Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

A kerettantervek alkalmazása (2000). OM, Budapest.

BÁBOSIK ISTVÁN (1993): A szociometriai módszer. In: Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Keraban Kiadó, Budapest, 212–234.

BÁBOSIK ISTVÁN–M. NÁDASI MÁRIA (1975): Közvetett ráhatás a csoportmunkában. Tankönyvkiadó, Budapest.

BARTH, S. (1997): Differenzieren: weiblich – männlich? Praxis Deutsch, 143. Heft, 17–23.

BASTIAN, J.–GUDJONS, H. (Hrsg.) (1988): Das Projektbuch. Bergman–Helbig Verlag, Hamburg.

BASTIAN, J.–GUDJONS, H. (Hrsg.) (1990): Das Projektbuch 2. Bergman–Helbig Verlag, Hamburg.

BÁTHORY ZOLTÁN (1997): Tanulók, iskolák, különbségek. Egy differenciális tanításelmélet vázlata. Okker Kiadó, Budapest.

BENTZIEN, K. (1960): Der Epochalunterricht. Ernst Klett Verlag, Stuttgart.

BUZÁS LÁSZLÓ (1974, 1980): A csoportmunka. Tankönyvkiadó, Budapest.

COLE, M.–COLE, SH. R. (1997): Fejlődéslélektan. Osiris Kiadó, Budapest.

COMENIUS, J. A. (1959): Analytische Didaktik und andere Pädagogische Schriften. In: Alt, R. (Hrsg.): Erziehung und Gesellschaft. Materialen zur Geschichte der Erziehung. Berlin.

DE CORTE, E. u. a. (1975): Grundlagen didaktischen Handelns. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

DOBOS LÁSZLÓ (1971): Koedukáció és közvélemény. Tankönyvkiadó, Budapest.

DUNCKER, L.–GÖTZ, B. (1984): Projektunterricht als Beitrag zur inneren Schulreform. Armin Vaas Verlag, Langinau–Ulm.

EPPING, S. (1997): Mädchen- und Jungenphantasien beim Lesen eines ungewönlichen Bilderbuchs. Praxis Deutsch, 143. Heft, 24–27. 1993. évi LXXIX. többszörösen módosított törvény a közoktatásról.

GERÉB GYÖRGY (1962): Kísérletek a fáradtság lélektanának köréből. Akadémiai Kiadó, Budapest.

GIEST, HARTMUT (1997): Lernen Mädchen anders? Lernstrategien bei Mädchen und Jungen. Friedrich Jahrestheft, 38–40.

GÖNYEI ANTAL (1947): Fiúk és lányok. In: Baranyai Erzsébet és mások: Tanítás és értelmi fejlődés. (A Köznevelés könyvtára 3.) Budapest.

GRAUMAN, C. F. (1974): Die Klasse als Gruppe. In: Weinert, F. E. u. a. (Hrsg.): Pädagogische Psychologie. Fischer Taschenbuch Verlag.

HEGEDŰS GÁBOR (2002): Projektpedagógia. KFTFK, Kecskemét.

HORSTKEMPER, M. (1989): Jungen und Mädchen in der Schule. Hamburg macht Schule, V.

HORTOBÁGYI KATALIN (1991): Projekt kézikönyv. OKI, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ (1975): A tanulmányi teljesítmény és az informális szerkezet összefüggésének vizsgálata informális csoportokban. Pszichológiai Tanulmányok XIV. Akadémiai Kiadó, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ (1977): Kollektivitás az iskolai osztályokban. Akadémiai Kiadó, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ (szerk.) (1998): Lépésről lépésre iskolai program. I–II. kötet. BTF, Budapest.

HUNYADY GYÖRGYNÉ–M. NÁDASI MÁRIA (2000): Pedagógiai tervezés. Comenius Bt., Pécs.

JÁRÓ KATALIN (1992): Diákpályafutások. A gimnáziumi osztályok szociális strukturálódásának tényezői. Új Pedagógiai Szemle, 10.

JÁRÓ KATALIN (2001): Úton az osztálybeli összetartozás felé: összjáték. Gondolatok és tapasztalatok a szociometriai helyzetelemzés lehetőségeiről pedagógiai problémák kezelésében. In:

Szekszárdi J.: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI, Dinasztia Kiadó, Budapest, 164–194. Jelentés a magyar közoktatásról 2000 (2000). OKI, Budapest.

KERESZTY ZSUZSA–T. HAJABÁCS ILONA (szerk.) (1995): Több út. IFA–MKM–BTF, Budapest.

KOMLÓS ALADÁR (1975): Néró és a VII/a. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA (1998): A mi iskolánk. OKI, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA–VÖLGYI PÉTERNÉ (2001): A társas kapcsolatok és a szerephierarchia alakulása egy általános iskolai osztályban. In: Szekszárdi J.: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI, Dinasztia Kiadó, Budapest, 195–214.

MAEFFERT-HOFFMANN, V. (1989): Die Koedukation ist ins Gerede gekommen. Hamburg macht Schule, V. Magyar Pedagógiai Lexikon (1933). Révai Irodalmi Intézet, Budapest.

MASKUS, R. (1976): Unterricht als Prozess. Klinkhardt Verlag, Bad Heilbrunn.

MÉREI FERENC (1971): Közösségek rejtett hálózata. Közgazdasági és Jogi Kiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1982): Mióta van iskola? Móra Könyvkiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1988a): Középszintű iskoláink kronológiája és topográfiája. 996–1948. Akadémiai Kiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1988b): Oskolák és iskolák. Tankönyvkiadó, Budapest.

MÉSZÁROS ISTVÁN (1991): Magyar iskolatípusok 996–1990. OPI, Budapest.

MICHAELIS, H.-J. (1978): Projektorientierter Unterricht. – Möglichkeit zur Öffnung der Schule. Westerman Pädagogische Beiträge, 4.

MOSZKALENKO, K. (1961): Milyen legyen a tanítási óra szerkezete? In: Faragó László (szerk.): Az iskolareform és az oktatási folyamat korszerűsítésének problémái. MSZB–PTI.

NAGY LÁSZLÓ (1918): A magyar közoktatás reformja. In: Nagy László válogatott pedagógiai művei. Szerk. és bev. tanulmányt írta: Nagy Sándor. Tankönyvkiadó, Budapest, 1972.

NAGY SÁNDOR (1965): Didaktika. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAGY SÁNDOR (1976): Az optimális osztálylétszám az általános iskolában. Pedagógiai Szemle, 10.

NAGY SÁNDOR (1986): Az oktatáselmélet alapkérdései. Tankönyvkiadó, Budapest.

NAHLIK ZOLTÁN (1986): A kölcsönös tanítás módja népoktatásunk történetében. OPKM, Budapest.

PUKY ISTVÁNNÉ (1991): Projektek a gyakorlatban. Témahetek a budapesti Ferihegyi Úti Általános Iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 7–8. Ratio Educationis az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása (1981). Fordította, jegyzetekkel és mutatókkal ellátta: Mészáros István. Akadémiai Kiadó, Budapest.

SCHERZER, J. (1967): Theorie und Praxis des Epochalunterrichtes. Österreichischer Bundesverlag, Wien und München.

SCHNABEL, E. (1989): Initiative „Freie feministische Mädchen Schule”. Hamburg macht Schule, V.

SICKINGER, A. (1913): Über naturgemäßorganisation des großstädtischen Volksschulswesens im allgemeinen und über das Mannheimer Volksschulsystem im besonderen. Frankfurt, 3–10.

SCHÜTTLER TAMÁS–SZEKSZÁRDI JÚLIA (2001): Az osztályfőnöki szerep története és lehetséges alakváltozatai. In: Szekszárdi J.: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek.

OKI, Dinasztia Kiadó, Budapest, 5–18.

SZABÓ DEZSŐ (1916): Tanárok. In: Szabó Dezső: A kötél legendája. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1979.

SZABÓ LÁSZLÓ TAMÁS (1988): A „rejtett tanterv”. Magvető Kiadó, Budapest.

SZABÓ MAGDA (1997): Régimódi történet. Móra Könyvkiadó, Budapest.

THUN ÉVA (1966): „Hagyományos” pedagógia – feminista pedagógia. Educatio, 3.

TIBOR ISTVÁN (1963): A megtartó emlékezés növekedése a koedukált osztályokban. Köznevelés, 13–14.

ULICH, K. (1991): Schulische Sozialisation. In: Hurrelmann, K.–Ulich, D.: Neues Handbuch der Sozialisationsforschung. Beltz Verlag, Weinheim und Basel.

VAJDA ZSUZSANNA (1997): Nebulók és nagydiákok a gimnáziumban. Új Pedagógiai Szemle, 1.

VEKERDY TAMÁS (1989): Waldorf-óvodák – Waldorf-iskolák az NSZK-ban. Kritika, 4.

WEISS, C. (1974): Az iskolai osztály szociológiája és szociálpszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest.