Ugrás a tartalomhoz

Az orvosi élettan tankönyve

Attila, Fonyó (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

11. fejezet - Rövidítésjegyzék

11. fejezet - Rövidítésjegyzék

2,3-BPG: 2,3-bisz-foszfoglicerát

5-HT: 5-hidroxitriptamin = szerotonin

ABC: ATP-t kötô „kazetta” (ATP-binding casette)

ACE: angiotenzinkonvertáló enzim

ACh: acetil-kolin

ACTH: adrenokortikotrop hormon (kortikotropin)

ADH: antidiuretikus hormon

AgRP: agouti-related protein

AMPA: α-amino-3-hidroxi-5-metil-izoxazol-propionát

ANG: angiotenzin

ANP: pitvari natriureticus hormon/peptid

APC: antigénprezentáló sejt

AQP: aquaporin

AT1-receptor: angiotenzin 1-es típusú receptor

ATPS: ambient temperature, pressure, saturated

AV-csomó: atrioventricularis csomó

AVDO2: arteriovenosus oxigéndifferencia

AVP: arginin-vazopresszin

BB: pufferbázis (buffer-base)

BCR: B-sejt-receptor

BE: bázistöbblet (base excess)

BER: bazális elektromos ritmus

BMI: testtömegindex (body mass index)

BMR: alap-energiaforgalom (basal metabolic rate)

CART: kokain- és amfetaminregulált transzkript

CCK: kolecisztokinin

CF: cystás fibrosis

CFC: kapilláris filtrációs koefficiens

CFTR: cystás fibrosis transzmembrán-konduktancia regulátor

CFU: colony forming unit

CGL: corpus geniculatum laterale

CGRP: kalcitonin génhez rendelt peptid (calcitonin-gene related peptide)

CHY: chylomicron

c-Mlp: trombopoetinreceptor

COPD: krónikus obstruktív tüdôbetegség (chronic obstructive pulmonary disease)

COX: ciklooxigenáz

CRH: kortikotropint felszabadító hormon

CT: komputertomográfia

CTL: citotoxikus T-sejt

CSF: cerebrospinalis folyadék vagy kolóniastimuláló faktor

DAG: diacil-glicerin

DHEA: dehidroepiandroszteron

DHP: dihidropiridin

DIT: táplálkozással kiváltott termogenezis (diet-induced thermogenesis)

DMH: nucleus dorsomedialis hypothalami

DOC: dezoxikortikoszteron

DRG: dorsal respiratory group (nyúltvelô)

E2: ösztradiol

ECL: enterochromaffin-szerû

EDCF: endothelsejt-eredetû (derived) kontrakciós (contraction) faktor

EDP: végdiasztolés nyomás (end-diastolic pressure)

EDRF: endothelsejt-eredetû (derived) relaxáló faktor

EDV: végdiasztolés térfogat (end-diastolic volume)

EEG: elektroencefalográfia

EF: ejekciós frakció

EGF: epidermalis növekedési faktor

Eion: egyensúlyi potenciál

Em: membrán két oldala közötti potenciálkülönbség

ENaC: epithelialis Na+-csatorna

Epo: eritropoetin

EPP: véglemez-potenciál (end-plate-potential)

EPSP: ingerlô (excitatorikus) postsynapticus potenciál

ER: endoplasma-reticulum

ER: ösztrogénreceptor

ERV: exspirációs rezervtérfogat

ESP: végszisztolés nyomás (end-systolic pressure)

ESV: végszisztolés térfogat (end-systolic volume).

FACS: fluoreszcenciaaktivált sejtszeparátor

FEV: erôltetett kilégzési térfogat (forced expiratory volume)

FF: filtrációs frakció

FGF: fibroblast növekedési faktor

fMLP: formil-metionil-peptidek

fMRI: funkcionális mágneses rezonancia képalkotás

FRC: funkcionális residualis kapacitás

FSH: folliculusstimuláló hormon

GABA: gamma-aminovajsav

G-CSF: granulocyta koloniastimuláló faktor

GFR: glomerulusfiltrációs ráta

GH: növekedési hormon (growth hormone)

GHRH: növekedési hormont felszabadító hormon

GIP: glukózdependens inzulinotrop peptid

Gla: γ-karboxi-glutaminsav

GLP: glukagonszerû peptid

GLUT: glukóztranszporter

GM-CSF: granulocyta/macrophag kolóniastimuláló faktor

GMP: granulocyta/macrophag progenitor

GnRH: gonadotropint felszabadító hormon (= LHRH)

GP: glikoprotein

GRP: gasztrint felszabadító peptid (gastrin-releasing peptide)

GT: transzducin

Hb: hemoglobin

hCG: humán chorionalis gonadotropin

HDL: nagy sûrûségû lipoprotein

HGF: hepatocyta növekedési faktor

HLA: humán leukocytaantigén

HMWK: nagy molekulatömegû kininogén (high molecular weight kininogen)

hPL: humán placentaris laktogén

HSC: haematopoeticus ôssejt (haematopoetic stem cell)

IDL: intermedier sûrûségû lipoprotein

IGF: inzulinszerû növekedési faktor

IML-sejtek: intermediolateralis sejtek (gerincvelô)

IP3 :inozitol-1,4,5-triszfoszfát

IPSP: gátló (inhibitoros) postsynapticus potenciál

IRS: inzulinreceptor-szubsztrát

IRV: inspirációs rezervtérfogat

JAK: Janus-típusú kináz

LC: locus coeruleus

LDL: alacsony sûrûségû lipoprotein

LDT: laterodorsalis tegmentalis magvak

LES: alsó oesophagusspincter (lower esophageal sphincter = cardia)

LH: luteinizáló hormon

LHA: lateralis hypothalamus area

LHRH = GnRH

L-NAME: Nω-nitro-L-arginin metilészter

L-NMMA: N-monometil-L-arginin

LPS: lipopoliszaharid

LT: leukotrién

LT-HSC: hosszú távú haematopoeticus ôssejt (long-term HSC)

LTP: hosszú távú potenciálódás (long-term potentiation)

MALT: mucosához asszociált lymphoid szövet

MBL: mannózkötô lektin (mannose binding lectin)

MCH: melaninkoncentráló hormon

M-CSF: macrophag kolóniastimuláló faktor

mCSF: multi-kolóniastimuláló faktor (= IL-3)

MEG: magnetoencefalográfia

MEP: megakaryocyta/erythrocyta progenitor

MHC: fô (major) hisztokompatibilitási komplex

MkP: megakaryocyta progenitor sejt

MLC20: miozin könnyû lánc 20 kd alegység (myosine-light chain)

MLC20-P: foszforilált MLC20

MLCK: miozin könnyû lánc kináz

MLCP: miozin könnyû lánc foszfatáz

MMC: migráló (vándorló) mioelektromos komplex

MODY: fiatalkorban jelentkezô 2. típusú diabetes mellitus (maturity onset diabetes of the young type 2).

MPP: multipotens progenitor sejt

MR: mannózreceptor

MRI: mágneses rezonancia képalkotás

MSH: melanocytákat stimuláló hormon

NANC: nem adrenerg, nem kolinerg

NF-κB: nukleáris faktor-κB

NGF: idegnövekedési faktor (neuronal growth factor)

NK: természetes ölô (natural killer)

NKA: neurokinin A

NMDA: N-metil-D-aszparaginát

NPV: nucleus paraventricularis

NPY: Y-neuropeptid

P: (hidrosztatikai vagy gáz-) nyomás

PA CO2: alveolaris PCO2

Pa CO2: artériás PCO2

PA O2: alveolaris PO2

Pa O2: artériás PO2

PAF: thrombocytaaktiváló faktor

PAH: para-amino-hippursav

PAMP: patogénhez társult molekuláris mintázat (pathogen associated molecular pattern)

PAO: maximális H+-szekréció (peak acid output)

PDGF: thrombocytaeredetû növekedési faktor

PEF: kilégzési csúcsáramlás (peak expiratory flow)

PET: pozitronemissziós tomográfia

PGI2: prosztaciklin

PKA: proteinkináz A

PKC: proteinkináz C

PKG: proteinkináz G

PLCβ: foszfolipáz Cβ

PMA: valódi praemotoros area (true premotor area)

PMN: polimorfonukleáris

POMC: proopiomelanokortin

PP: pancreaticus polipeptid

Ppl: intrapleuralis nyomás

PPT pedunculopontin tegmentalis magvak

Ppulm: intrapulmonalis nyomás

PRG: pontine respiratory group

PRR: mintázatfelismerô receptor (pattern recognition receptor)

PSP: postsynapticus potenciál

Ptf: perctérfogat

PTHrP: parathormonnal rokon peptid (parathyroid hormone-related peptide)

Ptm: transmuralis nyomás

PYY: YY-peptid

Q•: véráramlás

RAS: reticularis ascendáló rendszer

RBE: receptorkötô elem (receptor-binding element)

RBF: a vesén átáramló vérmennyiség (renal blood flow)

REM: gyors szemmozgás (alvásfázis) (rapid eye movement)

RES: reticuloendothelialis rendszer

RGD-fehérjék: -arginil-glicil-aszparaginsav- szekvenciát tartalmazó fehérjék

RH: releasing hormon

ROK: Rho-kináz

ROS: toxikus (reaktív) oxigénmetabolitok

RPF: a vesén átáramló plazmamennyiség (renal plasma flow)

RQ: respirációs hányados

RV: residualis térfogat

RVLM: rostro-ventrolateralis medulla

SA-csomó: sinuscsomó (sinoatrialis csomó)

SCN: nucleus suprachiasmaticus

SGLT: Na+-glukóz kotranszporter (sodium-glucose transporter)

SMA: szupplementer motoros area

SP: P-anyag

SPL: hangnyomásszint (sound pressure level)

SR: sarcoplasma-reticulum

SR: scavenger receptor

SRE: szteroidreszponzív elem

STAT: jelátvivô és transzkripciós aktivátor (signal transducer and activator of transcription)

ST-HSC: rövid távú haemopoeticus ôssejt

SV: pulzustérfogat (stroke volume)

T3: trijódtironin

T4: tiroxin

TAL: felszálló vastag szegmentum

TCR: T-sejt-receptor

TEE: teljes energiaráfordítás (total energy expenditure)

TF: szöveti faktor (tissue factor)

TGFβ: transzformáló növekedési faktor-β (transforming growth factor beta)

TLC: a tüdõ teljes (totál-) kapacitása

TLR: toll like receptor

TMN: tuberomamillaris mag

TNF: tumornekrózis faktor

TPR: teljes perifériás ellenállás

TRH: tireotropint felszabadító hormon

TRP: tranziens receptorpotenciál

TSH: thyreoideastimuláló hormon

TTX: tetrodotoxin

TX: tromboxán

UT: facilitatív ureatranszporter

V•A: percenkénti alveolaris ventiláció

VC: vitálkapacitás

VEGF: érendothel növekedési faktor

VIP: vazoaktív intestinalis peptid

VLDL: nagyon kis sûrûségû lipoprotein

VLPO ventrolateralis praeopticus mag

VMH: nucleus ventromedialis hypothalami

VOR: vestibuloocularis reflex

VRG: ventral respiratory group (nyúltvelô)

VT: respirációs térfogat

VTA: ventralis tegmentalis area

vWF: von Willebrand-faktor