Ugrás a tartalomhoz

Munkajog

Kiss György (2005)

Osiris Kiadó

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ

E tankönyv első kiadása 2000-ben jelent meg az Osiris Kiadó gondozásában. Akkor arra tettem kísérletet, hogy minél teljesebben mutassam be a magyar munkajog elméletét, gyakorlatát, valamint összehasonlító elemzés révén helyét az európai munkajogi rendszerek között. Az anyaggyűjtés és az írás meglehetősen mozgalmas időszakra esett, hiszen a Munka Törvénykönyve mindössze néhány éve lépett hatályba, és a jogéletre gyakorolt hatását még nem lehetett kellő biztonsággal megítélni. Erre az időre tehető a szociális partnerek – a munkaadói és a munkavállalói koalíciók – közötti párbeszéd intézményes rendszerének kialakulása, amelynek jelentős hatása volt a jogalkotás folyamatára is. Szintén ekkor születtek meg azok a jogszabályok, amelyek megszilárdították Magyarországon a piac követelményei szerint működő gazdaságot. A hazai munkajognak így viszonylag rövid időn belül kellett szembenéznie mindazokkal a problémákkal, amelyek a polgári demokráciákban már több változáson átesve alakították a munkajog dogmatikáját és politikáját. A magyar munkajog feldolgozása többek között ezért sem mellőzhette az összehasonlítást az európai jogi kultúrát meghatározó országok munkajogával, hiszen az ott tradicionálisnak minősülő jogintézmények hazánkban jószerével ismeretlenek voltak, illetve elfelejtődtek. Nem kevesebbet kellett viszonylag egyszerű módszerekkel bemutatni, mint a munkajog magánjogi dogmatikáját és közjogi elemekkel tarkított politikáját.

Ezekben az években kezdődött a közösségi munkajog tanulmányozása és feldolgozása. Ekkor épültek be az első közösségi normák a hazai munkajogi szabályozásba, próbára téve az elméleti és a gyakorlati szakemberek képességeit. Folyamatosan változó, megújuló, fejlődő európai joganyaghoz kellett illeszteni az éppen megszületett magyar munkajogi rendszert. Már ekkor világossá vált, hogy a tankönyv hamarosan átdolgozásra szorul.

A Munkajog második kiadása szerkezetében változatlan, tartalmában azonban kibővült és jelentősen módosult. A tankönyv változatlanul a munka magánjogának – az individuális és a kollektív munkajognak – történeti fejlődését, valamint dogmatikáját tárgyalja. Ennek megfelelően az olvasó megtalálhatja kötetben a jogszabályok kritikai elemzését, az elmélet meghatározó tételeit, valamint joggyakorlatát. Külön fejezet foglalkozik az állami munkaügyi politikával, illetve annak egyes elemeivel. Hasonlóan az első kiadás módszeréhez, minden jogintézmény tárgyalásánál tekintettel voltam az európai jogharmonizációs követelményekre.

A tankönyv megírását közel két évtizedes hazai és külföldi kutatómunka, valamint jogszabály-előkészítő tevékenység előzte meg. A második kiadás előkészítése során jelentős mértékben támaszkodtam tanszéki kollégáim legújabb munkáira, így Gyulavári Tamás egyetemi docensnek a közösségi jog, Berke Gyula egyetemi adjunktusnak a hazai és a közösségi jog szociálpolitikája, valamint Bankó Zoltán egyetemi adjunktusnak az atipikus foglalkoztatás területén végzett kutatásaira. Külön köszönöm Bankó Zoltánnak a munka közvetlen összeállításához nyújtott áldozatkész segítségét.

Pécs-Budapest, 2005. március 30. napján

Kiss György