Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ÁDÁM SÁNDOR (1989): Taneszközök Magyarországon iskolai háttérrel. Budapest. Agria Media ‘94, ‘96, ‘98 (1995, 1997, 1999) Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger. Alapfelszerelési jegyzék (1998). Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. Melléklet az 1/1998 (VII. 24.) OM rendelethez. 7. sz. melléklet a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelethez. Művelődési Közlöny, 1998. 26. sz. II. kötet 2950–2987.

BARTAL ANDREA (1985): Munkatankönyv a matematikatanulási folyamat irányításában. Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979–1984. Akadémiai Kiadó, Budapest.

BÁTHORY ZOLTÁN (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. OKKER Oktatási Kiadó, Budapest.

CELLER ZSUZSANNA (1985): A tanulási forrásközpontok. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979–1984. Akadémiai Kiadó, Budapest.

COOMBS, PH. H. (1971): Az oktatás világválsága. Tankönyvkiadó, Budapest.

DOHMEN, G. (1973): Medienwahl und Medienforschung im didaktischen Problemzusammenhang. Unterrichts Wissenschaft, 2/3. OPKM-dokumentum.

Educatio 1994/4. Tankönyv tematikus szám.

Educatio 1997/4. Internet tematikus szám.

Educatio 2000/3. Tankönyv tematikus szám.

ELEK ELEMÉRNÉ–FORGÓ SÁNDOR–HAUSER ZOLTÁN–KIS-TÓTH LAJOS–KOCZKA FERENC (1994): Oktatástechnológia. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger.

ELEK ELEMÉRNÉ–TÓTHNÉ PARÁZSÓ LENKE (1998): Interaktív tanítási-tanulási stratégiák vizsgálata a multimédiával való oktatásban. In: Agria Media ‘98. EKTF. Eger, 355–366. (Az) Európai Bizottság Fehér Könyve (1996). Munkaügyi Minisztérium, Budapest.

FALUS IVÁN–HUNYADY GYÖRGYNÉ–TAKÁCS ETEL–TOMPA KLÁRA (1979): Az oktatócsomag. A pedagógia időszerű kérdései. Tankönyvkiadó, Budapest. Funkcionális taneszközlista (1998). MKM, Budapest. További dokumentum: A Művelődési és Közoktatási Minisztérium tájékoztatója a Funkcionális taneszközjegyzékről. (Művelődési Közlöny, 1998. január 23. XLII. évf. 2./II. 137–174.

HALÁSZ GÁBOR–LANNERT JUDIT (szerk.) (2000): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI, Budapest, 222–238.

HORVÁTH ZSUZSANNA (1996): Tankönyvelemzési szempontok és eljárások. Új Pedagógiai Szemle, 10. 20–36. Jegyzék a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről. Melléklet az 1/1998 (VII. 24.) OM rendelethez. 7. sz. melléklet a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelethez. Művelődési Közlöny, 1998. 26. sz. II. kötet 2950–2987.

JUHÁSZ KATALIN–KULCSÁR ANDRÁS–MEGYESI LÁSZLÓ (1987): Oktatástechnológia természettudományi szakos tanárjelöltek számára. ELTE TTK, Tankönyvkiadó, Budapest.

KARLOVITZ JÁNOS (1990): Milyen a jó tankönyv? Köznevelés, 5. 5–11.

KARLOVITZ JÁNOS (1997): Tankönyv. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, Budapest.

KARLOVITZ JÁNOS (2001): Tankönyvelmélet és gyakorlat. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

KARLOVITZ JÁNOS–KARLOVITZ JÁNOS TIBOR (2003): Korszerű oktatástechnológia. Eötvös József Könyvkiadó, Budapest.

KOCSIS KRISTÓF (szerk.) (2000): Multimédia az oktatásban konferencia előadásai. Computer Panoráma, Budapest, CD-ROM.

KOMENCZI BERTALAN (2000): A virtuális európai oktatási tér kialakulása. Új Pedagógiai Szemle, 4. 118–128.

KOVÁCS ILMA (1995): Távoktatás Franciaországban 1993–1994. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. Magyar taneszköztár 2000. Tanszerek, iskolai felszerelések, iskolabútorok, kiadványok, szemléltetőeszközök katalógusa. KON-next Kiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1985): Fejezetek a taneszközhasználat hazai történetéből. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1979–1984. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1989): A tankönyvkiadás története Magyarországon. Tankönyvkiadó,

Budapest. (Lásd még: Arató Ágnes: Tankönyvtörténeti csomópontok – párhuzamos, illetve alternatív tankönyvek. Pedagógiai Szemle, 1987. 5. 430–440.)

NÁDASI ANDRÁS (1999): Polgárjogot nyer-e az oktatástechnológia? In: Agria Media ‘98. Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger, 40–51.

NAGY SÁNDOR (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó, Budapest.

NÉMETH ANDRÁS (1993): A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

PETRI ANDRÁSNÉ FEYÉR JUDIT (1976): Audiovizuális taneszközök alkalmazásának lehetőségei az olvasástanításban. OOK, Budapest.

SCHRAMM, W. (1963): Az új tanítási eszközök az Amerikai Egyesült Államokban. In: Nouvelles méthodes et techniques d’education. Études et Documents d’Education. No. 48. Paris.

UNESCO. 1. fej. Ford.: Kiss Árpád. OPKM-dokumentum.

SZENTPÉTERI JÓZSEF (szerk.): Encyclopaedia humana hungarica, CD-ROM sorozat: (1996) Emese álma; (1997) A Vazul-ág; (1997a) Lovagkirályok; (1997b) Pannon reneszánsz; (1999) Kereszt és félhold; (2000a) A Habsburg-uralom; (2000b) A reformkortól a kiegyezésig; (2001a) Az Osztrák–Magyar Monarchia; (2001b) Magyarok a 20. században. Enciklopédia Humana Egyesület, Budapest.

SZŰCS PÁL (1982): Audiovizuális eszközök hatékonyságának vizsgálata. Magyar Pedagógia, 1.

SZŰCS PÁL (1986): Technológiai fejlődés és az oktatástechnika értelmezésének változása. In: Benedek András–Nováky Erzsébet–Szücs Pál: Technológiai fejlődés az oktatásban. Tankönyvkiadó, Budapest.

TOMPA KLÁRA (1997a): Taneszköz. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon. Keraban Kiadó, Budapest.

TOMPA KLÁRA (1997b): Taneszközjegyzék a Nemzeti alaptanterv tükrében. Új Pedagógiai Szemle, 11. 78–85.

VÁRI PÉTER (1977): Médiumkiválasztás. OPI Dokumentumok 2.