Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BALLÉR ENDRE (1996): Tantervelméletek Magyarországon a XIX–XX. században. (A tantervelmélet forrásai. 17.) Országos Közoktatási Intézet, Budapest.

BALLÉR ENDRE–GYARAKI F. FRIGYES (2002): Tantervelméletek III. (PhD-füzetek). BMGE Szakképzés-pedagógiai multidiszciplináris doktori iskola, Budapest, Kézirat.

BÁTHORY ZOLTÁN (1997): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanuláselmélet vázlata. OKKER Kiadó, Budapest.

BERNSTEIN, B. (1974): Az iskolai tudásanyag osztályozásáról és kereteiről. In: Az iskola szociológiai problémái. Tankönyvkiadó, Budapest, 123–152.

CHIEN CHOU-CHIN-CHUNG (2002): Developing web-based curricula: issues and challenges. Journal of Curriculum Studies, 6. 623–636.

DACUM-Kézikönyv (2001). Szerk. Brückler Tamás, Egyed László. OM-NSZI, Budapest.

DEWEY, J. (1985): A gyermek és a tanterv (1903). In: A tantervelmélet kialakulása és fejlődése. (A tantervelmélet forrásai. 5.) OPI, Budapest, 39–49.

DÉNES MAGDA (1979): J. F. Herbart pedagógiája. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUDI SZILÁRD (1983): A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. (A tantervelmélet forrásai 1.) OPI, Budapest.

FALUS IVÁN–OLLÉ JÁNOS (2000): Statisztikai módszerek pedagógusok számára. OKKER Kiadó, Budapest.

FINÁCZY ERNŐ (1994): Didaktika (1935). OPKM, Budapest.

GÁSPÁR LÁSZLÓ (1977): A társadalmi gyakorlat szükségletei és az általános nevelés tartalma. Akadémiai Kiadó, Budapest.

GÁSPÁR LÁSZLÓ (1978): Egységes világkép, komplex tananyag. Tankönyvkiadó, Budapest.

GOLNHOFER ERZSÉBET (2002): Új értékelési kultúra a pedagógiában. In: Összehasonlító pedagógia. A nevelés és oktatás nemzetközi perspektívái. Szerk.: Bábosik István–Kárpáti Andrea. BIP, Budapest, 234–247.

GOODLAD, J.–KLEIN, F. (1970): Behind the Classroom Door. Ohio, Johnes-Worthington.

GYARAKI F. FRIGYES (1997): Hálótervezés. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon I. Keraban, Budapest, 638–640.

HALÁSZ GÁBOR (2001): Az oktatási rendszer. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.

HORVÁTH GYÖRGY (1972): A tananyag és a tankönyv struktúrája. Tankönyvkiadó, Budapest.

KÁLDI TAMÁS–KÁDÁRNÉ FÜLÖP JUDIT (1996): Tantervezés. Iskolaszolga, Budapest.

KIRK, G. (1986): The Core Curriculum. London. Sidney, etc.

LEWY, A. (1996): Posztmodernizmus a teljesítménymérés teületén. ELTE Neveléstudományi Tanszék, Budapest.

MÁRTONFI GYÖRGY (1999): Tartalmi modernizáció a kilencvenes években az iskolarendszerű szakképzésben. In: Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Szerk.: Vágó Irén.

OKKER Kiadó, Budapest, 107–134. Memorandum (2000): on Lifelong Learning. Brussels.

MÉSZÁROS ISTVÁN–NÉMETH ANDRÁS–PUKÁNSZKY BÉLA (1999): Bevezetés a nevelés és oktatás történetébe. Osiris Kiadó, Budapest.

MODLÁNÉ GÖRGÉNYI ILDIKÓ (1999): A szakképzés központi programjainak kifejlesztése. In: Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. Szerk.: Vágó Irén. 241–266.

MTA EKB (2003): 2002. évi jelentés, Budapest. Kézirat. Műveltségkép az ezredfodulón (1980): Szerk.: Rét Rózsa. Kossuth Könyvkiadó, Budapest. Nemzeti alaptanterv (1995): NAT, Művelődési és Közoktatási Minisztérium, Budapest.

NAGY JÓZSEF (2000a): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest.

NAGY JÓZSEF (2000b): Összefüggés-megértés. Magyar Pedagógia, 2. 141–185.

NAGY LÁSZLÓ (1972): Didaktika gyermekfejlődéstani alapon (1921). In: Nagy László: Válogatott pedagógiai művei. Szerk.: Nagy Sándor. 253–382.

NAGY SÁNDOR (1981): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

OROSZ SÁNDOR (2001): Tudásmérés a XX. század utolsó évtizedében. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből, 2001. Szerk.: Báthory Zoltán, Falus Iván. Osiris Kiadó, Budapest, 294–313.

PERJÉS ISTVÁN (2003): Bukott mítoszok, bukott iskolák. Új Pedagógiai Szemle, 2. 3–20.

PROHÁSZKA LAJOS (1983): A tanterv elmélete (1948). In: A tantervelmélet forrásai 2. Szerk.: Zibolen Endre. OPI, Budapest.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1988): A „rejtett tanterv”. Gondolat Kiadó, Budapest.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (szerk.) (2001): Tantervelmélet. DE BTK Neveléstudományi Tanszék, Debrecen.

SZEBENYI PÉTER (1991): Tantervi szabályozás Európában. In: Tanterv és vizsga külföldön. Szerk.: Mátrai Zsuzsa, Akadémiai Kiadó, Budapest, 25–78.

SZEBENYI PÉTER (1993): Tantervfajták külföldön. Bevezető a Tantervek külföldön kötethez. A tantervelmélet forrásai 15. VII–XII.

SZEBENYI PÉTER (1997): Tagoltság és egyesítés – tananyagszabályozás és iskolaszervezet.

Magyar Pedagógia, 3–4. 271–302.

ZSOLNAI JÓZSEF (1986): Egy gyakorlatközeli pedagógia. Oktatáskutató Intézet, Budapest.