Ugrás a tartalomhoz

DIDAKTIKA

Ballér Endre, Golnhofer Erzsébet, Falus Iván, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes

Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához

Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához

BALLÉR, ENDRE

GOLNHOFER, ERZSÉBET

FALUS, IVÁN

KOTSCHY, BEÁTA

NÁDASI, MÁRIA

NAHALKA, ISTVÁN

FEYÉR, JUDIT

RÉTHY, ENDRÉNÉ

SZIVÁK, JUDIT

VÁMOS, ÁGNES

Szerkesztette: FALUS IVÁN

Az egyes fejezetek szerzői:

A tanterv - BALLÉR ENDRE (8. fejezet)

A tanuló - GOLNHOFER ERZSÉBET (3. fejezet)

A pedagógiai értékelés - GOLNHOFER ERZSÉBET (15. fejezet)

A pedagógus - FALUS IVÁN (4. fejezet)

Az oktatás stratégiái és módszerei - FALUS IVÁN (10. fejezet)

Az oktatás célrendszere - KOTSCHY BEÁTA (6. fejezet)

Az iskolai oktatómunka tervezése - KOTSCHY BEÁTA (18. fejezet)

Az oktatás szervezeti keretei és formái - M. NÁDASI MÁRIA (13. fejezet)

Az oktatás szervezési módjai - M. NÁDASI MÁRIA (14. fejezet)

Az oktatás társadalmi meghatározottsága - NAHALKA ISTVÁN (2. fejezet)

A tanulás - NAHALKA ISTVÁN (5. fejezet)

Az oktatás tartalma - NAHALKA ISTVÁN (7. fejezet)

Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei - PETRINÉ FEYÉR JUDIT (12. fejezet)

A különleges bánásmódot igénylő gyermek - PETRINÉ FEYÉR JUDIT (16. fejezet)

Oktatáselméleti irányzatok - RÉTHY ENDRÉNÉ (1. fejezet)

Az oktatási folyamat - RÉTHY ENDRÉNÉ (9. fejezet)

Tanulásszervezés - SZIVÁK JUDIT (11. fejezet)

A kezdő pedagógus - SZIVÁK JUDIT (19. fejezet)

Különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása - VÁMOS ÁGNES (17. fejezet)

A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyv-támogatási Pályázat keretében jelent meg.

Bíráló: BALLÉR ENDRE, a neveléstudomány doktora

Minden jog fenntartva. A mű egészének vagy bármely részének mechanikus, illetve elektronikus másolása, sokszorosítása, valamint információszolgáltató rendszerben való tárolása és továbbítása a Kiadó előzetes írásbeli engedélyéhez kötött.

A kiadásért felel: Pálfi József vezérigazgató

Raktári szám: 42 498/2

Felelős főszerkesztő: Palojtay Mária

Felelős szerkesztő: Hernádi Katalin

Tipográfia és műszaki szerkesztés: Szabóné Szetey Ildikó

Terjedelem: 48,97 (A/5) ív

Hatodik, átdolgozott kiadás, 2003

Tördelés: Barka László

© Ballér Endre, Falus Iván, Golnhofer Erzsébet, Kotschy Beáta, M. Nádasi Mária, Nahalka István, Petriné Feyér Judit, Réthy Endréné, Szivák Judit, Vámos Ágnes,

2003


Tartalom

Előszó a hatodik, átdolgozott kiadáshoz
1. Oktatáselméleti irányzatok (RÉTHY ENDRÉNÉ)
Az oktatáselmélet értelmezése
Az oktatás hétköznapi felfogása
Az oktatás tudományos megközelítése
Az oktatáselmélet tudományos megközelítése
A tudomány előtti elképzelések, filozófiai gyökerek és a gyakorlat
A megszülető pedagógiai diszciplína „oktatáselméleti” koncepciója
A társadalmi igényekhez igazodó irányzatok
Az oktatáselmélet differenciációjához kapcsolódó irányzatok
Szociológiai irányzatok
Pszichológiai irányzatok
Lingvisztikai, interakciós, kommunikációs irányzat
Az oktatáselmélet integrálódásához kapcsolódó irányzatok
Kibernetikai, rendszerszemléleti irány
Az oktatás hatékonyságát segítő irányzatok
A curriculáris didaktikai irányzat
Napjaink alternatív irányzatai
Az iskolák filozófiájában, szellemiségében, kitűzött céljaiban mutatkozó alternativitás
Alternativitás az oktatás tartalmában
A szervezeti formák alternativitása
A módszerek alternativitása
Alternatív eszközök
A posztmodern irányzat
Elmélet kontra gyakorlat
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
2. Az oktatás társadalmi meghatározottsága (NAHALKA ISTVÁN)
Az oktatás társadalmi meghatározottságának értelmezési keretei
Az iskola funkcióinak leírása
Az oktatás funkcióiról a szociológiai megközelítésből kiindulva
Az esélyek egyenlőtlensége értelmezésének elméleti keretei
A társadalmi meghatározottság érvényesülésének eszközei, folyamatai
Válaszok a „kiket tanítunk?” kérdésre
A nevelés intézményrendszerének társadalmi szabályozása
A pedagógiai fejlesztés szabályozása
A társadalmi egyenlőtlenségek kezelése a tanítás-tanulás folyamatában
Az iskolarendszer befolyásoló szerepe
Szelekciós hatások a tanítási-tanulási folyamatban
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
3. A tanuló (GOLNHOFER ERZSÉBET)
Bevezetés
A gyermek- és az ifjúkor a változó időben
A tanulók és az iskolák
A pedagógusok gyermek- és tanulószemléletét befolyásoló tényezők
Elvek, problémák az egyéni sajátosságok értelmezésében
A tanulók megismerése, megértése
A megismerés szempontjai
A megismerés folyamata és módszerei
A megismerés korlátai, akadályai
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
4. A pedagógus (FALUS IVÁN)
Bevezetés
A kedvelt, eredményes pedagógusra jellemző tulajdonságok
Az alapvető személyiségvonások, az alapképességek
A pedagógiai képességek
A gyakorlati készségek
A pedagógiai gondolkodás, a pedagógiai döntések
A pedagógiai tudás
A sémák, az intuíció
A pedagógiai tudás jellege
A pedagógiai tudás tartalma
A reflektív gyakorlat
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
5. A tanulás (NAHALKA ISTVÁN)
Bevezetés
A tanulás mint hétköznapi fogalom
A tanulás meghatározása
A tanulásra vonatkozó tudományos nézetek fejlődése
A tanulásról alkotott felfogás az ókorban és a középkorban
Az empirizmus hatása, a szemléltetés pedagógiája
A tanulás folyamatáról alkotott elképzelések jelentős átalakulása a 20. század első felében, a cselekvés pedagógiája
A kognitivizmus más útjai, a konstruktivista pedagógia megszületése
A tanulási folyamat mint konstrukció
A tanulás irányítása a korszerű pedagógiai elképzelésekben
A cselekvés pedagógiája és a konstruktivista pedagógia kiemelt szerepe
A gyerekek személyisége, valamint ismeretstruktúrái megismerésének fontossága
A differenciálás jelentősége
A tanulás logikája a két szemléletben
A gazdag módszeregyüttes alkalmazásának jelentősége
A tanítás életszerűségének biztosítása
Összegzés: a két elsősorban ajánlott tanulásfelfogás összehasonlítása
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
6. Az oktatás célrendszere (KOTSCHY BEÁTA)
Bevezetés
Az oktatási cél fogalma
Az oktatási cél funkciói
Az oktatás céljainak kiválasztása
A társadalmi értékek, szükségletek, tevékenységek hatása az oktatási célok kiválasztására
A nevelésfilozófiai nézetek hatása az oktatási célok kiválasztására
A tanulóra és a tanítási-tanulási folyamatra vonatkozó ismeretek hatása az oktatási célok kiválasztására
Az oktatási célok osztályozása
Az általános célok konkrét követelményekké alakítása
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
7. Az oktatás tartalma (NAHALKA ISTVÁN)
Bevezetés
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a társadalmi igények változása szempontjából
Az oktatás tartalmának történeti alakulása a gyermek szempontjának érvényesülése szerint
Az oktatás tartalmának „forrásvidékei”
A társadalom igényeinek figyelembevétele az oktatás tartalmának meghatározásában
A tudományok és a művészetek szerepe az oktatás tartalmának meghatározásában
Az oktatás tartalma és a mindennapi élet vagy másképpen: a közvetlen társadalmi környezet igényei
Az oktatás tartalma és a fejlődéslélektan követelményei
Az oktatás tartalma és a differenciálás
Az oktatási tartalom kiválasztásának módszerei
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
8. A tanterv (BALLÉR ENDRE)
Bevezetés
A tanterv értelmezésének változásai, pedagógiai összefüggései
Az oktatás tartalma a tantervben; kiválasztásának fő szempontjai
Az oktatási tartalom elrendezésének tantervi modelljei
A tantervi értékelés szerepe, fő jellemzői
A tantervi értékelés átfogó szerepe
A tantervi értékelés és követelmények szoros kapcsolata
A tantervi értékelés objektív és szubjektív alapjainak párhuzamos megerősödése
Újabb tendenciák a tanterveknek az oktatás tartalmi szabályozásában betöltött szerepében
A tantervek szerepének megváltozása
Erősödik a tantervek „perszonalizációja” (egyénekre szabhatósága)
A tantervekben nagyobb hangsúlyt kap a tudástartalmak, ismeretanyagok integrációja
A tanulási tartalmak szélesebb folyamatba illeszkedése
A szakképzés tantervfejlesztésének megnövekedett hatása az általános képzés tanterveiben
Az információs és kommunikációs technika (IKT) alkalmazásának növekvő szerepe a tantervfejlesztésben
A tantervelmélet 19–20. századi meghatározó koncepcióinak áttekintése
A tantervelmélet kezdetei
A tantervelmélet fő szakaszai a 20. században
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
9. Az oktatási folyamat (RÉTHY ENDRÉNÉ)
Bevezetés
Az oktatási folyamat különböző szempontú megközelítése
Az oktatási folyamat
Az önszabályozást kiépítő oktatási folyamat
Tantárgyi tartalom tudásának folyamata
A tanulni tudást és tanulási motivációt kifejlesztő folyamat
A tanulási motivációt fejlesztő folyamat
A kognitív stratégia, metakogníció
Motivációs stratégia
A kognitív önszabályozó stratégia
Motivációs önszabályozó stratégia
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
10. Az oktatás stratégiái és módszerei (FALUS IVÁN)
Bevezetés
Az oktatási stratégia fogalma
Az oktatási stratégiák fajtái
Célközpontú stratégiák
Szabályozáselméleti stratégiák
Az oktatási módszer fogalma
A módszerek csoportosítása, osztályozása
Oktatási módszerek
Az előadás
A magyarázat
Az elbeszélés
A tanulók kiselőadásai
A megbeszélés
A vita
Szemléltetés
Munkáltató módszer
A projektmódszer
A tanulási szerződés
A kooperatív oktatási módszer
A szimuláció, a szerepjáték és a játék
Tanulmányi kirándulás
Házi feladat
A módszerek kiválasztása
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
11. Tanulásszervezés (SZIVÁK JUDIT)
Bevezetés
A tanár szervezőtevékenységét meghatározó elméleti megközelítések
A szervezési és tanítási problémák megkülönböztetése
A szervezés tevékenységformái
Nem célravezető szervezési-irányítási eljárások, tanári gyakorlatok
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
12. Az oktatás eszközei, tárgyi feltételei (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)
Bevezetés
A taneszköz fogalma
A taneszközök története
A taneszközök csoportosítása
A taneszközök jellemzői
Taneszközök kiválasztása, hatékonysága
Taneszközök az oktatási folyamatban
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
13. Az oktatás szervezeti keretei és formái (M. NÁDASI MÁRIA)
Az oktatás szervezeti keretei
Az osztály a tanítás-tanulás társas közege
Az osztályba sorolás szempontjai
Koedukáció az osztályban
Az osztálylétszám és az oktatás eredményessége
Az oktatás egyéb szervezeti keretei
Az oktatás szervezeti formái
A tanítási óra időtartama
Rituálék a tanítási órán
Az órarend
A tanítási órák pedagógiai rendszere
A tanítási óra menete
Az oktatás más szervezeti formái
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
14. Az oktatás szervezési módjai (M. NÁDASI MÁRIA)
A szervezési mód és munkaforma értelmezése
A frontális munka
A frontális munka lényege
A frontális munka megjelenése a nevelés történetében
A frontális munka jelenleg is az oktatás domináns szervezési módja
A frontális munka hatása a résztvevőkre
Az egyéni munka
Az egyéni munka lényege és változatai
Az egyéni munka történeti szempontból
Az egyéni munka a gyakorlatban
Az egyéni munka hatása a résztvevőkre
A párban folyó tanulás
A párban folyó tanulás lényege és változatai
A párban folyó tanulás történeti szempontból
A párban folyó tanulás a gyakorlatban
A párban folyó tanulás hatása az érintettekre
A csoportmunka
A csoportmunka lényege
A csoportmunka történeti szempontból
A csoportmunka a gyakorlatban
A csoportmunka hatása a résztvevőkre
A szervezési módok szimultán alkalmazásáról
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
15. A pedagógiai értékelés (GOLNHOFER ERZSÉBET)
Bevezetés
Az értékelés fogalma, funkciói és szintjei
Az értékelés értelmezésének változásai, az értékelés fogalma
Az értékelés funkciói, tárgyai, szintjei
Értékelési modellek
Külső és belső értékelés
Értékelés a tanítás során
Célok – tapasztalatok – értékelés
A diagnosztikus, a formatív és a szummatív értékelés
Az értékelés szerepe a személyiség fejlődésében, az iskolai teljesítmények alakításában
A viszonyítás problémája
Az értékelés folyamata
Megítélés, becslés, mérés
Mérésmetodológiai követelmények
Értékelők, önértékelők
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
16. A különleges bánásmódot igénylő gyermek (PETRINÉ FEYÉR JUDIT)
Bevezető
A különleges bánásmódot igénylő gyermek fogalma, típusai
A különleges szükségletek okai, fokai
A különleges bánásmódot igénylők aránya a népességben
Törvényi szabályozás
A speciális nevelési szükségletű gyermekek integrált-inkluzív nevelése
Tanulási problémákkal küzdő tanulók
Magatartászavarok miatt problémás tanulók
Kivételes képességű tanulók, tehetségesek
A tehetség meghatározása
A tehetség kialakulásának feltételei
A tehetség összetevői
A tehetség irányai
Tehetségnevelés, tehetségfejlesztés
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
17. Különleges bánásmódot igénylő csoportok oktatása (VÁMOS ÁGNES)
Bevezetés
A különleges bánásmódot igénylő csoport fogalma, típusai, az eltérés oka
Fogalmi keretek, tipológia
Az eltérő bánásmód indokai
Kisebbségek oktatásának elmélete és gyakorlata
A multikulturalizmus és interkulturalizmus fogalma
Kisebbségi csoportok oktatásának jogi alapja
Különleges bánásmódot igénylő csoportok: nemzeti kisebbségek, romák, bevándorlók
A nemzeti kisebbségek oktatása
A cigány tanulók oktatása
Külföldi tanulók oktatása
Az interkulturális oktatás, kisebbségpedagógia sajátos didaktikája
A kisebbségi oktatás iskolai keretei
Egyes társadalmi csoportok oktatásának célja
Az oktatás sajátos folyamata
Stratégiák, speciálisan kezelt módszerek, eljárások
Eltérés az értékelésben, osztályzásban
Eltérés a tanulásban, a tanulás nyelvével kapcsolatos kérdések
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
18. Az iskolai oktatómunka tervezése (KOTSCHY BEÁTA)
A tervezési tevékenység sajátosságai
A pedagógus tervezési feladatai
A tervezés intézményi szintje. Pedagógiai program – helyi tanterv
A pedagógusok egyéni tervei.
Tanmenet – tematikus terv – óravázlat
Új szempontokat érvényesítő alternatív tervek
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom
19. A kezdő pedagógus (SZIVÁK JUDIT)
Bevezető
A kezdő tanárok legfontosabb problémái
A kezdő és tapasztalt tanárok tevékenységében, gondolkodásában megfigyelt alapvető különbségek
Tervezés
Észlelés – információfeldolgozás
Interaktív tevékenység
Döntési folyamatok, kognitív struktúrák
Tanári attitűd
Pályakezdés
A tanár önismerete
A kezdő lépések
Önelemző eljárások, fejlesztő technikák
Összefoglalás
Feladatok
Irodalom