Ugrás a tartalomhoz

Pénzügyi jog II.

István, Simon (2012)

Osiris Kiadó

ELŐSZÓ

ELŐSZÓ

Az Osiris Kiadó tankönyvsorozatában közel másfél évtizeddel ezelőtt jelentek meg a pénzügyi jog tankönyvei – Pénzügyi jog és Adójog címmel –, amelyek szerkesztője és szerzője Földes Gábor volt, aki elméleti felkészültség és jogalkotási tapasztalatok birtokában színvonalas tananyagot hozott létre.

A pénzügyi jog változása állandó, ezért az írott tananyag időnkénti átdolgozása minden egyéb szempontot figyelmen kívül hagyva is indokolt. Esetenként, mint napjainkban, a változások olyan horderejűek, hogy feldolgozást igényelnek a tananyag szintjén is.

A pénzügyi jog tankönyvei 2007-ben átdolgozásra kerültek, amit elsősorban a joganyag „szokásos" változása, az Európai Unióhoz történő csatlakozás és didaktikai szempontok indokoltak.

A Pénzügyi jog II. kötet 2012-es átdolgozására a rendkívüli idők ellenére elsősorban a pénzügyi jog hétköznapi, állandó változása miatt – ami ötéves távlatban már-már felér egy adóreformmal – került sor. Az elmúlt öt év során új általános forgalmi adó törvény lépett hatályba, több új adónem került bevezetésre, jelentősen csökkent a társasági adó mértéke, koncepcionális szinten alakult át a magánszemélyek jövedelemadóztatása, illetékmentes lett a családon belüli öröklés és ajándékozás, hogy csak néhány változást említsünk, amelyek ennek a tankönyvnek az anyagát érintik. A tankönyv több része jelentősen, egyes részei szinte teljes mértékben – mint például az általános forgalmi adó fejezete – újraírásra kerültek. Emellett készült több kisebb fejezet az új adónemekről és egy rész – a nemzetközi adójogot tárgyaló – új a tankönyvben.

A közeljövőben megjelenő Pénzügyi jog I. kötet a pénzügyi jog egyetemi tananyagának ún. általános részét is tartalmazza. A jelentős átdolgozásra kerülő tankönyv a hagyományokat követve, az állandó változás mellett is több-kevesebb stabilitást mutató alapszerkezeteket és mai világunk értelmezését elősegítő elméleti alapokat mutatja be, figyelemmel arra, hogy a Tisztelt Olvasó választott hivatásának keretében konkrét problémák, elsősorban jogesetek megoldására készül. Itt jelezzük, hogy a Pénzügyi jog I. kötet átdolgozását követően, ahhoz igazodóan, később a Pénzügyi jog II. kötet ismételt átdolgozásra kerül.

Szeretnék köszönetét mondani dr. Erdős Éva egyetemi docensnek, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszéke vezetőjének a tankönyv 2004-ben és 2007-ben történt átdolgozásában történt részvételéért. Köszönettel tartozom dr. Szilovics Csabának, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Pénzügyi Jogi Tanszék tanszékvezető egyetemi docensének a tankönyv 2007-es átdolgozásában nyújtott segítségéért, közreműködéséért.

A tankönyv elkészítésében támaszkodtam azokra az elmúlt évtizedben nagy felkészültséggel, a nemzetközi és az európai adójog tárgyában az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán tartott előadás-sorozatokra, amelyek előadói az International Bureau of Fiscal Documentation nagy tudású professzorai, Prof. Jan de Goede, Prof. Hubert Hamaekers, Prof. Kevin Holmes és Prof. Frans Vanistendael voltak. Nagy segítséget jelentett munkámban a nemzetközi szakirodalomban a nemzetközi és európai adójog „preeminent” forrásának nevezett IBFD elektronikus adatbázis használata, ami szakkönyvek, folyóiratok, jogesetek és nemzetközi szerződések kincsestára.

Köszönettel tartozom dr. Rajnai Zoltánnak az adóeljárásjog és a személyi jövedelemadó törvény változásainak, ezek indokolásának, valamint az e körbe tartozó esetjognak az összegyűjtéséért. Ezúton szeretném megköszönni kedves kollégám, dr. Kecső Gábor egyetemi tanársegéd segítségét, aki a 2011/2012-es tanévben esetenként több terhet vállalt azért, hogy a Pénzügyi jog II. kötet időben elkészüljön.

Budapest, 2012. április 6.

A szerkesztő