Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

Pénzügyi jog II.

Pénzügyi jog II.

Simon, István

2012-03-31

Kivonat

A kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának második része, a pénzügyi tudományág által elfogadott és ajánlott rendszert követve.


Tartalom

1. A KÖTET SZERZŐI (ÉS ÁTDOLGOZÓI)
ELŐSZÓ
2. I. rész │ AZ ADÓZÁS RENDJE
I. Adózási alapfogalmak, az adózási folyamat szakaszai, jogi szabályozása és az eljárási határidők
1. Adózási alapfogalmak
2. Az adózási folyamat szakaszai
3. Az adózási folyamat jogi szabályozása
4. Határidők az adóeljárásban
II. Az adózás eljárási elvei
1. Legalitás
2. A törvényesség és eredményesség együttes érvényesítése
3. Az adóztatás egységessége
4. A méltányos eljárás elve
6. A megkülönböztetés tilalma
7. Az adózó tájékoztatáshoz való joga
8. Az adózó jóhiszemű joggyakorlásának és együttműködésének kötelezettsége
9. A szerződések tartalma szerinti minősítés elve
10. A rendeltetésszerű joggyakorlás elve
III. Az adózó
1. Az adózó fogalma
2. Az adózók típusai
3. Speciális adózói típusok
4. Más személyek az adózási folyamatban
IV. Az adóhatóságok
1. Az adóigazgatás rendszere
2. Az adóhatóságok
3. Az adóhatóságok hatáskörének alapvonalai
4. Az állami adóhatóság hatásköri és illetékességi szabályai
5. Az adóhatóságok együttműködése
6. Az Európai Unió adóügyi együttműködési szabályai
V. Az adózó jogai
1. Az adózói jogok típusai
2. Iratbetekintési jog
3. Önellenőrzési jog
VI. Az adókötelezettségek
1. Az eljárási adókötelezettségek típusai
2. Bejelentés
3. Bevallás
4. Adófizetés és adóelőleg-fizetés
5. Bizonylat kiállítása és megőrzése, könyvvezetés
6. Nyilatkozattétel
7. Adatszolgáltatás
VII. Adómegállapítási módok
1. Önadózás
2. Adólevonás
3. Adókiszabás
4. Adóbeszedés
5. Adónyilatkozat, egyszerűsített bevallás
6. Feltételes adómegállapítás
VIII. Elektronikus kapcsolattartás az adóeljárásban
IX. Az adóadatok kezelése és az adótitok védelme
1. Adatkezelés, adótitok
2. Az adóhatóságok közötti adatáramlás szabályozása
3. Adattovábbítás más állami szerv részére
4. Adatnyilvánosság
5. Banktitok az adózásban
6. Adóigazolások kiállítása
X. Az ellenőrzés
1. Az ellenőrzés célja, fajtái, az adózók ellenőrzésre történő kiválasztása
2. Hatáskör az ellenőrzési eljárásban
3. Az ellenőrzés megindítása, határidők az ellenőrzési eljárásban, az ellenőrzés lefolytatása
4. Az adóhatóság jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban
5. A becslés
6. Az adózó jogai és kötelezettségei az ellenőrzési eljárásban
7. Az ellenőrzés befejezése
8. Az ismételt ellenőrzés és korlátai
XI. A hatósági eljárás
1. Adómegállapítás a hatósági eljárásban
2. Méltányosság a hatósági eljárásban
3. A kiszámíthatóság elősegítésének jogintézményei
4. Jogorvoslatok
XII. A végrehajtási eljárás
1. Végrehajtható okiratok és a biztosítási intézkedés
2. A végrehajtás foganatosítása és korlátai
3. A végrehajtási kifogás, a végrehajtási eljárás felfüggesztése és szünetelése
4. Az adók módjára behajtandó köztartozások, a végrehajtási költségek viselése
5. A behajthatatlan adótartozás nyilvántartása
XIII. Elévülés az adójogban
1. Az elévülés típusai és az elévülési határidő
2. Az elévülési határidő nyugvása, meghosszabbodása és megszakadása
3. Az elévülési határidő módosulása nemzetközi és európai jogi alapon
XIV. Az adójogi szankciók rendszere
1. Késedelmi pótlék
2. Önellenőrzési pótlék
3. Adóbírság
4. Mulasztási bírság
5. Intézkedések
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
FONTOSABB EU-NORMÁK
3. II. rész │ JÖVEDELEM- ÉS NYERESÉGADÓK
Bevezetés – A JÖVEDELEM FOGALMA ÉS A JÖVEDELEMADÓK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE
1. fejezet – SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
I. A személyi jövedelemadó jellemzése
II. Az adóalany
III. Az adótárgy meghatározása, az adókötelezettség értelmezése és az adómérték
IV A jövedelemtípusok rendszere
V. Az összevont adóalap
VI. Az egyéni vállalkozók adózása
VII. A vagyonátruházásból származó jövedelem adózása
VIII: A tőkejövedelmek adózása
IX. Juttatások
XI. Az értékpapír, az értékpapírra vonatkozó jog révén megszerzett vagyoni érték
XII. Az adómentességek rendszere, típusai
2. fejezet │ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHER-VISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS (EKHO)
I. Az ekho-alanyiság kérdései
II. Az ekho alapja, mértéke és egyéb kérdések
3. fejezet │ TÁRSASÁGI ADÓ
I. A társaságok és más szervezetek jövedelmének adóztatása
II. Adóalany, adótárgy és adókötelezettség a társasági adó törvényben
III. Az adóalap
IV Az adóalap meghatározása: korrekciós tételek
V. Az adóalap módosításának speciális szabályai
VI. Az adó mértéke
VII. Adókedvezmények
VIII. A külföldről származó jövedelem adózása
IX. Külföldi illetőségű személyek társasági adózása
X. Alanyi adómentesség és nonprofit szervezetek
XI. Az Európai Unió jogfejlődésének lényeges elemei a társasági adó területén
4. fejezet │ A VÁLLALKOZÁSOK JÖVEDELMÉT, BEVÉTELÉT, VAGYONÁT TERHELŐ EGYÉB KÖZPONTI ADÓK
I. A pénzügyi szervezetek közterhei
II. Egyes gazdasági ágazatok különadói
III. Az energiaszolgáltatók jövedelemadója
5. fejezet │ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ
I. Adóalany
II. Nyilvántartási kötelezettség, az eva alapja és mértéke
III. Eljárási szabályok
IV. Az eva kapcsolata más adókkal és a szakképzési hozzájárulással
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
FONTOSABB EU-NORMÁK
4. III. rész │ A FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
Bevezetés A FOGYASZTÁST TERHELŐ ADÓK
I. Jövedelem versus fogyasztás adóztatása
II. A fogyasztást terhelő adók rendszere
III. A közvetett adók szabályozása az európai jogban
1. fejezet │ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
I. A forgalmi adóztatás rövid története, a jelenlegi EU szabályozás alapvonalai és a hatályos törvény
II. A törvény hatálya
III. Az általános forgalmi adó alanya és más személyek
IV Az adókötelezettség (adófizetési kötelezettség) elemei
V. Az adó alapja és az adó mértéke
VI. Az adómentességek
VII. Az adólevonási jog
VIII. A számla és az adónyilvántartás
IX. Az általános forgalmi adóbevallása, megfizetése, visszaigénylése
X. Termékimport
XI. Termékexport az áfarendszerben
XII. A Közösségen belülről történő termékbeszerzés
XIII. Különös rendelkezések
2. fejezet │ JÖVEDÉKI ADÓ
I. Jövedéki adó fogalma és történeti előzményei
II. A magyar jövedéki szabályozás fejlődése a kilencvenes években
III. A jövedéki adó harmonizációja az Európai Unióban
3. fejezet │ENERGIAADÓ
I. Az energiaadó harmonizációja az Európai Unióban
II. A hatályos magyar szabályozás
4. fejezet │REGISZTRÁCIÓS ADÓ
5. fejezet │fogyasztói Árkiegészítés
6. fejezet │ EGYÉB FOGYASZTÁSI ADÓK
I. Népegészségügyi termékadó
II. Baleseti adó
Felhasznált irodalom
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
Fogyasztói árkiegészítés
FONTOSABB EU-NORMÁK
5. IV. rész │ ILLETÉKEK ÉS DÍJAK
I. Az illetékjog rendszere
1. A mai illetékrendszer kialakulása
2. Illeték- és díjfizetési kötelezettség elhatárolása
3. Illetékkötelezettség az illetékkódexben
II. A vagyonszerzési illetékek rendszere, a vagyon meghatározása és az illeték alanya
1. A vagyonszerzési illetékek rendszere
2. A vagyon meghatározása
3. Az illeték alanya
III. Az ingyenes vagyonszerzés illetéke
1. Az öröklési illeték tárgya
2. Az ajándékozási illeték tárgya
3. Az öröklési és az ajándékozási illeték alapja
4. Az öröklés illeték mértéke
5. Az ajándékozási illeték mértéke
6. Az ajándékozási és az öröklési illeték mértékével összefüggő közös szabályok
7. A haszonélvezet és a használat öröklésének és ajándékozásának illetéke
IV Visszterhes vagyonátruházási illeték
1. A visszterhes vagyonátruházási illeték tárgya
2. Az illeték alapja és mértéke
3. Különös szabályok
4. Illetékmentességek
V. Közigazgatási hatósági eljárási illetékek
VI. A bírósági eljárási illetékek
1. Az illeték fizetésére kötelezettek
2. A polgári eljárás illetékeke
3. A büntetőeljárás illetéke
4. Mentességek, kedvezmények, fizetési könnyítések
5. Cégbírósági felügyeleti illeték
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
6. V. rész │ VAGYONADÓK ÉS ÖNKORMÁNYZATI ADÓBEVÉTELEK
1. fejezet │ A VAGYONADÓKRÓL ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEKRŐL ÁLTALÁBAN
I. A vagyonadók rendszere
II. A vagyon adóztatása Magyarországon
2. fejezet │HELYI ADÓK
I. A helyi adóztatás jellemzői
II. A helyi adómegállapítás joga
III. Adóalanyok és adótárgyak
IV. A helyi adók típusai
V. Ebadó
3. fejezet │ CÉGAUTÓADÓ
4. fejezet │ GÉPJÁRMŰADÓ
I. A belföldi gépjárművek adója
II. A külföldön nyilvántartott gépjárművek adója
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
7. VI. rész │ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK ÉS AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK ADÓJELLEGŰ BEVÉTELEI
1. fejezet │ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK BEVÉTELEI
I. Az Egészségbiztosítási Alap bevételei
II. A Nyugdíj-biztosítási Alap bevételei
2. fejezet │AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEVÉTELEI
I. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei
II. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap bevétele: az innovációs járulék
III. A Nemzeti Kulturális Alap bevétele: a kulturális adó
IV. Egyéb elkülönített állami pénzalapok javára teljesített befizetések
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
8. VII. rész │ EGYÉB ADÓK ÉS ADÓJELLEGŰ BEFIZETÉSEK
I. Környezetvédelmi adóztatás (ökoadók)
1. Az ökoadók elméleti kérdései és gyakorlata
2. Ökoadók a hatályos jogban
II. Szerencsejáték szervezőinek játékadó-fizetési kötelezettsége
1. A sorsolásos játékok játékadója
2. A totalizatőri rendszerű fogadás játékadója
3. A bukmékeri rendszerű fogadás játékadója
4. Pénznyerő automaták utáni játékadó
5. Játékautomaták utáni játékadó
6. Játékkaszinó játékadója
III: Egyéb adójellegű befizetések
1.Bányajáradék
2. Vízkészletjárulék
3. Agrárcélú befizetések
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
9. VIII. rész │ NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI JOG
I. A nemzetközi pénzügyi jog tárgya és rendszere
II. Nemzetközi költségvetési jog
III. Nemzetközi vámjog
IV. Nemzetközi pénzrendszer és fizetések joga
V. Nemzetközi és szupranacionális adójog
VI. Kormányközi organizációk költségvetési rendszere
VII. Nemzetközi pénzügyi ellenőrzés
VIII. Integrációk pénzügyi joga.
Az EU pénzügyi joga
1. Vámunió
2. Gazdasági és Monetáris Unió (EMU)
3. Részleges adóunió
4. Integrált költségvetési rendszer és jog
FELHASZNÁLT IRODALOM
10. IX. rész │ NEMZETKÖZI ADÓJOG
I. A nemzetközi adójog alapproblémája
1. A jövedelmek kétszeres adóztatása
2. Az adóegyezmények típusai
3. A Bécsi Egyezmény a szerződések jogáról
II. A modellegyezmények és az OECD Modellegyezmény
1. A modellegyezmények
2. Az OECD Modellegyezmény
III. A személyi és a tárgyi hatály meghatározása a Modellegyezményben
1. Személyi hatály (1. cikk)
2. Tárgyi hatály (2. cikk)
IV. A természetes személyek tevékenységéből származó jövedelmek
1. Munkaviszonyból származó jövedelem (15. cikk)
2. Igazgatósági tagok tiszteletdíja (16. cikk)
3. Közszolgálat (19. cikk)
4. Művészek és sportolók (17. cikk)
5. Nyugdíj (18. cikk)
6. Tanulók és tanárok (20. cikk)
V. Ingatlan vagyonból származó jövedelem (6. cikk)
VI. Vállalkozás nyeresége (7. cikk)
1. Vállalkozások nyeresége
2. Telephely (5. cikk)
3. A telephelynek betudható jövedelem
4. Kapcsolt vállalkozások (9. cikk)
5. Hajózás és légi szállítás (8. cikk)
VII. Passzív jövedelmek
1. Osztalék (10. cikk)
2. Kamat (11. cikk)
3. Jogdíj (12. cikk)
VIII. Vagyonátruházásból származó jövedelem, egyéb jövedelem és a vagyon adóztatása
1. Vagyonátruházásból származó jövedelem (13. cikk)
2. Egyéb jövedelem (21. cikk)
3. A vagyon adóztatása (22. cikk)
IX. A kettős adózás elkerülésének módszerei
1. A mentesítés módszere (exemption method)
2. A beszámítás módszere (credit method)
X. Egyéb rendelkezések
1. A diszkrimináció tilalma (24. cikk)
2. Egyeztetési eljárás (25. cikk)
3. Információcsere (26. cikk)
4. Diplomáciai és konzuli képviseletek tagjaira vonatkozó rendelkezések (28. cikk), behajtási jogsegély (27. cikk), jegyzőkönyv
Függelék: OECD Modellegyezmény 2010
IRODALOM
NEMZETI/ MAGYAR JOGFORRÁSOK
11. X. rész │ KÖZÖSSÉGI VÁMJOG
I. A vám fogalma
1. A mai vámrendszer előzményei
2. A vámpolitika
3. A vám mint közbevétel
4. A vámok rendszerezése
II. A vámjog fogalma, jogforrási rendszere
1. A vámjog fogalma
2. Az Európai Unió vámjogának jogforrásai
3. A vámjog nemzeti jogforrásai
III.Vámjogi alapfogalmak
1. Az áruk vámjogi helyzete
2. Vámfelügyelet
3. Vámbiztosíték
4. Vámterület, vámunió, szabadkereskedelmi övezet
5. Tranzitterület, vámszabad terület, vámszabad raktár
6. Vámutak
IV. A vám alapja
1. A vámérték meghatározása
2. A vámérték bevallása
V. Az áru származása
VI. A vámtarifa
VII. Az áru vámjogi sorsa
1. A vámáru-nyilatkozat
2. A vámáru-nyilatkozat elfogadása és joghatása
VIII. Az egyes vámeljárások
1. Szabad forgalomba bocsátás
2. Árutovábbítás
3. Vámraktározás
4. Aktív feldolgozás
5. Vámfelügyelet melletti feldolgozás
6. Ideiglenes behozatal
8. Kivitel
IX. Vámtartozás
1. A vámtartozás keletkezése, a vámfizetésre kötelezett
2. A vámtartozás öszegének megállípítása, bevezetése
3. Halasztott vámfizetés
4. Egyéb fizetési könnyítések
5. A vámtartozás végrehajtása
6. A fizetési késedelem jogkövetkezménye, vámjogi szankciók
7. A vámtartozás megszűnése
X. Vámpreferenciák
XI. A vámigazgatás szervezete és feladatköre
1. A vámigazgatás szervezetrendszere
2. A vámszervezet feladatai
3. A vámhatóságok közösségi és nemzetközi együttműködése
FELHASZNÁLT IRODALOM
NEMZETI/MAGYAR JOGFORRÁSOK
FONTOSABB EU-NORMÁK

A táblázatok listája

3.1.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
10.1.
10.2.