Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

26. fejezet - 24. A SIKYÓNI TYRANNIS KIALAKULÁSA

26. fejezet - 24. A SIKYÓNI TYRANNIS KIALAKULÁSA

P. Oxy. XI. 1365; Jacoby FGrHist 105. F 2. Kr. e. 150 k. keletkezett papirusz töredéke. Vö. Aristo- telés: Politika. V 12, 1315 b.

Kr. e. 650 k.

... a köznépből származó és közönséges emberként nem törődött a jóslattal. A Delphoi által elrendelt többi | 5. jóslatot bemutatta az isteneknek, de azt semmibe vette, amely a tyrannis | 10. eljöveteléről szólt. Andreas pedig, amikor fia született, fölnevelte, és elnevezte | 15. Orthagorasnak. Míg csak el nem érte a felnőttkort, olyan életmódot biztosított számára, és úgy nevelte, ahogy egy | 20. szakács fiához és a közönséges polgárok egyikéhez illett. Amikor | 25. fölserdült, és az országot vigyázó határőrcsapat tagjává vált, háború támadt a sikyóniak | 30. és a pellénéiek között, amelynek minden pillanatában erélyesnek és rátermettnek mutatkozott. Amikor a pellénéiek | 35. betörtek, és váratlanul rájuk rontottak, védekezés közben több ellenséget megölt, | 40. és az összes határőr közül ő tüntette ki magát a legjobban. A sikyóniak jutalmul kinevezték őt | 45. határőrparancsnoknak (peripolarchos). Alighogy része lett ebben a megtiszteltetésben, még fényesebb győzelmet aratott az ellenség fölött, úgyhogy | 50. a polgárok közül sokakat megnyert magának, és maga mellé állított. Egy idő múlva megválasztották polemarchosnak, | 55. leginkább bátorsága és hadiszerencséje miatt, meg azért is, mert a | 60. polgárok sokasága kedvelte őt. Hivatali ideje alatt vitézül harcolt, megvédelmezve a | 65. hazai földet, és az ellenségnek sok veszteséget okozott, (ezért) a | 70. sikyóniak újból (megválasztották ...)

N. Gy.

A sikyóni Orthagoridák tyrannisának kialakulásáról szóló töredék az egyszerű származású Or- thagoras személyes hősiességének és ebből következő népszerűségének tulajdonítja gyors karrierjét. A közkatonából határőrparancsnokká, majd polemarchosszá választott Orthagoras a népre és fegyvereseire támaszkodva könnyedén átvehette a hatalmat.