Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

106. fejezet - 104. ATHÉN ÉS SPÁRTA SZÖVETSÉGE: CHREMÓNIDÉS NÉPHATÁROZATA

106. fejezet - 104. ATHÉN ÉS SPÁRTA SZÖVETSÉGE: CHREMÓNIDÉS NÉPHATÁROZATA

Schmitt, H. H.: Die Staatsvertrage des Altertums III. München, 1969, 476; IG II/III2 1, 686-687; SIG I3 434-435. Az athéni Akropolison talált márványfelirat négy töredéke. Ma az athéni Epig- raphiai Múzeumban őrzik.

Kr. e. 267, 266 v. 265

Peithidémos archónsága és az Erechtheis második prytaneiája alatt. vacat Metageitnión (hónap) és a prytaneia kilencedik napján. Fő népgyűlés (ekklésia kyria). Szavazásra bocsátotta az Erchia démosbéli Sóstratos, Kallistratos fia és vezetőtársai. | 5. A nép így határozott. A javaslatot az Aithalidai démosbéli Chremónidés, Eteoklés fia terjesztette elő. Azután, hogy az athéniak és a lakedaimóniak és mindkettejük szövetségesei egykor barátságot és közös szövetséget kötöttek egymassal, és | 10. számos dicső harcot vívtak együtt a városaik leigázására törők ellen, és fényes hírnevet szereztek ezzel maguknak, a többi hellénnek pedig szabadságot hoztak, most hasonlóan kedvező alkalom kínálkozik egész Hellas számára azok ellen, akik megpróbálják a törvényeket | 15. és a városok ősi államberendezkedését felszámolni. Ptolemaios királynak is az az őszinte törekvése, hogy őseinek és nővérének1 politikáját folytatva elhozza a helléneknek a közös szabadságot. Az athéni nép szövetséget kötött vele és | 20. a többi hellénnel is, és arra szavazott, hogy támogatni fogja ezt a politikát. A lakedaimóniak, éppen úgy, mint a Ptolemaios királlyal kötött barátságot és szövetséget, az athéni néppel kötendő szövetséget is megszavazták, együtt az élisiekkel, a tegeaiakkal, a mantineaiakkal, az orchomenosiakkal, | 25. a phia- liabeliekkel, a kaphyaibeliekkel és a krétaiakkal, ahányan csak tagjai a lakedaimóniak és Areus és a többi szövetségesek szövetségének, és a szövetségi tanácsból követeket küldtek a néphez. Ezek megérkezvén kinyilvánítják a lakedaimóniak és Areus és a többi szövetségesek együttműködési készségét, | 30. és közzéteszik a határozatot a szövetségről, amit magukkal hoznak. A hellének tehát közösen megegyeztek, hogy a városokkal szemben most is jogsértően és szerződésszegően viselkedők ellen egymással és Ptolemaios királlyal karöltve elkötelezetten és harcra készen állnak, és később is egyetértésben | 35. védelmezik a városokat. vvvv Jó szerencse. A nép így határozott. Jöjjön létre az athéniak és a lakedaimóniak és a lakedaimóniak királyai és az élisiek és az achaiok és a tegeaiak és a mantineaiak és phialiabeliek és a kaphyaibeliek és a krétaiak, | 40. és ahányan csak vannak a lakedaimóniak és Areus szövetségében és a többi szövetségesek között örök időkre szóló barátság és szövetség, amivel a követek érkeznek. A prytaneia írnoka írja fel ezt egy bronzstélére, és azt állítsák fel az Akropolison, Athéné Polias temploma mellett. A (város) vezetése | 45. tegyen esküt a szövetségre a jelen lévő követek előtt az ősi szokás szerint. v A nép válasszon kézfeltartással követeket, és küldje el őket, hogy a többi hellénnek esküjét vegyék, vvv és egyúttal az összes athéni közül válasszon két | 50. megbízottat is, akik az együttműködés megszervezéséről tárgyalnak majd Areusszal és a szövetségesek által küldött megbízottakkal. A kincstár költségén osszanak ki a megválasztottaknak út- ravalót annyi időre, amennyit a távollétre a nép megszavaz. Hozzanak dicsérő határozatot a | 55. lakedaimóni ephorosok és Areus és a szövetségesek számára, és a törvény értelmében koszorúzzák meg őket aranykoszorúval. Hozzanak dicsérő határozatot a követek, a lakedaimóni Theom[...] és az élisi Argeios, Kleinias fia számára, és a törvény értelmében koszorúzzák meg őket aranykoszorúval a többi | 60. szövetséges és az athéni nép iránt tanúsított együttműködési készségükért és jóindulatukért, és mindketten kapjanak a tanácstól és a néptől egyéb javakat is, ha arra méltónak találják őket, a következő napra pedig hívják meg őket vendégül a prytaneionba. Ezt a néphatározatot és a szerződést | 65. a prytaneia írnoka írja föl egy kőstélére, és ezt állítsák fel az Akropolison. A felirat és a stélé felállításának felmerülő költségeit adja ki a kincstár. Ezek a megbízottak lettek megválasztva: eleusisi Kallippos [.] | 70. Megállapodás és szövetség, amit a lakedaimóniak és a lakedaimóniak szövetségesei, és az athéniak és az athéniak szövetségesei kötnek örök időkre. Saját városát illetően mindkét fél őrizze meg szabadságát és önrendelkezési jogát, és ősi törvényein alapuló államberendezkedése szerint politizáljon. Ha pedig valaki háborús szándékkal lép az athéniak földjére, vagy törvényeit lábbal tiporja, | 75. vagy háborús szándékkal lép az athéniak szövetségeseinek földjére, a lakedaimóniak és a la- kedaimóniak szövetségesei minden tőlük telhető erővel segítséget nyújtanak; ha pedig valaki háborús szándékkal lép a lakedaimóniak földjére, vagy törvényeit lábbal tiporja, vagy háborús szándékkal lép a lakedaimóniak szövetségeseinek földjére, | 80. az athéniak és az athéniak szövetségesei minden tőlük telhető erővel segítséget nyújtanak. [.] a lakedaimóniak és szövetségeseik az ahéniaknak és szövetségeseiknek. Az athéniak közül a stratégosok, | 85. a hatszázak tanácsa,[3] az archónok, a phylarchosok, a taxiarchosok és a hipparchosok tegyenek esküt a lakedaimóniak és az összes város képviselői előtt: Esküszöm Zeusra, Gére, Héliosra, Arésra, Athéné Areiára, Poseidónra, Démétérre, hogy a kötött szövetséget megtartom; a híven esküvőknek minden jót, a hamisan esküvőknek az ellenkezőjét. | 90. Ennek megfelelően tegyenek esküt a lakedaimóniak közül a királyok, az ephorosok és a vének tanácsa az athéniak képviselői előtt. Ennek megfelelően tegyenek esküt a többi város vezetői is. Ha a lakedaimóniak és a szövetségeseik és az athéniak jónak látják, hogy a szövetséghez hozzátegyenek vagy abból töröljenek valamit, | 95. ez, amennyiben mindkét félnek megfelel, nem számít esküszegésnek. A szerződést írják fel stélékre, és állítsák fel városonként egy szentélyben, tetszés szerinti helyen.

G. T.

Az athéni Chremónidés, akiről az Athénnak, Spártának és II. Ptolemaiosnak Antigonos Gonatas ellen vívott ún. chremónidési háborúját (Kr. e. 267-261) elnevezték, a kitioni Zénón sztoikus filozófus (Kr. e. 335-262 k.) barátja volt (Diogenés Laertios VII 17). A háború történetéhez vö. a tankönyv 2.4.3.1. fejezetét.[3] A hatszázak tanácsa az athéni ötszázas tanács helyébe lépett, amikor az athéniak Kr. e. 307/306- ban az addigi tíz phyléhez a makedón királyok iránti megbecsülésük jeleként még kettőt csatoltak, az Antigonos Monophthalmosról elnevezett Antigonist és a Démétrios Poliorkétés nevét viselő Démétriast. Minthogy e két phylé is 50-50 főt delegált a buléba, annak létszáma ötszázról hatszázra nőtt.