Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BALLÉR ENDRE (1972): A tantervek alapvető összefüggéseiről. Pedagógiai Szemle, 3. 193–211.

BALLÉR ENDRE (1979): A tantervi követelményrendszer alapvető problémái. In: Tanulmányok a neveléstudományok köréből. 1977. Akadémiai Kiadó, Budapest, 163–185.

BALLÉR ENDRE (1982): A nevelési-oktatási folyamat célrendszere és tervezete. In: Pedagógiai Kézikönyv, 2. kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 49–79.

BALLÉR ENDRE (1985): A tantervelmélet kialakulása és fejlődése. A tantervelmélet forrásai, 5. kötet, OPI, Budapest.

BÁBOSIK ISTVÁN (1997): A neveléselméleti modellek elemei és változatai a XX. században. In: Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 7–25.

BÁTHORY ZOLTÁN (1972): Értékelés a pedagógiában. Pedagógiai Szemle, 3. 212–222.

BÁTHORY ZOLTÁN (1978): A pedagógiai értékelés és annak tantervi alkalmazása. Magyar Pedagógia, 2. 195–207.

BÁTHORY ZOLTÁN (1992): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BLOOM, B. S. (1956): Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain, McKay, New York.

DAVE, R. H. (1969): Taxonomy of Educational Objectives and Achievement Testing. In: Developments in Educational Testing. University of London Press, London.

ELLIS, A. K.–COGAN, J. J.–HOWEY, K. R. (1987): Introduction to the Foundations of Education. 109–130.

EISNER, E. W. (1971): Confronting curriculum reform. Little Brown and Company, Boston.

ESLER, W. K.–SCIORTINO, P. (1991): Methods for Teaching: An Overview of Current Practices. University of Central California.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FINÁCZY ERNŐ (1994): Didaktika. Hasonmás kiadás, OPKM, Budapest, 1994. (Eredeti kiadás: 1935.)

GÁSPÁR LÁSZLÓ (1977): A társadalmi nevelés szükségletei és az általános nevelés tartalma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

GANSNEDER, B. M. és mts. (1977): An Analysis of the Association between Teacher’s Classroom Objectives and Activities. The Journal of Educational Research, 4. 175–179.

JUNIOR ACHIEVEMENT (1990): Applied Economics Curriculum for High School Students. Colorado Springs.

KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT (1971): Taxonómia a pedagógiában. Pedagógiai Szemle, 6. 497–506.

KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT (1979): Az értékelési taxonómia – általános pedagógiai perspektívából. Pedagógiai Szemle, 4. 314–325.

KRATHWOHL, D. R.–BLOOM, B. S.–MASIA, B. B. (1964): Taxonomy of Educational Objectives, Affective Domain. McKay, New York.

LANDSHEERE, V. DE (1977): On defining educational objectives. Evaluation in education.

International Progress, Oxford.

MACDONALD, R. E. (1991): A Handbook of Basic Skills and Strategies for Beginning Teachers. California State University.

MAGER, R. F. (1962): Preparing Instructional Objectives. Palo Alto.

MIHÁLY OTTÓ–LORÁND FERENC (1983): Az iskola általános nevelőfunkciója és az általánosan képző iskola fejlesztése. In: Vázlat a szocialista nevelőiskoláról. Budapest.

MORINE-DERSHIMER, GR. (1977): Planning Teaching. In: Cooper, J. M. (ed.): Classroom Teaching Skills – A Handbook. Lexington–Massachusetts–Toronto.

NAGY JÓZSEF (1996): Nevelési kézikönyv személyiségfejlesztő pedagógiai programok készítéséhez.

Szeged.

NAGY SÁNDOR (1984): Az oktatás elméleti alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1993): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest.

NAT (2003): Nemzeti alaptanterv. Vitaanyag. Oktatási Minisztérium, Budapest. Nemzeti alaptanterv 1995. Budapest.

ORLICH, D. C. és mts. (1980): Teaching strategies – A Guide to Better Instruction. Lexington–Massachusetts–Toronto.

OROSZ SÁNDOR (1982): A taxonómiák néhány elméleti problémája. A Szombathelyi Tanárképző Főiskola Tudományos közleményei III. Szombathely, 15–60.

PROHÁSZKA LAJOS (1994): Didaktika. Hasonmás kiadás, OPKM, Budapest. (Eredeti kiadás: 1935.)

SCHAFFHAUSER FERENC (1997): Nevelési céltípusok a XX. században. In: Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 43–62.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1985): A „rejtett tanterv”. OKI, Budapest.

SZABOLCS ÉVA (1981): Taxonómiák a nevelési célok rendszerében. Magyar Pedagógia, 2. 183–189.

TAKÁCS ETEL (1985): A részletes követelményrendszer értelmezése és továbbfejlesztésének lehetőségei. OPI (kézirat).

TYLER, R. W. (1949): Basic Principles of Curriculum and Instruction. University Chicago.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (1980): Az iskola és a társadalom. In: Pedagógiai Kézikönyv. Tankönyvkiadó, Budapest, 7–29.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (1993): Pedagógia a Nagy Elbeszélések után. Új Pedagógiai Szemle, 6. 8–19.

ZRINSZKY LÁSZLÓ (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.