Ugrás a tartalomhoz

Általános állattenyésztés

Bodó Imre, Dinnyés András , Farkasné Bali Papp Ágnes, Fésüs László, Hidas András, Holló István, Horvainé Szabó Mária, Komlósi István, Kovács András, Lengyel Attila, Mihók Sándor , Nagy Nándor, Polgár J. Péter, Szabó Ferenc , Szabóné Willin Erzsébet, Tőzsér János

Mezőgazda Kiadó

5. fejezet - A klasszikus (mendeli) genetika állattenyésztési alkalmazása

5. fejezet - A klasszikus (mendeli) genetika állattenyésztési alkalmazása

Az átöröklés anyagi alapjai

Az átöröklés elemi egységét génnek nevezzük, amelynek anyaga a DNS. Már a ’40-es években tehát még az öröklődés kémiai alapjainak (a DNS szerkezetének) felfedezése előtt tisztázták, hogy minden enzim felépítését gén határozza meg. A genetikai kutatásokból kiindulva egyértelműmagyarázatot kaptunk a géneklényegére: a gén mindazoknak a kódoknak az összessége, amelyek szükségesek egy adott fehérje aminosav-sorrendjének programozásához.

Egy-egy kromoszómán nagyszámú gén helyezkedik el. A gének összességét, amelyek a kromoszómán azonos helyen helyezkednek el, kapcsolódási csoportnak nevezzük. A gén a kromoszóma meghatározott szakaszán helyezkedik el, amelyet lókusznak nevezünk. A gén megnyilvánulása a fén. (Innen a fenotípus elnevezés.) Egy-egy lókuszon az adott génnek számos alternatív változta lehetséges[7] – ezek az allélok.

5.1. ábra - A génkicserélődés (crossing over) vázlatos ábrázolása. Fent egyszeres crossing over (c-C), lent kettős crossing over (B-b, c-C) látható (DOHY nyomán, 1999)

kepek/5.1.abra.png


Mivel a szervezetben minden génnek legalább két allélja van jelen, a fén általában két allél hatásának az eredője. Ha egy egyedben a kérdéses gén két allélja egyforma (AA, aa), akkor az a lókuszra homozigóta. Ha a két allél eltérő (Aa), akkor az egyed heterozigóta az adott lókuszra.

A mendeli (klasszikus) genetika foglalkozik az allélok és gének kölcsönhatásaival, valamint azok kombinációs viszonyaival.

A morgani genetika írja le, hogy a kapcsolódási csoporton belül az allélok együtt öröklődnek, vagyis az allél kombináció kapcsolt. Két alapvető kategóriája a kapcsoltság, és annak feloldása a rekombináció. Az apai és anyai eredetű kromoszóma közötti „crossing over” folyamat, vagyis a homológ kromoszómák átkereszteződése (lásd az5.1. ábrát) teszi lehetővé új allélkombinációk létrejöttét. Magát a folyamatot rekombinációnak, eredményét rekombinánsnak nevezzük. A „crossing over” fellépésének valószínűsége két allélpár között egyenesen arányos az allélpárok távolságával. A rekombinánsok gyakorisága alapján felrajzolható a kromoszómán fekvőgének sorrendje és relatív távolsága (géntérképezés).[7] Multiplex (többszörös) allélia