Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

 1. Elemezze egy szabadon választott műveltségi kör bármely témájának tanítását abból a szempontból, hogy milyen módon viszonyulnak egymáshoz a téma tartalmával kapcsolatban (a) az általános társadalmi elvárások, (b) egy a témát tartalmazó tanterv, (c) egy konkrét pedagógus terve, (d) a részben a rejtett tanterv hatására is kialakuló, a gyerekekben valóságosan kiépülő tartalom! A szituáció lehet fiktív is, ilyen esetben kísérelje meg modellezni a tartalom meghatározásának különböző szintjei között kialakuló különbségeket, ellentmondásokat.

 2. Gyűjtsön össze néhány illusztráló példát a rejtett tantervnek a tanított tartalmat módosító, befolyásoló szerepével kapcsolatban! Egy segítő példa: a tervező pedagógus szakmai felkészültsége, elkötelezettségei, érdeklődése jelentősen befolyásolhatja a tanítandó tananyag kiválasztását, az egyes részek hangsúlyait.

 3. Válasszon ki két pedagógiai gondolkodót a következő felsorolásból, s hasonlítsa össze oktatási tartalommal kapcsolatos nézeteiket: Aquinói Tamás, Juan Luis Vives, Jan Amos Komensky, Johann Heinrich Pestalozzi, Georg Kerschensteiner! Ilyen szempontokra gondolhat például: milyen pedagógiai gondolkodásmódok, paradigmák keretében fogalmazódnak meg ezek a nézetek, milyen szerepet kap bennük a társadalmi igények szempontja, valamint a gyermek igényeinek figyelembevétele?

 4. Gyűjtsön össze 10–10 példát (önállóan vagy a NAT felhasználásával) szakmai, hétköznapi és ünnepnapi tudáselemekre!

 5. E feladat megoldásához alkossanak négyfős csoportot, s azon belül is rendeződjenek párokba! Felkészülés után vitassák meg azt a kérdést, hogy a mai magyar oktatásban mennyire érvényesül a felülről lefelé építkezés, az erős továbbtanulásra orientáltság. Kezdetben az egyik pár képviselje azt a véleményt, hogy ez az értékrend meghatározó az egész magyar oktatási rendszerben, a másik pár támadja ezt a véleményt. A vita első fordulójának lezárása után cseréljenek szerepet, megint legyen egy rövid felkészülés, majd újból vitassák meg a kérdést! A legvégén beszéljék meg, hogy csoportjukban van-e többségi vélemény, s mi annak a tartalma!

 6. Keressen a NAT-ban legalább 10–10 példát eszköztudásra és tartalomtudásra! Az eszköztudások esetén keressen néhány olyan tartalomtudás jellegű elemet, amelyek szükségesek az adott eszköztudás kialakulásához!

 7. Elemezze, hogyan vélekedett a tudomány és oktatás kapcsolatáról René Descartes, John Locke és Ellen Key! Fontosnak tartotta-e a tudomány szerepét az oktatási tartalom kijelölésében, milyen tudományt tartott relevánsnak ebben a folyamatban, csak a tudományok ismeretanyagát tartotta meghatározónak, vagy ennél szélesebben ragadta meg a tudományok szerepét, mennyire vette figyelembe a tudomány reális társadalmi szerepét e témával kapcsolatos elképzeléseinek kialakítása során?

 8. Elemezze a NAT valamely műveltségterülethez tartozó szövegét vagy egy kerettanterv egy részletét a következő szempontok alapján:

 • Milyen tudománykép közvetítését sugallja a szöveg?

 • Vannak-e hétköznapi tudáselemek a szövegben, ezek újaknak tekinthetők-e (a korábbi tantervekhez képest)?

 • Vannak-e olyan elemek, amelyek a modern társadalmak problémáit állítják középpontba, s melyek ezek?