Ugrás a tartalomhoz

Gazdasági állatok anatómiájának és élettanának alapjai

Bárdos László – Husvéth Ferenc – Kovács Melinda

Mezőgazda Kiadó

Előszó

Előszó

 

Ajánljuk könyvünket azoknak, akiket tanítani kívánunk vele: hallgatóinknak, és egyben tisztelettel emlékezünk meg tanárainkról, akiktől mi tanultunk.

 
 ---

Több évtizedes hiányt pótolt az 1994-ben megjelenő A háziállatok élettana és anatómiája (szerk.: Husvéth F.) című, az agráregyetemeken és főiskolákon engedélyezett tankönyv (Mezőgazda Kiadó, Budapest). Ez az 1996-ban az MKM-FVM nívódíjával elismert könyv átdolgozva és bővített kiadásban, 2000-ben is megjelent. Ezeknek a közel hat és félszáz oldalas könyveknek a megírásakor az agrármérnök-képzésben az anatómiai és élettani diszciplínák oktatása két félévben heti 2+2 órát tett ki.

A 2005/06 tanévtől bevezetett, új típusú BSc-képzésben az említett diszciplínáknak a félévi helye és óraszáma is megváltozott, lecsökkent. Az egy féléves, inkább gyakorlat orientált tananyag eredményes elsajátításához egy kisebb terjedelmű, de megfelelő ismeretanyagot tartalmazó tankönyv megírása vált indokolttá.

Ebben az új könyvben lévő tananyag kiválasztásának, didaktikai elrendezésének és nem utolsó sorban mind az anatómia, mind az élettani részek jellegéből fakadóan az abban alkalmazott szemléltetéseknek (ábrák, képek) olyan szintűnek kell lennie, hogy azok a hallgatók is, akik nem folytatják a tanulmányaikat, elegendő az állatok tartásában és takarmányozásában hasznosítható ismeretek birtokába jussanak. Azoknak pedig, akik a mester- (MSc-) képzésben folytatják majd a tanulást, olyan biztos alapot kell adnia, hogy az a speciális szakismeretek befogadását is lehetővé tegye.

Ezeknek a céloknak az érdekében, az előző tankönyvek megírásakor az eredményes közös munkát már bizonyító munkacsoportok vezetői vállalkoztak a szemléletében megújuló és az új feladatoknak megfelelő tankönyv megírására. A könyv hat nagyobb egységre tagolódik, amelyek fejezeteket tartalmaznak. A fejezetek elején rövid kiemelt szakasz hivatott a lényeget bemutatni, ezzel az új ismeretekre irányítani a figyelmet.

A könyv a tantárgy szelleméből fakadó struktúra (anatómia) és funkció (élettan) egymást feltételező lényegének felismerését elősegítendő, sok – szándékaink szerint – didaktikus ábrát tartalmaz. Az interaktivitás lehetőségeit kihasználva a kornak megfelelő szemléltetést CD-melléklet alkalmazásával kívántuk megoldani. Ebben kaptak helyet a színes ábrák, a működéseket bemutató animációk és néhány rövid videó felvétel is.

Itt fejezzük ki köszönetünket a kézirat lektorálását végző kollégáknak, Abainé Hamar Enikő, Lencsés György, Magyar Károly, Vajdovich Péter és Vitinger Emőke docens asszonyoknak és uraknak, akik gazdag oktatói tapasztalatuk birtokában gondos, jobbító szándékú javításaikat megtéve hozzájárultak ahhoz, hogy a tankönyvünk a lehetőség szerinti legjobb formában szolgálja az oktatást. Ugyancsak megköszönjük a gödöllői, kaposvári és keszthelyi tanszékek munkatársainak a kézirat elkészítésében nyújtott segítségét.

Ezeknek a gondolatoknak az előrebocsátása után eredményes tanulást kívánnak a szerzők.

2007. március

Bárdos László Husvéth Ferenc Kovács Melinda