Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

AEBLI, H. (1951): Didactique psychologique. Applications à la didactique de la psychologie de Jean Piaget. Delachaux et Niestlé, Neuchatel, Paris. Magyarul: Lélektani didaktika. Piaget lélektanának didaktikai alkalmazása. Ford.: Mérei Ferenc. OPKM-dokumentum.

AUSUBEL, D. P. (1968): Educational Psychology: A Cognitive View. Holt, Rinehart and Winston Inc., New York.

BAILLARGEON, R. (1993): The object concept revisited: New directions in the infants’ physical knowledge. In: Granrud, C. E. (szerk.): Visual Perception and Cognition in Infancy. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, 265–315.

BARKÓCZI ILONA–PUTNOKY JENŐ (1980): Tanulás és motiváció. Tankönyvkiadó, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BLISS, J.–OGBORN, J. (1994): Force and Motion from the Beginning. Learning and Instruction, 4. 7–25.

BROWN, G.–DESFORGES, C. (1979): Piaget’s Theory; A Psychological critique. Routledge and Kegan Paul, London.

COMENIUS (1992): Didactica magna. Seneca Kiadó, Pécs. (Eredeti kiadás: 1657.)

CSAPÓ BENŐ (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest.

CHASE, W. G.–SIMON, H. A. (1973): The mind’s eye in chess. In: Chase, W. G. (szerk.): Visual Information Processing. Academic Press, New York.

DOCHY, F. J. R. C. (1992): Assessment of Prior Knowledge as a Determinant for Future Learning; The Use of Prior Knowledge State Tests and Knowledge Profiles. Lemma, Utrecht, Kingsley, London.

DRIVER, R. (1988): Theory into Practice II: A Constructivist Approach to Curriculum Development. In: Fensham, P. (szerk.): Development and Dilemmas in Science Education. The Falmer Press, London, New York, Philadelphia, 133–149.

DRIVER, R.–GUESNE, E.–TIBERGHIEN, A. (szerk.) (1985): Children’s Ideas in Science. Open University Press, Milton Keynes, Philadelphia.

DUWEEN, J.–SCOTT, L.–SOLOMON, J. (1993): Pupil’s understanding of science: descriptions of experiments or ‘A passion to explain’? School Science Review, 271. 19–27.

EYSENCK, M. W.–KEANE, M. T. (1997): Kognitív pszichológia. Hallgatói kézikönyv. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Egy empirikus vizsgálat eredményei. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FENSHAM, P. (1988): Development and Dilemmas in Science Education. The Palmer Press,

London, New York, Philadelphia.

FODOR, J. A. (1983): The modularity of mind. M.I.T. Press, Cambridge.

FORRAI GÁBOR–SZEGEDI PÉTER (szerk.) (1999): Tudományfilozófia. Szöveggyűjtemény. Áron Kiadó, Budapest.

GLASERSFELD, E. VON (1995): Radical Constructivism. A Way of Knowing and Learning. The Palmer Press, London, Washington D. C.

GRIFFITHS, M.–BARRY, M. (1993): High School Student Views About the Nature of Science. School Science and Mathematics, 1. 35–37.

GUNSTONE, R. F. (1988): Learners in Science Education. In: Fensham, P. (szerk.): Development and Dilemmas in Science Education. The Falmer Press, London, New York, Philadelphia, 73–95.

INHELDER, B.–PIAGET, J. (1984): A gyermek logikájától az ifjú logikájáig. Akadémiai Kiadó, Budapest.

KARMILOFF-SMITH, A. (1992): Beyond Modularity; A Developmental Perspective on Cognitive Science. M.I.T. Press, Cambridge.

KARMILOFF-SMITH, A. (1996): Túl a modularitáson. A kognitív tudomány fejlődéselméleti megközelítése. In: Pléh Csaba (szerk.): Kognitív tudomány. Osiris, Budapest, 254–282.

KUHN, TH. S. (1984): A tudományos forradalmak szerkezete. Társadalomtudományi könyvtár. Gondolat, Budapest.

LAKATOS, I. (1970): Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes.

In: Lakatos, I.–Musgrave, A. E. (eds.): Criticism and the growth of knowledge. Cambridge University Press, Cambridge, 91–196.

LAKI JÁNOS (szerk.) (1998): Tudományfilozófia. Osiris Kiadó, Budapest.

MÉRŐ LÁSZLÓ (1994): Észjárások. A racionális gondolkodás korlátai és a mesterséges intelligencia. Typotex, Budapest.

NAGY JÓZSEF (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAHALKA ISTVÁN (1993): Irányzatok a természettudományos nevelés második világháború utáni fejlődésében. Új Pedagógiai Szemle, 1. 3–24.

NAHALKA ISTVÁN (1995): A természettudományos nevelés és a tudományelméletek. Magyar Pedagógia, 3–4. 229–250.

NAHALKA ISTVÁN (1997): Konstruktív pedagógia – egy új paradigma a láthatáron. Iskolakultúra, 2. 21–33; 3. 22–40; 4. 21–31.

NAHALKA ISTVÁN (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és

pedagógia. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

NEWELL, A.–SIMON, H. A. (1972): Human Problem Solving. Prentice-Hall, Englewood Cliffs.

NOVAK, J. D. (1977a): An Alternative to Piagetian Psychology for Science and Mathematics

Education. Science Education, 4. 453–477.

NOVAK, J. D. (1977b): A Theory of Education. Cornell University Press, Ithaca and London.

NOVICK, S. E.–NUSSBAUM, J. (1978): Junior high school pupils’ understanding of the particulate nature of matter. An interview study. Science Education, 62(3). 273–281.

NUSSBAUM, J. (1985a): The Earth as a Cosmic Body. In: Driver és mts., 1985. 170–192.

NUSSBAUM, J. (1985b): The Particulate Nature of Matter in Gaseous Phase. In: Driver és mts., 1985. 124–144.

PIAGET, J. (1993): Az értelem pszichológiája. Gondolat, Budapest.

PIATTELLI-PALMIRINI, M. (szerk.) (1979): Théories du Langage, Théories de l’apprentissage: Le Débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Edition du Seuil, Paris.

PLÉH CSABA (1992): Pszichológiatörténet. Gondolat, Budapest.

PLÉH CSABA (1996): Kognitív tudomány. Osiris–Láthatatlan Kollégium, Budapest.

PLÉH CSABA (1998): Bevezetés a megismeréstudományba. Tipotex Elektronikus Kiadó Kft., Budapest.

PÓLYA GYÖRGY (1988): Indukció és analógia. Gondolat Kiadó, Budapest.

POPPER, K. R. (1972): The logic of scientific discovery. Hutchinson, London.

POPPER, K. R. (1997): Megismerés, történelem, politika. ADUPRINT, Budapest.

RANSCHBURG JENŐ (1983): Félelem, harag, agresszió. Tankönyvkiadó, Budapest.

SÉRÉ, M. G. (1985): The Gaseous State. In: Driver és mts., 1985. 105–123.

SHANNON, C. E.–WEAVER, W. (1949): The Mathematical theory of communication. University of Ilionis Press, Urbana. Magyarul (1986): A kommunikáció matematikai elmélete. OMIKK, Budapest.

SPELKE, E. S.–KATZ, G.–PURCELL, S. E.–EHRLICH, S. M.–BREINLINGER, K. (1994): Early knowledge of object motion; continuity and inertia. In: Hirschfeld, L. A.–Gelman, S. A.

(eds.): Mapping the Mind; Domain Specificity in Cognition and Culture. Cambridge University Press, Cambridge, 119–148.

SPELKE, E. S.–VAN DE WALLE, G. A. (1994): Perceiving and reasoning about objects. Insight from infants. In: Eilan, M.–McCarthy, R.–Brewer, B. (eds.): Spatial Representation. Blackwell, Oxford, 132–161.

SZABOLCS ÉVA (1995): Fejezetek a gyermekkép történeti alakulásából. ELTE BTK Neveléstudományi Tanszék, Pro Educatione Gentis Hungariae Alapítvány, Budapest.

VOSNIADOU, S. (1994): Capturing and Modelling the Process of Conceptual Change. Learning and Instruction, 4. 45–69.