Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Összefoglalás

Összefoglalás

A taneszközök az oktatás folyamatában a különböző szervezeti keretekben, szervezeti formákban a stratégiák, szervezési módok, módszerek során felhasználható, a tanítás-tanulás céljainak elérését segítő tárgyak.

A 17. század előtt ösztönösen, az 1620-as évektől tudatosan, a 19. század közepétől már elvi alapokra építve, tervszerűen – elsősorban a szemléltetéshez – használták a pedagógusok az iskolákban a taneszközöket. A 20. században a cselekvéses, felfedeztető tanulás taneszközigénye megnőtt, a programozott oktatás taneszközei, az audiovizuális eszközök, a számítógépek a szemléltetés mellett a tanulás irányítását, segítését is meg tudják oldani. A legmodernebb multimédiarendszerek már lehetővé teszik az interaktív tanulást.

A taneszközök csoportosítása különböző alapon történhet, a legismertebb a Schramm-féle technikatörténetet követő felosztás, amely négy nemzedékbe sorolja a taneszközöket. A technika fejlődése következtében egy ötödik nemzedékről is szót kell ejtenünk. A legújabb Pedagógiai Lexikon három csoportba sorolja a taneszközöket:

  1. háromdimenziós taneszközök (tanári szemléltetőeszközök, tanulói kísérleti és munkaeszközök és didaktikai segédeszközök),

  2. nyomtatott tanári és tanulói taneszközök,

  3. oktatástechnikai anyagok (szoftver) és eszközök (hardver).

A taneszközök kiválasztását körültekintően, tudatosan kell végezni (a tanulók jellemzői, az oktatás célja, követelményei, tartalma, a megvalósítandó tanítási-tanulási feladatok, gazdaságosság, lehetőségek), hogy optimálisan betölthessék szerepüket a tanítási-tanulási folyamatban. A taneszközök az oktatási folyamatban változatos funkciókat láthatnak el: motiválás, ismeretnyújtás, szemléltetés, rendszerezés, gyakorlás, ismétlés, rögzítés, ellenőrzés, a tanulás irányítása. A taneszközhasználat a pedagógus oktató-nevelő munkáját segítheti, kiegészítheti, fokozhatja, szimulálhatja, helyettesítheti, új dimenzióba helyezi. A taneszközök a tanulót aktivizálják, motiválják, tevékenységét segítik, kiegészítik, fokozzák, irányítják, ellenőrzik, értékelik. Mindezen funkciók, lehetőségek csak a tervszerű, átgondolt, tudatosan tervezett, praktikusan kivitelezett taneszközök segítségével és azok szakszerű felhasználása során valósulnak meg.