Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Feladatok

Feladatok

1. Csoportosítsa a fejezetben szereplő oktatási módszereket

a) az információ forrása szerint,

b) a megismerőtevékenység alkotó jellege szerint,

c) a logikai irány szerint,

d) a tanulásirányítás jellege szerint,

e) az oktatási folyamatban betöltött szerepük szerint!

Ha ismer más módszereket, azokat is sorolja be az egyes csoportokba!

2. Válasszon ki egy-egy anyagrészt saját szaktárgyából, amelyeket az egyes oktatási stratégiákkal lehet feldolgozni! Indokolja, miért az adott stratégia a legmegfelelőbb! Tervezze meg egy anyagrész feldolgozását egy adott stratégiával!

3. Az egyes módszerekhez válasszon megfelelő tananyagot! Jelölje meg, hogy az adott anyagrészt egy adott életkorban miért éppen az adott módszerrel célszerű megtanítani!

4. Válasszon ki egy módszert, s tervezze meg egy anyagrész részletes feldolgozását, ellenőrizze, hogy a módszer eredményes alkalmazásának feltételei teljesülnek-e!

5. Készítse el egy-egy téma előadásának vázlatát

a) hierarchikus,

b) szekvenciális,

c) több szempontú elemző,

d) hálódiagramos felépítés szerint!

6. Egy előadás tervében különös részletességgel írja le a figyelem fenntartásának lehetséges módjait!

7. Egy magyarázatot alkalmazó tanítási órát elemezve írja le a bemutatott példákat, értékelje azokat a könyvben megfogalmazott szempontok szerint, tárja fel a példa–szabály, szabály–példa, szabály–példa–szabály sorrendű feldolgozási módokat!

8. Írja ki egy magyarázatból (tanórai élőmegfigyelés során vagy video-, illetve hangfelvételből, esetleg gépelt óraleírásból) a magyarázó szavakat! Elemezze ezek funkcióit (milyen gondolkodási műveleteket tükröznek); írja ki a bizonytalanságra utaló, illetve töltelékszavakat!

9. Egy témához fogalmazzon meg címeket tanulói kiselőadások számára!

10. Fogalmazzon meg egy tanulási szerződést!

11. Tervezzen meg egy projektet!

12. Tantárgya keretein belül milyen célból és hova tervezne tanulmányi kirándulást?

13. Csoportosítsa az egy tanítási órán elhangzott kérdéseket gondolkodási szintjük szerint. (Bloom taxonómiája alapján!) Állapítsa meg az egyes kérdéstípusok előfordulási arányait!

14. Készítsen interjút egy tapasztalt pedagógussal! Kérdezze meg, milyen gyakran ad fel házi feladatot, milyen célból, milyen nehézségű, mennyi munkát igénylő feladatot ad fel, alkalmaz-e differenciált házi feladatot, hogyan ellenőrzi a házi feladat megoldását!

15. Készítsen interjút 2-3 pedagógussal! Kérdezze ki őket arról, hogyan döntik el egy-egy téma tanításakor vagy egy-egy órára történő felkészüléskor, milyen módszert alkalmaznak! (Milyen szempontokat vesznek figyelembe?) Állapítsa meg, milyen döntési szintről van szó az egyes esetekben!