Ugrás a tartalomhoz

Magyar jogtörténet

(2004)

Osiris Kiadó

Magyar jogtörténet

Magyar jogtörténet

Mezey, Barna

2004-03-31

Kivonat

A tankönyv rendszeres feldolgozásban tárgyalja a jogrendszer fejlődését, a jogtanítást, a jog tudományos művelésének alakulását, a jogtörténetírás, s a jogtörténet oktatásának nagy korszakait.


Tartalom

ELŐSZÓ
1. I. rész │JOGFEJLŐDÉS ÉS JOGTÖRTÉNET – Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Mezey Barna, Révész T. Mihály, Zlinszky János
1. JOG, JOGRENDSZER, JOGÁGAK A MAGYAR JOGFEJLŐDÉSBEN
A MAGYAR JOG KIALAKULÁSA
A JOG TÖRTÉNETÉNEK KORSZAKAI
A JOGFORRÁSOK
2. JOGTANÍTÁS, JOGTUDOMÁNY
A MAGYAR JOGTUDÓ ÉRTELMISÉG A 18. SZÁZADIG
ABSZOLUTISZTIKUS REFORMKÍSÉRLETEK – TERMÉSZETJOG
A MAGYAR REFORMKOR ÉS A PANDEKTISZTIKA
A MAGYAR JOGTUDOMÁNY AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN
3. A JOGTÖRTÉNETÍRÁS ÉS A JOGTÖRTÉNET OKTATÁSA
A JOGTÖRTÉNET POLITIZÁLÓ KORSZAKA
AZ ÖNÁLLÓ KATEDRÁK KIALAKULÁSA
TÖRÉS A 20. SZÁZAD KÖZEPÉN; EGY ÚJ GENERÁCIÓ
IRODALOM
2. II. rész │ A MAGYAR MAGÁNJOG TÖRTÉNETE – Bódiné Beliznai Kinga, Horváth Attila, Zlinszky János
1. MAGÁNJOGI JELLEGŰ INTÉZMÉNYEK AZ ÁRPÁD-HÁZI KIRÁLYOK KORÁBAN
SZABADOK ÉS SZOLGÁK
A FÖLDBIRTOK
INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK
SZERZŐDÉSEK
ÖRÖKLÉS
2. A RENDI MAGYARORSZÁG MAGÁNJOGA
A RENDI JOG FORRÁSAI
SZEMÉLYI JOGI INTÉZMÉNYEK
DOLOGI JOGI INTÉZMÉNYEK
KÖTELMI JOGI INTÉZMÉNYEK
ÖRÖKJOGI INTÉZMÉNYEK
3. CSALAD ES HAZASSAG AZ 1848 ELŐTTI MAGYAR JOGBAN
A CSALÁD
A HÁZASSÁG
A GYÁMSÁG
A GONDNOKSÁG
4. A MAGYAR POLGÁRI MAGÁNJOG TÖRTÉNETI ALAPJAI (1848-1945)
ÁLTALÁNOS FOGALMAK
A POLGÁRI MAGÁNJOG FEJLŐDÉSÉNEK FŐ SZAKASZAI
A MAGÁNJOG FEJLESZTÉSÉNEK ESZKÖZEI
SZEMÉLYI JOG
DOLOGI JOG
KÖTELMI JOG
ÖRÖKLÉSIJOG
5. A MAGYAR KERESKEDELMI JOG TÖRTÉNETE
A KERESKEDELMI JOG
A KERESKEDELMI JOG FORRÁSAI
A KERESKEDELMI TÁRSASÁGOK
A CSŐDJOG
AZ ÉRTÉKPAPÍROK
6. A POLGÁRI HÁZASSÁG, CSALÁD, GYÁMSÁG ÉS GONDNOKSÁG
A CSALÁD
A POLGÁRI HÁZASSÁG
AZ 1894:31. TC. A HÁZASSÁGI JOGRÓL
A GYÁMSÁG
A GONDNOKSÁG
7. A SZOVJET TIPUSU ÁTALAKULÁS HATÁSA A POLGÁRI JOGRA AZ 1959. ÉVI IV TÖRVÉNYIG
A POLGÁRI JOG ÁTALAKULÁSA
TULAJDONJOG
KÖTELMI JOG
ÖRÖKLÉSIJOG
8. A SZOCIALISTA CSALÁDJOG FEJLŐDÉSE AZ 1952. ÉVI IV TÖRVÉNYIG
A CSALÁD
A HÁZASSÁG
A GONDNOKSÁG
IRODALOM
3. III. rész │ A MAGYAR BÜNTETŐJOG TÖRTÉNETE – Bódiné Beliznai Kinga, Király Tibor, Lőrincz József, Máthé Gábor, Mezey Barna
1. A BÜNTETŐJOGI INTÉZMÉNYEK TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A POLGÁRI ÁTALAKULÁSIG
ALAPFOGALMAK
A BÜNTETŐJOG FEJLŐDÉSÉNEK KORSZAKAI
A BÜNTETŐJOG-TÖRTÉNET FORRÁSAI
A KÖZÉPKORI BÜNTETŐJOG KERETEI
A BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
A BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSÁNAK GYAKORLATA
2. A POLGÁRI BÜNTETŐJOG TÖRTÉNETE
AZ ELSŐ BÜNTETŐTÖRVÉNY-JAVASLATOK
AZ 1843. ÉVI JAVASLAT
AZ ÁTMENET KORA (1844-1878)
A CSEMEGI-KÓDEX (1878:5. TC.)
A BÜNTETŐNOVELLÁK
A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS
A MAGYAR BÖRTÖNÜGY JOGSZABÁLYI KERETEI
RABSEGÉLYEZÉS
3. A BÜNTETŐJOG ALAKULÁSA A SZOVJET TÍPUSÚ ÁLLAMBAN
A BÜNTETŐ JOGALKOTÁS
AZ ANYAGI BÜNTETŐJOG A BÍRÓI GYAKORLATBAN
A BÜNTETÉSEK VÉGREHAJTÁSA
A SZTÁLINI BÜNTETŐPOLITIKA A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSBAN
A „SZOCIALISTA” BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁS ALAPJAI
IRODALOM
4. IV. rész │ A PERJOGOK TÖRTÉNETE – Horváth Attila, Kabódi Csaba, Mezey Barna,Pomogyi László
1. A MAGYAR FEUDÁLIS PERJOG VÁZLATA
ALAPFOGALMAK
A PERES ELJÁRÁS VÁLTOZÁSAI A FEUDALIZMUS IDEJÉN
A FEUDÁLIS PERJOG ÁLTALÁNOS VONÁSAI
A PER SZEMÉLYEI
A PERFOLYAM
2. A POLGÁRI KORI MAGYAR PERJOG VÁZLATA
JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
A VEGYES ELJÁRÁSI RENDSZER ALAPELVEI
APER SZEMÉLYEI
A BÜNTETŐELJÁRÁS DINAMIKÁJA
A POLGÁRI ELJÁRÁS DINAMIKÁJA
3. AZ ELJÁRÁSJOGOK ALAKULÁSA A II. VILÁGHÁBORÚT KÖVETŐEN
IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSÁTÓL A PROLETÁRDIKTATÚRA BÜNTETŐ PERRENDTARTÁSÁIG (1945-1954)
A POLGÁRI ELJÁRÁSJOG SZOVJET MODELLJE MAGYARORSZÁGON (1945-1954)
IRODALOM