Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

25. fejezet - 23. TULLUS HOSTILIUS ÉS AZ ALBAIAK SZERZŐDÉSE

25. fejezet - 23. TULLUS HOSTILIUS ÉS AZ ALBAIAK SZERZŐDÉSE

Livius I 24.

Kr. e. 672-640 között

  1. Minden szerződést más-más feltételekkel, de ugyanolyan módon szoktak megkötni. Ezt, amelynél régebbi szerződést nem ismer a hagyomány, mint mondják, a következő módon kötötték meg. A fetialis1 ezt a kérdést intézte Tullus királyhoz: „Megparancsolod-e nekem, király, hogy az albai nép pater patratusával szerződést kössek?” Amikor a király megparancsolta ezt, így szólt: „Szent füveket kérek tőled, király.”2 Mire a király: „Végy tisztát.” 5. Erre a fetialis a fellegvárból tiszta füvet hozott. Majd megkérdezte a királytól: „Megteszel-e engem, király, a Quirisek római népének királyi hírnökévé, kíséretemmel és szent edényeimmel együtt?” A király így felelt: „Ne származzék ebből hátrány sem rám, sem a Quirisek római népére: megteszlek.” 6. A fetialis Marcus Valerius volt; pater patratusnak Spurius Fusiust tette meg, fejét és haját a szent növénnyel megérintve. A pater patratust arra választják ki, hogy kivegye az esküt, vagyis szentesítse a szerződést; ezt egy hosszú, kötött formájú szöveg elmondásával végzi, amelyet itt nem érdemes idézni. 7. Majd felolvasván a feltételeket, azt mondja: „Halld, Iupiter; halld, Alba népének pater patratusa; halld te is, Alba népe! Azokhoz a feltételekhez, amelyeket ezekről a táblákról vagy viasztáblákról elejétől végéig rosszhiszeműség nélkül felolvastam, és amelyeket itt ma világosan megértettetek, a római nép nem lesz hűtlen elsőnek. 8. Ha állami döntés folytán, rosszhiszeműségből elsőnek válna hűtlenné, azon a napon, Iupiter, úgy sújtsd le a római népet, ahogy én sújtom le itt ma ezt a malacot; és annyival inkább sújtsd le, amennyivel hatalmasabb és erősebb vagy.” 9. Mihelyt ezt kimondta, egy kovakődarabbal letaglózta a malacot. Az albaiak szintén elmondták a maguk szent szövegeit és a maguk esküjét, saját dictatoruk és papjaik révén.

K. F. – K. R.

  1. A fetialisok testülete 20 tagból állt. Egy-egy diplomáciai küldetésen ketten vettek részt, az egyik a szent füvek hordozójaként (verbenarius), a másik az eskütételt lebonyolító paterpatra- tus minőségében.

  2. A szent füveket (sagmina) a Capitoliumon kellett kitépni, földestül. A szertartás jelentősége, hogy a fetialis mindenhová vigye magával hazája földjét, és maradjon vele eleven kapcsolatban még idegen földön járva is.