Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

54. fejezet - 52. THEMISTOKLÉS NÉPHATÁROZATA

54. fejezet - 52. THEMISTOKLÉS NÉPHATÁROZATA

ML 23; Fornara 55. Márványfelirat. Damala, az ókori Troizén területén találták, ma az athéni Epigraphiai Múzeumban őrzik. A betűformák alapján a felirat a Kr. e. 3. századra keltezhető, vagyis az eredeti athéni néphatározatot két évszázaddal később Troizénban újra felírták.

Kr. e. 480

Istenek!

Így határozott a tanács és a népgyűlés.

Themistoklés, Neoklés fia a Phrearrioi démosból terjesztette be (a javaslatot).

A várost rá kell bízni Athénára, Athén | 5. védelmezőjére, és az összes többi istenre, hogy védjék meg és tartsák távol földjétől a barbárokat. Valamennyi athénit és az Athénban

lakó idegeneket gyermekeikkel és feleségükkel együtt telepítsék át Troizénba,1 []

e vidék alapítójának (védelmébe). | 10. Az öregeket és a kincseket Salamisra kell áttelepíteni. A kincstárnokok (tamiasok) és a papnők maradjanak az Akropolison, hogy megvédjék mindazt, ami az isteneké. A többi nagykorú athéni és idegen mind szálljon föl az előkészített kétszáz hajóra, és | 15. védelmezze meg a barbártól saját és a többi hellén szabadságát a lakedaimóniakkal, a korinthosiakkal, az aiginaiakkal és mindazokkal együtt, akik készek osztozni a veszélyben. A stratégosok | 20. a holnapi naptól kezdve állítsanak kétszáz triérarchost,2 hajónként egyet, azok közül, akiknek földjük és házuk van Athénban, valamint törvényes gyermekeik vannak, de nem idősebbek ötvenévesnél, és sorsolással osszák el őket az egyes hajókra. vv Válasszanak ki tíz tengerészgyalogost (epibatés) mindegyik hajóra azok közül, akik idősebbek húsz-, | 25. de fiatalabbak harmincévesnél, és (ti. hajónként) négy íjászt. Sorsolják ki az (egyes) hajók legénységét is, amikor a triérarchosokat hozzásorsolták (a hajókhoz). A stratégosok jegyezzék fel hajónként fehér hirdető- (leukó- ma) táblákra a többiek nevét, az athéniakat a polgárok | 30. névjegyzékéből (léxiarchikon grammateion), az idegenekét pedig a polemarchos3 névjegyzékéből. Jegyezzék fel azokat, akiket beosztottak a kétszáz, egyenként száz főből álló szakaszba, és minden szakasz (taxis) fölé jegyezzék föl a hajó nevét, a triérarchosét és a legénységét, hogy tudják, | 35. melyik szakasznak melyik triérésre kell szállnia. Miután az összes szakaszt beosztották, és kisorsolták a hajókat, a tanács és a stratégosok szállítsák föl mind a kétszáz hajóra (őket), miután engesztelő áldozatot mutattak be a Mindenható Zeusnak és Athénának és Nikének és a | 40. biztonságot adó Poseidónnak. vv Miután a (legénység) a hajókra szállt, közülük száz vonuljon az euboiai Artemisionhoz, a további száz pedig Salamisnál és Attika más részeinél állomásozzék, és védelmezze a vidéket. Azért pedig, hogy valamennyi athéni egyetértésben | 45. harcoljon a barbár ellen, a tízesztendős (száműzetésre) ítéltek4 jöjjenek Salamisra, és maradjanak ott addig, amíg a népgyűlés nem határoz róluk. A [polgárjoguktól megfosztottak] pedig [..]

N. Gy.

  1. Troizén a Saróni-öböl déli partján feküdt. A hagyomány szerint itt született ’ttéseus. A feliratot idézi Plutarchos (^emistoklés 10) és Aelius Aristeides (XLVI 192, 1), sőt már a Kr. e. 4. században hivatkozott rá Aischinés (Démosthenés XIX 303, 311). A felirat jelenlegi megszövegezésében mindenesetre van néhány anakronizmus. A legvalószínűbb az, hogy az eredeti néphatározatot nem betű szerinti pontossággal vésték kőbe Troizénban, azzal a céllal, hogy Athént emlékeztessék rá, milyen segítséget nyújtottak neki a perzsa háborúk idején.

  2. Triérarchos: a triérés, vagyis három evezősoros hajó parancsnoka.

  3. A polemarchos a kilenc archón egyike, aki hagyományosan az athéni hadsereg főparancsnoka. Rituális feladatai mellett ő intézte a metoikosok ügyeit, ezért volt nála a metoikosok névjegyzéke.

  4. Vagyis azok, akiket ostrakismosszal űztek el. Tudjuk, hogy valóban visszatértek Athénba a sa- lamisi csata előtt.