Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

AÁRY-TAMÁS LAJOS (2001): Az oktatási jogok biztosának beszámolója 2000. évi tevékenységéről. OM, Budapest.

ANDOR MIHÁLY (szerk.) (2001): Romák és oktatás. Iskolakultúra-könyvek 8. Iskolakultúra, Pécs.

ARIES, PH. (1987): Gyermek, család, halál. Gondolat Kiadó, Budapest.

ASZMANN ANNA (2001): Magyar diákok egészségi állapota és az iskola. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó–Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 49–72.

ATKINSON, R. L. és mts. (1994): Pszichológia. Osiris–Századvég, Budapest.

BÁCSKAI JÚLIA (1993): Az önismeret pszichológiája. HUNGAPRINT Ny., Budapest.

BAGDY EMŐKE–TELKES JÓZSEF (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest.

BEE, H. (1995): The Developing Child. Harper Collins College Pub., New York.

BORECZKY ÁGNES (1997): A gyermekkor változó színterei. Eötvös József Könyvkiadó. Budapest, 159–228.

BOWERS, C. A. (1987): Elements of a Post-Liberal Theory of Education. New York–London.

BUCKINGHAM, D. (2002): A gyermekkor halála után. Felnőni az elektronikus média világában. Helikon Kiadó, Budapest.

BUDA BÉLA (1986): A személyiségfejlődés és a nevelés szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

BUZÁS LÁSZLÓ (1961): A hazai gyermektanulmány fejlődése és hanyatlása. Pedagógiai Szemle, 6. 523–537.

CSAPÓ BENŐ (1998): Az iskolai tudás vizsgálatának elméleti keretei és módszerei. In: Csapó Benő (szerk.): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest, 11–39.

CSAPÓ BENŐ (2002): Az iskolai műveltség. Budapest, Osiris Kiadó.

FALUS IVÁN (szerk.) (1993): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–KIMMEL MAGDOLNA (2003): A portfólió. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

FERGE ZSUZSA–HÁBER JUDIT (1974): Az iskola szociológiai problémái. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

FORGAS, J. P. (1989): A társas érintkezés pszichológiája. Gondolat Kiadó, Budapest.

F. VÁRKONYI ZSUZSA (1999): Tanulom magam. Budapest, Magyar Könyvklub.

GÁBOR KÁLMÁN (szerk.) (1993): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkársága, Szeged.

GOLNHOFER ERZSÉBET–SZABOLCS ÉVA (1999): A gyermekkor kutatása új megközelítésben. Műhely, 5–6. 175–179.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2001): Pedagógusok nézetei a gyerekekről, a diákokról. In: Golnhofer E.–Nahalka I. (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 84–114.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2003): Tanulóképek és iskolaelméletek. Iskolakultúra, 3. 96–100.

GÖSTEMEYER, K. F. (1994): Van-e pedagógia a modernitás után? Új Pedagógiai Szemle, 10. 28–36.

HALÁSZ GÁBOR–LANNERT JUDIT (1998): Jelentés a magyar közoktatásról 1997. OKI, Budapest.

HORVÁTH ATTILA (1997): Elméletek a nevelésről. OKKER Oktatási Iroda, Budapest.

JAMES, A.–PROUT, A. (eds.) (1997): Constructing and Reconstructing Childhood. Falmer Press, London, Washington.

JÁRÓ KATALIN (1998): Diáktársadalom – diákvezetők gimnáziumi osztályokban. Új Pedagógiai Szemle, 1. 5–24.

KELEMEN LÁSZLÓ (1981): Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.

KERESZTY ZSUZSA (2002): Jelentés az alapítványi és a magániskolák helyzetéről. OKI, Budapest (Kézirat).

KNAUSZ IMRE (2001): A tanítás mestersége. OKKER Kiadó, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA és mts. (1982): Fejlődéslélektani vizsgálatok. Tankönyvkiadó, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA és mts. (1984): Neveléslélektani vizsgálatok. Tankönyvkiadó, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA (1998): A mi iskolánk. AduPrint Kiadó és Nyomda Kft., Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA (2001): Neveléspszichológiai vizsgálatok az osztály értékelésében. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI–Dinasztia Kiadó, Budapest, 317–325.

KOZÉKI BÉLA (1989): Hogy hű lehessen önmagához... A gyermeknevelés gyakorlata. Tankönyvkiadó, Budapest.

LANNERT JUDIT (2003): Differenciálás és a szelekció a magyar iskolákban. Iskolakultúra, 1. 70–73.

LÁSZLÓ ZSUZSA (é. n.): Az örökmozgó gyerek. ton-ton könyvek, Budapest.

M. NÁDASI MÁRIA (2001): Adaptivitás az oktatásban. Comenius Bt., Pécs.

M. NÁDASI MÁRIA (2003): A projektoktatás. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.

NAGY LÁSZLÓ (1914): A gyermektanulmányi mozgalom eredményei hazánkban. A Gyermek, 8. évf.

NAGY MÁRIA (2002): Tanulók, munkaterheik és iskolai eredményességük. Új Pedagógiai

Szemle, 12. 16–44.

NÉMETH ANDRÁS (1997): Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 9–158.

NGUYEN LUU LAN ANH (2001): A szociálpszichológia alapkérdései. In: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Szerk. Oláh Attila–Bugán Antal. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 431–493.

PECK, D.–WHITLOW, D. (1983): Személyiségelméletek. Gondolat Kiadó, Budapest.

PLÉH CSABA (1996): Kognitív tudomány. Osiris–Láthatatlan Kollégium, Budapest.

PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Gondolat Kiadó, Budapest.

RAPOS NÓRA (2003): Az iskolai félelmek vizsgálata. Iskolakultúra, 5. 107–113.

ROGERS, C. (1986): A tanulás szabadsága a nyolcvanas években. Szeged.

SCHAFFHAUSER FERENC (1997): Optimista nevelési perspektívák. In: A modern nevelés

elmélete. Szerk. Bábosik István. Telosz Kiadó, Budapest, 233–249.

SMITH, P. K.–COWIE, H. (1994): Understanding Children’s Development. Blackwell, Oxford.

SNOW, R. N. (1994): Individual Differences and Instruction. The Encyclopedia of Education.

(Eds.: Husen, T.–Poslethwaite T. N.) Oxford etc. 2759–2769.

SOMLAI PÉTER (1997): Szocializáció. Corvina, Budapest.

SUTHERLAND, M. (1990): Introduction: Individual Differences and Development. In: Entwistle, N. (ed.): Handbook of Educational Ideas and Practices. Routledge, London– New York, 918–920.

SZABOLCS ÉVA (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. Új Pedagógiai Közlemények.

ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Budapest.

SZABÓ ILDIKÓ–SZEKSZÁRDI FERENCNÉ (1992): Az osztálytükörtől a falfirkáig. Módszerek nem csak osztályfőnököknek. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest.

SZEKSZÁRDI JÚLIA (2001): Nevelési (eredmény?) vizsgálat. In: Szekszárdi Júlia (szerk.): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI–Dinasztia Kiadó, Budapest, 325–343.

SZITÓ IMRE (1987): A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológia 2. ELTE Soksz., Budapest.

TÓTH LÁSZLÓ (1993): Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. KLTE, Debrecen.

TRENCSÉNYI LÁSZLÓ (1988): Pedagógusszerepek az általános iskolában. Akadémiai Kiadó, Budapest.

VAJDA ZSUZSA (1994): Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia Kiadó, Budapest.

VAJDA ZSUZSA (1999): A gyermek pszichológiai fejlődése. Budapest, Helikon Kiadó.

VÁMOS ÁGNES (2003): Tanárkép, tanárfogalom a családban. Iskolakultúra, 5. 113–119.

VÁRFI FERENCNÉ (1997): Személyiség. In: Pedagógiai Lexikon. III. köt. Szerk. Báthory Zoltán–Falus Iván. Keraban Kiadó, Budapest, 365–367.

VÁRI PÉTER–BÁNFI ILONA–FELVÉGI EMESE–KROLOPP JUDIT–RÓZSA CSABA (2001): A PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 12. 31–43.

VÁRI PÉTER–AUXNÉ BÁNFI ILONA–FELVÉGI EMESE–RÓZSA CSABA–SZALAY BALÁZS (2002): Gyorsjelentés a PISA 2000 vizsgálatról. Új Pedagógiai Szemle, 1. 38–66.

VEKERDY TAMÁS (1993): Az emberi és gyermeki jogok nemzetközi törvényei és az iskolázás szabadsága Európában. In: Halász Gábor (szerk.): Az oktatás jövője és az európai kihívás. Educatio, Budapest, 99–125.

VIKÁR GYÖRGY (1980): Az ifjúkor válságai. Gondolat Kiadó, Budapest.

V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA (2001): A személyiség értelmezései. In: Oláh Attila–Bugán Antal (szerk.): Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 329–

431.

WALKER, J. (1995): Feszültségoldás az iskolában. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

WINN, M. (1990): Gyerekek gyermekkor nélkül. Gondolat Kiadó, Budapest.

ZINNECKER, J. (1993): Gyemekkor, ifjúság és szociokulturális változások a Német Szövetségi Köztársaságban. In: Gábor Kálmán (szerk.): Civilizációs korszakváltás és ifjúság. Miniszterelnöki Hivatal Ifjúsági Koordinációs Titkársága, Szeged, 29–49.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (1997): A nevelés antipedagógiai felfogása. In: Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 223–233.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (2002): Neveléstan. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.