Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ALLEN, W.–RYAN, K. (1969): Micro-teaching. Addison Wesley. Reading. Mass., Stanford.

BÁBOSIK ISTVÁN (szerk.) (1997): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest.

BALLÉR ENDRE (1978): Tantervelmélet és tantervi reform. Tankönyvkiadó, Budapest.

BALLÉR ENDRE (1997): Oktatás. In: Pedagógiai Lexikon III. kötet. (Szerk.: Báthory Zoltán–Falus Iván) Keraban Kiadó, Budapest, 13–14.

BÁTHORY ZOLTÁN (1973): 7 standardizált tantárgyteszt. OPI, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanuláselmélet vázlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BLOOM, B. S. (1976): Taxonomy of Educational Objektives Cognitive Domain. McKay II. New York.

BOEKAERTS, M.–SIMONS, P. R. (1993): Leren en instructie. Dekker van Vegt, Assen.

BUDA BÉLA (1978): Az empátia – a beleélés lélektana. Gondolat Kiadó, Budapest.

COMENIUS, J. A. (1970): Részletek az „Egyetemes Tanácskozás” című műből. Ford. Waczulik Margit. Magyar Pedagógia, 4.

COMENIUS, J. A. (1992): Didaktica Magna. Halász és fiai kiadása, Pécs.

DEWEY, J. (1976): A nevelés jellege és folyamata. Pedagógiai Források. Tankönyvkiadó, Budapest.

DIESTERWEG, F. A. W. (1900): Válogatott Művei. Ford. Bányai Jakab és Redl Ferenc I. Pletz kiadás, Nagy-Becskerek.

DIESTERWEG, F. A. W. (1962): Wegweiser zur Bildung für deutsche Lehrer und andere didaktische Schrieften Ausgewahlt und Eingeleiter von Franz Hoffmann. Volk und Wissen Volksergenert Verlag, Berlin.

EYSENCK, M. W.–KEANE, M. T. (1997): Kognitív pszichológia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (1972): A tanári hatékonyságról és a tanárképzésről. Pedagógiai Szemle, 12.

FALUS IVÁN (szerk.) (1980): Oktatástechnológia. Tanulmánygyűjtemény. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–HUNYADY GYÖRGYNÉ–TAKÁCS ETEL–TOMPA KLÁRA (1979): Az oktatócsomag. Tankönyvkiadó, Budapest.

FINÁCZY ERNŐ (1927): A középkori nevelés története. Horánszky Viktor Könyvkiadó Műhely, Budapest.

FLANDERS, N. A. (1970): Analyzing Teaching Behavior. Addison Wesley. Reading. Mass.

FREINET, C. (1982): A modern iskola technikája. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

GAGNE, R. M. (1967): Learning and individual difference. Merill Books. Colombus, Ohio.

GORDON, T. (1989): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Budapest.

KERSCHENSTEINER, G. (1972): A munkaiskola fogalma. Tankönyvkiadó, Budapest.

KOVÁCS ILMA (1992): Távoktatás Magyarországon. Felsőoktatási Koordinációs Iroda, Budapest.

KULIN, J. A.–KULIN, C. L. (1989): Meta-Analysis in Education International. Journal of Educational Research, 13. 3. Pergamon Press, Oxford.

LAPPINTS ÁRPÁD (2002): Tanuláspedagógia. A tanulás tanításának alapjai.

LOCKE, I. (1914): Gondolatok a nevelésről. Pedagógiai Könyvtár, Budapest.

MÉREI FERENC (1988): Közösségek rejtett hálózata. Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest.

M. NÁDASI MÁRIA (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt., Pécs.

MONTESSORI MÁRIA (1978): Az ember nevelése. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAHALKA ISTVÁN (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyermekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY JÓZSEF (1972): A témazáró tudásszintmérés gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY JÓZSEF (2000): A XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1988): Mába nyúló történelem. A harmincas évek pedagógiai irányai. Pedagógiai Közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest.

OROSZ SÁNDOR (szerk.) (1985): Oktatástechnológia I–II. OOK, Veszprém.

PATAKI FERENC–HUNYADY GYÖRGY (1972): A csoportkohézió. Akadémiai Kiadó, Budapest.

PESTALOZZI, J. H. (1959): Hogyan tanítja Gertrúd gyermekeit? Pestalozzi Válogatott Művei. II. Tankönyvkiadó, Budapest.

PUKÁNSZKY BÉLA–NÉMETH ANDRÁS–MANN MIKLÓS (2001): Bevezetés a pedagógia és iskoláztatás történetébe.

RÉTHY ENDRÉNÉ–SCHAFFHAUSER FRANZ–SZABOLCS ÉVA (2000): Iskolák és iskolareformok Magyarországon és Svájcban. Osiris Kiadó, Budapest.

RÉTHY ENDRÉNÉ (1991): F. A. Diesterweg: A tanítók tanítója. Magyar Pedagógia, 2. 87–103.

RÉTHY ENDRÉNÉ (1997): A motiváció elmélete és gyakorlata a reformpedagógiában. In: Bábosik I. (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 150–163.

ROUSSEAU, J.-J. (1957): Emil, vagy a nevelésről. Tankönyvkiadó, Budapest.

SCHILBAUER, A. (1992): Junge Bitternis. Eine Kritik der Didaktik. WUV Universitätsverlag. Wien.

SKINNER, B. F. (1973): A tanítás technológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

STEINER, R. (1993): A gyermek nevelése szellemtudományi szempontból. Tótfalusi Tannyomda.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1985): A „rejtett tanterv”. Otatáskutató Intézet, Budapest.

SZARKA JÓZSEF (1973): A polgári pedagógia főbb áramlatai a XX. században. Tankönyvkiadó, Budapest.

TYLER, R. W. (1949): Basic Principles of Curriculum and Instruction. University Chicago Press, Chicago.

VÁRI PÉTER (1989): A Monitor-86 vizsgálat ismertetése. Pedagógiai Szemle, 12.

VIDÁKOVICH TIBOR (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, Budapest.

VINCZE LÁSZLÓ (1991): Appendix neveléstörténeti munkához. A „fekete pedagógia” történetéből. Magyar Pedagógia, 3–4.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (1993): Bevezetés a pedagógiai kommunikáció elméletébe. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (1997): Posztmodern a pedagógiában (szócikk). Pedagógiai Lexikon. (Szerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván) Keraban Kiadó, Budapest.