Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

207. fejezet - 205. A KATOLIKUS VALLÁS URALKODÓVÁ VÁLIK

207. fejezet - 205. A KATOLIKUS VALLÁS URALKODÓVÁ VÁLIK

Codex Theodosianus.

380-428

XVI 1, 2. 380. február 27.

Gratianus, Valentinianus és Theodosius császárok edictuma Konstantinápoly lakosságához.

Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk

uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig. Az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter, Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhessék, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ecclesiáknak, és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről.

XVI 10, 12. 392. november 8.

Theodosius, Arcadius és Honorius császárok rendelete Rufinus praefectus praetorióhoz. Semmilyen személy, bármilyen származású és bármely rendhez tartozó legyen is, bármilyen méltóságban áll, bármely hatalommal vagy tekintéllyel rendelkezik, akár előkelő születésű, akár pedig származását, társadalmi helyzetét és vagyonát nézve az alacsony rendűek és semminek tekinthető emberek közé tartozik is, semmilyen városban nem vághat le bármilyen ártatlannak látszó áldozatot sem az élettelen bálványoknak, magánlakásában sem áldozhat a laroknak tűzzel, a geniusnak színborral, a penatesnek illatszerrel, nem gyújthat tiszteletükre fényt, nem tömjénezhet nekik, és nem tisztelheti őket virágkoszorúval. Amennyiben valaki áldozat bemutatása céljából állatot merészelne levágni, vagy az állatok beleit tanulmányozná, a felségsértési perek eljárásához hasonló módon bárkinek a bejelentése alapján vád alá helyezhető, és megkapja méltó büntetését.

XVI 5, 65. 428. május 30.

  1. Theodosius és Valentinianus császárok Florentius praefectus praetorióhoz.

Az eretnekek őrültségét oly módon kell elnyomni, hogy mindenekelőtt vissza kell venni tőlük mindazokat az ecclesiákat, amelyeket az igazhitűektől elraboltak és birtokukban tartanak, s azokat a katolikus egyháznak haladéktalanul át kell adni. Tűrhetetlen ugyanis, hogy azok, akiknek saját templomaikat sem lenne szabad megtartani, az igazhitűek jogos tulajdonában levő és általuk alapított, de vakmerő módon elrabolt templomokat továbbra is birtokukban tartsák. Továbbá, ha új klérikusokat vagy – ahogy maguk mondják – papokat választanának, tíz font arany bírságot fizessen minden ilyen pap után az is, aki ezt elkövette, és az is, aki e tett elkövetését nem akadályozta meg.

Az eretnekek nem teljesíthetnek katonai szolgálatot. Egymásnak nem adhatnak ajándékot, nem készíthetnek végrendeletet, és végső akaratuknak nincs jogi hatálya. Mindazok a törvények, amelyeket ellenük vagy hitünknek más ellenségei ellen valaha is hoztak és bármikor közzétettek, mindenkor tartsák meg friss érvényüket.

H. I.

Claudius Claudianus: Stilicho consulságára. 2, 424-476.

400

Távolban valahol, tőlünk és isteneinktől

425elzártan fekszik roppant barlangja a Kornak,

évek emésztő anyjának, ki leküldi időnket s puszta ölébe ki rejti megint. Örökéletü kígyó, pikkelyesen viruló, farkát harapó, veszi körbe mély üregét tekeregve, s eként, mindent felemésztőn,

430csöndes siklással fölidézi a kezdetek árnyát.

Széles, nagy kapunál ül a Természet, tele dísszel, ősöreg őrszem, tagjairól koszorúban a lelkek függve lebegnek. Amott egy tisztelt és öreg ember méri a csillagok állását, számát, a futását,

435 s ettől függ a halál meg az élet a földilakók közt.

Ő, az öreg, volt az, ki kiszabta bizonytalan útját Marsnak, a biztosat is Iupiternek, eképp kijelölvén már a világ sorsát, s hogy a Hold sebes, és a Saturnus lassú útja, nyugodt kocsijú Venusunk haladása

440 mennyi legyen, s Phoebus társát mi vezesse a Mercurt.

Ennek a barlangnak küszöbénél fénykoszorúsan áll meg a Nap, ki előtt meghajtja fejét a hatalmas, őszhaju Természet. Felpattan a nagy kapu gyémánt szárnya magától, és legbennsőbb árnya a mélynek

445 tárva a napra derül, vele rejteke, titka a Kornak.

Itt kuporognak lent, kijelölt helyen, ércjelü évek, korszakok is, hol a réz, hol a vaskor tűnik elénkbe, máshol ezüst színben csillognak a fényben az ércek. Mint aranyos nyáj áll a sarokban a főhelyet őrzőn,

450 sár érintését kikerülve, a fényes aranykor.

Ebből választott a Titán, kijelölve a legszebb, legragyogóbb kort, hogy Stilichó neve rajta viruljon, és így szólt a jelölt nyomait tűrőn követőkhöz:

- Itt van a consul, akit vártunk, ki a legnemesebb érc

455 büszke vezére. Tehát most jöjjetek annyira vágyottévek,

erényt hozván! Újuljon már a tehetség, és Bacchus mulatása, Cerés bősége viruljon!

Ámde iker Göncöl közeléből most ne sziszegjen Kígyó, Medvétől se ropogjon a fagy dere nálunk,

460 és ne morogjon a vad, vicsorító száju oroszlán.

Rák nyara szárítón, ollóval, a bővizű kannás vízöntő zuhogó záporral friss gabonánkat el ne tapossa! Tavaszt, termékenyt hozzon a rózsás szarvú phrixusi kos! Ne tarolja le jéggel olajfánk

465 Skorpió, de a Szűz érlelje az őszi vetést

meg , s dús szőlőinket Kutya-csillag ugassa szelíden.

Így szólván indul be a sáfrányharmatu kertbe, és völgyébe, amely körül árad a fényfolyam árja, mind beborítva a Nap lovait táplálni kiváló

470dús füveket sugaras fénnyel. Lángos koszorúkkal

felcicomázza emitt a sörényét, szőre pihéjét, s kantárját repülős, friss lábu lovának, ilyennel dísziti fel Lucifer s Auróra haját, a derest is.

Ekkor a consuli névre mutat fel az év, az aranyszín,

475 s újult lendületet vesz a forgó tengely az égben,

hol Stilichót, mennyek könyvébe, a csillagok írják.

N. Gy.

Stilicho Theodosius (ur. 379-395) és Honorius (ur. 395-423) vandál származású, nagy hatalmú hadvezére. Rokonságban állt a császári házzal: 388-ban feleségül vette Serenát, Theodosius fogadott lányát, s az ő lányát, Mariát Honorius vette el (398). Claudius Claudianus (370 k. – 405 k.) legjelentősebb műveit latinul író, alexandriai görög származású költő, a kései császárkor legnagyobb lírikusa. A hadvezér consulságára írott vers szerint Stilichóval új aranykor köszönt be Rómában.

440. Phoebus Apollo – görögösen Apollón – mellékneve, ebben az esetben Nap értelemben.

445. A fémkorszakok rendjéhez vö. Hésiodos: Munkák és napok. 109-178.

451. A Titán ebben az esetben a Napisten.

464. Phrixus Athamas fia volt, aki a Médeia és az Argonauták történetében meghatározó szerepet játszó, aranygyapjas kos hátán Kolchisba szökött. Az aranygyapjas kos ebben az esetben az aranykorra utal.

473. Lucifer a fény elhozója, a Hajnalcsillag.