3.139. (25,3)
3.140. (25,4)
3.141. (25,5)
3.142. (25,6)
3.143. (25,7)
3.144. (25,8)
3.145. (25,9)
3.146. (1)
3.147. (26,1)
3.148. (26,2)
3.149. (26,3)
3.150. (26,4)
3.151. (26,5)
3.152. (26,6)
3.153. (26,7a)
3.154. (26,7b)
3.155. (26,8)
3.156. (26,9)
3.157. (26,10)
3.158. (26,11)
3.159. (26,12)
3.160. (26,13)
3.161. (26,14)
3.162. (26,15a)
3.163. (26,15b)
3.164. (26,16)
3.165. (26,17)
3.166. (26,18)
3.167. (26,19)
3.168. (26,20)
3.169. (26,21)
3.170. (26,22)
3.171. (27,1)
3.172. (27,2)
3.173. (27,3)
3.174. (27,4)
3.175. (27,5)
3.176. (28,1)
3.177. (28,2)
3.178. (28,3)
3.179. (28,4)
3.180. (28,5)
3.181. (28,6)
3.182. (28,7)
3.183. (28,8)
3.184. (28,9)
3.185. (28,10)
3.186. (28,11)
3.187. (28,12)
3.188. (28,13)
3.189. (28,14)
3.190. (28,15)
3.191. (28,16)
3.192. (28,17)
3.193. (29,1)
3.194. (29,2)
3.195. (29,3)
3.196. (29,4)
3.197. (29,5)
3.198. (29,6)
3.199. (29,7)
3.200. (29,8)
3.201. (29,9)
3.202. (29,10)
3.203. (29,11)
3.204. (29,12)
3.205. (29,13)
3.206. (29,14)
3.207. (29,15)
3.208. (29,16)
3.209. (29,17)
3.210. (29,18)
3.211. (29,19)
3.212. (29,20)
3.213. (29,21)
3.214. (29,22)
3.215. (30,1)
3.216. (30,2)
3.217. (30,3)
3.218. (30,4)
3.219. (30,5)
3.220. (30,6)
3.221. (30,7)
3.222. (30,8)
3.223. (30,9)
3.224. (30,10)
3.225. (30,11)
3.226. (30,12)
3.227. (30,13)
3.228. (30,14)
3.229. (30,15)
3.230. (30,16)
3.231. (30,17)
3.232. (30,18)
3.233. (31,1)
3.234. (31,2)
3.235. (31,3)
3.236. (31,4)
3.237. (31,5)
3.238. (31,6)
3.239. (31,7)
3.240. (31,8)
4.1. (32,1)
4.2. (32,2)
4.3. (32,3)
4.4. (32,4)
4.5. (32,5)
4.6. (32,6)
4.7. (32,7)
4.8. (32,7a)
4.9. (32,8)
4.10. (32,9)
4.11. (33,1)
4.12. (33,4)
4.13. (33,5)
4.14. (33,6)
4.15. (33,7)
4.16. (33,8)
4.17. (33,9)
4.18. (33,10)
4.19. (33,11)
4.20. (33,12)
4.21. (33,13)
4.22. (34,1)
4.23. (34,2)
4.24. (34,3)
4.25. (34,4)
4.26. (35,1)
4.27. (35,2)
4.28. (35,3)
4.29. (35,4)
4.30. (35,5)
4.31. (35,6)
4.32. (35,7)
4.33. (35,8)
4.34. (35,9)
4.35. (35,10)
4.36. (36,1)
4.37. (36,2)
4.38. (36,3)
4.39. (36,4)
4.40. (36,5)
4.41. (36,6)
4.42. (36,7)
4.43. (36,8)
4.44. (36,9)
4.45. (36,10)
4.46. (36,11)
4.47. (36,12)
4.48. (36,13)
4.49. (36,14)
4.50. (36,15)
4.51. (36,16)
4.52. (36,17)
4.53. (36,18)
4.54. (36,19)
4.55. (36,20)
4.56. (36,21)
4.57. (36,22)
4.58. (37,1)
4.59. (37,2)
4.60. (37,3)
4.61. (37,6)
4.62. (37,7)
4.63. (37,8)
4.64. (37,11)
4.65. (37,12)
4.66. (38,1)
4.67. (38,2)
4.68. (38,3)
4.69. (38,4)
4.70. (38,5)
4.71. (38,6)
4.72. (38,7)
4.73. (39,1)
4.74. (39,2)
4.75. (39,3)
4.76. (39,4)
4.77. (39,5)
4.78. (39,6)
4.79. (39,7)
4.80. (39,8)
4.81. (39,9)
4.82. (39,10)
4.83. (39,11)
4.84. (40,1)
4.85. (40,2)
4.86. (40,3)
4.87. (40,4)
4.88. (40,5)
4.89. (40,6)
4.90. (40,7)
4.91. (40,8)
4.92. (40,9)
4.93. (40,10)
4.94. (40,11)
4.95. (40,12)
4.96. (40,13)
4.97. (40,14)
4.98. (40,15)
4.99. (40,16)
4.100. (40,17)
4.101. (41,1)
4.102. (41,2)
4.103. (41,3)
4.104. (41,4)
4.105. (41,5)
4.106. (41,6)
4.107. (41,7)
4.108. (41,8)
4.109. (41,9)
4.110. (41,10)
4.111. (41,11)
4.112. (41,12)
4.113. (41,13)
4.114. (42,1)
4.115. (42,2)
4.116. (42,3)
4.117. (42,4)
4.118. (42,5)
5.1. (43,1)
5.2. (43,2)
5.3. (43,3)
5.4. (43,4)
5.5. (43,5)
5.6. (43,6)
5.7. (43,7)
5.8. (43,8)
5.9. (43,9)
5.10. (43,10)
5.11. (43,11)
5.12. (43,12)
5.13. (43,13)
5.14. (44,1)
5.15. (44,2)
5.16. (44,3)
5.17. (44,4)
5.18. (44,5)
5.19. (44,6)
5.20. (44,7)
5.21. (44,8)
5.22. (44,9)
5.23. (44,10)
5.24. (44,11)
5.25. (45,1)
5.26. (45,2)
5.27. (45,3)
5.28. (45,4)
5.29. (45,5)
5.30. (45,6)
5.31. (45,7)
5.32. (45,7a)
5.33. (45,8)
5.34. (45,9)
5.35. (45,10)
5.36. (46,1)
5.37. (46,2)
5.38. (46,3)
5.39. (46,4)
5.40. (46,5)
5.41. (46,6)
5.42. (46,7)
5.43. (46,8)
5.44. (46,9)
5.45. (46,10)
5.46. (46,11)
5.47. (46,12)
5.48. (46,13)
5.49. (46,14)
5.50. (46,15)
5.51. (46,16)
5.52. (46,17)
5.53. (46,18)
5.54. (46,19)
5.55. (46,20)
5.56. (47,1)
5.57. (47,2)
5.58. (47,3)
5.59. (47,4)
5.60. (47,5)
5.61. (47,6)
5.62. (47,7)
5.63. (47,8)
5.64. (47,9)
5.65. (48,1)
5.66. (48,2)
5.67. (48,3)
5.68. (48,4)
5.69. (48,5)
5.70. (48,6)
5.71. (48,7)
5.72. (48,8)
5.73. (48,9)
5.74. (48,10)
5.75. (48,11)
5.76. (48,12)
5.77. (48,13)
5.78. (48,14)
5.79. (48,15)
5.80. (48,16)
5.81. (48,17)
5.82. (48,18)
5.83. (48,19)
5.84. (49,3)
5.85. (49,4)
5.86. (49,7)
5.87. (49,8)
5.88. (49,9)
5.89. (49,10)
5.90. (49,11)
5.91. (49,12)
5.92. (49,13)
5.93. (49,14)
5.94. (49,15)
5.95. (49,16)
5.96. (49,17)
5.97. (49,18)
5.98. (49,19)
5.99. (50,1)
5.100. (50,2)
5.101. (50,3)
5.102. (50,4)
5.103. (50,5)
5.104. (50,6)
5.105. (50,7)
5.106. (50,8)
5.107. (51,1)
5.108. (51,2)
5.109. (51,3)
5.110. (51,4)
5.111. (51,5)
5.112. (51,6)
5.113. (51,7)
5.114. (51,8)
5.115. (52,1)
5.116. (52,2)
5.117. (52,3)
5.118. (52,4)
5.119. (52,5)
5.120. (52,6)
5.121. (52,7)
5.122. (52,8)
5.123. (52,9)
5.124. (52,10)
5.125. (53,1)
5.126. (53,2)
5.127. (53,3)
5.128. (53,4)
5.129. (53,5)
5.130. (53,6)
5.131. (53,7)
5.132. (53,8)
5.133. (53,9)
5.134. (53,10)
5.135. (53,11)
5.136. (53,12)
5.137. (53,13)
5.138. (53,14)
5.139. (53,15)
5.140. (53,16)
5.141. (53,17)
5.142. (54,1)
5.143. (54,2)
5.144. (54,3)
5.145. (55,1)
5.146. (55,2)
5.147. (55,3)
5.148. (55,4)
5.149. (56,1)
5.150. (56,2)
5.151. (56,3)
5.152. (56,4)
5.153. (56,5)
5.154. (56,6)
5.155. (56,7)
5.156. (56,8)
5.157. (56,9)
5.158. (56,10)
5.159. (56,11)
5.160. (56,12)
5.161. (56,13)
5.162. (56,14)
5.163. (56,15)
5.164. (57,1)
5.165. (57,2)
5.166. (57,3)
5.167. (57,4)
5.168. (57,5)
5.169. (57,6)
5.170. (57,7)
5.171. (57,8)
5.172. (57,9)
5.173. (57,10)
5.174. (57,11)
5.175. (57,12)
5.176. (58,1)
5.177. (58,2)
5.178. (58,3)
5.179. (58,4)
5.180. (58,5)
5.181. (58,6)
5.182. (58,7)
5.183. (58,8)
5.184. (59,1)
5.185. (59,2)
5.186. (59,3)
5.187. (59,4)
5.188. (59,5)
5.189. (59,6)
5.190. (59,7)
5.191. (59,8)
5.192. (59,9)
5.193. (59,10)
5.194. (59,13)
5.195. (59,14)
5.196. (59,15)
5.197. (59,16)
5.198. (59,17)
5.199. (59,18)
5.200. (59,19)
5.201. (59,20)
5.202. (59,21)
5.203. (59,22)
5.204. (59,23)
5.205. (59,24)
5.206. (59,25)
5.207. (59,26)
5.208. (59,27)
5.209. (59,28)
5.210. (59,29)
5.211. (59,30)
6.1. (60,1)
6.2. (60,2)
6.3. (60,3)
6.4. (60,4)
6.5. (60,5)
6.6. (60,6)
6.7. (60,7)
6.8. (60,8)
6.9. (60,9)
6.10. (60,10)
6.11. (60,14)
6.12. (60,15)
6.13. (60,16)
6.14. (60,17)
6.15. (60,18)
6.16. (60,19)
6.17. (60,20)
6.18. (60,21)
6.19. (1)
6.20. (61,1)
6.21. (61,2)
6.22. (61,3)
6.23. (61,4)
6.24. (61,5)
6.25. (61,6)
6.26. (61,7)
6.27. (61,8)
6.28. (61,9)
6.29. (61,10)
6.30. (61,11)
6.31. (62,1)
6.32. (62,2)
6.33. (62,3)
6.34. (62,4)
6.35. (62,5)
6.36. (63,1)
6.37. (63,2)
6.38. (63,3)
6.39. (63,4)
6.40. (63,5)
6.41. (63,6)
6.42. (63,7)
6.43. (63,8)
6.44. (63,9)
6.45. (63,10)
6.46. (63,11)
6.47. (63,12)
6.48. (63,13)
6.49. (64,1)
6.50. (64,2)
6.51. (64,3)
6.52. (64,4)
6.53. (64,5)
6.54. (64,6)
6.55. (64,7)
6.56. (64,8)
6.57. (1)
6.58. (2)
7.1. (65,1)
7.2. (65,2)
7.3. (65,3)
7.4. (65,4)
7.5. (65,5)
7.6. (65,6)
7.7. (65,7)
7.8. (65,8)
7.9. (65,9)
7.10. (65,10)
7.11. (65,11)
7.12. (65,12)
7.13. (65,13)
7.14. (65,14)
7.15. (65,15)
7.16. (65,16)
7.17. (65,17)
7.18. (65,18)
7.19. (65,19)
7.20. (65,20)
7.21. (65,21)
7.22. (65,22)
7.23. (65,23)
7.24. (65,24)
7.25. (65,25)
7.26. (65,26)
7.27. (65,27)
7.28. (66,1)
7.29. (66,2)
7.30. (66,3)
7.31. (66,4)
7.32. (66,5)
7.33. (66,6)
7.34. (66,7)
7.35. (66,8)
7.36. (66,9)
7.37. (66,10)
7.38. (66,11)
7.39. (66,12)
7.40. (66,13)
7.41. (67,1)
7.42. (67,2)
7.43. (67,3)
7.44. (67,4)
7.45. (67,5)
7.46. (67,6)
7.47. (67,7)
7.48. (67,8)
7.49. (67,9)
7.50. (67,10)
7.51. (68,1)
7.52. (68,2)
7.53. (68,3)
7.54. (68,4)
7.55. (68,5)
7.56. (68,6)
7.57. (68,7)
7.58. (68,8)
7.59. (68,9)
7.60. (68,10)
7.61. (68,11)
7.62. (68,12)
7.63. (68,13)
7.64. (1)
7.65. (69,1)
7.66. (69,2)
7.67. (69,3)
7.68. (69,4)
7.69. (69,5)
7.70. (69,6)
7.71. (69,7)
7.72. (69,8)
7.73. (69,9)
7.74. (69,10)
7.75. (69,11)
7.76. (69,12)
7.77. (69,13)
7.78. (69,14)
7.79. (69,15)
7.80. (69,16)
7.81. (70,1)
7.82. (70,2)
7.83. (70,3)
7.84. (70,4)
7.85. (70,5)
7.86. (70,6)
7.87. (70,7)
7.88. (70,8)
7.89. (70,9)
7.90. (70,10)
7.91. (70,11)
7.92. (70,12)
7.93. (70,13)
7.94. (70,14)
7.95. (1)
7.96. (2)
7.97. (3)
7.98. (71,1)
7.99. (71,2)
7.100. (71,3)
7.101. (71,4)
7.102. (71,5)
7.103. (71,6)
7.104. (71,7)
7.105. (71,8)
7.106. (71,9)
7.107. (71,10)
7.108. (71,11)
7.109. (71,12)
7.110. (71,13)
7.111. (71,14)
7.112. (71,15)
7.113. (71,16)
7.114. (71,17)
7.115. (71,18)
7.116. (71,19)
7.117. (72,1)
7.118. (72,2)
7.119. (72,3)
7.120. (72,4)
7.121. (72,5)
7.122. (72,6)
7.123. (72,7)
7.124. (72,8)
7.125. (72,9)
7.126. (72,10)
7.127. (72,11)
7.128. (72,12)
7.129. (72,13)
7.130. (72,14)
7.131. (72,15)
7.132. (72,16)
8.1. (73,1)
8.2. (73,2)
8.3. (73,3)
8.4. (73,4)
8.5. (73,5)
8.6. (73,6)
8.7. (73,7)
8.8. (73,8)
8.9. (73,9)
8.10. (73,10)
8.11. (73,11)
8.12. (73,12)
8.13. (74,1)
8.14. (74,2)
8.15. (74,3)
8.16. (74,4)
8.17. (74,5)
8.18. (74,6)
8.19. (74,7)
8.20. (74,8)
8.21. (74,9)
8.22. (74,10)
8.23. (74,11)
8.24. (74,12)
8.25. (74,13)
8.26. (74,14)
8.27. (74,15)
8.28. (74,16)
8.29. (74,17)
8.30. (74,18)
8.31. (74,19)
8.32. (75,1)
8.33. (75,2)
8.34. (75,3)
8.35. (75,4)
8.36. (75,5)
8.37. (75,6)
8.38. (75,7)
8.39. (75,8)
8.40. (75,9)
8.41. (75,10)
8.42. (75,11)
8.43. (75,12)
8.44. (75,13)
8.45. (75,14)
8.46. (75,15)
8.47. (76,1)
8.48. (76,2)
8.49. (76,3)
8.50. (76,4)
8.51. (76,5)
8.52. (76,6)
8.53. (76,7)
8.54. (76,8)
8.55. (76,9)
8.56. (76,10)
8.57. (76,11)
8.58. (76,12)
8.59. (76,13)
8.60. (76,14)
8.61. (76,15)
8.62. (76,16)
8.63. (76,17)
8.64. (76,18)
8.65. (76,19)
8.66. (76,20)
8.67. (76,21)
8.68. (76,22)
8.69. (77,1)
8.70. (77,2)
8.71. (77,3)
8.72. (77,4)
8.73. (77,5)
8.74. (77,6)
8.75. (77,7)
8.76. (77,8)
8.77. (77,9)
8.78. (77,10)
8.79. (77,11)
8.80. (77,12)
8.81. (77,13)
8.82. (77,14)
8.83. (78,1)
8.84. (78,2)
8.85. (78,3)
8.86. (78,4)
8.87. (78,5)
8.88. (78,6)
8.89. (78,7)
8.90. (78,8)
8.91. (80,1)
8.92. (80,2)
8.93. (80,3)
8.94. (80,4)
8.95. (80,5)
8.96. (80,6)
8.97. (80,7)
8.98. (80,8)
8.99. (80,9)
8.100. (80,10)
9.1. (81,1)
9.2. (81,2)
9.3. (81,3)
9.4. (81,4)
9.5. (81,5)
9.6. (81,6)
9.7. (81,7)
9.8. (81,8)
9.9. (81,9)
9.10. (81,10)
9.11. (81,11)
9.12. (81,12)
9.13. (81,13)
9.14. (81,14)
9.15. (82,1)
9.16. (82,2)
9.17. (82,3)
9.18. (82,4)
9.19. (82,5)
9.20. (82,6)
9.21. (82,7)
9.22. (82,8)
9.23. (82,9)
9.24. (82,10)
9.25. (82,11)
9.26. (82,12)
9.27. (82,13)
9.28. (82,14)
9.29. (82,15)
9.30. (82,16)
9.31. (82,17)
9.32. (82,18)
9.33. (82,19)
9.34. (82,20)
9.35. (82,21)
9.36. (82,22)
9.37. (82,23)
9.38. (1)
9.39. (1)
9.40. (2)
9.41. (82a,1)
9.42. (82a,2)
9.43. (82a,3)
9.44. (82a,4)
9.45. (82a,5)
9.46. (82a,6)
9.47. (82a,7)
9.48. (82a,8)
9.49. (82a,9)
9.50. (82a,10)
9.51. (82a,11)
9.52. (82a,12)
9.53. (82a,13)
9.54. (82a,14)
9.55. (82a,15)
9.56. (82a,16)
9.57. (82a,17)
9.58. (82a,18)
9.59. (82a,19)
9.60. (82a,20)
9.61. (82a,21)
9.62. (82a,22)
9.63. (82a,23)
9.64. (82a,24)
9.65. (82a,25)
9.66. (82a,26)
9.67. (82a,27)
9.68. (82a,28)
9.69. (1)
9.70. (2)
9.71. (83,1)
9.72. (83,2)
9.73. (83,3)
9.74. (83,4)
9.75. (83,5)
9.76. (83,6)
9.77. (83,7)
9.78. (83,8)
9.79. (83,9)
9.80. (83,10)
9.81. (83,11)
9.82. (83,12)
9.83. (83,13)
9.84. (83,14)
9.85. (83,15)
9.86. (83,16)
9.87. (83,17)
9.88. (83,18)
9.89. (83,19)
9.90. (83,20)
9.91. (83,21)
9.92. (83,22)
9.93. (83,23)
9.94. (83,24)
9.95. (84,1)
9.96. (84,2)
9.97. (84,3)
9.98. (84,4)
9.99. (84,5)
9.100. (84,6)
9.101. (85,1)
9.102. (85,2)
9.103. (85,3)
9.104. (85,4)
9.105. (85,5)
9.106. (85,6)
9.107. (85,7)
9.108. (85,8)
9.109. (85,9)
9.110. (85,10)
9.111. (85,11)
9.112. (85,12)
9.113. (85,13)
9.114. (85,14)
9.115. (85,15)
9.116. (85,16)
9.117. (85,17)
9.118. (85,18)
9.119. (85,19)
9.120. (85,20)
10.1. (86,1)
10.2. (86,2)
10.3. (86,3)
10.4. (86,4)
10.5. (86,5)
10.6. (86,6)
10.7. (86,7)
10.8. (86,8)
10.9. (86,9)
10.10. (86,10)
10.11. (86,11)
10.12. (86,12)
10.13. (86,13)
10.14. (86,14)
10.15. (86,15)
10.16. (86,16)
10.17. (86,17)
10.18. (86,18)
10.19. (86,19)
10.20. (87,1)
10.21. (87,2)
10.22. (87,3)
10.23. (87,4)
10.24. (87,5)
10.25. (87,6)
10.26. (87,7)
10.27. (87,8)
10.28. (87,9)
10.29. (87,10)
10.30. (87,11)
10.31. (87,12)
10.32. (87,13)
10.33. (87,14)
10.34. (87,15)
10.35. (87,16)
10.36. (87,17)
10.37. (87,18)
10.38. (87,19)
10.39. (87,20)
10.40. (87,21)
10.41. (87,22)
10.42. (87,23)
10.43. (87,24)
10.44. (87,25)
10.45. (87,26)
10.46. (87,27)
10.47. (88,1)
10.48. (88,2)
10.49. (88,3)
10.50. (88,4)
10.51. (88,5)
10.52. (88,6)
10.53. (88,7)
10.54. (88,8)
10.55. (88,9)
10.56. (88,10)
10.57. (88,11)
10.58. (88,12)
10.59. (88,13)
10.60. (88,14)
10.61. (88,15)
10.62. (1)
10.63. (89,1)
10.64. (89,2)
10.65. (89,3)
10.66. (89,4)
10.67. (89,5)
10.68. (89,6)
10.69. (89,7)
10.70. (89,8)
10.71. (89,9)
10.72. (89,10)
10.73. (89,11)
10.74. (89,12)
10.75. (89,13)
10.76. (89,14)
10.77. (90,1)
10.78. (90,2)
10.79. (90,3)
10.80. (90,4)
10.81. (90,5)
10.82. (90,6)
10.83. (90,7)
10.84. (90,8)
10.85. (90,9)
10.86. (90,10)
10.87. (90,11)
10.88. (90,12)
10.89. (90,13)
10.90. (90,14)
10.91. (90,15)
10.92. (90,16)
10.93. (90,17)
10.94. (90,18)
10.95. (90,19)
10.96. (1)
10.97. (91,1)
10.98. (91,2)
10.99. (91,3)
10.100. (91,4)
10.101. (91,5)
10.102. (91,6)
10.103. (91,7)
10.104. (91,8)
10.105. (91,9)
10.106. (91,10)
10.107. (91,11)
10.108. (91,12)
10.109. (91,13)
10.110. (91,14)
10.111. (91,15)
10.112. (91,16)
10.113. (91,17)
10.114. (91,18)
10.115. (91,19)
10.116. (91,20)
10.117. (91,21)
10.118. (91,22)
10.119. (91,23)
10.120. (91,24)
10.121. (92,1)
10.122. (92,2)
10.123. (92,3)
10.124. (92,4)
10.125. (92,5)
10.126. (92,6)
10.127. (92,7)
10.128. (92,8)
10.129. (92,9)
10.130. (92,10)
10.131. (92,11)
10.132. (92,12)
10.133. (92,13)
10.134. (92,14)
10.135. (92,15)
10.136. (93,1)
10.137. (93,2)
10.138. (93,3)
10.139. (93,4)
10.140. (93,5)
10.141. (93,6)
10.142. (93,7)
10.143. (93,8)
10.144. (93,9)
10.145. (93,10)
10.146. (93,11)
10.147. (93,12)
10.148. (93,13)
10.149. (93,14)
10.150. (93,15)
10.151. (93,16)
10.152. (93,17)
10.153. (93,18)
10.154. (93,19)
10.155. (93,20)
10.156. (93,21)
10.157. (93,22)
10.158. (93,23)
10.159. (93,24)
10.160. (93,25)
10.161. (94,1a)
10.162. (94,1b)
10.163. (94,1)
10.164. (94,2)
10.165. (94,3)
10.166. (94,4)
10.167. (94,5)
10.168. (94,6)
10.169. (94,7)
10.170. (94,8)
10.171. (94,9)
10.172. (94,10)
10.173. (94,11)
10.174. (94,12)
10.175. (94,13)
10.176. (94,14)
10.177. (94,15)
10.178. (94,16)
10.179. (94,17)
10.180. (94,18)
10.181. (95,1)
10.182. (95,2)
10.183. (95,3)
10.184. (95,4)
10.185. (95,5)
10.186. (95,6)
10.187. (95,7)
10.188. (95,8)
10.189. (95,9)
10.190. (95,10)
10.191. (95,11)
10.192. (95,12)
10.193. (95,13)
10.194. (95,14)
10.195. (95,15)
10.196. (95,16)
10.197. (95,17)
10.198. (95,18)
10.199. (95,19)
10.200. (95,20)
10.201. (95,21)
10.202. (1)
10.203. (2)
10.204. (3)
10.205. (4)
10.206. (5)
10.207. (6)
10.208. (96,1)
10.209. (96,2)
10.210. (96,3)
10.211. (96,4)
10.212. (96,5)
10.213. (96,6)
10.214. (96,7)
10.215. (96,8)
10.216. (96,9)
10.217. (96,10)
10.218. (96,11)
10.219. (96,12)
10.220. (96,13)
10.221. (96,14)
10.222. (96,15)
10.223. (96,16)
10.224. (1)
10.225. (2)
10.226. (3)
10.227. (4)
10.228. (5)
10.229. (97,1)
10.230. (97,2)
10.231. (97,3)
10.232. (97,4)
10.233. (97,5)
10.234. (97,6)
10.235. (97,7)
10.236. (97,8)
10.237. (97,9)
10.238. (97,10)
10.239. (97,11)
10.240. (97,12)
10.241. (97,13)
10.242. (97,14)
10.243. (97,15)
10.244. (98,1)
10.245. (98,2)
10.246. (98,3)
10.247. (98,4)
10.248. (98,5)
10.249. (98,6)
10.250. (98,7)
10.251. (98,8)
10.252. (98,9)
10.253. (98,10)
10.254. (98,11)
10.255. (98,12)
10.256. (98,13)
10.257. (98,14)
10.258. (98,15)
10.259. (98,16)
10.260. (98,17)
10.261. (98,18)
10.262. (98,19)
10.263. (98,20)
10.264. (98,21)
10.265. (98,22)
11.1. (99,1)
11.2. (99,2)
11.3. (99,3)
11.4. (99,4)
11.5. (99,5)
11.6. (99,6)
11.7. (99,7)
11.8. (99,8)
11.9. (99,9)
11.10. (99,10)
11.11. (99,11)
11.12. (99,12)
11.13. (99,13)
11.14. (100,1)
11.15. (100,2)
11.16. (100,3)
11.17. (100,4)
11.18. (100,5)
11.19. (100,6)
11.20. (100,7)
11.21. (100,8)
11.22. (100,9)
11.23. (100,10)
11.24. (100,11)
11.25. (100,12)
11.26. (100,13)
11.27. (100,14)
11.28. (100,15)
11.29. (100,16)
11.30. (100,17)
11.31. (100,18)
11.32. (100,18a)
11.33. (100,19)
11.34. (100,20)
11.35. (101,1)
11.36. (101,2)
11.37. (101,3)
11.38. (101,4)
11.39. (101,5)
11.40. (101,6)
11.41. (101,7)
11.42. (101,8)
11.43. (101,9)
11.44. (101,10)
11.45. (101,11)
11.46. (101,12)
11.47. (102,1)
11.48. (102,2)
11.49. (102,3)
11.50. (102,4)
11.51. (102,5)
11.52. (102,6)
11.53. (102,7)
11.54. (102,8)
11.55. (102,9)
11.56. (102,10)
11.57. (102,11)
11.58. (102,12)
11.59. (102,13)
11.60. (102,14)
11.61. (102,15)
11.62. (102,16)
11.63. (102,17)
11.64. (102,18)
11.65. (103,1)
11.66. (103,2)
11.67. (103,3)
11.68. (103,4)
11.69. (103,5)
11.70. (103,6)
11.71. (103,7)
11.72. (103,8)
11.73. (103,9)
11.74. (103,10)
11.75. (103,11)
11.76. (103,12)
11.77. (103,13)
11.78. (103,14)
11.79. (103,15)
11.80. (103,16)
11.81. (103,17)
11.82. (104,1)
11.83. (104,2)
11.84. (104,3)
11.85. (104,4)
11.86. (104,5)
11.87. (104,6)
11.88. (105,1)
11.89. (105,2)
11.90. (105,3)
11.91. (105,4)
11.92. (105,5)
11.93. (105,6)
11.94. (105,7)
11.95. (105,8)
11.96. (105,9)
11.97. (105,10)
11.98. (105,11)
11.99. (105,12)
11.100. (105,13)
11.101. (105,14)
11.102. (105,15)
11.103. (106,1)
11.104. (106,2)
11.105. (106,3)
11.106. (106,4)
11.107. (106,5)
11.108. (106,6)
11.109. (106,7)
11.110. (106,8)
11.111. (106,9)
11.112. (106,10)
11.113. (106,11)
11.114. (106,12)
11.115. (106,13)
11.116. (106,14)
11.117. (106,15)
11.118. (106,16)
11.119. (106,17)
11.120. (106,18)
11.121. (106,19)
11.122. (106,20)
11.123. (106,21)
11.124. (106,22)
11.125. (106,23)
11.126. (106,24)
11.127. (106,25)
11.128. (106,26)
11.129. (106,27)
11.130. (107,1)
11.131. (107,2)
11.132. (107,3)
11.133. (107,4)
11.134. (107,5)
11.135. (107,6)
11.136. (107,7)
11.137. (107,8)
11.138. (107,9)
11.139. (107,10)
11.140. (107,11)
11.141. (107,12)
11.142. (107,13)
11.143. (107,14)
11.144. (107,15)
11.145. (107,16)
11.146. (107,17)
11.147. (107,18)
11.148. (107,19)
11.149. (107,20)
11.150. (108,1)
11.151. (108,2)
11.152. (108,3)
11.153. (108,4)
11.154. (108,5)
11.155. (108,6)
11.156. (108,7)
11.157. (108,8)
11.158. (108,9)
11.159. (108,10)
11.160. (108,11)
11.161. (108,12)
11.162. (108,13)
11.163. (109,1)
11.164. (109,2)
11.165. (109,3)
11.166. (109,4)
11.167. (109,5)
11.168. (109,6)
11.169. (109,7)
11.170. (109,8)
11.171. (109,9)
12.1. (110,1)
12.2. (110,2)
12.3. (110,3)
12.4. (110,4)
12.5. (110,5)
12.6. (110,6)
12.7. (110,7)
12.8. (110,8)
12.9. (110,9)
12.10. (110,10)
12.11. (110,11)
12.12. (110,12)
12.13. (110,13)
12.14. (110,14)
12.15. (110,15)
12.16. (110,16)
12.17. (111,1)
12.18. (111,2)
12.19. (111,3)
12.20. (111,4)
12.21. (111,5)
12.22. (111,6)
12.23. (111,7)
12.24. (112,1)
12.25. (112,2)
12.26. (112,3)
12.27. (112,4)
12.28. (112,5)
12.29. (112,6)
12.30. (112,7)
12.31. (112,8)
12.32. (112,9)
12.33. (112,10)
12.34. (113,1)
12.35. (113,2)
12.36. (113,3)
12.37. (113,4)
12.38. (113,5)
12.39. (113,6)
12.40. (113,7)
12.41. (113,8)
12.42. (113,9)
12.43. (113,10)
12.44. (113,11)
12.45. (113,12)
12.46. (113,13)
12.47. (113,14)
12.48. (113,15)
12.49. (114,1)
12.50. (114,2)
12.51. (114,3)
12.52. (114,4)
12.53. (114,5)
12.54. (114,6)
12.55. (114,7)
12.56. (114,8)
12.57. (114,9)
12.58. (114,10)
12.59. (114,11)
12.60. (114,12)
12.61. (114,13)
12.62. (114,14)
12.63. (114,15)
12.64. (114,16)
12.65. (114,17)
12.66. (114,18)
12.67. (114,19)
12.68. (114,20)
12.69. (114,21)
12.70. (114,22)
12.71. (115,1)
12.72. (115,2)
12.73. (115,3)
12.74. (115,4)
12.75. (115,5)
12.76. (115,6)
12.77. (115,7)
12.78. (115,8)
12.79. (115,9)
12.80. (115,10)
12.81. (115,11)
12.82. (116,1)
12.83. (116,2)
12.84. (116,3)
12.85. (116,4)
12.86. (116,5)
12.87. (116,6)
12.88. (116,7)
12.89. (116,8)
12.90. (116,9)
12.91. (116,10)
12.92. (116,11)
12.93. (116,12)
12.94. (116,13)
12.95. (116,14)
12.96. (116,15)
12.97. (116,16)
12.98. (116,17)
12.99. (116,18)
12.100. (116,19)
12.101. (117,1)
12.102. (117,2)
12.103. (117,3)
12.104. (117,4)
12.105. (117,5)
12.106. (117,6)
12.107. (117,7)
12.108. (117,8)
12.109. (117,9)
12.110. (117,10)
12.111. (117,11)
12.112. (117,12)
12.113. (117,13)
12.114. (117,14)
12.115. (118,1)
12.116. (118,2)
12.117. (118,3)
12.118. (118,4)
12.119. (118,5)
12.120. (118,6)
12.121. (118,7)
12.122. (118,8)
12.123. (118,9)
12.124. (118,10)
12.125. (118,11)
12.126. (118,12)
12.127. (118,13)
12.128. (118,14)
12.129. (118,15)
12.130. (118,16)
12.131. (118,17)
12.132. (118,18)
12.133. (118,19)
12.134. (119,1)
12.135. (119,2)
12.136. (119,3)
12.137. (119,4)
12.138. (119,5)
12.139. (119,6)
12.140. (119,7)
12.141. (119,8)
12.142. (119,9)
12.143. (119,10)
12.144. (119,11)
12.145. (119,12)
12.146. (120,1)
12.147. (120,2)
12.148. (120,3)
12.149. (120,4)
12.150. (120,5)
12.151. (120,6)
12.152. (120,7)
12.153. (120,8)
12.154. (120,9)
12.155. (120,10)
12.156. (120,11)
12.157. (120,12)
12.158. (120,13)
12.159. (120,14)
12.160. (120,15)
12.161. (120,16)
12.162. (120,17)
12.163. (120,18)
12.164. (120,19)
12.165. (120,20)
12.166. (121,1)
12.167. (121,2)
12.168. (122,1)
12.169. (122,2)
12.170. (122,3)
12.171. (122,4)
12.172. (122,5)
12.173. (122,6)
12.174. (122,7)
12.175. (122,8)
12.176. (122,9)
12.177. (122,10)
12.178. (122,11)
12.179. (122,12)
12.180. (122,13)
12.181. (122,14)
12.182. (122,15)
12.183. (122,16)
12.184. (122,17)
12.185. (122,18)
12.186. (122,19)
12.187. (123,1)
12.188. (123,2)
12.189. (123,3)
12.190. (123,4)
12.191. (123,5)
12.192. (123,6)
12.193. (123,7)
12.194. (123,8)
12.195. (123,9)
12.196. (123,10)
12.197. (123,11)
12.198. (123,12)
12.199. (123,13)
12.200. (123,14)
12.201. (123,15)
12.202. (123,16)
12.203. (123,17)
12.204. (123,18)
12.205. (123,19)
12.206. (123,20)
12.207. (123,21)
12.208. (123,22)
12.209. (123,23)
12.210. (124,1)
12.211. (124,2)
12.212. (124,3)
12.213. (124,4)
12.214. (124,5)
12.215. (124,6)
12.216. (124,7)
12.217. (124,8)
12.218. (124,9)
12.219. (124,10)
12.220. (124,11)
12.221. (124,12)
12.222. (124,13)
12.223. (124,14)
12.224. (124,15)
12.225. (124,16)
12.226. (124,17)
12.227. (124,18)
12.228. (124,19)
12.229. (124,20)
12.230. (124,21)
12.231. (124,22)
12.232. (124,23)
12.233. (124,24)
12.234. (124,25)
12.235. (124,26)
12.236. (124,27)
12.237. (124,28)
12.238. (124,29)
12.239. (124,30)
12.240. (124,31)
12.241. (124,32)
12.242. (124,33)
12.243. (125,1)
12.244. (125,2)
12.245. (125,3)
12.246. (125,4)
12.247. (126,1)
12.248. (126,2)
12.249. (126,3)
12.250. (126,4)
12.251. (126,5)
12.252. (126,6)
12.253. (126,7)
12.254. (126,8)
12.255. (126,9)
12.256. (126,10)
12.257. (126,11)
12.258. (126,12)
12.259. (126,13)
12.260. (126,14)
12.261. (126,15)
12.262. (126,16)
12.263. (126,17)
12.264. (126,18)
12.265. (126,19)
12.266. (126,20)
12.267. (126,21)
12.268. (126,22)
12.269. (126,23)
12.270. (126,24)
12.271. (126,25)
12.272. (127,1)
12.273. (127,2)
12.274. (127,3)
12.275. (127,4)
12.276. (127,5)
12.277. (127,6)
12.278. (127,7)
12.279. (127,8)
12.280. (127,9)
12.281. (127,10)
12.282. (127,11)
12.283. (127,12)
12.284. (127,13)
12.285. (127,14)
12.286. (127,15)
12.287. (127,16)
12.288. (127,17)
12.289. (127,18)
12.290. (127,19)
12.291. (127,20)
12.292. (127,21)
12.293. (127,22)
12.294. (127,23)
13.1. (128,1)
13.2. (128,2)
13.3. (128,3)
13.4. (128,4)
13.5. (128,5)
13.6. (128,6)
13.7. (128,7)
13.8. (128,8)
13.9. (128,9)
13.10. (128,10)
13.11. (128,11)
13.12. (128,12)
13.13. (128,13)
13.14. (128,14)
13.15. (128,15)
13.16. (128,16)
13.17. (128,17)
13.18. (128,18)
13.19. (128,19)
13.20. (128,20)
13.21. (129,1)
13.22. (129,2)
13.23. (129,3)
13.24. (129,4)
13.25. (129,5)
13.26. (129,6)
13.27. (129,7)
13.28. (129,8)
13.29. (129,9)
13.30. (129,10)
13.31. (129,11)
13.32. (129,12)
13.33. (129,13)
13.34. (129,14)
13.35. (129,15)
13.36. (129,16)
13.37. (129,17)
13.38. (129,18)
13.39. (129,19)
13.40. (129,20)
13.41. (129,21)
13.42. (129,22)
13.43. (129,23)
13.44. (129,24)
13.45. (129,25)
13.46. (129,26)
13.47. (129,27)
13.48. (129,28)
13.49. (129,29)
13.50. (129,30)
13.51. (130,1)
13.52. (130,2)
13.53. (130,3)
13.54. (130,4)
13.55. (130,5)
13.56. (130,6)
13.57. (130,7)
13.58. (130,8)
13.59. (130,9)
13.60. (130,10)
13.61. (130,11)
13.62. (131,1)
13.63. (131,2)
13.64. (131,3)
13.65. (131,4)
13.66. (131,5)
13.67. (131,6)
13.68. (131,7)
13.69. (131,8)
13.70. (131,9)
13.71. (131,10)
13.72. (131,11)
13.73. (131,12)
13.74. (131,13)
13.75. (131,14)
13.76. (131,15)
13.77. (131,16)
13.78. (131,17)
13.79. (131,18)
13.80. (131,19)
13.81. (131,20)
13.82. (131,21)
13.83. (131,22)
13.84. (131,23)
13.85. (131,24)
13.86. (131,25)
13.87. (131,26)
13.88. (131,27)
13.89. (131,28)
13.90. (131,29)
14.1. (132,1)
14.2. (132,2)
14.3. (132,3)
14.4. (132,4)
14.5. (132,5)
14.6. (132,6)
14.7. (132,7)
14.8. (132,8)
14.9. (132,9)
14.10. (132,10)
14.11. (132,11)
14.12. (133,1)
14.13. (133,2)
14.14. (133,3)
14.15. (133,4)
14.16. (133,5)
14.17. (133,6)
14.18. (133,7)
14.19. (133,8)
14.20. (133,9)
14.21. (133,10)
14.22. (134,1)
14.23. (134,2)
14.24. (134,3)
14.25. (134,4)
14.26. (134,5)
14.27. (134,6)
14.28. (134,7)
14.29. (134,8)
14.30. (134,9)
14.31. (134,10)
14.32. (134,11)
14.33. (134,12)
14.34. (134,13)
14.35. (134,14)
14.36. (134,15)
14.37. (134,16)
14.38. (134,17)
14.39. (134,18)
14.40. (135,1)
14.41. (135,2)
14.42. (135,3)
14.43. (135,4)
14.44. (135,5)
14.45. (135,6)
14.46. (135,7)
14.47. (135,8)
14.48. (135,9)
14.49. (135,10)
14.50. (135,11)
14.51. (136,1)
14.52. (136,2)
14.53. (136,3)
14.54. (136,4)
14.55. (136,5)
14.56. (136,6)
14.57. (136,7)
14.58. (136,8)
14.59. (136,9)
14.60. (136,10)
14.61. (136,11)
14.62. (136,12)
14.63. (136,13)
14.64. (136,14)
14.65. (136,15)
14.66. (1)
14.67. (137,1)
14.68. (137,2)
14.69. (137,3)