Ugrás a tartalomhoz

A Taigetosztól az esélyegyenlőségig

Kálmán Zsófia, Könczei György (2002)

Osiris Kiadó

10. fejezet - FELHASZNÁLT IRODALOM

10. fejezet - FELHASZNÁLT IRODALOM

Abberley, P. 1987. The concept of oppression and the development of a social theory of disability.Disability, Handicap and Society, 2. 5-19.

Ádám A. 1993. Az emberi jogok nemzetközi és belső jogi védelmének viszonyáról. Magyar Közigazgatás, vol. 3. 449-458.

A fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségének alapvető szabályai 1995. Budapest, Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

Ahn, J. H. 1993. Body Systems: An Overview. In Eisenberg, G. M. – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. (szerk.) 1993. 23-38.

Ajkay K. – Andor I. 1995. A DSGM – Dévény speciális manuális technika-gimnasztikai módszer. In Sérült ember a családban -1. „Kézenfogva" Nemzetközi Konferencia. Lillafüred, kongresszusi kiadvány, 154-158.

Alapvető tények az ENSZ-ről 2000. Budapest, Magyar ENSZ Társaság

Allport, G. W. 1977 [1954]. Az előítélet. Budapest, Gondolat Kiadó

American Psychiatric Association. 1987. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 3. módosított kiad. Washington, DC, APA

Amuszin, I. D. 1986. A Holt-tengeri tekercsek és a Qumráni közösség. Budapest, Gondolat Kiadó

Annon, J. S. 1976. The PLISSIT Model: A Proposed Conceptual Scheme for the Behavioral Treatment of Sexual Problems. Journal of Sex Education and Therapy, Spring – Summer, 1-16.

Arisztotelész 1975. Eudémoszi etika. Nagy etika. Budapest, Gondolat Kiadó

Arisztotelész 1984. Politika. Budapest, Gondolat Kiadó

Asch, A. – Fine, M. 1988. Beyond Pedestals. In Fine, M. – Asch, A. (szerk.): Women with Disabilities – Essays in Psychology, Culture, and Politics. Philadelphia, Temple University Press, 1-37.

Atkinson, R. – Atkinson, R. – Smith, E. – Bem, D. 1997. Pszichológia. Budapest, Osiris

Az emberi jogok nemzetközi törvénye 1994. Budapest, Magyar ENSZ Társaság

Az 1998. évi XXVI. törvény A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. CompLex CD jogtár '99. Budapest, Kerszöv Computer Kft.

Ayrault, E. W. 1981. Sex, Love, and the Physically Handicapped. New York, The Continuum Publishing Company

Bachmann, W. 1985. Die unselige Erbe des Christentums: die Wechselbalge. Institut für Heil-Sondern- pádagogik, Justus-Liebig Universitát, GieBen

Balaskó T. 1999. Program és tantervek az autista (autisztikus) gyermekeket és tanulókatoktató-nevelő intézmények számára. Budapest, OKI

Balázs A. 1997. Az autizmus korszerű szemlélete. Autizmus füzetek. Budapest, Kapocs Kiadó

Balázs A. 1998. Autista a testvérem! Budapest, Kapocs Kiadó

Balázs A. 2000. Az autista gyermekek az óvodában és az iskolában. In Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, ELTE BGGYFK

Balázs A. – Tóth O. 1993. Autisztikus gyermekek és családjaik élethelyzete. In Buday József (szerk.): Nemzetközi tudományos konferencia Bárczi Gusztáv centenáriuma alkalmából. Budapest, BGGYTF, 123-130.

Bálint A. 1990 [1941]. Az anya iránti szeretet és az anyai szeretet. In uő: Anya és gyermek-Tanulmányok. Budapest, Párbeszéd Kiadó, 39-66.

Bálint M. 1961 [1957]. Az orvos, a betege és a betegség. Budapest, Akadémiai Kiadó Balog, Z. 1984. Gondolatok az Iszákosmentő Misszió néhány kérdéséről. Református Egyház, 1. 1-4.

Bán T. 1991. A diszkrimináció tilalma az Európai Emberi Jogi Egyezményben. Acta Humana, vol. 5, 37-53.

Bárány L. 1976. A rokkantsági nyugdíjasok szakmai rehabilitációjáról. Munkaügyi Szemle, 8. Barnes, J. C. – Mercer, G. – Shakespeare, T. 1999. Exploring Disability. A sociological introduction.

Cambridge, Polity Press Baron-Cohen, S. – Bolton, P. 2000. Autizmus. Ford. Győri Miklós. Budapest, Osiris Bartholi J., dr. 1995: Súlyosan fogyatékos gyermekeket nevelő családok által igényelt szolgáltatások. Sérült ember a családban 65-76.

„Befogadottak” 1986. A Magyarországi Evangélikus Egyház szeretetotthonai. Budapest, Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya Benedek E. 1988-1989 [1901]. Magyar mese- és mondavilág. I-III. köt. Budapest, Téka és Móra Kiadó

Benedek I. 1978. A gyógyítás gyógyítása. Orvosi és orvostörténeti tanulmányok. Budapest, Gondolat Kiadó

Benedek I. 1979. Foglalkozási rehabilitáció az orvosszakértői munkában. Munkaügyi Szemle, I-II. Melléklet, 25-27.

Ben-Israel, R. 1998. Equality and the Prohibition of Discrimination in Employment. In Blanplain, R.- Engels, C. (szerk.): Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industralized Market Economies. Brussels, Kluwer Law International, 239-276.

Bennó P. 1985. A bedolgozás helye és szerepe, perspektívája a szövetkezeti iparban. Összefoglaló tanulmány. Budapest, Szövetkezeti Kutatóintézet, Közlemények, 183. sz.

Béres Cs. 1997. Halmozottan hátrányos helyzetben – Fogyatékos gyermekeket nevelő családok a társadalomban. Esély, 6. 51-64.

Bergman, B. – Wallin, L. 1995 [1991]. Jelnyelvi kutatás és a siket közösség. In Vasák I. (szerk.): A jelnyelv elmélete és módszertana. Budapest, Hallássérültek Országos Szövetsége, 28-62.

Berkowitz, M. 1987. Social security disability programs: An international perspective. New York, RI and WRF

Berkowitz, M. (szerk.) 1990. Forging Linkages: modifying disability benefit programs to encourage employment. New York, RI & U.S. Social Security Administration

Berkowitz, M. – Hill, M. A. (szerk.) 1986. Disability and the labor market. Ithaca, Cornell University Berlin, I. 1990 [1958]. A szabadság két fogalma. In uő. Négy esszé a szabadságról. Budapest, Európa, 334-443.

Berndorfer A. 1960. A veleszületett rendellenességek pathogenezise történelmi szemléletben. I.

A babonák. Orvostörténeti Közlemények, 19. 101-135.

Berne, E. 1984. Emberi játszmák. Budapest, Gondolat Kiadó

Béry L. (szerk.) 1929. A magyar filantrópia könyve. Budapest, Légrády Testvérek

Bettelheim, B. 1950. Love is not enough. Glencoe, IL, Free Press

Bettelheim, B. 1967. The empty fortress. New York, Free Press

Bettelheim, B. 1974. A homefor the heart. New York, Knopf Publ.

Beveridge, Sir W. 1942. Social Insurance and Allied Services. CMD. 6406 London, HMSO Biklen, D. 1990. Communication unbound: Autism and praxis. Harvard Educational Review, vol. 60, 291-314.

Bion, W. R. 1988. Attention and interpretation. London, H. Karnac Books Biró E. 1996. Magyar jogi kisszótár. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó

Biró E. 1997. A gyerekek jogairól. Budapest, Állampolgári Tanulmányok Központja Biró E. 1998. Jog a pedagógiában. Budapest, Jogismeret Alapítvány, 15-36.

Blasszauer B. 1997. Eutanázia. Budapest, Medicina

Bloch, M. 1965. Feudal Society. London, Routledge and Kegan Paul

Bloom, L. 1970. Language development: Formandfunctioninemerginggrammars. Cambridge, MA, MIT Press

Bognár C. 1941. Mi és mások. A mindennapi élet lélektana. Budapest, Magyar Királyi Egyetemi Nyomda Bogyay M. 1990. A Hit és Fény magyarországi egyesülete. Budapest, kézirat

Bokorné Szegő H. 1990. Az emberi jogok nemzetközi védelme és a belső jog. Acta Humana, vol. l. 4-14.

Bokorné Szegő H. 1991. Az Emberi Jogok Európai Egyezményében biztosított jogok és az államok kötelezettségei. Acta Humana, vol. 5. 3-13.

Bokorné Szegő H. 1996. A gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi megítélésének és szabályozásának mai kérdései. Acta Humana, vol. 22-23. 3-18.

Borbély S. 1991. Társadalmi integráció mint a fogyatékos gyermekeket nevelő családok pszichés támogatásának feltétele. In Kedl M. – Borbély S. (szerk.) 1991. 217-222.

Borbély S. – Jászberényi M. – Kedl M. 1991. Az értelmi fejlődésben zavart gyermekeket nevelő családok helyzete – Gondos elemzés a család érzelmi és szociális állapotáról, s a korai fejlesztés szerepéről, a családnak arra való rávezetéséről. A nehezített szülőszerep megismerése a fogyatékos gyermekek korai gondozása során. In Kedl – Borbély (szerk.) 1991. 22-29., 30-35.

Borbély S. – Csányi Y. – Csiky E. – Földiné Angyalossy Zs. – Kiss Á. – Miseta Zs. – Papp G. – Perlusz A. – Rózsáné Czigány E. – Szabó I. 1995. Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hazai kísérletek tükrében. Budapest, BGGYTF

Borsay J. 1979. A foglalkozási rehabilitáció modern szemlélete. Munkaügyi Szemle, 1. 30-36. Borsay J. 1985. A hazai rokkantügy az első világháborúban. Orvosi Hetilap, vol. 126. 337-340.

Bosch, F. A. J. van den – Petersen, C. 1983. Disability as an Economic Phenomenon: A First Approach to Estimate Hidden Unemployment Among Disability Beneficaries. In Söderström, L. (szerk.): Arne Ryde Symposium on Social Insurance. Elsevier Science Publishers, North-Holland, 177-185.

Bowe, F. 1984. Disabled Women in America. Washington, President's Committee on Employment of the Handicapped

Bowlby, J. 1969. Attachment and Loss. Vol. I. Attachment. London, The Hogarth Press Bragyova A. 1995. Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Buda B. 1983. A szexualitás modern elmélete: A szexuális viselkedés lélektana. 5. kiad. Budapest, Tankönyvkiadó

Calculator, S. 1992. Facilitated communication. American Journal of Speech-Language Pathology, vol.1. 23-24.

Chomsky, N. 1985. Generatív grammatika. Budapest, Európa Könyvkiadó

CoE 1995a. Women in the Working World. Equality and protection within the European Social Charter.

Strasbourg, Council of Europe CoE 1995b. The Family. Organisation and protection within the European Social Charter. Strasbourg, Council of Europe

CoE 1996a. Children and Adolescents. Protection within the European Social Charter. Strasbourg, Council of Europe

CoE 1996b. Migrant Workers and Their Families. Protection within the European Social Charter. Stras- bourg, Council of Europe CoE 1996c. The Right to Organise and to Bargain Collectively. Protection within the European Social Charter. Strasbourg, Council of Europe CoE 1997. Conditions of Employment. Guaranteed under the European Social Charter. Strasbourg, Council of Europe

Cole, Th. M. – Cole, S. S. 1990. Rehabilitation of Problems of Sexuality in Physical Disability. In Kottke, F. J. – Lehmann, J. F. (szerk.): Krusen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia, W. B. Saunders, 988-1008.

Community Social Policy 1992. Commission of the European Communities.

Conley, R. W. 1968. The Economics ofVocational Rehabilitation. Baltimore, The Johns Hopkins Press

Connors, L. – Donnellan, A. M. 1993. Citizenship and Culture: the role of disabled people in Navajo society. Disability, Handicap and Society, Vol. 8. No. 3, 265-279.

Cooper, J. – Vernon, S. 1996. Disability and the Law. London, Bristol, Jessica Kingsley Publishers Corina, D. 1998. Sign Language Processing. In Stemmer, B. – Whitaker, H. (szerk.): Handbook of Neurolinguistics. San Diego, Academic Press, 313-329.

Cromes, F. G. -Helm, P. A. 1993. Burn Injuries. In Eisenberg, G. M. -Glueckauf, L. R. -Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. 92-104.

Crossley, R. – McDonald, A. 1980. Annie’s Coming Out. New York, Viking Penguin Cusack, C. M. 1997. Graciosi: medieval Christian attitudes to disability. Disability and Reha- bilitation, Vol. 19. No. 10. 414-419.

Czeizel E. 1983. Egy orvosgenetikus etikai gondjai. Budapest, Kossuth Kiadó

Czeizel E. 1986. Az egészséges utódokért: Az optimális családtervezés. Budapest, Kossuth Kiadó

Czeizel E. 1987. Genetikai tanácsadás: Gyakori rendellenességek és betegségek. Budapest, Medicina

Czeizel E. 1996. Eufénika: A genetikai megelőzés új lehetősége. Budapest, Balassi Könyvkiadó

Czeizel E. – Sibelka Perleberg A. 1986. Ulysses Aldrovandi 1642-ben kiadott, „A torzszülöttek története” című művének ismertetése és értékelése. Orvostörténeti Közlemények, 113-114. sz. 9-36.

Csáky-Pallavicini R. -TomcsányiT. 1998. Kerekasztalbeszélgetés. In Zulehner, P. – Máté-Tóth, A. (szerk.): Unterwegs zu einer Pastoraltheologie der nachkommunistischen Lander Europas. Pastorales Forum, Wien-Szeged, 58-61.

Csányi Y. (szerk.) 1994. A beszéd-nyelv fejlesztésének módszerei hallássérülteknél. Budapest, BGGYTF

Csányi Y. (szerk.) 1995. A hallássérült gyermekek integrált nevelése. Budapest, BGGYTF

Csató Zs. 1997. Holland lakóotthonok és más egyéb... Magyarországi szemmel. FejlesztőPedagógia, 5-4. 73-77.

Csocsán L.-né (szerk.) 1990. Látni és látni tanítani. Budapest, Tankönyvkiadó Dandy, D. J. 1995. Essential orthopaedics and trauma.

Edinburgh, Churchill Livingstone Dangoor, N. – Florian, V. 1994. Women with chronic physical disabilities: Correlates of their long-term psychosocial adaptation. International Journal of Rehabilitation Research, vol. 17. 159-168.

Dante, A. 1962. Isteni színjáték. In Dante Összes Művei. Budapest, Magyar Helikon Dattilo, J. 1991. Recreation and Leisure. In Meyer, L. H. – Peck, C. A. – Brown, L. (szerk.): Critical Issues in the Lives of People with Severe Disabilities. Baltimore, Paul H. Brookes Publ. Co., Inc., 171-193.

Dávid A. – Móricz Rita (szerk.) 2000. Támogatott foglalkoztatás. Értelmi sérült munkavállalók a nyílt munkaerőpiacon. Kézikönyv. Budapest, Salva Vita Alapítvány

David, R. 1974. A jelenkor nagy jogrendszerei. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Dean, D. 1990. Vocational Rehabilitation Innovations for Disabled Persons within the Federal Republic of Germany. In Berkowitz, M. (szerk.) 1990. 43-66.

Deegan, M. J. 1981. Multiple minority groups: a case study of physically disabled women. Journal of Sociology and Social Welfare, 8. 274-297.

Degener, Th. 1995. Disabled persons and human rights: the legal framework. In: Degener, Th. – Koster-Dreese, Y. (szerk.): Human Rights and Disabled Persons. International Studies in Human Rights. Vol. 40. Dordrecht, Kluwer Academic Publishers Group, 9-39.

DeJong, G. 1979. Independent Living: From Social Movement to Analytic Paradigm. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 60. 435-446.

DeJong, G. 1984. Independent living & disability policy in the Netherlands: three models of residental care & independent living. New York, WRF Delacato, C. H. 1997. Miért „más" az autista gyermek? Hajdúhadház, Élmény Könyvkiadó

DeLisa, J. A. – Currie, D. M – Martin, G. M. 1998. Rehabilitation Medicine. Past, Present, and Future. In DeLisa, J. A. – Gans, M. B. (szerk.): Rehabilitation Medicine: Principles and Practice. Philadelphia, Lippincott-Raven Publ. 3-32.

Dévény A. 1995. DSGM, Dévény speciális manuális technika-gimnasztika módszer: Új módszer a mozgásrehabilitációban. Budapest, Dévény Alapítvány

Diószegi V. 1967. A pogány magyarok hitvilága. Budapest, Akadémiai Kiadó Diószegi V. (szerk.) 1978. Az ősi magyar hitvilág. Budapest, Gondolat Kiadó

Disabled People’s International 1997. United Nations Thematic Day on the Rights of Children with Disabilities, 6 October. Id. Groce, N. E. 1999.

Dixon, T. M. – Trexler, L. E. – Layton, B. S. 1993. Brain Injury: Trauma and Stroke. In Eisenberg, G. M. – Glueckauf, L. R. -Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. 76-91.

Dombi G. 1987. Az izraelita felekezet pszichohigiénés tevékenységei. Budapest, kézirat

Dömötör T. 1981. A magyar nép hiedelemvilága. Budapest, Corvina Kiadó

Driadger, D. – Gray, S. (szerk.) 1992. Imprinting Our Image. Ottawa, Canada, Gynergy Books

Drzewiczki, K. – Krause, C. – Rosas, A. 1994. Social Rights as Human Rights. A European Challenge.

Institute for Human Rights, Abo Academi University Duffy, Y. 1981. All Things are Possible. Ann Arbor, A. J. Garvin and Associates, 51.

Eco, U. 1989 [1985]. A rózsa neve. Budapest, Európa Könyvkiadó EDF Bulletin 2001. Strasbourg, Council of Europe

Egészségügyi 1983. Egészségügyi Minisztérium felnőttvédelmi szociális gondoskodás: Információs Évkönyv 1982. Budapest, Szociális Intézetek Központja

Egészségügyi 1986. Egészségügyi Minisztérium felnőttvédelmi szociális gondoskodás: Információs Évkönyv 1985. Budapest, Szociális Intézetek Központja

Eide, A. – Opshal, T. (szerk.) 1990. Equality and Non-Discrimination. Oslo, Norwegian Institute of Human Rights Publicaton, vol. 1.

Eisenberg, G. M. – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. Medical Aspects of Disability. New York, Springer Publishing Company

Előterjesztés 1985. Előterjesztés a Minisztertanácshoz a foglalkozási rehabilitáció korszerűsítéséről és a VII. ötéves tervidőszak feladatairól. Budapest, Egészségügyi Minisztérium Előterjesztés 1992.

Előterjesztés a kormány részére a szociális ellátásokról szóló törvény tárgyában. Budapest, Népjóléti Miniszter, 3534/1992. június

Erevelles, N. 1996. Disability and the Dialectics ofDifferences. Disability & Society, 11/4. 519-537.

Escarpit, R. 1979. Are the Patients Human? In Alperovitch, A. – Daubal, F. T. – de Grémy, F. (szerk.): Evaluation of Efficacy of Medical Action. Amsterdam, New York, Oxford, North-Holland, 31-37.

Etikai Kódex 2000. Fészek szakmai füzetek 1 . Budapest, Kézenfogva Alapítvány European Conference for Disabled Women (ECDW) 1997. Self-Determined Living for Disabled Women in Europ. Kassel, DPI-ISL Evangéliumi pünkösdi közösség 1991. Hajnalcsillag – ha meglátod, van reményed újrakezdeni. Budapest, kézirat

Fárber, H. – Lipps, W. – Seyfarth, Th. (szerk.) 2000. Sexualitat und Behinderung. Tübingen, Attempto

Fejes A. 1981. Gerincsérültek rehabilitációs pszichológiája. Budapest, Medicina Kiadó

Fejes A. 1994. Testi sérültek szexualitása. MEOSZ rehabilitációs szolgálata

Fejes A. 1998. A szexualitás: minden ember joga. In Kemény F. (szerk.) 1998, 87-146.

Fekete A. 1996. Értelmileg akadályozott gyermekek hatása a család működésére. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF

Ferenczi A. 1999. Genetika- Génetika – Beszélgetések. Budapest, Harmat Kiadó Finley, M. I. 1985 [1977]. Odüsszeusz világa. Budapest, Európa

Forsthoffer E. 1995. A fogyatékos gyermekeket nevelő családok működésének sajátosságai. Szakdolgozat.

Budapest, BGGYTF Foucault, M. 1961. Histoire de la Folie. Paris, Sorbonne Foucault, M. 1990a [1961]. Stultifera navis. Nagyvilág, 9. 1376-1381.

Foucault, M. 1990b [1975]. Felügyelet és büntetés. Budapest, Gondolat Kiadó

Foucault, M.1996. A szexualitás története I. Budapest, Atlantisz

Foucault, M. 1998. Az igazság és az igazságszolgáltatási formák. Debrecen, Latin betűk

Foucault, M. 1999 [1976]. A szexualitás története II. Budapest, Atlantisz

Foucault, M. 2000 Elmebetegség és pszichológia. A klinikai orvoslás születése. Budapest, Corvina

Foucault, M. 2001a. Nyelv a végtelenhez. Debrecen, Latin betűk

Foucault, M. 2001b. A szexualitás története III. Budapest, Atlantisz

Fraser, J. G. 1965. Az Aranyág. Budapest, Gondolat Kiadó

Frehse, U. 1989 [1985]. Die Integration von Behinderten durch Selbsthilfegruppen als sozialpadagogische Arbeit, dargestellt an Modellen und konkreten Gruppen in den USA und in der Bundesrepublik Deutsch- land. Diplomamunka, München. Magyarul: A rokkantak integrációja önsegélyező csoportokban mint szociálpolitikai munka. Modellált csoportok és konkrét tapasztalatok az NSZK-ban, valamint az Egyesült Államokban. Ford. Zalabai Gábor. Budapest, MEOSZ

Frith, U. 1991. Autizmus. A rejtély nyomában. Budapest, Kapocs Kiadó

Fromkin, V. – Rodman, R. 1993. An Introduction to Language. Los Angeles, Harcourt Brace College Publishers, 5-8.

Gadamer, H. G. 1984 [1975]. Igazság és módszer. Budapest, Gondolat Kiadó Gadó P. 1990. Az elmúlt két esztendő eredményei a fogyatékosokkal végzett munkában a MEOSZ és az evangélikusság összefüggésében. Budapest, kézirat

Gallai M. 1995. Fejlődési diagnosztika a budapesti Korai Fejlesztő Központban. Sérült ember a családban. 164-166.

Gandillot, Th. 1981. Handicapes: trop d'entreprises reticentes. L’Usine Nouvelle, 14. ápr. 2. 113-115.

Ganong, W. F. 1990. Az orvosi élettan alapjai. Budapest, Medicina

Garland, R. 1995. The Eye of the Beholder. Deformity and Disability in the Graeco-Roman World. London, Duckworth

Gask, G. E. – Todd, J. 1953. The Origins of Hospitals. In Underwood, A. E. (szerk.) Science, Medicine and History. Essays on the evolution of scientific thought and medical practice, written in honour of Charles Singer. Geoffrey Cumberlege, London – New York – Toronto, Oxford University Press, 122-130.

Gehlen, A. 1976 [1971]. Az ember. Budapest, Gondolat Kiadó

Gelfman, R. – Peters, J. – Opitz, J. – Folz, Th. J. 1997. The History of Physical Medicine and Rehabilitation as Recorded in the diary of Dr. Frank Krusen. Part 3. Consolidating the Position (1948-1953). Archive of Physical Medicine and Rehabilitation, vol. 78/5. 556-561.

Gere I. 1980. A foglalkozási rehabilitáció munkahelyi vonatkozásai. Egyetemi doktori disszertáció. Budapest, MKKE

Gere I. 1981a. Rehabilitáció vagy rokkantnyugdíj. Szakszervezeti Szemle, 5.

Gere I. 1981b. A foglalkozási rehabilitáció központi és területi szerveinek kialakítása. Budapest, Munkaügyi Kutatóintézet, kézirat Gere I. – Könczei Gy. – Szarka I. 1987.Válogatott bibliográfia a foglalkozási rehabilitáció magyar nyelvű irodalmából. Szociálpolitikai Értesítő, 2.

Glass, J. M. 1997. Life Unworthy ofLife: Racial Phobia and Mass Murder inHitler’s Germany. New York, IHR

Goffman, E. 1981 [l963]. Stigma és szociális identitás. In uő: A hétköznapi élet szociálpszichológiája.

Budapest, Gondolat Kiadó, 179-239.

Gogstad, A. Chr. 1968. Evaluation ofFactors Determining the Results ofVocational Rehabilitation. Oslo, Universitetsforlaget

Gomez, M. 1995. Social Economic Rights and Human Rights Commissions. Human Rights Quarterly, vol. 17/l. 155-169.

Gordon, G. 1966. Role theory and illness: Sociological perspective. New Haven, Conn. College and University Press

Göllesz V. (szerk.) 1974. Bibliográfia a fogyatékosok rehabilitációjának szakirodalmából. 1960-1973.

Budapest, Szociális Intézetek Központja Göllesz V. 1985. Gyógypedagógiai rehabilitáció. Budapest, Tankönyvkiadó

Grád A. 1998. Kézikönyv a strasbourgi emberi jogi ítélkezésről. Budapest, HVG Lap- és Könyvkiadó

Grand, Sh. A. – Grand, A. K. 1974. Epilepsy. In Hardy, R. E. – Cull, J. G. (szerk.) 1974. 14-38. Green, G. 1994. Facilitated Communication: Mental Miracle or Slaight of Hand? Skeptic, vol. 2/3, 68-76.

Grimm, J. – Grimm, W. 1995. [1989]. Gyermek- és családi mesék. Budapest, Magvető Könyvkiadó Gritti, J. 1984. Le corps, aujourd'hui. Approche sociologique. Études, vol. 361. No. 5. nov. 475-482.

Groce, N. E. 1985. Everyone Here Spoke Sign Language. Hereditary Deafness on Martha’s Vineyard.

Cambridge, Mass., Harvard University Press Groce, N. E. 1999. An Overview ofYoung People Living with Disabilities: Their needs and their rights. United Nations Children's Fund. Working Paper Series. Inter-Divisional Working Group on Young People

Grover, R. – Gladstone, F. 1981. Disabled People: A right to work? NCVO, Bedford Square Press

Gurevics, A. J. 1974. A középkori ember világképe. Budapest, Kossuth Könyvkiadó

Gwaltney, J. L. 1970. The Trice Shy: Cultural Accomodation to Blindness and Other Disasters inaMexican Community. New York, London, Columbia University Press

Gyarmati K. 2000. Claudius: egy fogyatékossággal élő császár arcképe. Budapest, kézirat

Gyulavári T. 1998. A fogyatékossággal élo személyek jogai az Európai Unióban. Esély, 5. 3-20.

Gyulavári T. – Könczei Gy. 2000. Európai szociális jog. Budapest, Osiris Kiadó Haas, M. 2001. A szerelem mint tananyag. In Falvai R. – Végh K. (szerk.): Esély a teljesebb életre. Fészek szakmai füzetek 1. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 100-105.

Haffter, C. 1968. The Changeling: History and Psychodynamics of Attitudes to Handicapped Children in European Folklore. Journal of the History of Behavioural Studies, 4, 55-61.

Hajnal Gy. 1990. A Caritas Collectio. Budapest, kézirat

Halász E. 1990. Beszámoló egy katolikus iszákosmentő szolgálatról. Szada, kézirat Hall, L. 1992. Beauty Quests – a Double Disservice. In Driadger, D. – Gray, S. (szerk.) 1992. IV-134- IV-139.

Halpern, D. 1990. Rehabilitation of Children with Brain Damage. In Kottke, F. J. – Lehmann, J. F. (szerk.): Krusen’s Handbook of Physical Medicine and Rehabilitation. Philadelphia, London, W. B. Saunders, 4. kiad. 833-857.

Hamilton, A. 1980. Sexual Problems of the Disabled. In Nichols, P. J. (szerk.): Rehabilitation Medicine – The management of Physical Disabilities. London, Butterworths, 286-302.

Hámori J. 1985. Nem tudja a jobb kéz, mit csinál a bal... Budapest, Kozmosz könyvek

Hardy, R. – Cull, J. G. (szerk.) 1974. Severe disabilities. Social and Rehabilitation Approaches.

Springfield, Ill., Charles C. Thomas Publ. Co.,

Hári M. – Ákos K. 1971. Konduktív pedagógia I. Budapest, Tankönyvkiadó

Hári M. – Horváth J. – Kozma I. -Kőkuti M. 1991. A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata. Budapest, Nemzetközi Pető Intézet

Harlow, H. F. 1975 [1959]. Love in infant monkeys. In Mérei F. – Binét Á.: Gyermeklélektan. Budapest, Gondolat Kiadó, 17-22.

Harper, M. – Momm, W. 1989. Self-employment for disabled people. Experiences from Africa and Asia. Geneva, ILO

Haveman, R. H. 1984. Public policy toward disabled workers. Cross-national analyses of economic impacts. Ithaca and London, Cornell University Press Haveman, R. H. –

Halberstadt, V. 1981 [1980]. Public Income Support to Disabled Workers: Issues of Program Growth, Costs and Labor Supply in a Cross-National Context. In Pfaff, M. (szerk.): Effizienz und Effektivitat staatlicher Transferpolitik in der Wirtschaftskriese. Berlin, Duncker & Humblot, 233-255.

Hegedűs A. (szerk.) 1983. Népélet és jogalkotás a középkori Újlakon. Újvidék, Fórum Könyvkiadó

Hennezel, M. D. 1997. A meghitt halál. Budapest, Európa

Hermann A. 1979. A gyermekben érlelődik a jövő. Budapest, Kossuth Könyvkiadó

Hermann I. 1984 [1943]. Az ember ősi ösztönei. Budapest, Magvető Kiadó

Hertz, J. H. (szerk.) 1939. Mózes öt könyve és a Haftárák. Budapest, Izraelita Magyar Irodalmi Társulat

Hidden Sisters: Women and Girls with Disabilities in the Asian and Pacific Region. 1995. Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), United Nations. In Groce, N. E. 1999. Hockenberry, J. 1995. Moving violations. New York, Hyperion

Hoffmeister, R. – Farmer, A. 1972. The development of manual sign language in mentally retarded deaf individuals. Journal of Rehabilitation of the Deaf, vol. 6. 19-26.

Holstein, E. – Renker, K. 1962. Arbeitserfolge auf dem Gebiet der Rehabilitation in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, VEB Verlag Volk und Gesundheit

Horányi M. 1972. Alkalmassági vizsgálati tapasztalatok fogyatékos fiataloknál. In Gordosné dr. Szabó A. (főszerk.): A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének kiadványa, Simon Antal Emlékünnepély és I. Országos Szakmai Konferencia, Vác, 82-86.

Howlin, P. 2001. Autizmus – Felkészülés a felnőttkorra. Budapest, Autizmus Alapítvány, Kapocs Könyvkiadó

Huszár I. – Tringer L. – Kullmann, L. (szerk.) 1999. Rehabilitáció az orvosi gyakorlatban. Budapest, SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika Illich, I. 1975. Medical Nemesis. The expropriation ofhealth. Calder & Boyers

Illyés S. – Erdősi S. 1986. Az épek fogyatékosképe és a fogyatékosokhoz való viszonya. In Társadalmi beilleszkedési zavarok. Tájékoztató bulletin VI. Budapest, MSZMP KB TTI, 3-57.

Illyés S. (szerk.) 2000. Gyógypedagógiai alapismeretek. Budapest, BGGYTF ILO 1978. Vocational rehabilitation of the mentally retarded. Geneva ILO 1984. Employment of disabled persons. Geneva

Ingstad, B. – White, R. S. (szerk.) 1995. Disability and Culture. Berkeley, Ca., University of California Press

International Classification ofImpairments, Activities, and Participation. 1997. A Manual ofDimensions of Disablements and Functioning, Beta-1 draft for field trials. Genf, World Health Organization Ipolyi A.1854. Magyar Mythológia. Pest, Heckenast

Iso-Ahola, S. E. – Weissinger, E. 1987. Leisure and boredom. Journal of Social and Clinical Psychology, vol. 5/3. 356-364.

Iuvenalis 1977. Szatírák. In Persius – Iuvenalis: Szatírák. Budapest, Európa Könyvkiadó Jamieson, A. – Illsley, R. (szerk.) 1989. Contrasting European Policies for the Care of Older People.

Hants, Avebury, GB.

Janetzke, H. 1995. Autizmus, Budapest, Élmény Könyvkiadó

Jefcoat, A. L. (szerk.) 1972. Health and human values. An ecological approach. New York, London, Sidney, Toronto, John Wilex & Sons, Inc.

Jenkins, J. C. – Brents, B. G. 1989. Social Protest, Hegemonic Competition, and Social Reform: A Political Struggle Interpretation of the Origins of the American Welfare State. American Sociological Review, vol. 54. dec. 891-909.

Jobbágyi G. 1994. A méhmagzat életjoga: Az abortuszlegalizáció konfliktusa. Budapest, EFO Kiadó Johnson, W. G. 1997. The Future of Disability Policy: Benefit Payments or Civil Rights? AAPSS Annals, vol. 549. 160-172.

Juhász G. 1995. A szociális biztonsághoz való jog alkotmányos újraszabályozása elé. Esély, 3. 3-25. Kákosy L.1979. Réfiai. Budapest, Gondolat Kiadó

Kákosy L.- Varga E. 1970. Egy évezred a Nílus völgyében. Budapest, Gondolat Kiadó Kálmán Zs. 1997 [1994]. Bánatkő. Budapest, Bliss Alapítvány – Keraban Kiadó Kft.

Kálmán Zs. 1998. Az antidiszkriminációtól a pozitív diszkriminációig. Fundamentum, vol. l-2. 103-104.

Kálmán Zs. 1999. Az augmentatív és alternatív kommunikáció kialakulásának társadalmi, történelmi és szakmai előzményei. AAK Füzetek I. Budapest, Bliss Alapítvány, 3-32.

Kálmány L. 1893. Gyermekijesztők és -rablók nyelvhagyományainkban. In Diószegi V. (szerk.) 1978.

Kandra, K. 1897. Magyar Mythológia. In Diószegi V. (szerk.) 1978.

Kanner, L. 1943. Autistic disturbances of affective contact. Nervous Child. vol. 2. 217-250. Kanner, L. 1949. Early Infantile Autism. American Journal Orthopsychiatry, vol. 19. 416-424. Kanner, L. 1964. History of the Care and Study of the Mentally Retarded. Springfield, Ill., Charles C. Thomas Publ.

Kant, I. 1922 [1786]. Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In Immanuel Kants Werke. Bd. IV. Berlin, Cassirer, 241-324.

Kardos G. 1994. Az emberi jogok védelme az Európai Unió keretében. Acta Humana, 14. 31-46. Kardos G. 1996a. A szociális jogok jogi kikényszerítésének lehetőségei. Esély, 6. 20-32.

Kardos G. l996b. Az emberi jogok védelme az Európai Unió keretében. Acta Humana, vol. 14. 31-46.

Kardos G. 1998. Alkalmi tűnődés fontos dolgokról. Fundamentum, vol. 1-2. 105-107.

Kardos K. 1996. A pozitív diszkrimináció külföldi gyakorlata. In Gereben Á. – Kardos K. – Nemes I.: A pozitív diszkrimináció elmélete és gyakorlata. Budapest, Minoritás Alapítvány

Karlsson, S. (szerk.) 1992. The source ofliberty. The Nordic contribution to Europe. Stockholm, The Nordic Council

Katona F. 1986. Fejlődésneurológia és neurohabilitáció I. Budapest, Medicina Katona F. 1990. Fejlődésneurológia és neurohabilitáció II. Budapest, Medicina

Katona F. 1995. Fel a fejjel. In Zászkaliczky P. (szerk.): „.önmagában véve senki sem..."Tanulmányok a gyógypedagógiai pszichológia és határtudományainak köréből. Budapest, BGGYTF Katona F. 1999. Klinikai fejlődésneurológia. Budapest, Medicina

Katona L. 1884. Völund kovács és rokonai azárja regevilágban. Philologiai értekezés. Esztergom, Laiszky Nyomda

Katus J. 1997. Fogyatékos gyermekek szülei önszerveződésének segítése Magyarországon: kutatás, tennivalók és a nemzetközi együttműködés kérdései. Esély, 6. 43-50.

Kaupen-Haas, H. (szerk.) 1986. Der Griff nach der Bevölkerung. Aktualitat und Kontinuitat nazistischer Bevölkerungspolitik. Nördlingen, Delphi Politik, Franz Greno

Kedl M. – Borbély S. (szerk.) 1991. Szemelvénygyűjtemény a korai gyógypedagógiai gondozás-fejlesztés témaköréből. I. Szemléleti kérdések. Budapest, Tankönyvkiadó

Keith, R. A. 1993. Comprehensive Rehabilitation: Themes, Models, and Issues. In Eisenberg, G. M. – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. 3-20.

Keller, H. 1903. The story of my life. London, Hodder and Stoughton

Kemény F. (szerk.) 1998. Magánélet kerekesszékben. Szerelem – Párkapcsolat – Család. Budapest, Labora Szociális Szolgáltató, Tanácsadó és Oktatási Bt.

Kerényi K. 1977 [1951]. Görög mitológia. Budapest, Gondolat Kiadó

Kerman-Lerner, P. – Hauck, K. 1993. Speech, Language, and Hearing Disorders. In Eisenberg, G.

M. – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. H. (szerk.) 208-230.

Kerr, N. 1970. Staff Expectations for Disabled Persons: Helpful and Harmful. In Marinelli, R. P. – Dell Orto, A. E. (szerk.) 1977. The psychological and social impact of physical disability. New York, Springer Publ. Co. 334-350.

Kiernan, C.- Reid, B. – Jones, L. 1982. Signs and symbols: A review of literature of non-vocal communication. London, Heinemann Educational Books Kindler J. 1991. Fejezetek a döntéselméletből. Budapest, Aula Kiadó Kis J. 1992. Az abortuszról: Érvek és ellenérvek. Budapest, Cserépfalvi Kiadó

Kitchin, R. 1998. Out of place, knowing one's place: space, power and the exclusion of disabled people. Disability and Society, 13. 343-356.

Klee, E. 2001. A sterilizálás történeti áttekintése. In Falvai R. – Végh K. (szerk.): Esély a teljesebb életre. Fészek szakmai füzetek 1. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 110-112.

KODEX der österreichishen Rechts 1990. Sammlung der österreichischen Bundesgesetzte: Sozial- versicherung. Stand 1.2. Linde

Koller I. 1979. Jelentés a Magyar Rehabilitációs Társaság foglalkozási szekciója részére. Budapest, kézirat

Kovács József 1999. A gének és a társadalom lottója. In Ferenczi A.: Genetika-Génetika. Budapest, Harmat Kiadó, 113-120.

Kovács Judit 1996. Fogyatékos gyermekek helyzete a családban. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF Könczei Gy. 1987. A nem orvosi rehabilitáció elméletéhez. A rehabilitáció néhány sarkkérdése Magyarországon (1968-1986). Budapest, Szövetkezeti Kutatóintézet, Közlemények, 200.

Könczei Gy. 1992. Fogyatékosok a társadalomban. Újabb adalékok a kirekesztettség anatómiájához. Budapest. Gondolat Kiadó

Könczei Gy. 1994. „Mégis, kinek az érdeke?" A fogyatékkutatás és a fogyatékospolitika útja a rehabilitációtól a független életig. MTA Akadémiai doktori értekezés. Budapest, A Rák ellen, az Emberért, a Holnapért Társadalmi Alapítvány Könczei Gy. 1999. Az Európai Szociális Karta – Európa lelkiismerete? Kísérlet a tartalom és az esetjog összefoglalására. Esély Különszám, 40-73.

Könczei Gy. – Biró E. – Kogon M. 1998. Törvény született a fogyatékossággal élő emberek érdekében Magyarországon. Nemzetközi háttér, dilemmák és tanulságok. Acta Humana, vol. 32. 62-82.

Könczei Gy. – Kogon M. 2000. Két törvény, hátterük – és egy meglepetés. Budapest, Politikai Évkönyv – 2000.

Könczei Gy. (szerk.) 1991. Az elmúlt két esztendő hatásai, eredményei a hazai felekezetek rehabilitációs és mentálhigiénés tevékenységében. Egy kerekasztal-beszélgetés tanulságai. Budapest, kézirat KSH 1978. Statisztikai Évkönyv 1977. Budapest KSH 1983. Egészségügyi helyzet 1981. Statisztikai időszaki közlemények 497. Budapest KSH 1984a. Statisztikai Évkönyv 1983. Budapest KSH 1984b. Az 1980. évi népszámlálás. Összefoglaló adatok. Budapest, 36.

KSH 1985a. Statisztikai Évkönyv 1984. Budapest KSH 1985b. Egészségügyi helyzet 1983. Budapest

Kullmann L. 1989. Fejlődési tendenciák az orvosi rehabilitációban. Orvosképzés, vol. 64. 243-256.

Kullmann L. 1992. A mozgásszervi fogyatékosok kórtana. In Göllesz V. (szerk.): Gyógypedagógiai kórtan. Budapest, Tankönyvkiadó

Kullmann L. 1999. A rehabilitáció alapfogalmai és oktatása. In Huszár I. – Tringer L. –

Kullmann, L. (szerk.): Rehabilitáció az orvosi gyakorlatban. Budapest, SOTE Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, 8-34.

Kübler-Ross, E. 1988. A halál és a hozzá vezető út. Budapest, Gondolat Kiadó

Kvanstrom, S. 1976. „Handicapped” is a Relative Term. Metalworking Production, dec. 90-91.

Lábady T. 1994. Az emmauszi csoda: a Házas Hétvége. Vigilia, 12. 931-932.

Lakatos Miklós – Tausz Katalin 1995. Az 1990. évi népszámlálás. A fogyatékossággal élők életmódja és életkörülményei. KSH, Budapest

Lányiné dr. Engelmayer Á. 1995. Fogyatékossággal élő emberek és családjaik helyzete Magyarországon. Sérült ember a családban. 15-20.

Lányiné Engelmayer Á. 1996a. Az értelmi fogyatékosság definíciója és hatása az érintett személyekre; és Terminológiai változások századunk második felében. In uő: Értelmi fogyatékosok pszichológiája. I. Budapest, BGGYTF, 42-46. és 84-107.

Lányiné Engelmayer Á. 1996b. Értelmi fogyatékos gyermekek és felnőttek veszélyeztetése a náci Németországban. In uő: Értelmi fogyatékosok pszichológiája. I. Budapest, BGGYTF, 141-144.

Lányiné Engelmayer Á. (szerk.) 1999. Kiscsoportos lakóotthonok -A szervezés és a tartalmi munka aktuális kérdései. Esélyegyenlőségért Sorozat – Kitagolás program. Budapest, Soros Alapítvány Lasden, M. 1982. Untapped Talent. Computer Decisions, 133-138. és 207-209.

László K. (szerk.) 1995. Magyar emlékmécsesek. Tanulmányok a KÚT pszichoterápiás műhely gyakorlatából: holocaust-túlélők és leszármazottak terápiája. Budapest, SOTE László T. 1998. A katolikus egyház a családokért. Vigilia, 4, 281-286.

László T. – László E. 1994. A Házas Hétvége útja és törekvései. Teológia, 1, 49-54.

Law of the People’s Republic of China on the Protection of Disabled Persons (December 28, 1990) 1991. Beijing, Huaxia Publishing House

Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Febbraio 17, 1992, No. 104), 1992. Roma, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

Lenkovics B. 1997. A polgári jog vázlata. I. Budapest, ELTE Jogi Továbbképző Intézet Lévai K. – Tóth I. Gy. (szerk.) 1998. Szerepváltozások – Jelentés a nők helyzetéről Esély, 1. Levendel L. 1980. Az orvos látóhatára. Budapest, Gondolat Kiadó Levendel L. 1989. A humanista orvoslás. Budapest, Szépirodalmi Kiadó

Levitan, S. A. – Taggart, R. 1977. Jobs for the Disabled. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London Lifton, R., J. 1986. Náci orvosok. Pécs, Alexandra Kiadó, 52-80.

Linton, S. 1998. The Human Rights of Disabled Women. In uő (szerk.): Claiming Disability: Knowledge and Identity. New York, University Press, 52-63.

Lofquist, L. H. 1968. Vocational rehabilitation. In: International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 16. New York, The Macmillan Co. and The Free Press, 350-355.

Lovaas, O. I. 1977. The autistic child. New York, Irvington Publishers

Luckasson, R. – Coulter, D. – Polloway, E. A. – Reiss, S. – Shalock, R. – Snell, M. E. – Spitalnik, D. M. -Stark, J. A. 1992. Mental Retardation: Definition, Classification, and Systems of Supports. 9. kiad. Washington, DC, American Association on Mental Retardation Major M. 1977. Vissza a társadalomba. Szociológia, 3, 391-409.

Major M. 1980. A megváltozott munkaképességűek társadalmi helyzete és rehabilitációja. Egyetemi doktori értekezés. Budapest, MKKE

Malinowski, B. 1972 [1929]. A vademberek nemi élete Északnyugat-Melanéziában. In uő: Baloma. Budapest, Gondolat Kiadó, 111-246.

Mándics D. – Molnár K. 2000. Biológia. Ennyit kell(ene) tudnod. Budapest, Panem-Akkord Kiadók

Matos B. 1995. Fogyatékos gyermekek helyzete a családban. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF

Menzies-Lyth, I. 1989 [1986]. A psychoanalytic perspective on social institutions. In uő: The dynamics of the social: Selected essays. London, Free Association Books, 26-44.

Mérei F. 1947. Az együttes élmény. Budapest, Officina

Miller, A. – Miller, E. E. 1973. Cognitive development training with elaborated boards and sign language. Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, vol. 3. 65-85.

Minuchin, S. 1974. Families & Family Therapy. Cambridge, Ma, Harvard University Press

Mireaux, E. 1962. Mindennapi élet Homérosz korában. Budapest, Gondolat Kiadó Moderne, P. F. 1989. Codes de la Sante Publique, de la Famille et de L’aide sociale. Paris, Dalloz Montesquieu,1997. A rómaiak nagysága és hanyatlása. Budapest, Kossuth Kiadó

Morris, J. 1991. Pride against Prejudice: TransformingAttitudes to Disability Philadelphia, New Society Publishers

Morris, R. J. – Morris, Y. P. 1993. Developmental Disabilities: Mental Retardation and Autism. In Eisenberg, G. M. – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. 161-176.

Nagi, S. Z. 1969. Disability and Rehabilitation. Legal, clinical and self-concept and management. Ohio, Ohio State University Press

Nagyfejeő M.-né 1997. Fogyatékos gyermekek helyzete a családban. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF

Nakanishi, Y. O. 1992. Independence from Spoiling Parents. In Driadger, D. – Gray, S. (szerk.) 1992. I-25-I-31.

Nathanson, R. B. -Lambert, J. 198l. Integrating Disabled Employees into the Workplace. Personnel Journal, febr. 109-113.

Németh D. 1983. A szenvedélybetegek lelkigondozásának pásztorálpszichológiai kérdései. Református Egyház, 9, 197-199.

Németh D. 1984. Az egyházak a szenvedélybetegekért Magyarországon. Theológiai Szemle, 1, 143-147.

Németh D. 1987. A református iszákosmentő misszió tevékenysége. Budapest, kézirat Németh M. 1996. A civil társadalom építőkövei. H. n., k. n.

Neufeldt, A. H. – Mathieson, R. 1995. Empirical Dimensions of Discrimination Against Disabled People. Health and Human Rights, vol. 1/2. 175-190.

Nissotis, N. 1980. Reisinger János beszélgetése Nikolaus Nissotis görög professzorral, a Nemzetközi Olimpiai Akadémia elnökével. Vigilia, 456. vol. 388-391.

Novák M. 1983 Rokkantnyugdíjasok. Szociológia, 4, 403-420.

Novák M. 1985 A tartós egészségkárosodáshoz, rokkantsághoz vezető okok. Budapest, Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete

Novák M. (szerk.) 1984. így lettem rokkant. Szerkesztett interjúk. Budapest, Szakszervezetek Elméleti Kutatóintézete

Oláh Gy. 1990. A Jézus-faktor szerepe a szenvedélybetegségek gyógyításában, avagy egy egyházi rehabilitációs otthon története. Diplomadolgozat. Budapest, BKE

Oliver, M. 1989. Disability and dependency: The role of education. In Struiksma, Ch. – Meijer, F. (szerk.): Integration at work. Rotterdam, Pedologisch Instituut, 136-143.

OOSZI (Országos Orvosszakértői Intézet) 1978. Új foglalkozási rehabilitációs igény. Budapest OOSZI 1979. Összefoglalás az Országos Orvosszakértői Intézet bizottságainak munkájáról az 1978-ban és azt megelőzően véleményezett igénylők adatai alapján. Budapest OOSZI 1981.Statisztikaibeszámoló jelentés az 1979.évről. Budapest

OOSZI 1982.Statisztikaibeszámoló jelentés az 1981.évről. Budapest

OOSZI 1983. A foglalkozási rehabilitációra szorulók és a rehabilitációt befolyásoló tényezők 1981-ben. Budapest

OOSZI 1985.Statisztikaijelentés az 1984. évről. Budapest

OOSZI 1986.Statisztikaibeszámoló jelentés az 1985.évről.Budapest

Oppenheim, A. L. 1982 [1977]. Az ókori Mezopotámia. Egy holt civilizáció portréja. Budapest, Gondolat Kiadó

Orvosi lexikon 1969. Főszerk. Hollán Zs. Budapest, Akadémiai Kiadó OTF 1985. Statisztikai jelentés 1984

OTF 1986a. Rokkantságot okozó betegségek-balesetek az 1984. évben OTF 1986b. Statisztikai jelentés 1985

Ötvös L. 1995. Szeretetszolgálatunk gyökerei és modelljei. Karcag, Cumania Kiadó és Szolgáltató Bt.

Paál Gy. 1984. A rendezés alapjául szolgáló fő elvek és szempontok. Budapest, kézirat

Pacolet, J. 1998. Social Protection for Dependency in Old Age in the 15 EU Member States and Norway.

European Communities, Brussels Pálhegyi F. 1981. A látássérült gyermek pszichoszociális környezete. A vakok önmegismerése. In uő (szerk.): Látássérültek személyiség- és csoportproblémái. Budapest, Tankönyvkiadó, 39-48. és 174-178.

PálhegyiF. (szerk.) 1987. A gyógypedagógiai pszichológia elméleti problémái. Tanulmánygyűjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó

Papp Z. 1999. Anya csak egy van? In Ferenczi A.: Genetika-Génetika. Budapest, Harmat Kiadó, 59-64.

Parsons, T. 1951. The Social System. Glencoe, Illinois, The Free Press

Petersen, D. J. 1981. Paving the Way for Hiring the Handicapped. Personnel, 58/2. márc.-ápr. 43-52.

Petitto, L. 1993. Sign Languages. In Fromkin, V. – Rodman, R.: An Introduction to Language. Los Angeles, Harcourt Brace College Publishers, 212-267.

PHARE 1998. Az Európai Unió szociális védelemről szóló egyes jogszabályai. PHARE Consensus – Budapest, Németh and Pásztor International Kft.

Pinet, G. (szerk.) 1990: Is the Law Fair to the Disabled? A European Survey. Copenhagen, WHO Platón 1984. Állam. In Platón Összes Művei, II. Budapest, Európa Könyvkiadó

Pléh Cs. – Terestyéni T. 1997. A kommunikáció kutatása a szemantika és pragmatika határán. In

Pléh Cs. – Síklaki I. – Terestyéni T.: Nyelv – Kommunikáció – Cselekvés. Budapest, Osiris Kiadó, 7-22.

Pleszko, W. 1981. Social, Economic and Rehabilitation Activity of Invalids' Cooperatives in Poland. Polish Co-operative Review, 1.

Plumlee, S. 1979. Die Behinderte in der Orthodoxen Kirche. In Fahrenholz, I. (szerk.): Wir brauchen Einander. Behinderte in kirchlicher Verantvortung. Frankfurt/Main, Verlag Otto Lembeck

Polányi K. 1976a [1957a]. Arisztotelész felfedezi a gazdaságot. In uő: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest, Gondolat Kiadó, 147-196.

Polányi K. 1976b [1957b]. A gazdaság mint intézményesített folyamat. In uő: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. Budapest, Gondolat Kiadó, 228-273.

Polo, M. 1963 [1298]. Marco Polo utazásai. Budapest, Gondolat Kiadó

Prágai É. 1995. A fogyatékosság a szülői érzelmek tükrében. Sérült ember a családban. 45-50.

Prestacionesy servicios para personas con minusvalía en los países de la CE. 1989. Madrid, Ministerio de Asuntos Sociales, Instituto Nacional de Servicios Sociales

Priestley, M. 1995. Commonality and Difference in the movement. Disability & Society, 10, 157-169.

Public Law 93-112. 1973. Rehabilitation Act of 1973. USA, United States Statutes at Large, 355-394.

Public Law 94-142. 1975. Education for All Handicapped Children Act of 1975. USA, United States Statutes at Large, 773-796.

Public Law 100-430. 1988. Fair Housing Amendments Act of 1988. USA, United States Statutes at Large, 619-1636.

Public Law 101-336. 1990. Americans with Disabilities Act of 1990. USA, United States Statutes at Large, 327-378.

Ratzka, A. D. 1986. Independent Living and Attendant Care in Sweden. A Consumer Perspective (Monograph No. 34). New York, World Rehabilitation Fund

Ratzka, A. D. 1993. The user cooperative model inpersonal assistance: The example of STIL, the Stockholm Cooperative for Independent Living. Stockholm, Unpublished paper Rehabilitation International 1981. Childhood Disability: Its Prevention and Rehabilitation. Assignment Children, 53-54.

Reis M. -Zsoldosné Gallyas M. 1981. Az üzemegészségügy és az üzemorvos szerepe a foglalkozási rehabilitációban. Budapest, kézirat

Renker, K. (szerk.) 1964. Grundlagen der Rehabilitation in der Deutschen Demokratischen Republik. Berlin, VEB Verlag, Volk und Gesundheit

Renker, K. – Renker, U. (szerk.) 1985. Grundlagen der Rehabilitation. Berlin, VEB Verlag Volk und Gesundheit

Rhyne, D. M. 1984. IES Can Play Vital Role in Bringing the Disabled into Economic Mainstream. Industrial Engineering, 16/4. 60-66.

Richardson, T. 1975. Sign language for the SMR and PMR. Mental Retardation, vol. 13. 17-21.

Roberts, M. – Roberts, A. 1979. Psychosocial Rehabilitation of the Handicapped. Proceedings of 1st International Conference on Lifestyle and Health. Minneapolis, University of Minnesota, 22.

Rock, P. J. 1996. Eugenics and euthanasia: a cause for concern for disabled people, particularly disabled women. Disability & Society, vol. 11/1. 121-127.

Rogers, R. C. 1942. Counseling and Psychotherapy. Boston, New York, Houghton Mifflin Company Rosenthal, B. P. – Cole, R. G. 1993. Visual Impairments. In Eisenberg, G. M – Glueckauf, L. R. – Zaretsky, H. H. (szerk.) 1993. 391-403.

Rupp M. (szerk.) 1997. Személyi segítők könyve. Budapest, Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány

Rusk, H. A. 1977a. [1972]. To Believe in Rehabilitation is to Believe in Humanity. In Chigier, E. (szerk.): New Dimensions in Rehabilitation. Tel Aviv, Gomeh Scientific Publications, Tcherikover Publishers Ltd. 579-581.

Rusk, H. (szerk.) 1977b. Rehabilitation Medicine. Saint Louis, The C. V. Mosby Company Rutter, M. 1975. Helping Troubled Children. Harmondsworth, Penguin Books. Idézi Barnes, G. G.

1991 [1984]. Családterápia és gondozás. Budapest, Animula Egyesület, 19.

Safilios-Rotschild, C. 1970. The Sociology and Social Psychology of Disability and Rehabilitation. New York, Random House

Sajó A. 1990. Az emberi jogok jogi haszontalanságáról és lehetetlenségéről. Világosság, 8-9, 573-579.

Salgó L. 1996. A rehabilitáció jogi és etikai kérdései. Rehabilitáció, Vl/l. 6-10.

Samuelson, K. M. – Samuelson, C. O. 1974. Rehabilitation and Cancer. In Hardy, R. E. – Cull, J. G. (szerk.) 1974. 188-207.

Sándor J. 1998. A szabályozás csapdái és dilemmái. In Halmai G. (szerk.): A hátrányos megkülönböztetés tilalmától a pozitív diszkriminációig. Budapest, Adu-Print – INDOK, 49-70.

Sándor J. 1999. Emberi génállomány és emberi jogok. In Ferenczi A.: Genetika-Génetika. Budapest, Harmat Kiadó, 103-112.

Sarkadi B. 1999. Ha megmondod a rizikófaktorod, megmondom, ki vagy! In Ferenczi A.: Geneti- ka-Génetika. Budapest, Harmat Kiadó, 45-58.

Schiecke, R. H. 1981. Ökonomie des Gesundheitswesen. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht

Schmidt P. 1994. Még egyszer a szociális jogok jogi természetéről. Acta Humana, vol. 14. 3-9.

Schultz K. 1993. Magyar gyermekorvosok véleménye a súlyosan károsodott újszülöttek kezelésével vagy nem kezelésével kapcsolatos etikai kérdésekről. Gyermekgyógyászat, 44/6. 448-449.

Sen, A. 1992. Az egyéni szabadság mint társadalmi elkötelezettség. Esély, 1, 3-18.

Seneca 1963. Játék az isteni Claudius haláláról (Apocolocyntosis). Budapest, Magyar Helikon Serafin J. 1991. A baptista szociális háló. Budapest, kézirat

Sérült ember a családban. I. Nemzetközi Konferencia, Kézenfogva Alapítvány. Lillafüred, kongresszusi kiadvány

Shapiro, P. J. 1993. No Pity – People with disabilities. Forging a New Civil Rights Movement. New York, Toronto, Times Books, Random House Shelp, E. E. 1987. Conflicts in Cancer Care: The Role of Moral Reflection. Journal of Psychosocial Oncology, V/1. 51-64.

Sheridan, P. J. 1977. Industry Takes Affirmative Action in Hiring the Handicapped. Occupational Hazards, 39. nov. 33-42.

Sigerist, H. E. 1951. Primitive and archaic medicine. A History of Medicine I. New York, Oxford University Press

Sigerist, H. E. 1960a [1931]. The Philosophy of Hygiene. In uő: On the History of Medicine. New York, M. D. Publications Inc., 16-24.

Sigerist, H. E. 1960b [1940]. The Social History of Medicine. In uő: On the History of Medicine. New York, M. D. Publications Inc., 25-33.

Sigerist, H. E. 1961. Early Greek, Hindu and Persian Medicine. A History of Medicine II. New York, Ox- ford University Press Singer, P. 1979. Practical Ethics. Cambridge, Cambridge University Press

Sipski, M. L. – Alexander, C. 1998. Sexuality and Disability. In DeLisa, J. A. -Gans, B. M. (szerk.): Rehabilitation Medicine: Principle and Practice. 3. kiad. Philadelphia, Lippicott – Raven Publishers, 1107-1129.

Situation 1978. Situation de l'emploi des handicapés. L'entreprise et les handicapés. Personnel, 208, febr. 46-52.

Smith, A. 1992 [1776]. A nemzetek gazdagsága. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Sou 1991. Disability, Welfare, Justice. Summary. Report of the Disability Commision. Swedish Government Official Reports 46, Stockholm, Allmanna Förlaget Sou 1992. A Society for All. Summary. Final Report of the 1989 Commission on Policiesfor the Disabled.

Swedish Government Official Reports 52, Stockholm, Allmanna Förlaget Sowell, Th. 1991. A pozitív diszkrimináció világméretű csődje. Magyar Lettre International, 39.

Springer, S. P. – Deutsch, G. 1985. Left Brain, Right Brain. New York, W. H. Freeman and Comp.

Standing, G. et al. 1994. Megváltozott munkaképességű dolgozók Kelet- és Közép-Európában. Útmutató kézikönyv. Budapest, ILO

Stiker, H.-J. 2000. A History of Disability. Springfield, Illinois, University of Michigan Press

Straus, R. 1966. Social Change and the Rehabilitation Concept. In Sussman, M. B. (szerk.): Sociology and Rehabilitation. American Sociological Association, 1-34.

Suetonius 1994. Caesarok élete. 12 életrajz. Budapest, Európa Könyvkiadó

Sullerné Polgár M. 2001. A szociális önállóság fejlesztésének lehetőségei lakóotthonokban élő értelmi fogyatékos embereknél. In Falvai R. – Végh K. (szerk.): Esély a teljesebb életre. Fészek szakmaifüzetek I. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 11-46.

Szabó A. F. 1999. Az abortuszkérdés és a magyar társadalom századunkban. „Önképünk az ezredfordulón."

Budapest, Magyar Napló Szabó Á. – Kádár Z. 1984. Antik természettudomány. Budapest, Gondolat Kiadó Szabó P. 1982. Összefoglaló jelentés a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének vizsgálata rendszeréről szóló jogszabály végrehajtásának törvényességi vizsgálatáról. Budapest, Fővárosi Főügyészség, kézirat

Szamel K. 1993. A gazdasági, szociális és kulturális jogok értéke. (Emberi jog, állampolgári jog, alanyi jog, szabadság vagy valami más?) Acta Humana, vol. 11. 27-41.

Szegő E. 1995. Egy anya szembesülése a fogyatékossággal. Sérült ember a családban. 51-53.

Székely M. – Weiss M. 1994. Autisztikus kórképek diagnosztikája és terápiája. Budapest, Tanszer-Tár BT.

Szilágyi I. – Szilágyi V. 1990. Beszámoló a hallássérült-pasztoráció munkájáról. Budapest, kézirat Szilágyi P. 1998. Jogi alaptan. Budapest, Osiris Kiadó Szondi L. 1996 [1954]. Ember és sors. Budapest, Kossuth Könyvkiadó

Szoó B. – Baráthi O. 1983. A foglalkozási rehabilitáció helyzete Nógrád megyében és a 2. Számú Volán Vállalatnál. Munkaügyi Szemle, 1, 24-28.

Szórád Z.-né 1998. Szülői tapasztalatok a csecsemő- és kisgyermekkorról, fogyatékos gyermek születése esetén. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF

Tausz K. 1998. Egyenlőtlenségek és különleges bánásmód. Fundamentum, vol. 1-2. 97-102. Természettudományi lexikon 1965. Budapest, Akadémiai Kiadó

Thalhammer, M. 1977. Értelmi akadályozottság. Nyersfordítás (1983, h. n.)

The Limburg principles on the implementation on the international covenant on the economic, social, and cultural rights 1990. Human Rights Quarterly, vol. 9/2. 122-136.

Till A. 1996. Rehabilitáció és törvénykezés. Rehabilitáció, 6/4. 34-35.

„Tiltakozunk az integráció ellen.” 1992. A Szabadföldi Úti Általános Iskola Tantestülete. Köznevelés, XLVIII/23.16.

Tomcsányi T. 1998. Die Mentalhygiene und die interdisziplináre Mentalhygieneausbildung. Eine Bewegung und die Karriere eines Ausbildungsmodells neuen Typs in Ungarn wáhrend und nach dem politischen Systemwechsel. Právention. Zeitschrift für Gesundheitsforderung, 21/1. 11 14.

Tomcsányi T. – Kamarás I. – Könczei Gy. 1988. „A megroppant nádat nem töri meg, a füstölgő mécsbelet nem oltja ki." A vallási felekezetek testi, lelki egészséget gondozó tevékenysége Magyarországon. (Kutatási zárótanulmány.) Budapest, Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Programiroda

Tomuschat, Ch. 1981. Equality and Non-Discrimination under the International Covenant on Civil and Political Rights. In Festschrift für Hans-Jürgen Schlochauer: Staatsrecht, Völkerrecht und Eu- roparecht. Berlin, Walter de Gruyer Tóth K. 1995. Saját élményű tapasztalataim a kisdadogók szülőcsoportos terápiájáról. Szakdolgozat. Budapest, BGGYTF

Tóth M. – Stadinger Zs. 1987. Bevezetés a szexuálterápiába. Budapest, Animula könyvek Törvény a rokkantaknak járó szolgáltatásokról, támogatásokról és segélyekről. 1989. Helsinki, Finn Országos Népjóléti Tanács

Tringo, J. L. 1972. The Hierarchy of Preference Toward Disability Groups. The Journal of Special Education, 4/3. 295-306.

Tuckett, J. D. 1846. A History of the Past and Present State ofLabouring Population. I. London, k. n. Tunyogi E. 1995. Gyógyító játék a családban. Tárogató, Budapest

United Nations Publications, 1996. Disability Statistics Compendium: Statistics on Special Population Groups. New York, Department of International Economic and Social Affairs Statistical Office U. S. SSA 1990. Social Security Programs Throughout the World – 1989. U. S. Dep't of Health and Human Services, Social Security Administration, Washington, D. C.

Van Biema, D. 1994. AIDS in the Deaf Community. Time Magazin, April, 76-77.

Vanier, J. 1974. The Creation of a Community – The Experience ofL'Arche. In Wolfensberger, W. – Vanier J.: Growing Together. Ontario, Canada, Daybreak Publications, 7-36.

Vanier, J. (szerk.) 1982. The Challenge ofL’Arche. London, Darton, Longman and Todd Vansina, L. 1999. When Self-Reflection and Interpretation Become Perverse. Symposium of the International Soc. for the Psychoanalytic Study of Organizations: Why Do We Do What We Do: The Use of Psychoanalytic Theories as they Apply to Organizational Research, Consultation and/or Management. Toronto

Vasák I. 1995. A jelnyelv elmélete és módszertana. Budapest, Hallássérültek Országos Szövetsége Vasák I. 1996. Ismeretek a siketekről. Budapest, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Vekerdi L. 1969. A kórház története. In uő: Kalandozás a tudományok történetében. Budapest, Magvető Kiadó, 417-451.

Vekerdy Zs. 1997. A sérült gyermekek helyzete Magyarországon: küzdelem a társadalmi elfogadásért. Esély, 97/6. 51-64.

Virág T. 1996a. Emlékezés egy szederfára. KÚT pszichoterápiás rendelő. Budapest, Animula Egyesület Virág T. 1996b. Örökbefogadott... Gyermekanalitikus tanulmányok. Budapest, Animula Egyesület Weber, M. 1967 [1922]. Szociológiai alapfogalmak. In uő: Gazdaság és társadalom. Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 41-68.

Wehman, P. – Schleien, S. 1991. Assessment and selection of leisure skills for severely han- dicapped individuals. Education and Training of the Mentally Retarded, vol. 15. 50-57.

Weisgram, E. 1980. Der Behinderte am Arbeitsplatz. Arbeit & Wirtschaft, 34/10. 3-4.

Weiss, M. 1974. Current Development and Trends in Rehabilitation in Europe. Rehabilitation, 88. jan.-márc. 46-53.

Weiss M. 2001. Autizmus – Autisztikusság. Fészek szakmai füzetek 1. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 75-95.

Weller M. 1996. Gazdasági és szociális jogok Európában. Acta Humana, vol. 22-23. 19-62. Weller M. 2000. Emberi jogok és európai integráció. Budapest. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány

Whitaker, H. A. 1998. Electrical Stimulation Mapping of Language Cortex. In Stemmer, B. – Whitaker, H. (szerk.): Handbook of Neurolinguistics. San Diego, Academic Press, 125-130.

WHO 1980. International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps. World Health Organization, Geneva

Williams, D. 2001. Autizmus – Egyes szám első személyben. Budapest, Pannonica

Wilson, D. 1973. The Welfare State in Sweden. London, Heinemann

Wilson, V. 1996. People with Disabilities. In Munday, B. – Ely, P. 1996. Social Care in Europe. Harvester Wheats, Brighton, GB

Winnicott, D. W. 1999 [1971]. Játszás és valóság. Budapest, Animula Egyesület

Winter Zs. 1990. A védett foglalkoztatás hazai története. Szociálpolitikai Értesítő, 3, 89-111.

Wolinsky, S. – Paradis, L. (szerk.) 2002 [1999]. Forgotten Crimes: The Holocaust and People with Disabilities. Oakland, Ca., Disability Rights Advocates Zalabai G. 1992. A fogyatékos szabadsága: „Mozgalom az önálló életért.” Beszélő, III/10. 17-22.

Zangari, C. – Lloyd, L. – Vicker, B. 1994. Augmentative and Alternative Communication: An Historic perspective. Augmentative and Alternative Communication, vol. 10/1. 27-59.

Zászkaliczky P. 1987. A fogyatékosság-fogalom ontológiai vizsgálatának lehetőségéről. Kézirat, Budapest, BGGYTF Pszichológiai Intézet

Zászkaliczky P. 1990. A gyógypedagógia etikai problémáiról a Peter Singer-vita tükrében. Előadás-kézirat. Budapest, BGGYTF Pszichológiai Intézet

Zemel P. 1988. Sexual dysfunction in the diabetic patient with hypertension. American Journal of Cardiology, vol. 61/16. 27H-33H

Zlehovszky J. 1982. Öszefoglaló jelentés a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének rendezéséről szóló jogszabály alkalmazása törvényességének vizsgálatáról az állami vállalatoknál. Példatár a csökkent munkaképességű dolgozók helyzetének rendezéséről szóló jogszabály törvényességének vizsgálatáról készült összefoglaló jelentéshez. Budapest, Legfőbb Ügyészség, kézirat

Zolnai E. 2001a. Értelmet az életüknek. In Falvai R. (szerk.): Értelmet az életüknek... Fészek szakmai füzetek 2. Budapest, Kézenfogva Alapítvány, 11-46.

Zolnai E. 2001b. Felnőttek, mert felnőttek – Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása. Budapest, Kézenfogva Alapítvány

Zweig, S. 1930. Bevezetés. In uő: A lélek orvosai. Budapest, Pantheon, 5-22.

Zsolnai L. 1986. A gazdaság társadalomökológiai megközelítése. Közgazdasági Szemle, 4, 479-488.

Zsolnai L. 1987. Mit ér az ökonómia, ha magyar? Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó