Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ANDOR CSABA–HORVÁTH ZSUZSANNA–TOMPA KLÁRA–VÁRI PÉTER (1997): Monitor ‘95. A tanulók tudásának felmérése. Mérés, értékelés, vizsga I. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BOURDIEU, P. (1978): A társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése. Gondolat, Budapest.

BOURDIEU, P. (1996): Vagyoni struktúrák és reprodukciós stratégiák. In: Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom (Szöveggyűjtemény). JPTE, Pécs, 81–99.

BOWLES, S. (1976): Schooling in Capitalist America. Educational Reform and Contradictions of Economic Life. Részletek magyarul: Várhegyi György (szerk.) (1986): Művelődési egyenlőtlenség. Elméletek. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 5–33.

CSERNÉ ADERMANN GIZELLA (1986): „Önmagát beteljesítő jóslat” a pedagógiában. Pedagógiai közlemények. Tankönyvkiadó, Budapest.

DOUGLAS, J. W. B. (1996): A tanulók képességek szerinti elosztása. In: Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom (Szöveggyűjtemény). JPTE, Pécs, 173–187.

DURKHEIM, ÉMILE (1980): Nevelés és szociológia. Pedagógiai források sorozat. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FERGE ZSUZSA (1980): A társadalmi struktúra és az iskolarendszer közötti néhány összefüggés. In: Társadalompolitikai tanulmányok. A Társadalomtudományi könyvtár sorozatban a szerző tanulmánykötete. Gondolat Kiadó, Budapest, 97–136.

GAZSÓ FERENC (1988): Megújuló egyenlőtlenségek. Kossuth Könyvkiadó, Budapest.

GUBI MIHÁLY (1986): Esélyegyenlőtlenség és Gesamtschule. In: Várhegyi György (szerk.): Művelődési egyenlőtlenség. Elméletek. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 150–177.

HALÁSZ GÁBOR (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

HALÁSZ GÁBOR–LANNERT JUDIT (szerk.) (1998): Jelentés a magyar közoktatásról – 1997. Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

KOZMA TAMÁS (1985): Tudásgyár? Az iskola mint társadalmi szervezet. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

LAWTON, D. (1996): Társadalmi osztály és az iskoláztatás esélye. A demográfiai tények. In:

Meleg Csilla (szerk.): Iskola és társadalom (Szöveggyűjtemény). JPTE, Pécs, 101–119.

LISKÓ ILONA–FEHÉRVÁRI ANIKÓ (1996): Szerkezetváltó iskolák a kilencvenes években. Oktatáskutató Intézet, Budapest.

MIHÁLY OTTÓ–LORÁND FERENC (1983): Az iskola általános nevelő funkciója és az általánosan képző iskola fejlesztése. In: OPI: Vázlat a szocialista nevelőiskoláról. Országos Pedagógiai Intézet, Budapest, 23–235.

NAHALKA ISTVÁN (1998): A magyar iskolarendszer átalakulása befejeződött. Új Pedagógiai Szemle, 5. 3–19.

SÁSKA GÉZA (1989): Minden predesztinált? A teljesítmény és a képesség társadalmi kötöttségéről. Pedagógiai Szemle, 12.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1988): A „rejtett tanterv”. Gyorsuló idő sorozat. Magvető Kiadó,

Budapest.

VÁRI PÉTER–AUXNÉ BÁNFI ILONA–FELVÉGI EMESE–RÓZSA CSABA–SZALAY BALÁZS (2002):

Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1.

WIELEMANS, W. (1984): Opvoeding en Onderwijs onder Mautschap-pelijke druk. Amersfoot Acco, Leuwen. Részletek magyarul: Várhegyi György (szerk.) (1986): Művelődési egyenlőtlenség. Elméletek. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 5–33.