Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

64. fejezet - 62. ATHÉNI GYARMATOSÍTÁS THRÁKIÁBAN: BREA

64. fejezet - 62. ATHÉNI GYARMATOSÍTÁS THRÁKIÁBAN: BREA

IG I3 46 = ML 49 = Tod 44. Az athéni Erechtheionban talált márványstélé két töredéke, ma az athéni Epigrahiai Múzeumban őrzik. A szöveg második része (az oldallap) a kő jobb oldali oldallapjának felső harmadát foglalja el.

Kr. e. 445 k.

Előlap:

. [A hatóságok, akikhez a] feljelentés vagy a panasz beérkezik, indítsák el az eljárást. Az apoikistések a gyarmatváros virágzásáért bemutatandó áldozat céljaira bocsássanak rendelkezésükre annyi kecskét, amennyit mondanak. Válasszanak tíz geónomost, minden phyléből egyet, ezek osszák fel a földet. Démokleidés pedig igazgassa a gyarmatvárost önálló jogkörrel, minél eredményesebben. | 10. A kihasított földdarabokat úgy kell hagyni, ahogyan vannak. és nem kell még többet kihasítani. A Nagy Panathénaia-ün- nepre küldjenek egy ökröt és egy teljes fegyverzetet, a Dionysiára pedig egy phallost. Ha valaki haddal támadna a telepesek földjére, a városok minél gyorsabban siessenek segítségükre, ama szerződésnek megfelelően, amelyet [.] hivatalviselésének évében kötöttek a thrákiai városokra vonatkozólag. Mindezt véssék egy kőtáblára, és állítsák ki a városban. Ezt a kőtáblát a telepesek a magukéből teremtsék | 20. elő. Ha pedig valaki a stélé[re vésett határozat]tal ellentétes javaslatot tenne, vagy valaki ilyen értelemben szólalna fel, vagy híveket próbálna toborozni a határozat teljes vagy részleges eltörlésére, veszítse el polgári jogait az illető is, gyermekei is, vagyona legyen a népé, tizedrésze [Athéné] istennőé, ha maguk a telepesek nem javasolnak mást. (?) Azok, akik a katonák közül iratkoznak fel telepesnek, Athénbe való megérkezésük után harminc napon belül csatlakozzanak a telepesekhez Breában. A gyarmatosító csoport elvonulása harminc napon belül történjék meg,| 30. az ehhez szükséges pénzt a kísérő Aischinés adja.

Oldallap:

Phantoklés javaslata: A telepescsoport kiküldése Breába történjék úgy, ahogyan Démok- leidés javasolta. Az Erechthéis-phylé elöljárói azonban bocsássák Phantoklést a legelső ülésen a tanács elé. | 40. Breába pedig a napszámosok (thétes) és a zeugitések közül menjenek telepesek.

B.I.

Az athéniak a Kr. e. 6. század végén kezdtek kléruchiákat telepíteni (vö. a salamisi kléruchosokra vonatkozó határozattal, 48. dok.), a Kr. e. 5. századból pedig több mint egytucatnyi kléruchia és apoikia alapításáról tudunk, ezek közül a pánhellén vállalkozássá fejlődött Thurioi a legnevezetesebb. A sors iróniája, hogy szinte az összes gyarmatalapítás helyét és időpontját ismerjük, de egyik apoikiának sem maradt fönn az alapító okirata (kivétel a kyrénéiek esküje, vö. 35. dok.), a thrákiai Brea alapítóiratát ismerjük, de nem tudjuk pontosan, hol feküdt a város, és mikor alapították. Az a tény, hogy a telepeseket a legszegényebbek, a földbirtokkal nem rendelkező thések közül jelölték ki, arra utal, hogy az apoikia létrehozása egyfajta földosztást jelentett, amely a belső feszültségek enyhítésére szolgált.