Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ARENDS, R. I. (1991): Learning to Teach. McGraw–Hill, New York.

AUSUBEL, D. P. (1963): The psychology of meaningful verbal learning. Grune and Stratton, New York.

BABANSZKIJ, J. K. (szerk.) (1981): Vibor metodov obucsenyija v szrednyej skole. Pedagogika, Moszkva.

BABANSZKIJ, J. K. (1985): Metodi obucsenyija v szovremennoj obscseobrazovatyelnoj skole. Proszvescsenyija, Moszkva.

BÁRDOSSY ILDIKÓ–DUDÁS MARGIT–PETHŐNÉ NAGY CSILLA–PRISKINNÉ RIZNER ERIKA (2002): A kritikai gondolkodás fejlesztése. PTE, Pécs–Budapest.

BARROW, R.–MILBURN, G. (1990): A Critical Dictionary of Educational Concepts. Simon and Schuster, New York.

BÁTHORY ZOLTÁN (2000): Tanulók, iskolák, különbségek. Okker, Budapest.

BLASSZAUER JÁNOS (2001): Internettel segített együttműködési projektek. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer. Kecskemét, 61–64.

BLOCK, J. H.–ANDERSON, L. W. (1975): Mastery Learning and Classroom Instruction. MacMillan, New York.

BLOOM, B. S. (1971): Mastery Learning. In: Block, J. H. (ed.) (1971): Mastery Learning: Theory and Practice. Holt Rinehart and Wintson, New York.

BORICH, G. (1992): Effective Teaching Methods. MacMillan, New York.

BROWN, G. (1987): Lectures and Lecturing. In: Dunkin, M. J. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Pergamon, Oxford, 284–288.

BROWN, G. A.–ARMSTRONG, S. (1984): Explaining and Explanations. In: Wragg, T. (ed.): Classroom Teaching Skills. Croom Helm, London, 121–148. 294 X. FEJEZET

BROWN, G.–EDMONDSON, R. (1984): Asking Questions. In: Wragg, T. (ed.): Classroom Teaching Skills. Croom Helm, London, 97–120.

BROWN, S.–MCLNTYRE, D. (1992): Making Sense of Teaching, Open University Press, Buckingham.

BRUNER, J. S. (1968): Az oktatás folyamata. Tankönyvkiadó, Budapest.

BRUNER, J. S. (1974): Új utak az oktatás elméletéhez. Gondolat Kiadó, Budapest.

BÚS IMRE (2002): Játékelméletek, IPF Kiskönyvtár, 10. Szekszárd.

CHOU, C.–TSAI, C. C. (2002): Developing web-based curricula. Issues and challenges. Journal of Curriculum Studies, 6. 623–636.

COMBER, L. C.–KEEVES, J. P. (1995): Demonstrating. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 238–242.

CORNO, L.–SNOW, R. E. (1986): Adapting teaching to individual differences among learners. In: Wittrock, M. C. (ed.): Handbook of Research on Teaching. 3. edition, MacMillan, New York.

CUDWORTH, A. L. (1995): Simulations and Games. In: Anderson, L. W. (ed.): International

Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 260–263.

CSAPÓ BENŐ (1978): A „mastery learning” elmélete és gyakorlata. Magyar Pedagógia, 1.

CSERNÉ ADERMANN GIZELLA (1997): Előadás. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, I. kötet. Keraban, Budapest.

DARABOS GYÖRGYI (2001): A projekt készítéséről kisiskoláskorúaknak egy személyiségközpontú iskolamodellben. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer II. Kecskemét, 95–105.

DESFORGES, C. (ed.) (1995): An Introduction to Teaching. Blackwell, Oxford.

DILLON, J. T. (1994): Using Discussion in Classrooms. Open University Press, Buckingham.

DILLON, J. T. (1995): Discussion. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 251–255.

ESLER, W. K.–SCIORTINO, P. (1991): Methods for Teaching... Second Edition Univ. of Central Florida.

FALUS IVÁN–HUNYADY GYÖRGYNÉ–TAKÁCS ETEL–TOMPA KLÁRA (1979): Az oktatócsomag. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (szerk.) (1980): Az oktatástechnológia. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (1982): A valóságfeltárás, az elméleti igényesség és a gyakorlati hasznosság egysége. Magyar Pedagógia, 4. 387–400.

FALUS IVÁN (1986): A mikrotanítás elméleti és gyakorlati kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

FALUS IVÁN–GOLNHOFER ERZSÉBET–KOTSCHY BEÁTA–M. NÁDASI MÁRIA–SZOKOLSZKY ÁGNES (1989): A pedagógia és a pedagógusok. Akadémiai Kiadó, Budapest.

FALUS IVÁN (2001): Az oktatási módszerek kiválasztására és alkalmazására vonatkozó nézetek. In: Golnhofer, E.–Nahalka I. (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 232–260.

FEHÉR KATALIN (1997): Házi feladat. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, I. kötet. Keraban, Budapest.

FUCHS, W. R. (1971): Az új tanulási módszerek. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest.

GAGE, N. L.–BERLINER, D. C. (1998): Educational Psychology (6. edition). Houghton Mifflin, Boston.

GAGNÉ, R. M. (1985): The conditions of learning and the theory of instruction (4. edition).

Holt Rinehart and Winston, New York.

GALUZINSZKIJ, V. M.–JEVTUCH, M. B. (1996): Pedagogika: teorija ta isztorija. Rivne.

AZ OKTATÁS STRATÉGIÁI ÉS MÓDSZEREI 295

GIACONIA, R. M.–HEDGES, L. V. (1982): Identifying features of effective open education.

Review of Educational Research, 4, 579–602.

GLASER, R. (1977): Adaptive Education: Individual Diversity and Learning. Holt Rinehart and Winston, New York.

GUSKEY, T. R. (1995): Mastery Learning. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 161–167.

HARLAMOV, I. F. (1990): Pedagogika. Viszsaja Skola, Moszkva.

HEGEDŰS GÁBOR (2001): A projektoktatás didaktikája. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer II. Kecskemét, 15–28.

HEGEDŰS GÁBOR és mts. (2002): Projektpedagógia. KFTFK, Kecskemét.

HELMKE, A.–SCHRADER, F. W. (1995): Diagnostic-Prescriptive Teaching. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 127–131.

HORTOBÁGYI KATALIN (1991): Projekt kézikönyv. OKI, Budapest.

HORTOBÁGYI KATALIN (1997): Projektmódszer. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, III. kötet. Keraban, Budapest.

HORTOBÁGYI KATALIN (2001): A projektmódszer történeti előzményei. In: Hegedűs Gábor (szerk.): Projektmódszer II. Kecskemét, 39–48.

HORVÁTH ATTILA (1994): Kooperatív technikák. OKI, Budapest.

HUNT, G. H.–TOUZEL, T. J.–WISEMAN, D. G. (1999): Effective Teaching (third edition). Charles C. Thomas, Illinois.

HUNYA MÁRTA (2002): Vitakultúra a magyar oktatásban I–III. Új Pedagógiai Szemle, 9. 114–126; 10. 78–100; 11. 90–98.

KAGAN, S. (2001): Kooperatív tanulás. Önkonet Kft., Budapest.

KERRY, T. (1984): Effective Questioning. MacMillan, London.

KILPATRICK, W. H. (1918): The Project Method. New York.

KISS ÁRPÁD (1973): A tanulás programozása. Tankönyvkiadó, Budapest.

KOTSCHY BEÁTA (1997): Kooperatív tanulás. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, II. kötet. Keraban, Budapest.

KYRIACOU, C. (1995): Essential Teaching Skills. Stanles Thornes, Cheltenham.

LAPPINTS ÁRPÁD (1997): Magyarázat. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon, II. kötet. Keraban, Budapest.

LAWRY, J. R. (1987): The Project Method. In: Dunkin, M. J. (ed.): The International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Pergamon, 217–219.

LUKÁCS ISTVÁN (1983): Mikrotanítás, tanári kérdéskultúra. In: Képmagnetofon alkalmazása. IV. OOK, Veszprém.

M. NÁDASI MÁRIA (2003): Projektoktatás. BIP, Budapest.

MACDONALD, R. E. (1991): A Handbook of Basic Skills and Strategies for Beginning Teachers. Longman, New York.

NAGY FERENC (1976): A tanárok kérdéskultúrája. Akadémiai Kiadó, Budapest.

NAGY JÓZSEF (1981): A megtanítás stratégiája. Köznevelés, 33.

NAGY SÁNDOR (1986): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest.

OROSZ SÁNDOR (1987): Korszerű tanítási módszerek. Tankönyvkiadó, Budapest.

PETRINÉ FEYÉR JUDIT–MÉSZÖLYNÉ FEHÉR KATALIN (1982): Differenciált osztálymunka, optimális elsajátítás a gyakorlatban. Tankönyvkiadó, Budapest.

POÓR ZOLTÁN (2001): A projektmódszer szerepe az idegen nyelvi nevelésben. In: Hegedűs

Gábor (szerk.): Projektmódszer II. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét, 106–112.

POSTLETHWAITE, T. N.–WILEY, D. E. (ed.) (1992): The IEA Study of Science. Pergamon, Oxford.

PROHÁSZKA LAJOS (1996): Az oktatás elmélete. (1937) OPKM, hasonmás kiadás, Budapest.

ROSENSHINE, B. (1971): Objectively Measured Behavioral Predictors of Effectiveness in Explaining. In: Westbury, I.–Bellack, A. A. (ed.): Research into Classroom Processes. Teachers College Press, New York.

SEIDNER, C. J. (1976): Teaching with Simulations and Games. In: The Psychology of Teaching Methods. Univ. of Chicago Press, Chicago, 217–251.

SLAVIN, R. E. (1995): Cooperative Learning. In: Anderson, L. W. (ed.): International Ecyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 139–143.

SNOW, R. E. (1995): Aptitude Tratment Interaction Model of Teaching. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 127–131.

STERN, J. (1995): Learning to Teach. Fulton, London.

TAKÁCS ETEL (1965): A házi feladatok didaktikai problémái. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

TAKÁCS ETEL (1978): Programozott oktatás? Gondolat Kiadó, Budapest.

TAKÁCS ETEL (2002): Válogatott munkái (szerk.: Ambrusné Szalai Katalin). ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.

THIBADEAU, G. (1995): Open Education. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford, 167–171.

VASTAGH ZOLTÁN (1999): Az iskolai oktatás hatékonyságát növelő kooperatív kiscsoportos tanulás. Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolában. III. JPTE, Pécs.

WALBERG, H. J.–PASCHAL, R. A. (1995): Homework. In: Anderson, L. W. (ed.): International Encyclopedia of Teaching and Teacher Education. Second edition. Pergamon, Oxford.

WESTBURY, I. D.–BELLACK, A. A. (1971): Research into Classroom Processes Teachers. College Press, New York.