Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

ÁGOSTON GYÖRGY (1985): Tézisek a tehetségnevelésről. Pedagógiai Szemle, 2. 137–143.

BALOGH LÁSZLÓ (1994): Iskolai tehetségfejlesztés: programok, eredmények. In: Balogh László–Herskovits Mária–Tóth László (összeáll. és szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája (Szöveggyűjtemény). KLTE, Debrecen, 181–198.

BALOGH LÁSZLÓ–HERSKOVITS MÁRIA–TÓTH LÁSZLÓ (összeáll. és szerk.) (1998): A tehetségfejlesztés pszichológiája (Szöveggyűjtemény). 3. fejezet: A tehetséges gyermekek fejlődésének problémái. KLTE, Debrecen, 83–128.

BALOGH LÁSZLÓ–NAGY KÁLMÁN–SZATHMÁRINÉ BALOGH MÁRIA (1993): Az iskolai tehetségnevelés kísérleti vizsgálata 12–14 éves korban. In: Balogh László–Herskovits Mária (szerk.): A tehetségfejlesztés alapjai (elmélet és módszerek). KLTE Pedagógiai–Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 121–132.

BALOGH LÁSZLÓ–TÓTH LÁSZLÓ (sorozatszerk.) (1999): Útmutató a külső gyakorlatokhoz 1. Tehetségfejlesztő programok (Írta és összeállította: Balogh László); 2. Gazdagító programok metodikája (Írta és összeállította: Polonkai Mária); 3. Tanulási zavarok és a korrekció lehetőségei (Írta és összeállította: Tánczos Judit); 4. A pedagógus szerepe a tehetségfejlesztésben (Írta és összeállította: Koncz István); 5. Tehetségdiagnosztika (Írta és összeállította: Dávid Imre); 6. Tanácsadás egyéni fejlesztéshez (Írta és összeállította: Bóta Margit). Tehetségfejlesztési szakértő képzés. KLTE Pszichológia Tanszék, Debrecen.

BAYLISS, P. (1995): Tanítás a sokféleség jegyében (Teaching for Diversity). In: An Introduction to Teaching Psychological Perspectives. Ed. by Desforges, Ch. Blackwell, Oxford, 211–236. Fordította: Bánfi Ilona.

CZEIZEL ENDRE (1977): Genetika és társadalom. Magvető Kiadó, Budapest.

CZEIZEL ENDRE (1986): Tehetség az orvosgenetikus szemével. Pedagógiai Szemle, 877–891.

CZEIZEL ENDRE (1994): A tehetség korszerű genetikai értelmezése. In: Balogh László– Herskovits Mária–Tóth László (összeáll. és szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája (Szöveggyűjtemény). KLTE, Debrecen, 9–22.

CZEIZEL ENDRE (1997): Sors és tehetség. FITT IMAGE és Minerva Kiadó, Budapest.

CSÁNYI YVONNE (szerk.) (1993): Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. ALTERN füzetek 5. Koncepciók. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Budapest.

CSÁNYI YVONNE (1997): A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrált nevelése-oktatása. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

CSÁNYI YVONNE–PERLUSZ ANDREA (2001): Integrált nevelés – inkluzív iskola. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből. Osiris Kiadó, Budapest, 314–332.

DAVIS, G. A.–RIMM, S. B. (1994): A kreatív diákok jellemzői. In: Balogh László–Herskovits Mária–Tóth László (összeáll. és szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája (Szöveggyűjtemény). KLTE, Debrecen, 49–56. Fejlesztő Pedagógia (1992) 1–2. szám és (1994) 4–5. szám.

GAÁL ÉVA (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 429–460.

GEFFERT ÉVA (1993): A képességeik alatt teljesítő tehetséges tanulók. In: Balogh László– Herskovits Mária (szerk.): A tehetségfejlesztés alapjai (elmélet és módszerek). KLTE Pedagógiai–Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 187–206.

GEFFERT ÉVA–HERSKOVITS MÁRIA (1990): Csak keresni kell... A tehetséges gyerekről nevelőknek. Pedagógiai Tükör Kiskönyvtára. Szolnok.

GEREBENNÉ VÁRBÍRÓ KATALIN (1996): A tanulási zavar jelenségkörének gyógypedagógiai pszichológiai értelmezése. In: Gereben–Kereszty (szerk.): Különböznek (Differenciálás kisiskoláskorban) BTF, Budapest, 77–120.

GYARMATHY ÉVA (1998): Tehetség és a tanulási zavarokkal küzdő kiemelkedő képességű gyerekek. Magyar Pedagógia, 2. 135–153.

GYŐRIK FERENC (1993): Tehetséges gyerekek szüleivel való konzultáció tapasztalatai. In: Balogh László–Herskovits Mária (szerk.): A tehetségfejlesztés alapjai (elmélet és módszerek).

KLTE Pedagógiai–Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 207–218.

HABERMANN M. GUSZTÁV (1989): A „tehetség” értelmezése, a tehetséges tanulók kiválasztásának módszerei. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 162–223.

HABERMANN M. GUSZTÁV (1989): Tehetséggondozás a fejlett tőkés országokban: néhány szempont és gyakorlati megoldás. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 283–312.

HALÁSZ GÁBOR–LANNERT JUDIT (szerk.) (2000): Jelentés a magyar közoktatásról 2000. OKI, Budapest.

HANY, E. A. (1987): Modelle und Srategien zur Identifikation hochbegabter Schüler. Unveröffentlichte Dissertation, Ludwig-Maxmilians-Universität, München.

HARSÁNYI ISTVÁN (1988): A tehetségvédelem kis kalauza. Pest Megyei Pedagógiai Intézet, Budapest.

HARSÁNYI ISTVÁN (1989): Az iskolai tehetséggondozás története Magyarországon. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 313–336.

HARSÁNYI ISTVÁN (1994): Tehetségvédelem. Magyar Tehetséggondozó Társaság, Budapest.

HERSKOVITS MÁRIA (1994): A tehetségfejlesztés különböző útjai – nemzetközi körkép. In: Balogh László–Herskovits Mária–Tóth László (összeáll. és szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája (Szöveggyűjtemény). KLTE, Debrecen, 129–142.

HERSKOVITS MÁRIA–GEFFERT ÉVA (1994): A tehetség meghatározása és összetevői. In: Balogh László–Herskovits Mária–Tóth László (összeáll. és szerk.): A tehetségfejlesztés pszichológiája. (Szöveggyűjtemény). KLTE, Debrecen, 23–28.

ILLYÉS SÁNDOR (szerk.) (2000a): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest.

ILLYÉS SÁNDOR (2000b): A magyar gyógypedagógia hagyományai és alapfogalmai. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, Budapest, 15–38.

KELEMEN LÁSZLÓ (1981): Pedagógiai pszichológia. Tankönyvkiadó, Budapest.

KLEIN SÁNDOR–FARKAS KATALIN (szerk.) (1990): Tehetségnevelés Magyarországon. Szöveggyűjtemény. G-2000 Tudományos Tehetségkutató és Gondozó Alapítvány. Csongrád Megyei Pedagógiai Intézet, Szeged, 51–75.

KÓSA LÁSZLÓ (szerk.) (1995): Szabadon szolgál a szellem. Tanulmányok és dokumentumok a száz esztendeje alapított Eötvös József Collegium történetéből. 1895–1995. Budapest, GIFT Kft.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA (1981): A pedagógus és a nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyermek. Akadémiai Kiadó, Budapest.

KÓSÁNÉ ORMAI VERA (1989): Beilleszkedési nehézségek és az iskola. Tankönyvkiadó, Budapest.

LANDAU, ERIKA (1990): Bátorság a tehetséghez. Calibra Könyvek, Budapest.

LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES (1993): A külföldi integrációs modellek tanulságai a hazai alkalmazás számára. In: Csányi Yvonne (szerk.): Együttnevelés – Speciális igényű tanulók az iskolában. Az integrált fejlesztés lehetőségei. ALTERN füzetek 5. Koncepciók. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, 11–21.

LÉNÁRD FERENC (1987): Képességek fejlesztése a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest. Magyar Közlöny (1993) 107. szám.

MESTERHÁZI ZSUZSA (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest.

MÖNKS, F. J.–MASON, E. J. (1997): A fejlődéselméletek és a tehetség. In: Tehetség és fejlesztő programok. (Összeállította és ford.: Balogh László–Polonkai Mária–Tóth László.) Magyar Tehetséggondozó Társaság, KLTE Pedagógiai–Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 7–24.

MÖNKS, F. J.–YPENBURG, I. H. (1998): A nagyon tehetséges gyerek. A mi gyerekünk. Akkord Kiadó, Budapest. NAT Nemzeti alaptanterv (1995). MKM, 532.

PETRINÉ FEYÉR JUDIT (2001): Pedagógusok a differenciálásól. In: Golnhofer Erzsébet–

Nahalka István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 202–231.

PIRISI JENŐNÉ (1990): Rugalmas működést, optimális egyéni fejlődést biztosító lehetőségek a szigetvári 2. Sz. Általános Iskolában, Pedagógiai Szemle, 40. évf. 12.

PIRISI JÁNOSNÉ–PESTI GÉZÁNÉ (1996a): Hogyan igazodjunk a helyi és egyéni különbségekhez? Baranya Megyei Pedagógiai Intézet, Pécs.

RANSCHBURG JENŐ (1986): Javaslatterv az iskolai tehetséggondozásra. Köznevelés, 34. 8–12.

RÉGER ZITA (1990): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

SCHÖDL LÍVIA–GALICZA JÁNOS (vál.) (1999): Mitől (nem) lesz deviáns? Szöveggyűjtemény az iskolai bűnmegelőzéshez. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest.

SZEKSZÁRDI JÚLIA (2001): Nevelési vizsgálatok a pedagógiai gyakorlatban. Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém.

SZEGÁL BORISZ (1989): A tehetséges gyermekek a Szovjetunióban: elméletek, felfogások, álláspontok, kutatás és gyakorlat. In: Ranschburg Jenő (szerk.): Tehetséggondozás az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest, 283–312. Tanulás-módszertani könyvek: BEN-MENACHEN (1995): Vizsgaláz. DAN Könyvkiadó, Budapest;

DEESE, J.–DEESE, E. K. (1992): Hogyan tanuljak? Panem–McGraw–Hill, Budapest;

FISHER, R. (1999): Hogyan tanítsuk gyermekeinket tanulni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest;

FISHER, R. (2000): Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Műszaki Könyvkiadó, Budapest; FISHER, R. (2000): Hogyan tanítsuk gondolkodni gyermekeinket játékkal? Calibra Kiadó, Budapest; FISHER, R. (2001): Hogyan tanítsuk gondolkodni gyermekeinket szövegekkel? Calibra Kiadó, Budapest; FÜRSTNÉ KÓLYI ERZSÉBET–SIPOS ENDRE (1992): Hogyan is tanuljak? Hasznos tanácsok tizenéveseknek és szüleinek. Honffy Kiadó, Budapest;

LOMB KATÓ (1995): Így tanulok nyelveket. Budapest; OROSZLÁN PÉTER (1993): Könyv a tanulásról. AKG, Budapest; ROUDERS, P. (1995): A hatékony tanulás titka. Calibra Kiadó, Budapest.

TÓTH LÁSZLÓ (1995): Pszichológiai módszerek a tanulók megismeréséhez. (Szöveggyűjtemény) KLTE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen.

TÓTH LÁSZLÓ (szerk. és ford.) (1998): A tehetségek tanítása. KLTE–Kossuth Egyetemi Nyomda, Debrecen.

VAJDA ZSUZSA (1994): Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia Kiadó, Budapest.

VOLENTICS ANNA (1997): Teljesítmény- és viselkedészavarok. In: Báthory Zoltán–Falus Iván (szerk.): Pedagógiai Lexikon III. kötet, Keraban Kiadó, Budapest.

ZIBOLEN ENDRE (szerk. és bevezetővel ellátta) (1986): Tehetségmentés az iskolában 1920–1944. – Az intézményes tehetségkutatás, tehetségvédelem és tehetségfejlesztés irodalma a két világháború között. OKI, Budapest.

ZSIDI ZOLTÁN (1997): Hagyjuk sorsára? – Magatartászavar fiatalkorban. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.