Ugrás a tartalomhoz

Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomka Béla (2009)

Osiris Kiadó

Előszó

Előszó

Bizonyára jó néhányan vélik úgy, hogy Európa utolsó száz évének társadalomtörténeti áttekintésére egyetlen szerző csak akkor vállalkozhat, ha nincs tudatában a feladat nagyságának vagy túlzottan sokat tart saját felkészültségéről. Mentségemre szolgál, hogy a kézirat készítése során az újabb és újabb forráshiányokkal, kutatási és szerkesztési nehézségekkel találkozva sokszor átéltem a befejezés reménytelenségének érzését. Ilyen helyzetekben gyakran nem is a leendő könyv tudományos vagy oktatáshoz kapcsolódó céljai vittek előre, hanem inkább egyszerűen a vállalt feladat teljesítésének vágya. Persze a téma feldolgozása során a mindennapi munkát közel sem a kellemetlen érzések uralták. Ellenkezőleg: mindvégig tudatában voltam annak, hogy milyen szerencsésnek mondhatom magam akkor, amikor Európa 20. századi társadalomtörténeti szintézisének megírásával foglalkozhatom. Ez elsősorban a téma jellegéből következik. Pályám során az Európán belüli társadalmi sokszínűség és egység problémája, a nemzetközi összehasonlítások mindinkább érdeklődésem előterébe kerültek. Konkrétabban fogalmazva az Európán belüli társadalmi-gazdasági-kulturális eltérések újabb és jelenkori változása – s ebben a folyamatban Magyarország helyének megtalálása – legizgalmasabb kutatási témámmá vált. E könyv megírása nyilvánvalóan kapcsolódik ehhez, hiszen lehetőséget nyújtott az általam jobban ismert területeken tudásom rendszerezésére, a kevésbé ismerteken pedig annak elmélyítésére, emellett pedig azt is szolgálta, hogy képes legyek az eddiginél inkább összefüggéseiben látni Európa 20. századi társadalomtörténetét.

Európa társadalmairól nehéz volna írni a kontinensen - és persze azon kívül – első kézből szerzett tudományos és hétköznapi tapasztalatok nélkül. A megszakításokkal több éven keresztül tartó munka során - és már azt megelőzően is – sokat tanultam a külföldi egyetemeken és tudományos intézetekben tett tanulmányútjaimon. Ezek tették lehetővé a szakirodalomnak és azoknak a problémáknak a megismerését, amelyek a társadalomtörténészeket és más társadalomtudósokat Európa 20. századi társadalomtörténetével kapcsolatban leginkább foglalkoztatják. A külföldi kollégák közül csupán néhányat kiemelve, Berlinben mindenekelőtt Hartmut Kaelble véleményére számíthattam, s a vele folytatott konzultációk mellett történeti összehasonlító munkáiból különösen sokat tanultam. Szintén Berlinben Arnd Bauerkamper és Philipp Ther nevét említem még e sorban, míg Amszterdamban Lex Heerma van Voss és Marcel van der Linden támogatott. Emellett sokan segítettek javaslataikkal vagy más módon itthon is. Szegeden A. Sajti Enikő, Bencsik Péter, Cora Zoltán hívták fel a figyelmemet a kézirat egyes hibáira, Karsai László pedig ezúttal is nagy gonddal véleményezve a szöveget, rámutatott a társadalomtörténész szakmai vakságából eredő hiányosságokra. Szegeden túl Soós Gábor főként a politika és a társadalom kapcsolatának bemutatását finomította megjegyzéseivel. Külön köszönet illeti Kövér Györgyöt, aki figyelemmel kísérte munkámat és az MTA Történettudományi Bizottság Gazdaságtörténeti Albizottságának rendezvényei keretében vitát szervezett a kéziratról, s azokat is, akik ezen részt vettek, illetve felszólaltak. Kaposi Zoltán és Valuch Tibor opponensekként részletes véleményt mondtak, és hasznos javaslataikat írásban is megküldték nekem. Gyáni Gábor hozzászólásán túl is segítette a kézirat végső formába öntését és megjelentetését. A vitán Csató Tamás, Faragó Tamás, Juhász Borbála, Ö. Kovács József és Pogány Ágnes is kifejtették álláspontjukat, amiért szintén hálás vagyok.

Köszönettel tartozom ezenkívül azoknak az intézményeknek és szervezeteknek, melyek az elmúlt időszakban valamilyen formában segítették munkámat. Nemcsak e könyv anyaggyűjtése és megírása során tették ezt, hanem más társadalom- és gazdaságtörténeti, valamint összehasonlító történeti kutatási programok támogatása révén is, melyek tanulságait azonban itt is igyekeztem hasznosítani.

Szeged, 2008. július

Tomka Béla