Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

2. A társadalomtörténet: egy diszciplína sajátosságai

2. A társadalomtörténet: egy diszciplína sajátosságai

 1. Néhány fontos, a társadalomtörténet mint diszciplína jellemzőivel foglalkozó munka: Jürgen Kocka: Sozialgeschichte: Begriff – Entwicklung – Probleme. Göttingen: Vanden- hoeck und Ruprecht, 1996. Stearns (ed.): The Encyclopedia of European Social History. Vol. 1-6. Magyarul részletes historiográfiai áttekintés és egyes részterületek, irányzatok, társdiszciplínák bemutatása: Bódy Zsombor – Ö. Kovács József (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. Budapest: Osiris, 2003. A történetírás releváns elméleti problémáiról: Gyáni Gábor: A történetírás fogalmi alapjairól. In Bódy – Ö. Kovács (szerk.): Bevezetés a társadalomtörténetbe. 11-53.

 2. Donald M. MacRaild – Avram Taylor: Social Theory and Social History. Houndmills-Ba- singstoke: Palgrave, 2004. 10-11.

 3. Peter Burke: History and Social Theory. Ithaca, NY: Cornell University Press, 1992. 4-5.

 4. Burke: History and Social Theory. 5-7.

 5. Idézi: Burke: History and Social Theory. 15.

 6. Geoff Eley: The Generations of Social History. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 1. 3.

 7. Anna Zarnowska – Janusz Zarnowski: Sozialgeschichte in Polen. In Jürgen Kocka (Hg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick. Darmstadt: Wissenschaftliche Buch- gesellschaft, 1989. 141.

 8. Csíki Tamás – Halmos Károly – Tóth Árpád: A magyar társadalomtörténet-írás története a kezdetektől napjainkig. In Bódy – Ö. Kovács (szerk): Bevezetés a társadalomtörténetbe. 208-240.

 9. Eley: The Generations of Social History. 6.

 10. Georg G. Iggers: Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown, CT: Wesleyan University Press, 2005. 51-64.

 11. Benda Gyula: A francia társadalomtörténet-írás intézményeinek története. In Bódy – Ö. Kovács (szerk): Bevezetés a társadalomtörténetbe. 113-124.

 12. Benda: A francia társadalomtörténet-írás intézményeinek története. 115.

 13. Peter Burke: The Annales Paradigm. In Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 1. 42.

 14. Fernand Braudel: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában. Budapest: Akadémiai Kiadó – Osiris, 1996.

 15. Tomka Béla: A társadalomtörténet-írás nemzetközi intézményesülésének állomásai. Századok, 139. évf. (2005) 6. sz. 1563-1566.

 16. Michael E. Rose: Gute oder schlechte Zeiten? Die Lage der Sozialgeschichte in Grofibri- tannien. In Kocka (Hg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick. 187-206.

 17. Dennis Smith: The Rise of Historical Sociology. Philadelphia: Temple University Press,

 1. 56-85.

 1. Jürgen Kocka: Historische Sozialwissenschaft: Auslaufmodell oder Zukinftsvision? Olden- burg: Universitat Oldenburg, 1999. Gerhard A. Ritter: The New Social History in the Fede- ral Republic of Germany. London: German Historical Institute, 1991.

 2. Peter Stearns: The Old Social History and the New. In Stearns (ed.): Encyclopedia of American Social History. Vol. 1. 242.

 3. Jól jelzi a társadalomtörténet-írás perifériára szorulását, hogy Magyarországon csak az 1980-as évek végén jött létre társadalomtörténeti egyesület, Hajnal István Kör néven. Kövér György: Milyenek vagyunk? A Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület – tíz év után. Századvég, 14. évf. (1997) 4. sz. 43-52. Zarnowska-Zarnowski: Sozial- geschichte in Polen. In Kocka (Hg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick. 142.

 4. Stearns: The Old Social History and the New. 247.

 5. Alf Lüdtke: Alltagsgeschichte: Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen und Lebenswei- sen. Frankfurt/M.: Campus, 1989.

 6. Az utóbbi évtizedek változásaira és a jelen kihívásaira: Hartmut Kaelble: Social History in Europe. Journal of Social History, vol. 37 (2003) 29-35.

 7. Tony Judt: Social History and Historians: Clown in Regal Purple. History Workshop, vol. 7 (1979) 66-94.

 8. Christoph Conrad: Social History. In Neil J. Smelser – Paul B. Baltes (eds.): International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences. Vol. 21. Amsterdam etc.: Elsevier, 2001. 14304. Peter Stearns: Social History Present and Future. Journal of Social History, vol. 37

 1. 12.

 1. Donald MacRaild – Avram Taylor: Social Theory and Social History. Houndmills: Pal- grave, 2004. 141-142.

 2. Lynn Hunt: Introduction: History, Culture, and Text. In Lynn Hunt (ed.): The New Cul- tural History. Berkeley – Los Angeles: University of California Press, 1989. 1-22.

 3. Iggers: Historiography in the Twentieth Century. 132-133.

 4. Jürgen Kocka: Losses, Gains and Opportunities: Social History Today. Journal of Social History, vol. 37 (2003) no. 1. 26.

 5. Eley: The Generations of Social History. 3-27.

 6. G. M. Trevelyan: English Social History. London: Longman, 1944. 1.

 7. Jürgen Kocka: Sozialgeschichte: Begriff – Entwicklung – Probleme. Göttingen: Vanden- hoeck und Ruprecht, 1986. 82-111.

 8. Kocka: Einleitung. In Kocka (Hg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick. 2. Magyarul ugyanő: Jürgen Kocka: Társadalomtörténet. In Történelem és szociológia. Budapest: Oktatási Minisztérium, 1983. 42-55.

 9. Charles Tilly: Retrieving European Lives. In Oliver Zunz (ed.): Reliving the Past: The Worlds of Social History. Chapel Hill – London: The University of North Carolina Press,

 1. 12.

 1. Geoff Eley: Some Recent Tendencies in Social History. In Georg G. Iggers – Harold T. Parker (eds.): International Handbook of Historical Studies: Contemporary Research and Theory. Westport, Conn.: Greenwood Press, 1979. 64.

 2. Peter Stearns (ed.): Encyclopedia of European Social History. Vol. 1-6. New York: Scrib- ner's, 2001. Az arányokra részletesen lásd: Tomka Béla: Társadalomtörténeti hagyományok, irányzatok, módszerek – a nemzetközi gyakorlat szemszögéből. Korall, 15. köt.

 1. 341-348.

 1. A Journal of Social History 1999-2003 közötti évfolyamai alapján.

 2. Kocka: Sozialgeschichte. 82-111.

 3. Kocka: Einleitung. In Kocka (Hrsg.): Sozialgeschichte im internationalen Überblick. 7. Fair- burn: Social History. 145-176.

 4. Tilly: Retrieving European Lives. 48.