Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

Az oktatás a társadalom jelensége, folyamata, így a társadalom más intézményei, szervezetei, a társadalmi csoportok, valójában szinte minden társadalmi folyamat jelentős szerepet játszik az oktatás, az iskolai élet formálódásában. Természetesen kölcsönhatásról van szó, az iskola bizonyos funkciókat tölt be a társadalom életében. E funkciók rendszerei a választott társadalomtudományi gondolkodásmód szerint a különböző modellekben akár jelentősen eltérhetnek egymástól. A műveltség átadása vagy tágabban a személyiség fejlesztése, a munkaerő kiképzése, a társadalmi mobilitás formálása, a társadalmi egyenlőtlenségekre való hatás szinte minden modellben alapvető funkciók. Különösen fontos az iskola szerepe azokban a folyamatokban, amelyek a társadalmi egyenlőtlenségek rendszerének alakulására hatnak. Az iskola nem határozza meg e folyamatokat, ebben még csak relatív önállósága sincs. Az iskola inkább átörökíti az egyik generációról a másikra változatlan minták szerint az egyenlőtlenségi viszonyokat, s ezzel a társadalomban egy konzerváló szerepet tölt be.

A nevelés történetében az iskolának az egyenlőtlenségek formálásában játszott szerepével kapcsolatban négy viszonylag jól elkülöníthető felfogásrendszer, paradigma alakult ki: 1. az egyenlőtlenségek konzervatív felfogása, vagyis az azokat megváltoztathatatlannak tekintő szemlélet, 2. a liberális, az iskolai szolgáltatásokhoz való hozzájutás egyenlő lehetőségét meghirdető felfogás, 3. a kompenzatorikus, tehát a társadalmi egyenlőtlenségeket a családok közötti különbségekre visszavezető s a társadalomban uralkodó értékhierarchiákat minden gyermekre kiterjeszteni akaró gondolkodásmód és 4. a korunkban megszületett, a különböző kultúrák egymás mellettiségét valló, e kultúrák hatását az iskolában érvényesíteni akaró emancipatorikus törekvés.

A társadalom oktatásra kifejtett hatása sok csatornán keresztül érvényesül. A társadalom meghatározza azokat a feltételeket, amelyek között az oktatás fejlesztése zajlik. Meghatározza a ki kiket tanít kérdésére adható válaszokat, felépít egy a társadalom aktuális igényeit kielégítő iskolarendszert, politikai folyamataival befolyásolja az iskolában átadott műveltséget, feltételeket teremt az iskola konkrét működése számára, formális és informális eszközökkel értékeli az iskola tevékenységét, elsősorban azzal, hogy az iskola által „létrehozott eredmény”, a társadalomba integrálódó személyiség megméretik a társadalmi tevékenységrendszer körülményei között.

A világban az iskolarendszerek fejlődésének két fő útja alakult ki napjainkra, az egyik a szelekciót korai évfolyamokon erőteljesen érvényesítő, a keretei között csak bizonyos célokat megvalósítani kívánó (többnyire a felsőoktatásba való eljuttatást preferáló) iskola, a másik a széles célrendszerrel jellemezhető, a szelekciót kizáró komprehenzív iskola.