Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

5. fejezet - 3. A LINEÁRIS B

5. fejezet - 3. A LINEÁRIS B

 1. BRONZGAZDÁLKODÁS PYLOSBAN

A Jn-táblák kovácsokat és a nekik juttatott bronzot jegyzik fel. Csak a kovácsok egy része kap feldolgozni való nyersanyagot (ta-ra-si-ja), mások az a-ta-ra-si-jo („nyersanyag-nélküliek”) kategóriájába tartoznak. A táblákon említett bronzmennyiség kb. 600 kg, amit szembeállíthatunk a

Ja 749 összegzőtáblán említett 1046 kg-mal. Ebből arra következtethetünk, hogy az ide tartozó tábláknak mintegy kétharmada maradt meg. Ha a kovácsok számát ennek megfelelő arányban emeljük, nagyjából 400 chalkeus („kovács”) jelenlétével számolhatunk. Az egy főre eső csekély bronzjuttatás és a Jn 829 tábla beszolgáltatása bronzhiányra mutat, ami valószínűleg összefügg a Pylost fenyegető ellenséges támadással.

 1. Bronz A-ke-re-wa-ban PY Jn 310, DOCS 253; DOCS2 510.

A-ke-re-wa-ban nyersanyagban részesülő kovácsok:

Thisbaios:1,5 kg bronzQuestawón:1,5kg bronz

Aisónios:1,5 kg bronzTamieus:1,5kg bronz

Eurówotas:1,5 kg bronzEudónos:1,5kg bronz

5. Pluteus:1,5 kg bronzWi-du-wa-ko:1,5kg bronz

üres

És ennyi kovács van nyersanyag nélkül:

Panguósios, Ke-we-to, Wadielus Petalos

üres

És ennyi rabszolga: a Ke-we-to-éi, Iwachaséi Panguósioséi, Pluteséi üres

Az úrnő nyersanyagban részesülő kovácsai:

 1. Imadijo:2 kg bronzTu-ke-ne-u3kgbronz

[]:3 kg bronzIwachas3kgbronz

[] nyersanyag nélkül: Pu2-[...]-ja-ko

 1. Bronz A-ka-si-jo-ne-ben PY Jn 389, DOCS 254; DOCS2 510.

A-ka-si-jo-ne-ben nyersanyagban részesülő kovácsok:

Philamenos 3 kg bronz; ma-u-ti-jo 3 kg bronz; e-do-mo-ne-u 3 kg bronz Klawiskos1,5kgbronzPiweriatas1,5 kgbronz

sa-mu?-ta-jo1,5kgbronzwa-u-do-no1,5 kg bronz

ka-ra-pa-so1,5kgbronzPthakeus1,5kgbronz

Moleus1,5kgbronzti-ta[.]-wo1,5 kg[...]

És ennyi bronzot osztottak ki közöttük mind: 6 kg.

Ennyi bronz (összesen): 27 kg.

üres

11. És ennyi kovács van nyersanyag nélkül:

Terthreus, Pamphaios, Philowergos, Hanumenos Xouthos.

 1. Bronzösszegzés PY Jn 749; DOCS 256.

Ennyi (bronz) összesen: 1046 kg.

D. Bronzbeszolgáltatás

PY Jn 829 részlet; DOCS 257; DOCS2 510-3. A dokumentum nyilvánvalóan összefüggésben áll a rendkívüli helyzettel: bronzbeszolgáltatást vesz számba hajók és fegyverek készítéséhez. (Más értelmezés szerint nem hajókról, hanem templomról van szó [a ka-ko na-wi-jo kifejezés ezt is jelentheti], s a dokumentum a szentélyekben található, kultikus célra felajánlott bronz begyűjtését jegyzi fel.) A tábla 1-2. sora magasrangú pylosi tisztségviselőket sorol fel, pontos értelmezésük tekintetében nincs egyetértés.

Így szolgáltatnak be a falufőnökök és a du-ma-k,

az alfőnökök, a kulcstartók és a füge- és gyümölcsfelügyelők (?)

bronzot a hajókhoz, a nyíl- és a lándzsahegyekhez

pi-*82afalufőnök2kg bronzazalfőnök750gbronz

me-ta-paafalufőnök 2 kgbronzaz alfőnök 750 g bronz

pe-to-noafalufőnök 2 kgbronzaz alfőnök 750 g bronz

stb.

 1. FÖLDBIRTOKLÁS ÉS FÖLDBÉRLET

A mykénéiek a földterület nagyságát vetőmagban mérték. Ez a gyakorlat jól ismert az ókor más korszakaiból is, s egyes földközi-tengeri területeken a legutóbbi időkig fennmaradt. A legnagyobb itt említett vetőmagmennyiség 2880 liter (a király temenosa), a legkisebb 1,6 liter (alighanem csak egy gyümölcsöskert területe). Alapvetőleg két földtípust különböztetünk meg: a ko-to-na ki-ti-me- na-t és a ko-to-na ke-ke-me-na-t. A ko-to-na a későbbi görög ktoina előzménye, földdarabot jelent; a ki-ti-me-na földeket részben a nagyobb földbirtokosok birtokolják saját jogukon, részben bérlőik, itt tehát jogosan beszélhetünk „magánbirtokáról. A ke-ke-me-na földek (etimológiája szerint e szó eredetileg elhagyott’, ’felosztásból kimaradt’ jelentésű lehetett) a da-mo (a későbbi damos/démos ’nép, közösség’) birtokában vannak, s a helyi közösségre utalnak.

 1. Földtulajdon Sphagianésban

Sphagianés a palota közelében feküdt, csak az itt elterülő földekről ismerünk egy teljesnek mondható földjegyzéket. Ezt kettős szerkesztésben készítették el: előbb kis „pálmalevél alakú” agyagtáblán előzetesen rögzítették a beérkező adatokat (l. b), majd ezeket nagyobb („lap alakú”) táblákon egyesítették (l. a). 13 előkészítő táblát foglaltak össze 4 nagyobb táblára, valamennyi a magánbirtokosok és bérlőik földjét vette számba.

 1. A „nagy kataszter”: PY En 609; DOCS 114; DOCS2 443-450. E tábla a 4 összegző dokumentum közül az első: erre utal az 1-2. sor. A telestas-ok itt mint földbirtokosok jelennek meg: szerepüket sokan a feudális európai társadalom „bárói”-val vetik egybe. Az „isten rabszolgái/-női” aligha valódi rabszolgák, inkább valamilyen kultikus funkcióra kell gondolnunk.

Ennyi Sphagianéshoz tartozó földbirtok van: 40.

És ennyien vannak a telestas-ok rajta: 14 férfi.

Warnataios magánbirtoka, ennyi vetőmag: 242 l búza.

És így bírnak (földet) a bérlők Warnataios földbirtokából:

5. Atuchos, a király építőmestere bír egy bérletet, ennyi vetőmag 2 l búza, i-ni-ja, az isten rabszolganője bír egy bérletet, ennyi vetőmag 32 l búza, e-*65-to, az isten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetőmag 24 l búza, si-ma, az isten rabszolganője bír egy bérletet, ennyi vetőmag 12 l búza,

üres

 1. Amaruntas magánbirtoka, ennyi vetőmag: 276 l búza.

[És így bírnak földet] a bérlők Warnataios földbirtokából:

[so-u-ro, az is]ten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetőmag 6 l búza,

[e-do-mo-ne-u, az is]ten rabszolgája bír egy bérletet, ennyi vetőmag 12 l búza,

[e-sa-ro, az isten rab]szolgája bír egy bérletet, ennyi vetőmag 6 l búza,

 1. [Warnataios a telestas b]ír egy bérletet, ennyi vetőmag 12 l búza,

[e-ra-ta-ra, a Pakijanei papnő rabszolganője] bír egy bérletet, ennyi vetőmag 12 l búza, [po-se-re-ja, az isten rabszolganője b]ír egy bérletet, ennyi vetőmag 18 l búza, [Sphagianes papnője b]ír egy bérletet, ennyi vetőmag 36 l búza.

 1. A „nagy kataszter” egyes lapjai: PY Eo 211; DOCS 118; DOCS2 443-450.

Warnataios magánbirtoka, 242 l búza

Atuchos az építőmester, és bír egy bérletet Warnata[iostól]: 2 l gabona, i-ni-ja az isten rabszolganője, és bír egy bérletet Warnata[iostól]: [32] l búza, e-*65-to az isten rabszolgája, és bír egy bérletet Warnata[iostól] [24] l búza,

5. si-ma az isten rabszolgája, és bír egy bérletet Warnataiostól 12 l búza,

 1. Közösségi földek

PY Ep 704; DOCS 135; DOCS2 448.

Opetereu qejomeno közösségi földet birtokol, ennyi vetőmag: 300 l búza,

Huamia, az isten rabszolganője bír egy bérletet, a papnő tiszteletajándékát, ennyi vetőmag: 18 l búza,

Erita, a papnő bír egy bérletet a néptől a közösségi földből, ennyi vetőmag: 48 l búza,

A ki-ri-te-wi-ja (-asszonyok) bérletet bírnak a néptől a közösségi földből, ennyi vetőmag: 228 l búza,

5. Erita, a papnő bírja (a bérletet), és azt állítja, hogy ez istene tulajdona, a nép viszont azt állítja, hogy ő (csak) bérli ezt a közösségi földből, ennyi vetőmag: 468 l búza. Karpathia, a kulcshordozó két (?) közösségi földdarabot birtokol; bár szolgáltatásra van kötelezve mindkettő után, ezt nem teljesíti, ennyi vetőmag: [...] búza.

Nem tudjuk, hogy opetereu qejomeno (1. sor) kettős tulajdonnév-e, vagy név és rangmegjelölés kombinációja. A ki-ri-te-wi-ja megjelölés (mely más pylosi és knóssosi táblákon is előfordul) feltehetőleg valamilyen kultikus testületre utal. Az 5. sorban említett Erita papnő vitás földügyletéről érdemes idézni az előkészítő dokumentum szövegét (Eb 297): „A papnő bírja ezt, és azt állítja, hogy az istenség tulajdona, de a föld birtokosai (azt állítják), hogy a papnő (csak) bérli a közösségi földből: 474 l búza.” A legfontosabb eltérés a két megfogalmazás között az, hogy az utóbbi táblán a „nép” helyett a „föld birtokosai” kifejezést találjuk. Karpathiát az előkészítő táblán (Eb 32) mint „kulcshordozó papnőt” említik.

 1. Egyedi földbirtokok

PY Ea 817; 782; 800; 23; 825; DOCS 108-112; DOCS2 446. E kisebb, elszigetelt táblák földbirtoklásai a birtokosok és bérlőik foglalkozása miatt figyelemre méltók.

Ea 817:

Mologuros ’pásztor’ magánbirtoka 374 l búza Ea 782:

Lugros, a fővezér szolgája bír egy bérletet Mologuros pásztor birtokából 12 l búza Ea 800:

Krétheus bír egy bérletet Mologuros pásztortól 240 l búza Ea 23:

Koldos ’pásztor’ magánbirtoka 174 l búza Ea 825:

Thalamatas bír egy bérletet Koldos pásztortól 12 l búza

A 817. és a 23. táblán a „pásztor” szó utólag van beszúrva a szövegbe, figyelmen kívül hagyva a mondat szintaxisát. Feltehető, hogy a pásztorok földjüket valamilyen szolgálat fejében kapták.

 1. NYÁJAK, GYAPJÚ TEXTILIPAR

Fontos szerepet töltött be a mykénéi gazdaságban az állattartás: nemcsak a nyájakat számba vevő táblákon találkozunk a juhász, gulyás, kecskepásztor említésével. Lovakról ritkán esik szó, akkor is a harcikocsikkal kapcsolatban, az ökröket igavonó állatnak használták (a táblák még az állatok nevét is megőrizték: Tarka, Fekete, Keselábú, Borszínű, Fakó), de egy hosszú pylosi dokumentum cserzett bőröket, egy másik tábla bőrből készült lószerszámokat jegyez fel; említik a disznótartást; szarvasról, feltehetőleg elejtett vadakról is szó van egy-két táblán. Legjelentősebb azonban a juhtenyésztés volt: a knóssosi táblák tanúsága szerint Kréta szigetén csaknem 100 000 birkát legeltettek. Mintegy 800 tábla foglalkozik a nyájakkal, más táblacsoportok a tőlük nyert gyapjúval és az abból készült ruhákkal.

 1. Knóssosi birkanyájak

A táblák „pálmalevél” alakúak. Először nagyobb jelekkel a pásztor nevét írták le, majd a tábla jobb oldalát vízszintes vonallal kettéosztották: a felső részen a palota ellenőrének a neve (rendszerint birtokos esetben) és az állatok száma áll, alulra a helynév került. Ugyanazokat a nyájakat különböző szempontok szerint többször is számba vették. A Da-Dg táblákon a többnyire kerek százasával (vagy legalábbis kerek számmal) feljegyzett állatokat nemük szerint (kos, anyajuh), továbbá mint régieket, hiányzókat vagy előző évieket osztályozták, a Dk táblákon ezzel szemben az állatok számán kívül a tőlük elvárható, illetve a hiányzó gyapjúmennyiséget regisztrálták. 1 gyapjúegység kb. 3 kg gyapjút jelent, e táblákon 4 állatra esik 1 egység. Ismét más szempont érdekelte az írnokokat a Dl sorozatban: itt előbb a nőstényállatokat jegyezték fel, majd utána a hímeket (ezekhez a „ki” szótagot írták hozzá), arányuk 1 : 1 (mindkétfajta állatból hiányozhat bizonyos mennyiség); végül itt is szerepel gyapjúmennyiség, de az előző csoporténál csekélyebb arányban: 1 : 10. Feltehető, hogy itt anyaállatokról és mindegyiknek egy-egy kicsinyéről van szó: a gyakorlat azt mutatja, hogy az anyaállatok lényegesen kevesebb gyapjút adnak. A Dn táblákon két-két helynévvel találkozunk, a Do jelűek pedig tenyészállatokról szólnak, az idei és tavalyi szaporulatot jegyzik fel.

 1. A Da-Dg táblák: KN Da 1195; 1221; Db 1105; 1232; Dc 1129; Dd 1171; DOCS 64-67; DOCS2 434. Da 1195:

kos 100

A-ke-e-to (nyája): Ra-su-to-ban.

Da 1221:

kos 200

Aithalowens (nyája): Pa3-ko-we-ban [

Db 1105:

kos 52anyajuh 28

Ai-ku-pi-ti-jo (nyája): Su-ri-mo-ban.

Db 1232:

kos 23anyajuh 27

Na-pu-ti-jo (nyája): Ti-ri-to-ban; (ellenőr) Peri-qo-to.

Dc 1129:

kos 37

Po-ro-u-te-u (nyája): Da-*22-to-ban; (ellenőr) U-ta-jo, h(iányzik) 63 kos.

Dd 1171:

kos 20 anyajuh 72 Poros (nyája): Phaistosban; ö(reg) 8 kos.

Dc 1129: A hiány jele az eredetiben o. (= o-pe-ro [ophelos]). A két összeg együtt 100.

Dd 1171: öreg’ az eredetiben pa (= pa-ra-jo [palaios]); a nyolc elöregedett állatot pótolni kellett. További rövidítés: pe. = pe-ru-si-no-wo (perysinos) 'tavalyi’.

 1. A Dk táblák: KN Dk 1065; 1072-1073; DOCS 71-72.

Dk 1065:

X kos10034kg gyapjú

Ka-da-no (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 41 kg gyapjú.

Dk 1072:

X kos10040kg gyapjú

Ka-te-u (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 35 kg gyapjú.

Dk 1074:

X kos10057kg gyapjú

Eruthros (nyája): Ku-ta-to-ban; h(iány) 18 kg gyapjú.

Az „X” – ellenőrzési jel. A gyapjúmennyiséget az állatok alapján számították ki, négy juhra esik 1 egység (kb. 3 kg), tehát 75 kg – 25 egység.

 1. A Dl sorozat: KN Dl 943; 1061; DOCS 72-4; DOCS2 435.

Dl 943:

az úrnő tulajdona; anyajuh 90, 33 kg gyapjú

A-ko-i-da (nyája): Pa-nwa-so-ban; h(iány) ki kos 35, h(iány) 21 kg gyapjú Dl 1061:

Ennyi: Phaistosban 1368 kg birkagyapjú.

Az utóbbi ismét összegző tábla.

B. Knóssosi gyapjú és szövet

 1. Az Lc táblák: KN Lc 525-6; 532 + 534; 535 + 538; DOCS 209-12; DOCS2 486. Ezek közös sajátossága, hogy a szövettel együtt a felhasználható gyapjúmennyiséget is számba veszik. A kulcsszó a pa-we-a (pharwea, egybevethető a Homérosból ismertpharos gyapjúból készült nagy darab szövet, palást, köpeny’ jelentésű szóval), amely mindig a különböző alakban megjelenő szövet ideog- ramma kíséretében található. Az ide tartozó táblák legnagyobb részén utalás van a Kréta különböző részein foglalkoztatott nők származására (esetleg tevékenységére) is.

Lc 525:

Se-to-i-a-ból való nők: 40 királyi típusú (nehéz) szövet3, 100 + mérték gyapjú.

Lc 526:

Daosból való nők: 10 pe-ko-to-a. típusú (nehéz) szövet1,

14 pe-ko-to-b. típusú (nehéz) szövet2;

3 tu-na-no típusú szövet1, xx mérték gyapjú.

Lc 532 + 554:

[ ]ku-wo: 16 ko-u-ra típusú köpeny szövet1, 26 2/3 mérték gyapjú;

1 tu-na-no típusú szövet1, 3 mérték gyapjú;

4 (nehéz) szövet1, 26 mérték gyapjú.

Se-to-i-a, Daos – e helyet jelölő melléknevek, illetve az alapjukul szolgáló helynevek más táblákon is előfordulnak. Nagyobb városokra vonatkozó táblákon további megkülönböztető megjelölések is találhatók. Az itt számba vett nők csoportjai újra megjelennek a Ak jelű személylistákon, de leányaikkal és fiaikkal együtt.

A szövet ideogramma indexszáma a képjel alján megjelenő, 1-4 függőleges vonalkára utal. A pe-ko-to típusú szövet mindig a TE szillabogrammal együtt jelenik meg: a felhasznált gyapjúmennyiség alapján arra következtethetünk, hogy e szövetek súlyosabbak voltak a többinél.

 1. Az Ld táblák: KN Ld 571; 573; 598 + 661; DOCS 214-5; 218; DOCS2 487. A táblák legnagyobb része ugyanattól az írnoktól származik; közös sajátságuk, hogy a textiliák felhasználására és küllemére utaló melléknevek fordulnak elő bennük. Legtöbbjükön a feljegyzett textilmennyiség 5 többszöröse (25, 30, 35), feltehetően ötösével csomagolták össze őket.

Ld 571:

25 e-qe-ta típusú köpeny, fehér fonallal,

ék alakú díszítéssel (?), jobb minőségű, szövet3, 1 zsák.

Ld 573:

35 vendégajándék típusú köpeny, fehér fonallal; pirossal beszórva (?), szövet3, 1 zsák.

Az itt említett ruhaneműk legfontosabb, visszatérő minősítése (e-qe-ta és „vendégajándék”) vagy a ruha típusára, vagy a megrendelőre utal.

 1. A TÁRSADALOM TAGOZÓDÁSA

PY Er 312; Un 718; DOCS 152; 171; DOCS2 453-454; 458. A mykénéi társadalom tagozódására különösen tanulságos két, párhuzamosan szerkesztett pylosi tábla: az egyik az állam vezetőinek földbirtokait jegyzi fel, a másik a Poseidónnak nyújtott állatokból és mezőgazdasági terményekből álló „felajánlást” (do-so-mo, dosmos). A földjuttatás mértéke (3 x 10, 1 x 10, 3 x 10, 6) világosan mutatja a felsorolt személyek rangja közötti különbséget.

PY Er 312:

A királyi birtok:

ennyi vetőmag: 3600 l búza.

A Lawagetas birtoka: 1200 l búza.

A telestasoké, ennyi vetőmag: 3600 l búza;

üres

A kultuszközösség lakatlan (?) (földje): ennyi vetőmag: 720 l búza.

PY Un 718:

Sa-ra-pe-da felajánlása Poseidónnak:

Echelawón felajánlásként az o-wi-de-ta-knak ennyit

fog adni? 480 l búza, 108 l bor, 1 bika, 10 sajt, 1 juhbőr, 6 (?), 1 méz,

a nép pedig (adni fog): 240 l búza, 72 l bor,

2 kos, 5 sajt, 4 l zsír, 1 juhbőr.

A Lawagetas ennyit fog adni:

2 kos, 72 l liszt,

24 l bor. A kultuszközösség birtoka pedig ennyit fog adni:

72 l búza, 12 l bor, 5 sajt, 14 (?) ,1 méz.

Er 312. 1. A „király” a wa-na-ka (a későbbi görög [!] anax). 3. Lawagetas: a szó elemei: a homé- rosi laos „hadra kelt nép” + agetés „vezető”, tehát a főparancsnok. 4. A telestasokra vö. 2. A. a. (földbirtoktáblák). 6. „Kultuszközösség”-nek a wo-ro-ji-jo-ne-jo e-re-mo szavakat fordítottuk.

Un 718: 2. A király helyén itt Echelawón neve áll, akit más táblákon is a wanaka mellett neveznek meg, talán a trónörökösről van szó. 4. E táblán a „nép” kerül a telestások helyére, és megcserélődik a Lawagetasszal. 8. Itt a kultuszközösség földbirtokáról esik szó.

T. I.