Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

193. fejezet - 191. CONSTITUTIO ANTONINIANA, CARACALLA EDICTUMA

193. fejezet - 191. CONSTITUTIO ANTONINIANA, CARACALLA EDICTUMA

A giesseni könyvtárban őrzött papirusztöredék (P. Giss. inv. 15). Első kiadása: Eger, O. – Korne- mann, E. – Meyer, P. M.: Papyri Gissenses I. Lipcse, 1910, Nr. 40.

212

(Imperator Caesar Ma)rcus Aureli(us Severus) Antoninu(s) A(ugustu)s' mondja: Mivel senkinek sem illendőbb számot adnunk cselekvésünk okairól és meggondolásainkról, én is méltán adhatok hálát a halhatatlan isteneknek, hogy amikor ilyen merénylet tör- tént,2 engem épségben megőriztek. Éppen ezért úgy vélem, akkor | 5. tehetek eleget nagyságomhoz és istenfélelmemhez méltón az ő nagyságuknak, ha annyiszor százezer embert emelek a római istenek kultuszának részesei közé, ahány százezren embereim alattvalóim közé emelkednek. – Adományozom tehát az én oikumenémen élő valamennyi embernek a római polgárjogot úgy, hogy a dediticiusok3 kivételével senki se maradjon ki adományaimból, mert a | 10. sokaságnak nemcsak viselnie kell mindent együtt, hanem immár a győzelemben is részesednie .

B. I.

  1. Vagyis Caracalla. Az erősen töredékes papirusz kiegészítéseit a továbbiakban nem jelezzük, mivel a sok zárójel szinte olvashatatlanná teszi a szöveget. A kiegészítések nagyjából kielégítő képet adnak az eredeti edictumról, de nem mindenben tekinthetők biztosnak.

  2. Caracalla arra való hivatkozással ölette meg öccsét, Getát, hogy az merényletet tervezett ellene.

  3. A dediticiusok értelmezése vitatott. Ebben az időben feltehetőleg a birodalom határai közé nemrégiben betelepített, adófizető barbárokat értették alattuk, akik nem rendelkeztek a római polgárjog egyetlen elemével sem, és Róma nem ismerte el autonómiájukat sem.