Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A fejezetben megismerkedhettünk a stratégia, a módszer és az eljárás fogalmaival. A stratégia meghatározott célok elérését szolgáló módszerek, eljárások, eszközök, szervezési módok rendszere. A célok szerint megkülönböztettünk az információ tanítására, a fogalomtanításra, az elemi készségek tanítására, a szociális és tanulási készségek tanítására, valamint a gondolkodás fejlesztésére szolgáló tanítási stratégiákat. A stratégiák másik csoportját a különféle célok elérését biztosító, sajátos szabályozáselméleti felfogást tükröző stratégiák alkotják, mint amilyen a nyílt oktatás, a programozott oktatás, az adaptív oktatás és az optimális elsajátítási stratégia. Az oktatási módszerek a tanár és a tanuló együttes tevékenységének az oktatási folyamatban lényegében azonos módon ismétlődő részei. A módszereket csoportosítani szokták az információk forrása, a tanulók által végzett tevékenység jellege, a logikai irányultság dominanciája, valamint a didaktikai fajtája szerint. Ebben a fejezetben az általános – a több tantárgyban és különböző életkorokban használható – módszereket mutattuk be, mint az előadás, a magyarázat, az elbeszélés, a tanulók kiselőadásai, a megbeszélés, a vita, a szemléltetés, a laboratóriumi módszerek, a projektmódszer, a tanulási szerződés, a kooperatív módszerek, a szimuláció és a játék, a tanulmányi kirándulás, a házi feladat. Ezeken kívül a tanítók és a különböző szaktárgyak tanárai sokféle módszert, eljárást alkalmaznak, amelyekkel a tantárgy-pedagógiák keretében ismerkedhetünk meg.

Az egyes módszerek ismeretén túl fontos annak az eldöntése, hogy melyik szituációban melyik módszert célszerű alkalmazni. A módszerek kiválasztásakor tekintettel kell lennünk az oktatás általános törvényszerűségeire, alapelveire, az eltérő célokra, a tananyag tartalmára, a tanulók sajátosságaira, a külső tárgyi feltételekre és nem utolsósorban saját személyiségünkre, felkészültségünkre. A módszerek különböző munkaformák keretében alkalmazhatók, megvalósításukat az oktatási eszközök széles skálája segíti. Ezekről a XII–XIV. fejezetekben lesz szó, kölcsönös kapcsolódásaikat a X.3. ábra szemlélteti.