Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

FELHASZNÁLT IRODALOM

FELHASZNÁLT IRODALOM

Arnold Mihály – Beszteri Sára: Az Európai Közösség Vámkódexe. Budapest, 1994, VIVA Kft.

Bánrévy Gábor: A nemzetközi kapcsolatok joga. Budapest, 1998, Szt. István Társulat.

Cottier, M. – Crawford, M. H. – Crowther, C. V. – Ferrary, J-L. – Levick, B. M. – Salomies, O.

– Wörrle, M.: The Customs Law of Asia. New York, 2008, Oxford Universiy Press.

Frank Ignácz: A közigazság törvénye Magyarhonban. Buda, 1845.

Dr. Heller Farkas: Közgazdaságtan. II. kötet. Alkalmazott közgazdaságtan. Budapest, 1947, Mérnöki Továbbképző Intézet.

Hironori Asakura: World History of the Customs and Tariffs. Brussels, 2003, World Customs Orga- nization.

Huszár Ernő: Nemzetközi kereskedelempolitika. Budapest, 1994, Aula Kiadó.

Huszár Ernő: Vámelmélet – vámpolitika. Budapest, 1973, Tankönyvkiadó.

Kautz Gyula: A nemzetgazdasági eszmék fejlődési története és befolyása a közviszonyokra Magyarországon. Pest, 1868, Heckenast Gusztáv.

Kecskés László: EK-jog és jogharmonizáció. Budapest, 1995, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Komlos, John: A Habsburg Vámunió. Budapest, 1990, Akadémiai Kiadó.

Palánkay Tibor: Az európai integráció gazdaságtana. Budapest, 1995.

Pokorádi István: A dömpingellenes eljárások egyes vitatott kérdései, különös tekintettel a GATT új Dömpingellenes Kódexére. In Az Európai Megállapodás Végrehajtásának jogi és elméleti kérdései. Szerk.: Balázs Péter és Marc Maresceau. Budapest, 1995, OMIKK, 155-159.

Radó László: Külkereskedelmi elméletek. Budapest, 1976, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó.

Reuter, Andrea – Fuchs, Karl: Das neue EG-Zollrecht. Wien, 2008, Verlag Österreich GmbH.

Terra, B. J. M.: Introduction to Customs Law. Legal Issues of European Integration, 1982. 2. 76-105. Witte/Wolffgang: Lehrbuch des Europáischen Zollrechts. 4. Auflage. Berlin, 2003, Verlag Neue Wirt- schafts-Briefe Herne.

Zlinszky János: Ius publicum. Budapest, 1994, Osiris-Századvég Kiadó.