Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

201. fejezet - 199.TÖRVÉNYEK A DOMINATUS KORÁBÓL

201. fejezet - 199.TÖRVÉNYEK A DOMINATUS KORÁBÓL

Codex Theodosianus.

332-398

V 17, 1. 332. október 30.

Constantinus császár a provinciák lakóihoz! Akinél megtalálják másvalakinek a colonu- sát, az nemcsak a colonust köteles eredeti lakhelyére visszaszolgáltatni, hanem az eltelt időre fejadóját is meg kell fizetnie. A szökésre gondoló colonusokat rabszolga módra vasra kell verni, hogy a szabadokhoz méltó munkát rabszolgai elítélésüknek megfelelően legyenek kénytelenek elvégezni.

A törvény értelmezése: annak, aki idegen colonust szándékosan házában tart, elsősorban őt magát kell gazdájának visszaszolgáltatnia, és a nála eltöltött idő után járó adóját meg kell térítenie. Az pedig, aki más akar lenni, mint aminek született, szolgasorba taszíttassék!

XI 1, 12. 365. július 31.

Valentinianus és Valens császárok Italia vicariusához! Mindenki, aki elhagyott földek után mintegy gazdátlanná vált rabszolgákat kapott adományként, a kincstárnak fizetendő összegekért annak a birtoknak teljes adóösszegéig, ahonnan ezek a rabszolgák származnak, felelősséggel tartozik. Ez vonatkozik azokra is, akik az ilyen birtokról származó rabszolgákat saját birtokaikra befogadták. Amennyiben a hadsereghez tartozó személyek ilyen embereket maguknál tartanak, arra kötelezendők, hogy vagy szolgáltassák vissza azokat (az embereket), akiket jogtalanul tartanak maguknál, vagy vegyék tudomásul, hogy ők felelnek adóikért.

XIV 7, 1. 397. május 24.

Arcadius és Honorius augustusok Campania helytartójához! A collegiumok ügyeiben, illetve a collegiumokhoz tartozó személyek (collegiati) visszatoloncolásában illetékes bírák gondoskodjanak arról, hogy a hosszabb ideje távol levőket városukba összes javaikkal együtt toloncolják vissza, nehogy vagyontárgyaik hiánya akadályozza illetőségi helyükön való megmaradásukat. Leszármazottaikra a következő előírás vonatkozik: ha a házasság nem egyenlő jogúak között köttetett, a leszármazottak az anyát követik, (egyenjogúak között) törvényes házasság esetén az utódok az apát követik.

X 20, 3. 365. június 28.

Olyan szabad születésű asszonyok, akik az (állami) szövőüzemek dolgozóival adták magukat össze, ez kiderült róluk, de ünnepélyes felszólításra sem hajlandók születésük nemességét fölébe helyezni élettársuk hitvány származásának, taszíttassanak abba a sorba, amelyben házastársuk él.

X 22, 4. 398. december 15.

Arcadius és Honorius augustusok a magister officiorumhoz! Az állami fegyverüzemek (fabrica) dolgozóinak karjaira – akárcsak a katonaújoncokéra – bélyeget kell sütni, hogy szökés esetén legalább ily módon fel lehessen őket ismerni. Azokat, akik őket vagy gyermekeiket rejtegetik, minden habozás nélkül ugyanúgy a fegyverkészítő üzembe kell sorolni, miként azokat is, akik a munkától menekülni akarván, csalárd módon katonai esküt tettek és (a katonasághoz) mentek át.

XII 1, 12. 325. december 25.

Constantinus császár az Oriens vicariusának! Akár nagyobb, akár kisebb városból származik valaki, ha e városból menekülni akarva, ideiglenes tartózkodás (incolatus) címén más városba költözik, és itt akár kéréssel, akár csalárd úton saját városának kötelezettségeitől szabadulni akar, mindkét város decurio rangjával járó terheket viselje, az egyikben eredete, a másikban szabad választása alapján.

A törvény magyarázata: Ha valamely curialis szülővárosából máshová akar költözni, a curia tagságával járó terhektől semmiképpen sem menekülhet. Sem kérelmében igazolni próbált érdemek, sem bármilyen más érvelés alapján nem szabadulhat városa iránti kötelezettségeitől és szolgálatától. Aki mégis így cselekszik, és más városba akar átköltözni, a törvény értelmében mindkét városban teljesítse ezeket a kötelezettségeket, az előbbiben születése, a másikban ottlakása miatt.

XII 1, 63. 370-373 között

Akadnak olyan tunyaságot kedvelő emberek, akik, elhagyván városuk szolgálatát, a magányosság rejtekét keresik fel, és vallásosság címén a remetékhez csatlakoznak. Az ilyen elemeket Egyiptom területén kutassa fel az Oriens comese, és kényszerítse őket szülővárosuk iránti kötelességeikre. Ellenkező esetben büntetésként veszítsék el atyai birtokukat, mert véleményünk szerint az csak annak jár, aki vállalja a közfeladatok teljesítését is!

VII 1, 8. 365. szeptember 24.

Valentinianus és Valens császárok a katonai parancsnokokhoz! Tekintetességed közölje az összes veteranusokkal, hogy ha valaki nem ajánlja fel fegyverviselésre egyébként alkalmas fiát saját jószántából ama katonai szolgálat számára, amelyben ő maga is verejtékezett, akkor erre a törvény kötelékei fogják kényszeríteni.

H. I.

A Codex Theodosianust II. Theodosius keletrómai császár állíttatta össze 438-ban. A tizenhat kötetes gyűjtemény a 312-től kiadott rendeleteket és azok értelmezését (interpretatio) tartalmazza. Ez utóbbiak az 5. század második feléből származnak.