Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Irodalom

Irodalom

BÁBOSIK ISTVÁN–RÁCZ SÁNDOR (szerk.) (1998): Romapedagógiai tanulmányok. Dunaújváros Kiadó, Dunaújváros.

BABUSIK FERENC (2000): Az iskolai hatékonyság kulcstényezői a romák oktatásában. Delphoi Consulting, Budapest.

BARTHA CSILLA (1999): A kétnyelvűség alapkérdései. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

BECCHI, E. (1992): L’horison 1993 et l’éducation pluraliste en Europe de l’Ouest. In: Perspectives. UNESCO, 249–261.

BERRY, J. P.–POORTINGA, Y. H.–SEGALL, M. H.–DASEN, P. R. (1992): Etnikai csoportok és kisebbségek. In: Lesznyák Mária–Czachesz Erzsébet: Multikulturális nevelés. Mozaik Kiadó, Szeged, 47–53.

BODRÁCS MARGIT–LÁZÁR PÉTER (2003): Kedveskönyv. Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., Budapest.

BYRAM, M.–ZARATE, G. (1997): Definitions, objektifs et évaluation de la compétence socioculturelle. In: Education (La compétence socioculturelle dans l’apprentissage et l’enseignement des langues). Conseil de l’Europe. Strasbourg.

CSIPKA ROZÁLIA–MAYER ÉVA (2002): Kisebbségek Magyarországon 2000–2001. Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal, Budapest.

FALUS IVÁN–KIMMEL MAGDOLNA (2003): A portfólió. Gondolat, Budapest.

FEISCHMIDT MARGIT (szerk.) (1997): Multikulturalizmus. Osiris Kiadó, Budapest.

FORRAY R. KATALIN (1998): A cigányság oktatásának egyes kérdései Európában. Magyar Pedagógia, 1. 3–15.

FORRAY R. KATALIN (2000): A nemzetiségi-kisebbségi oktatás, 1994–1998. In: Romológia–ciganológia. Szerk.: Forray R. Katalin. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 241–271.

FORRAY R. KATALIN–CS. CZACHESZ ERZSÉBET–LESZNYÁK MÁRTA (2001): Multikulturális nevelés – interkulturális oktatás. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris Kiadó, Budapest, 111–126.

GUDNUNDUR, A. (1998): Kisebbségi jog: nemzetközi standardok és ellenőrzési mechanizmusok. In: Regio, 4. 5–32.

HÁGA ANTÓNIA (2001): Az iskolás vagy az iskola sikertelensége? Új Pedagógiai Szemle, 2. 11–16.

HEGEDŰS T. ANDRÁS (1993): Motiválhatók-e a cigány gyerekek? Educatio, 1993. nyár, 211–220.

ILLÉS KATALIN–MEDGYESI ANNA (2003): A migráns gyermekek oktatása. Menedék – Migránsokat Segítő Egyesület, Budapest.

IMRE ANNA (1999): Az idegen nyelv-oktatás kiterjesztésének hatása a nemzetiségi nyelv oktatására. In: Vágó Irén (szerk.): Tartalmi változások a közoktatásban a 90-es években. OKKER, Budapest, 175–197.

KAGAN, S. (2002): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Budapest.

KERESZTY ZSUZSA (2001): Szempontok az iskolások multikulturális neveléséhez különös tekintettel a romákra. In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Szerk.: Szekszárdi

Júlia. OKI Kiadó–Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 30–49.

KERTESI GÁBOR–KÉZDI GÁBOR (1996): Cigány tanulók az általános iskolában. Educatio Füzetek 3. 7–24.

KOZMA TAMÁS (1993): Etnocentrizmus. Educatio, 1993. nyár, 195–210.

KŐRÖSSY JUDIT (1999): Az énkép és összefüggése az iskolai teljesítménnyel. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 67–86.

LÁZÁR PÉTER (2001): Multikulturális oktatás Kaliforniában. Új Pedagógia Szemle, 4. 66–77.

LESZNYÁK MÁRIA–CZACHESZ ERZSÉBET (1997): Multikulturális oktatási koncepciók. In: Multikulturális nevelés. Mozaik Kiadó, Szeged.

LIGETI GYÖRGY (2001): A tolerancia tréningje. In: Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Szerk.: Szekszárdi Júlia. OKI Kiadó–Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 304–317.

LUKÁCS ÉVA–KIRÁLY MIKLÓS (szerk.) (2001): Migráció és Európai Unió. Szociális és Családügyi Minisztérium, Budapest.

MIHÁLY ILDIKÓ (2001): Multikulturális nevelés a világban. Új Pedagógiai Szemle, 4. 58–66.

POLÓNYI ISTVÁN (2002): A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatottsági helyzete – s abból adódó oktatáspolitikai következtetések. In: Reisz Terézia–Andor Mihály (szerk.): A cigányság társadalomismerete. Iskolakultúra-könyvek 13. Pécs.

PRIBERSKY, A. (1993): Ön- és idegenkép. Educatio, 2. 187–194.

RADÓ PÉTER (2001): Társadalmi kohézió és oktatáspolitika. Új Pedagógiai Szemle, 2. 30–38.

RÉGER ZITA (1990): Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció-nyelvi hátrány. Akadémiai Kiadó, Budapest.

RUDA GÁBOR (2002): Az iskola mint asszimilációs gépezet. Muravidéki Baráti Kör Kulturális Egyesület, Pilisvörösvár.

SMITH, E. R.–MACKIE, D. M. (2002): Szociálpszichológia. Osiris Kiadó, Budapest, 257–321.

SZABÓ L. TAMÁS (1993): Ki vagyok én? Educatio, 2. 235–244.

SZEKSZÁRDI JÚLIA (szerk.) (2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó–Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.

VÁMOS ÁGNES (1998): Magyarország tannyelvi atlasza. Keraban Kiadó, Budapest.

VÁMOS ÁGNES (1999a): Kisebbségi oktatás – cigány tanulók oktatása. In: Romapedagógiai tanulmányok. Szerk.: Bábosik István és Rácz Sándor. Dunaújváros Kiadó, Dunaújváros, 19–31.

VÁMOS ÁGNES (1999b): A tanítás nyelvének helyzete a kilencvenes évek közepén. Új Pedagógiai Szemle, 11. 3–14.

VÁMOS ÁGNES (2002): Külföldi tanulók a magyar közoktatásban. II. Kiss Árpád Emlékkonferencia. Debrecen.

WARDHAUGH, R. (2002): Szociolingvisztika. Osiris Kiadó, Budapest.