Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

101. fejezet - 99. APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENSOR

101. fejezet - 99. APPIUS CLAUDIUS CAECUS CENSOR

Livius IX 29-34.

Kr. e. 312

29. 6. Erre az évre esett Appius Claudius és Gaius Plautius nevezetes censori működése is. Appius nevét több hálával őrizte meg az utókor, 7. amiért utat építtetett, és bevezettette a vizet Rómába.1 Mindezt egymaga vitte véghez, 8. censortársa ugyanis addigra lemondott tisztségéről, annyira szégyellte magát a senatori névjegyzék rossz hírű, nagy felháborodást keltő összeállítása miatt, Appius pedig a családjára ősidők óta jellemző makacssággal egyedül gyakorolta a censori hatalmat.

  1. Ugyancsak Appius kezdeményezésére történt, hogy a Potitius nemzetség, amely a család ősi hagyományai szerint Hercules oltáránál, az Ara Maximánál a papi teendőket teljesítette, állami rabszolgákat tanított be, hogy nekik adja át ezt a szent szolgálatot. 10. A hagyomány ezután megdöbbentő esetekről tudósít, amelyekből kitűnik, hogy milyen veszedelmes szentségtörés egy vallási szertartás rangját megcsorbítani: a Potitius nemzetség 12 családjából egy éven belül kipusztult az összes felnőtt férfi – mintegy harmin- can –, gyermekeikkel együtt; 11. ráadásul az istenek Appius censornak sem felejtették el ezt a cselekedetét, mert néhány év múlva megfosztották szeme világától.

30. 1. Ezért a következő év consuljai, Gaius Iunius Bubulcus (harmadszor) és Quintus Aemilius Barbula (másodszor), mindjárt az év elején panaszt tettek a nép előtt, hogy a se- natus tagságának helytelenül végrehajtott összeállítása megfosztotta tekintélyétől a senato- ri rendet, 2. hisz jó néhány olyan személyt hagytak ki, akik sokkal méltóbbak a tagságra, mint akiket beválasztottak. Kijelentették, hogy nem veszik tudomásul ezt az önkényes és személyes kapcsolatokon alapuló válogatást, amely nem tesz különbséget helyes és helytelen között. A senatust azonnal össze is hívták, mégpedig az Appius Claudius és Gaius Plautius censori működése előtti összetételében.

  1. 3. Már jó egynéhány éve szünetelt minden viszálykodás a patricius főtisztségviselők és a néptribunusok között, amikor annak a családnak az egyik tagja, amelyet szinte a végzete rendelt arra, hogy civakodjon a köznéppel és a tribunusokkal, újrakezdte a küzdelmet. 4. Appius Claudius censort – noha eltelt a 18 hónap, amelyben az Aemilius-féle törvény a censor szolgálati idejét megszabja, és hivataltársa, Gaius Plautius is lemondott már tisztségéről – semmiképpen sem lehetett rákényszeríteni, hogy hivatalát letegye. 5. Publius Sempronius néptribunus vállalkozott arra az egyaránt népszerű és igazságos feladatra, amely nem csupán a nagy tömeg, de a legderekabb polgárok érdekét is szolgálta: hogy követelje a censori tisztség törvény szabta idejének betartását. 6. Újra meg újra felolvasta az Aemilius-törvényt, magasztalta szerzőjét, Mamercus Aemilius dictatort, aki a régebben öt évig tartó és hosszú időtartama miatt túl nagy hatalommá növekedett cen- sori méltóság idejét egy évre és hat hónapra korlátozta, majd így folytatta: 7. „Mondd csak, Appius Claudius, mit tettél volna, ha akkor viseled censori tisztségedet, amikor Gaius Fu- rius és Marcus Geganius?”

8. Appius erre azt válaszolta, hogy a tribunus kérdésének nem sok köze van az ő ügyéhez. 9. Ha az Aemilius-törvény kötelezte is azokat a censorokat, akiknek a hivatali ideje alatt meghozták – hisz a népgyűlés az ő megválasztásuk után fogadta el a törvényt, és mindig a nép legutolsó döntése érvényes és jogerős –, de nem kötelezheti sem őt, sem bárki mást, akit a törvény meghozatala után választottak meg censornak.

  1. 1. Appius jogi csűrés-csavarása a legkisebb tetszést sem aratta.

26. Beszéde végeztével (Sempronius) parancsot adott, hogy a censort tartóztassák le és verjék bilincsbe. Tiszttársai közül hatan helyeselték a tribunus eljárását, hárman azonban a segítségükért folyamodó Appius védelmére keltek, így az továbbra is egyedül töltötte be a censori tisztséget, az összes rend legnagyobb felháborodására.

M. Gy. – K. R.

1. A via Appia és az aqua Appia vízvezeték megépítéséről van szó.