Ugrás a tartalomhoz

Munkajog

Kiss György (2005)

Osiris Kiadó

Munkajog

Munkajog

Kiss, György

2005-03-31

Kivonat

A könyv a teljesség igényével mutatja be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint összehasonlító elemzés segítségével helyét az európai munkajogi rendszerek között.


Tartalom

ELŐSZÓ
1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE
2. I. rész – BEVEZETÉS A MUNKAJOGBA
I. fejezet – A MUNKAJOG ALAPJAI
1. § A munkajog fogalma
2. § A munka magánjoga
3. § A munkajog története
II. fejezet – A MUNKAJOG FORRÁSAI
4. § A munkajog belső forrásai
5. § A munkajog külső forrásai
3. II. rész – A MUNKAJOGVISZONY TANA
I. fejezet – A MUNKASZERZŐDÉS ÉS A MUNKAJOGVISZONY
6. § A munkajogviszony jogalapja
7. § A munkajogviszony fogalmának kritériumkatalógusa
II. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY ALANYAI
8. § A munkajogviszony alanyi köre
9. § A munkáltató fogalmi meghatározása
10. § A munkavállaló fogalmi meghatározása
III. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY TÁRGYA
11. § A munkajogviszony tárgya
IV. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY KELETKEZÉSE
12. § A munkajogviszony jogalapjának és keletkezésének elhatárolása
13. § A munkaszerződés érvényességi követelményei
14. § A munkajogviszony hatályossága
V. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY TARTALMA ÉS TELJESÍTÉSE
15. § A munkajogviszony tartalma és teljesítése általában
16. § A munkavállalói kötelességek és teljesítésük
17. § A munkáltatói jogkör és gyakorlása
18. § A munkáltató kötelességei és azok teljesítése
19. § A munkavállaló jogai és gyakorlásuk módozatai
VI. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY MÓDOSULÁSA
20. § A munkajogviszony módosulása
VII. fejezet – A MUNKAJOGVISZONY MEGSZŰNÉSE
21. § A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése
22. § A munkajogviszony megszűnésének tényállásai
23. § A munkajogviszony megszüntetésének tényállásai
24. § Eljárás a munkajogviszony megszűnése, illetve megszüntetése esetén
25. § A munkajogviszony jogellenes megszüntetése és jogkövetkezményei
VIII. fejezet – A MUNKAJOGI KÁRFELELŐSSÉGI JOGVISZONY
26. § A munkajogi kárfelelősség rendszere
27. § A munkavállalói kárfelelősség
28. § A munkáltatói kárfelelősség
29. § A kárigény érvényesítése; a kártérítés összegét befolyásoló tényezők
IX. fejezet – AZ EGYÉNI MUNKAJOGI JOGVITÁK ELDÖNTÉSÉNEK ELJÁRÁSI RENDJE
30. § A munkajogi konfliktusok fogalmi elemei, osztályozási szempontjai és feloldásuk alapvető módozatai
31. § Az egyéni jogviták elintézésének eljárási rendje
4. III. rész – A MUNKAJOG KOLLEKTÍV INTÉZMÉNYEI
I. fejezet – A KOLLEKTÍV MUNKAJOG RENDSZERE
30. § A kollektív munkajog fogalma, rendeltetése, alapintézményei
II. fejezet – A KOALÍCIÓK JOGA
33. § A koalíciós szabadság joga
34. § A koalíció fogalmi ismérvei
35. § A munkáltatói koalíciók
36. § A munkavállalói koalíciók
III. fejezet – A KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS TANA
37. § A kollektív szerződés jogi természete, rendeltetése, helye a munkajog jogforrásainak rendszerében
38.§ A kollektív szerződés alanyai, a kollektív szerződéskötési képesség
39. § A kollektív szerződés személyi hatálya, a tarifális kötöttség
40. § A kollektív szerződés tartalma
41. § A kollektív szerződés megkötése
42. § A kollektív szerződés időbeli hatálya, a kollektív szerződés megszűnése
43. § A kollektív szerződés kiterjesztése
IV. fejezet – ÜZEMI ALKOTMÁNYJOG
44. § A munkavállalói részvételi jogok; érvényesülésük módozatai
45. § A munkavállalói részvétel helye a magyar kollektív munkajog rendszerében
46. § Az üzemi alkotmányjog szervezete; az üzemi tanács választása, működése, megszűnése
47. § Az üzemi tanács jogköre
V. fejezet – A MUNKAHARC JOGA
48. § A kollektív fellépések elismerése és helye a munkajog rendszerében
49. § A munkaharc módozatai
50. § A munkaharc hazai szabályozása
VI. fejezet – A KOLLEKTÍV ÉRDEKKONFLIKTUSOK FELOLDÁSÁNAK MÓDSZEREI
51. § A kollektív munkajogi konfliktusok osztályozása, feloldásuk módozatai
52. § A kollektív érdekviták feloldásának hazai szabályozása és gyakorlata
5. IV. rész –AZ ÁLLAMI MUNKAÜGYI POLITIKA
I. fejezet – AZ ÁLLAMI MUNKAÜGYI POLITIKA ÁLTALÁNOS MEGKÖZELÍTÉSE
53. § Az állami munkaügyi politika lényege, területei és átalakulása
II. fejezet – A HAZAI ÉRDEKEGYEZTETÉS RENDSZERE
54. § Az országos érdekegyeztetés kialakulása, területei, jövője
III. fejezet– AZ ÁLLAMI BÉRPOLITIKA
55. § A bérpolitika alakulása a versenyszférában
56. § A bérpolitika alakulása a költségvetési szférában
IV. fejezet – AZ ÁLLAMI FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA
57. § A foglalkoztatási politika főbb jellemzői
58. § A munkanélküliek ellátórendszere
59. § A foglalkoztatáspolitika aktív eszközei
V. fejezet – A MUNKAÜGYI ELLENŐRZÉS
60. § A munkaügyi ellenőrzés rendeltetése, hazai rendszere
6. BIBLIOGRÁFIA

A táblázatok listája

1.1.