Ugrás a tartalomhoz

Görög–római szöveggyűjtemény

Németh György (2011)

Osiris Kiadó

74. fejezet - 72. MEGJUTALMAZZÁK PHRYNICHOS GYILKOSAIT

74. fejezet - 72. MEGJUTALMAZZÁK PHRYNICHOS GYILKOSAIT

ML 85; IG I3 102. Az athéni Akropolison talált, hat töredékből összeállított márványstélé, ma az athéni Epigraphiai Múzeumban őrzik.

Kr. e. 410/409

Glaukippos archóni évében, a kédoi Lobón volt a jegyző.

Így határozott a tanács és a népgyűlés. A prytaneia sora Hippothontis (phylén) volt, Lobón volt a jegyző, Philistidés volt az epistatés, Glaukippos az archón. A javaslatot Erasi- nidés terjesztette be. ^rasybulos részesüljön dicséretben, mint aki az athéni nép iránt jóindulatot tanúsított, és lelkesen megtett minden jót, amire csak képes volt. És mindazért a jóért, amit az athéniak államáért és népéért tett, | 10. koszorúzzák meg őt arany koszorúval, a koszorút pedig ezer drachma (értékű aranyból) készítsék. A pénzt a hellé- notamiasok utalják ki. A [Dionysia idején tartott] játékok során [hirdesse ki a kikiáltó, miért koszorúzza meg őt a népgyűlés.] Dioklés javasolta: [Minden legyen úgy, ahogy a tanács javasolta,] ^rasybulos azonban váljék athéni polgárrá, és írják be abba a phylébe és phratriába, amelybe csak akarja. A többi, amit a népgyűlés megszavazott, legyen érvényes ^rasybulosra. Engedjék meg számára, hogy bármi mást kérjen az athéniaktól, | 20. amit csak jónak lát, az athéni nép iránt tanúsított jótéteményei fejében. A jegyző írassa föl a határozatokat. Válasszanak a tanács tagjai közül azonnal öt embert, akik meghatározzák, mi jár ^rasybulosnak. A többiek, akik akkor jót tettek az athéni néppel, [ ]is és

Agoratos és Komón [és .]o[.]o[..] és Simón és Philinos é[s ]a, (nevét) írassa föl a

tanács jegyzője az Akropolison (felállított) kőtáblára, mint jótevőkét. | 30. Rendelkezzenek ugyanazzal a tulajdonszerzési joggal, mint az athéniak, vonatkozzék az földbirtokokra, házakra, valamint athéni lakóhelyre, és viselje gondjukat a tanács, amelyik csak éppen hivatalban van, és a prytanisok, hogy ne szenvedjenek igazságtalanságot. A stélére a pólété- sek adjanak megbízást a tanácsban, a pénzt a hellénotamiasok bocsássák rendelkezésre. Ha úgy határoznak, hogy még más is jár nekik, a tanács alkosson törvényjavaslatot (pro- buleuma), és terjessze a népgyűlés elé. Eudikos javasolta: Minden legyen úgy, ahogy Dioklés (javasolta), de ami azokat illeti, akiket | 40. megvesztegettek az Apollodórosról hozott határozat érdekében, a tanácsnak a tanácsházán (buleutérion) tartott legközelebbi ülésén meg kell (az ügyüket) vitatnia, és pénzbüntetést kell kiszabnia azokra, akiket szavazással elmarasztaltak a megvesztegetés (vétkében), és át kell adni a bíróságnak a (tanács) határozatának megfelelően. A tanácstagoknak, akik jelen voltak, be kell számolniuk arról, amit tudnak, és ha valaki más tud valamit erről, (annak is). Magánszemély is lehet (a bejelentő), ha úgy tetszik neki. vacat

N. Gy.

A javaslatot Alkibiadés barátja, Erasinidés terjesztette be. Alkibiadésnak és a négyszázak tagjának, Phrynichosnak feszült viszonyáról ’ftiukydidés számol be (^ukydidés VIII 50-52). Phry- nichos meggyilkolásáról három eltérő híradással rendelkezünk. Ezek közül Lysiasé áll a legközelebb a felirathoz, hiszen ő adja meg pontosan Phrynichos gyilkosának, Thrasybulosnak a nevét. Ezenkívül ő számol be arról, hogy a gyilkosok megjutalmazására beterjesztett javaslat egy része megvesztegetés hatására született. A feliraton mindenesetre szerepel Agoratos neve, de valóban nem athéni polgárként, hanem az athéni nép jótevőjeként. A megvesztegetés gyanúja a felirat szerint Apollodóros ügyében merült föl.

Thukydidés VIII 92: „Egyszer azonban a lakedaimóni követségből visszatért Phrynichost, mikor kilépett a tanácsházból, attól nem messze, a zsúfolt agorán egy határőrkatona megsebesítette, úgyhogy azonnal meghalt. A gyilkos elmenekült ugyan, tettestársát azonban, egy argosi embert, elfogták. Bár a négyszázas tanács parancsára kínvallatásnak vetették alá, nem mondta meg felbujtója nevét, sem semmi egyebet, s csak annyit vallott, hogy tudomása szerint a határőrparancsnok házában sok ember szokott összegyülekezni.” (M. Gy.)

Plutarchos: Alkibiadés. 25, 14: „Később, amikor Phrynichost az agorán egy Hermón nevű lovas határőr leszúrta, az athéniak vizsgálatot tartottak, a halott Phrynichost az árulásban vétkesnek nyilvánították ki, Hermónt és társait pedig koszorúval jutalmazták meg.” (M. E.)

Lysias XIII 70: „Azt akarja mondani (Agoratos), és azzal szándékozik áltatni titeket, hogy a négyszázak idején megölte Phrynichost, és, mint mondja, a népgyűlés ennek fejében athéni polgárrá tette, de hazudik, bírák! Nem ölte meg ő Phrynichost, és a népgyűlés sem tette őt athéni polgárrá. Phrynichos ellen ugyanis, bírák, a kalydóni Thrasybulos és a megarai Apollodóros esküdött össze. Akkor találkoztak vele, amint éppen sétált. Thrasybulos földre terítette és megölte 71. Phrynichost, Apollodóros azonban hozzá sem ért. Az ezután kitört riadalomban sikerült elfutniuk és egérutat nyerniük. Ezt az Agoratost nem hívták (az összeesküvők), nem is volt ott, és nem is tudott a dologról. Azt, hogy igazat mondok, maga a néphatározat fogja bizonyítani számotokra. Voltak bizony olyanok, akik megvesztegetve a javaslattevőt, keresztülvitték, hogy az ő nevüket is fölírják ráadásként a kőtáblára mint jótevőkét. Az igazamat ez a néphatározat bizonyítja.” (N. Gy.)