Ugrás a tartalomhoz

A farmakológia alapjai

Klára, Gyires, Zsuzsanna, Fürst (2011)

Medicina Könyvkiadó Zrt.

Rövidítések jegyzéke*

Rövidítések jegyzéke*

*A rövidítésjegyzékben a képletekhez tartozó arab számok az abc-rendbe nem számítanak, az utánuk következô elsô betû szerint vannak besorolva. A rövidítések után elôször az eredeti (többnyire angol), majd a magyar nyelvû magyarázat következik, ill. ha az idegenyelvû és magyar jelentés írásmódja csak kismértékben tér el egymástól, csak a magyar jelentést adjuk meg. Másrészt, csak az idegennyelvû jelentés kerül feltüntetésre, ha annak magyar fordítása nehézkes, értelemzavaró. Zárójelben tüntetjük fel a rövidítések egyéb elfogadott és gyakran alkalmazott értelmezését.

Aadrenalin

1ABCATP Binding Casette

2ABCabacavir

ACadenylate cyclase

ACATacil-CoA; koleszterin-acil-transzferáz

ACEangiotenzinkonvertáló enzim

AChacetilkolin

AChEacetilkolin-észteráz

ACTHadrenokortikotrop hormon

ACVaciclovir

1ADaldehid-dehidrogenáz

2ADAlzheimer disease; Alzheimer-kór

ADAadenozin-dezamináz

ADCCantibody-dependent cell-mediated cytotoxicity; antitestdependens celluláris citotoxicitás

ADDHaldehid-dehidrogenáz

1ADHantidiuretikus hormon; vazopresszin

2ADHalkohol-dehidrogenáz

ADHDattention deficit hyperactivity disorder; figyelemhiányos hiperaktitivitás

ADIacceptable daily intake; megengedett napi bevitel

ADMAaszimmetrikus dimetil-arginin

ADMEabszorpció–disztribúció–metabolizmus–exkréció

ADPadenozin-difoszfát

AEPauditory evoked potential; auditoros kiváltott potenciál

AgRPagouti-related peptid

Aharomás hidrogén

AICAR5-aminoimidazole-4-carboxamide-1-b-D-ribofuranoside

AIDSacquired immunodeficiency syndrome; szerzett immundeficiencia szindróma

2-AG2-arachydonylglycerol

AIFapoptotic initiating factor; apoptózist beindító tényezô

Alpha-MSHalpha-melanocyta-stimuláló hormon

ALAd-aminolevulinsav

ALDHaldehid-dehidrogenáz

ALGantilymphocyta-globulin

ALLakut lymphoid leukaemia

ALSamyotrophiás lateralsclerosis

AMLakut myeloid leukaemia

AMPadenozin-monofoszfát

AMPAa-amino-3-hidroxi-5-metilizoxazol-4-propionsav

ANPatrialis natriureticus peptid; pitvari nátriumürítô peptid

AParea postrema

AP-1activator protein 1 (transzkripciós faktor)

6-APA6-aminopenicillánsav

APIakciós potenciál idôtartama

APPAb-amyloid prekurzor protein

APSACanysoilated plazminogen-streptokinase activator complex

aPTIaktivált parciális tromboplasztinidô

AQPaquaporin

ARaldehid reduktáz

Ara-Carabinozil-citozin, cytarabin

ARCnucleus arcuatus

ASAacetylsalicylic acid, acetilszalicilsav

5-ASA5-aminoszalicilsav

ASICsavérzékelô nátriumcsatorna

ATangiotenzin

AT1, AT2angotenzin II. receptor 1 és 2 szubtípus

ATGantithymocyta-globulin

ATPadenozin-trifoszfát

ATVatazanavir

AUCarea under curve; görbe alatti terület

AUICare under the inhibitory curve, AUC/MIC

1AVarteriovenosus

2AVatrioventricularis

AVParginin-vazopresszin

AZTzidovudin

BALBritish Anti-Lewisite; 2,3-dimerkaptopropanol

BARKbéta-adrenerg receptor kináz

BCGBacillus Calmette–Guerin

BDNFbrain-derived neurotrophic factor

BDZbenzodiazepin

bFGFbasic fibroblast growth factor

BMIbody mass index; testtömegindex

BNPbrain natriuretic peptide; agyi nátriumürítô peptid

BSEbovin spongiform encephalopathia

BSPszulfobromftalein

BuChEbutyrilcholineszteráz

CaMcalmodulin

cAMPciklikus AMP

CARkonstitutív androsztán receptor

CARTcocaine and amphetamine regulated transcript

CATkolin-acetil-transzferáz

CBDcannabidiol

CBGcorticosteroid binding globulin; kortikoszteroidkötô globulin

CBNcannabinol

CBPcorticosteroid binding protein; kortikoszteroidkötô protein

CCKcholecystokinin; kolecisztokinin

CDCAchenodeoxycholic acid; chenodiol

cDNScopy DNS, komplementer DNS

CETPkoleszterinészter-transzferprotein

cGKcGMP-függô protein-kináz

cGMPciklikus guanozin-monofoszfát

CGRPcalcitonin gene-related peptide, kalcitoningén-kapcsolt fehérje/kalcitonin gén rokon peptid

CJDCreutzfeldt–Jacob-betegség

CLIPcorticotropin-like intermediate lobe peptid

CLLchronic lymphocytic leukemia; krónikus lymphoid leukaemia

CMLchronic myelocytic leukemia; krónikus myeloid leukaemia

CMVcytomegalovirus

CNGciklikus nukleotid függô (csatorna)

CoAkoenzim A

COMTkatekol-o-metiltranszferáz

COPDchronic obstructive pulmonary disease; krónikus obstruktív tüdôbetegség

COXciklooxigenáz

CPRcitokróm P450 reduktáz

CRBPcellular retinol binding protein; celluláris retinolkötô fehérje

CREBcAMP response element binding

CRFcorticotropin releasing factor

CRHcorticotrop releasing hormon; korticotropin-felszabadító hormon

CRPC-reaktív protein

1CSFcerebrospinal fluid; cerebrospinalis folyadék

2CSFcolony stimulating factor; kolóniastimuláló faktor

CSIcerebral status index

CTCLcutan T-sejtes lymphoma

CTLcitotoxikus T-lymphocyta

CTXcholeratoxin

CTZkemoszenzitív triggerzóna

CYPcytochrome-P450

DAdopamin

DABAdiaminobutirát

DADdelayed afterdepolarization; késôi utódepolarizáció

DAGdiacilglicerin

DATdopamintranszporter

DBHdopamin-b-hidroxiláz

DBSdeep brain stimulation

DCG-IV3-dikarboxi-ciklopropilglicin

DCIdiklór-isoproterenol

dCMPdezoxi-citidin-monofoszfát

dCTPdezoxi-citidin-trifoszfát

dDAVP1-dezamino-8-D-arginin-vazopresszin, desmopressin

DDCzalcitabin

DDIdidanosin

DDTdiklór-difenil-triklór-etán

5’-DFCR5’-dezoxifluorocitidin

DFPdiizopropil-fluorofoszfát; isofluropath

5’-DFUR5’-dezoxifluorouridin

DHAdokozahexaénsav

DHEdihydroergotamin

DHEAdihidroepiandroszteron

DHFRdihidrofolát-reduktáz

DHMA3,4-dihidroxi-mandulasav

DHPdihidropiridin

DHTdihidrotesztoszteron

DICdisseminated intravascular coagulation; disseminált intravascularis coagulatio

DITdijódtirozin

DLVdelavirdin

4-DMAP4-dimetil-aminophenol

DMARDdisease modifying antirheumatic drugs; betegség lefolyását módosító gyógyszerek

DMPPdimetilfenilpiperazinium

DMPSdimerkapto-propánszulfonsav

DMTdivalens metal-ion transzporter

DNOC4,6-dinitroortokrezol

DNP2,4-dinitrofenol

DNS (DNA)dezoxiribonukleinsav

DOI2,5-dimetoxi-4-iodofenilizopropilamin

DOM2,5-dimetoxi-4-metilamfetamin

DOMAdihidroxi-mandulasav

DOPd-opioidreceptor

DOPA3,4-dihidroxifenilalanin

DOPAC3,4-dihydroxyphenylacetic acid, dihidroxi-fenilacetilsav

DOPEGdihidroxi-fenil-etilglikol

DPDdihidropirimidin-dehidrogenáz

DTPAdietiléntriamin-pentaacetát

DRGdorsal root ganglion

DRVdarunavir

DTPAdietilén-triamin-pentaacetát

dVDAVP1-dezamino-4-valin-8-D-arginin-vazopresszin

DVNdorsal vagal nucleus; dorsalis vagusmag

EAAexcitatory amino acid; excitátoros aminosav

EADearly afterdepolarization; korai utódepolarizáció

EBMEvidence Based Medicine; bizonyítékokon alapuló orvostudomány

EBVEpstein-Barr-vírus

ECMextracelluláris mátrix

EDeffektív dózis

EDRFendothel-derived relaxing factor; endothel eredetû relaxáló faktor

EDTAetiléndiamin-tetraecetsav

EG-VEGFendocrin gland derived vascular endothel growth factor

EEGelektroenkefalográfia, elektroenkefalogram

EFVefavirenz

EGCGepigallocatechin gallat

EGFepidermal growth factor; epidermalis növekedési faktor

EGFRepidermal growth factor receptor

EKGelektrokardiográfia, elektrokardiogram

EMCDAEuropean Monitoring Centre for Drug and Drug Addiction

EMEA (EMA) European Medicines Agency

ENaCepithelialis nátriumcsatorna

eNOSendothelialis NOS

EPAeikozapentaénsav

EPSextrapyramidal side effects; extrapyramidalis mellékhatások

EPSPexcitatory post-synaptic potential; izgató posztszinaptikus potenciál

ERendoplazmás retikulum

EREestrogen responsive element; ösztrogénreszponzív egység

ERPeffektív refrakter periódus

ETVetravirin

FADflavin-adenin-dinukleotid

FADHflavin-adenin-dinukleotid (redukált)

FASfetal alcoholic syndrome; magzati alkohol szindróma

FDAFood and Drug Administration (USA)

FEV1forced expiratory volume in 1 sec; forszírozott kilégzési térfogat 1,0 s alatt

FIfúzióinhibitor

FKBPFK506 binding protein

FLAP5-lipoxigenáz-aktiváló fehérje

FMOflavin-monooxigenáz

FPVfosamprenavir

FSHfolliculusstimuláló hormon

FTCemtricitabin

FUfluorouracil

Gqstimuláló G-fehérje

Gigátló G-fehérje

GABAgamma-aminobutyric acid; gamma-aminovajsav

GABA-TGABA-transzamináz

1GADglutamát-dekarboxiláz

2GADgeneralized anxiety syndrome

GARTFglicinamid-ribonukleotid-transzformiláz

G-CSFgranulocyte colony stimulating factor; granulocyta kolóniastimuláló faktor

sGCszolubilis guanilát-cikláz

GDPguanozin-difoszfát

GERDgastroesophageal reflux disease; gastrooesophagealis reflux betegség

GFRglomerulusfiltráció

GHgrowth hormone; növekedési hormon

GHBgamma-hydroxy butyric acid, g-hydroxyvajsav

GHBPGH-kötô fehérje

GHRHgonadotrop hormon releasing hormon; növekedési hormont felszabadító hormon

GHRIHgrowth hormone release-inhibiting hormone; növekedési hormon felszabadulást gátló hormon

GHRPnövekedési hormon releasing peptid

GIgastrointestinalis

GIPglucose-dependent insulinotropic polypeptide; glukózfüggô inzulinotrop polipeptid; gasztrikus gátló peptid

GISTgastrointestinalis stromalis tumor

1GLPglukagon-like-peptid

2GLPgood laboratory practice

1Gluglukokortikoid

2Gluglutaminsav

GLUTglukóztranszporter

GM-CSFgranulocyte-macrophage colony stimulating factor, granulocyta-macrophag kolóniastimuláló faktor

GMPguanozin-monofoszfát

GnRHgonadotropin releasing hormon

GPCRG protein-coupled receptor

G proteinguanine nucleotide-binding protein; guanin nukleotid kötô protein

Grb2growth factor receptor-bound protein 2

GREglucocorticoid response elements

GRKG protein-coupled receptor kinase

GSHglutathion

GSSGglutathion-diszulfid

GTPguanozin-trifoszfát

GVHDgraft versus host disease

HAARTHighly Active Antiretroviral Therapy

HBVhepatitis B vírus

hCGhuman choriogonadotropin

HCHhexaklór-ciklohexán

HCVhepatitis C vírus

HDAC2hiszton-deacetiláz-2

HDLhigh density lipoprotein; nagy sûrûségû lipoprotein

HETEhidroxi-eikoza-tetraénsav

HER2human epidermal growth factor receptor 2

HHVhumán herpes vírus

HGPRThipoxantin-guanin-foszforibozil-transzferáz

5-HIAA5-hidroxi-indolecetsav

HIFhypoxia-inducible transcription factor; hypoxiaindukált transzkripciós faktor

HITheparin induced thrombocytopenia

HIVhuman immundeficiency virus; humán immundeficiencia vírus

HMG-CoA3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA

HPETEhidroperoxi-eikoza-tetraénsav

hPLhumán placentalis lactogen

HPVhuman papilloma virus

hspheat shock protein; hôshock-fehérje

HSVherpes simplex vírus

5-HT5-hidroxi-triptamin (szerotonin)

HTB2-hidroxi-4-trifluormetilbenzoesav

HUGOHuman Genome Organization

1HVAhigh-voltage-activated; magas feszültséggel aktiválható

2HVAhomovanilinsav

ICRACCa-release activated Ca current, Ca++-felszabadulás aktiválta Ca++-csatorna

Iklinward rectifier K+-current; befelé egyenirányító K+-áram

IKrdelayed rectifier K+-current; késôi egyenirányító K+-csatorna; HERG csatorna

Itotranziens káliumcsatorna

ia.intraarterialis

IBDinflammatory bowel disease; gyulladásos bélbetegség

IBSirritable bowel syndrome; irritabilis bél szindróma

ICAMinter-cellular adhesion molecule; intercelluláris adhéziós molekula

ICHInternational Conference of Harmonization

IDDMinzulindependens diabetes mellitus, inzulinfüggô diabetes mellitus (1-es típusú diabetes mellitus)

IDLintermedier density lipoprotein; közepes denzitású lipoprotein

IDVindinavir

IFinterferon

IFNinterferon

Igimmunglobulin

IGFinsulin-like growth factor; insulinszerû növekedési faktor

IGFBPinsulin-like growth factor binding protein; IGF-kötô fehérje

iGlu-Rionotrop glutamátreceptor

IGTimpaired glucose tolerance; csökkent glukóztolerancia

ILinterleukin

im.intramuscularis

IMPinozin-monofoszfát

INHizonikotinsav-hidrazin

iNOSindukálható NOS

INRinternational normalized ratio

IP3inozitol-1,4,5-trifoszfát

IPSPinhibitory post-synaptic potential; gátló posztszinaptikus áram

IRSinzulinreceptor-szubsztrát

ISAintrinsic szimpatomimetikus aktivitás

ISIinternational sensitivity index

iv.intravénás

JakJanus-kináz

JFjunctional fold

KAkainsav

KATkolin-acetil-transzferáz

KIRközponti idegrendszer

KIUkallikreininaktivációs egység

KOPk-opioidreceptor

LAlocal anesthetic, helyi érzéstelenítô

LAAMl-alfa-acetil-methadol

LAKlimfokin aktiválta killer (sejt)

LDLlow density lipoprotein; alacsony sûrûségû lipoprotein

LFA-3Leukocyte Function Antigen type 3

LHluteinizáló hormon

LHRHluteinizáló hormon releasing hormon

LMWHlow molecular weight heparin; kis molekulatömegû heparin

l-NMMANG-metil-arginin

LOOHlipid-hidroperoxid

LPVlopinavir

LSDlysergic acid diethylamide; lizergsavas dietilamid

LTleukotrién

LTB4leukotrién B4

LTDlong term depression, hosszú távú gátlás (gátoltsági állapot)

LTPlong term potentiation; hosszú távú potencirozás (ingerületi állapot)

LVAlow-voltage-activated; alacsony feszültséggel aktiválható

LXlipoxin

Mmuszkarinos receptor

MACminimális alveolaris koncentráció

mAChmuszkarinos acetilkolin-receptor

6-MAM6-(mono)-acetylmorphin

MAOmonoamino-oxidáz

MAOImonoaminooxidáz-gátló

MAPmitogénaktivált protein

MAPKmitogénaktivált protein-kináz

MBDB N-metil-1-(3,4-metiléndioxifenil)-2-bután-amin

MCDmastocyta degranuláló

MCPPmetakloro-fenil-piperazin

MCSFmacrophag kolóniastimuláló faktor

MDAmethylen-dioxy-amphetamin; metilén-dioxi-amfetamin

MDEN-ethyl-MDA; N-etil-MDA

MDMAmetilén-dioxi-metamfetamin; extasy; ecstasy

MDRmultidrug resistance; multidrog-rezisztencia

MEGmerkaptoetilguanidin

Mekmitogen-activated extracellular signal-regulated kinase

MeNAmetilnoradrenalin

MFOmixed function oxidase

mGlu-Rmetabotrop glutamátreceptor

MImyocardialis infarctus

MICminimális gátló koncentráció

MITmonojódtirozin

mito KATPmitokondriális ATP-szenzitív K+-csatorna

MLCKmiozin könnyûlánc kináz

MMPmátrix-metalloproteáz

MNPmononukleáris fagocita

MNTXmethylnaltrexon

MOPm-opioidreceptor

MOPEGmetoxi-hidroxi-fenil-etilglikol

MPTP1-metil-4-fenil-1,2,3,5-tetrahidropiridin

mRNSmessenger/hírvivô ribonukleinsav

MRPmulti resistance associated protein

MRSAmeticillinrezisztens Staphylococcus aureus

MRSEmeticillinrezisztens Staphylococcus epidermidis

MSHmelanocytastimuláló hormon

MTPmicrosomal triglyceride transfer protein; mikroszomális trigliceridtranszfer protein

MTXmethotrexat

MUSEMedical Urethral System for Erection

m-OPm-opioidreceptor

MVCmaraviroc

NAnoradrenalin

NACH-R (nACh-R) nikotinos acetilkolin-receptor

NADnikotinamid-adenin-dinukleotid

NADHnikotinamid-adenin-dinukleotid (redukált)

NADPnikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát

NADPHnikotinamid-adenin-dinukleotid-foszfát (redukált)

NANCnon-adrenerg non-cholinerg, nem-adrenerg, nem kolinerg

NDRInorepinephrine-dopamine reuptake inhibitor; noradrenalin, dopamin visszavételgátló

NEnemzetközi egység

NEPneutrális endopeptidáz

NETnorepinephrine transporter

NFnukleáris faktor

NF-ATcnuclear factor of activated T-cells

NF-kBnukleáris faktor kappa B

NFVnelfinavir

NGFnerve growth factor; neuronalis növekedési faktor

NIDANational Institute on Drug Abuse

NIDDMnon insulin dependent diabetes mellitus; nem inzulinfüggô diabetes mellitus, 2-es típusú diabetes mellitus

1NKnatural killer (sejt)

2NKneurokinin

NKAneurokinin-A

NKBneurokinin-B

NMDAN-metil-d-aszpartát

NMTTN-metil-tiometil-tetrazolil

nNOneuronalis nitrogén-monoxid

nNOSneuronalis nitrogén-monoxid-szintetáz

NNRTInon-nucleoside reverse transcriptase inhibitor; nem nukleozid reverz transzkriptáz inhibitor

NOnitrogén-monoxid

NOPnociceptinreceptor

NOSnitrogén-monoxid-szintetáz

NPAneutral protamin aspart

NPYneuropeptid Y

NREMnon-REM

NRInorepinephrine reuptake inhibitor; noradrenalin visszavétel gátló

NRMnucleus raphe magnus

NRTInukleozidanalóg reverz transzkriptáz inhibitor

NSAIDnon-steroidal antiinflammatory drug; nem-szteroid gyulladásgátló szer

NSCLCnon small cell lung carcinoma, nem kis sejtes tüdôrák

NTSnucleus tractus solitarii

NVPnevirapin

N-VSCCN-type voltage sensitive calcium channel; N típusú, feszültségfüggô kalciumcsatorna

NYHANew York Heart Association

OAPoctamer activating protein

OAT, OATPorganikus anion transzporter

OBDopioid induced bowel dysfunction

OCTorganikus kation transzporter

OFFCoral transmucosal fentanyl-citrat

OGYIOrszágos Gyógyszerészeti Intézet

6-OHDA6-OH-dopamin

3OMD3-O-metildopa

OPAortoftalaldehid

OPGosteoprotegerin

ORL1opioid-like receptor; opioidszerû receptor

OROSosmotic-controlled release oral delivery system

OSASobstructive sleep apnea syndrome; obstruktív alvási apnoe szindróma

Ppórus

PABAparaaminobenzoésav

PADprimary afferent depolarization; primer afferens depolarizáció

PAFplatelet-activating factor; thrombocytaaktiváló faktor

PAGperiaquaeductalis szürkeállomány

1PAHparaminohippursav

2PAHpulmonalis artéria hipertenzió

PAIplazminogénaktivátor-inhibitor

PAMpralidoxim iodid

PAMORAperipherally acting m opioid receptor antagonist; perifériásan ható m opioid receptor antagonista

PARproteáz aktiválta receptor

PARPpoli-ADP-ribóz-polimeráz

PASparaaminosalicylsav

PBPpenicillin-binding protein

PCphosphatidyl choline; foszfatidilkolin

PCPAp-klorofenilalanin

PDParkinson’s disease

PCApatient controlled analgesia

PCBpoliklórozott bifenil

PCIpercutan coronariaintervenció

PCPphencyclidin

PCTXpertussisszenzitív (G-protein a-alegység)

PDE 5foszfodiészteráz 5

PDGFplatelet derived growth factor; vérlemezke eredetû növekedési faktor

PEAphenyl-ethylamine; fenil-etilamin

PEGmono-metoxi-polietilénglikol

PETpozitronemissziós tomographia

PGprosztaglandin

PGI2prostacyclin

PIproteázinhibitor

PIA1-N6-(2-fenilizopropil)adenozin

PKprotein-kináz

PLfoszfolipáz

PLAfoszfolipáz A

PLCfoszfolipáz C

PMNpolymorphonuclear leukocyte; polimorf magvú leukocyta

POIpostoperativ ileus

POMCproopiomelanocortin

PONVposztoperatív nausea–vomiting

PPARperoxiszóma proliferátor aktivált receptor

PRprogeszteronreceptor

PREprogesteron responsive element

PRNpro re nata, szükség szerinti (adagolás)

PrPprion

PTprotrombinidô

PVPpolivinilpirrolidon

P2Xpurinreceptor P2X

PrPCprion

PrPScinfektív prion

PTCApercutan transluminalis coronaria-angioplastica

PTHparathormon

PTUpropylthiouracil

PTXpertussistoxin

PXRpregnán „X” receptor

PZApyrazinamid

QTLquantitative trait locus

Rreceptor

RArheumatoid arthritis

Rafreceptor activated factor

RALraltegravir

RANKreceptor activator of nuclear factor kappa B; receptor aktivátor nukleáris faktor kappa B

RANKLRANK ligand

RARretinoic acid receptor; retinolsav-receptor

Rasrat sarcoma

RBPretinolkötô fehérje

rDNSrekombináns DNS

REMrapid eye movement; gyors szemmozgás

RESreticuloendothelialis rendszer

RGD-fehérje arginin–glicin–aszparaginsav szekvenciát tartalmazó fehérje

RHgyógyszermolekula

rhTSHrekombináns emberi (humán) TSH

RIMAreversible inhibitor of MAO-A; reverzibilis MAO-A-gátló

RNS (RNA)ribonukleinsav

RSVrespiratory syncytial virus

RTIreverse transcriptase inhibitor

RTKreceptor tyrosine kinase

RTVritonavir

RXRretinoid X receptor

RyRryanodinreceptor

SARMszelektív androgénreceptor-modulátor

sc.subcutan

SCFstem cell factor

SCIDsevere combined immunodeficiency; súlyos kombinált immunhiány

SERMszelektív ösztrogénreceptor modulátor

SERTszerotonin transzporter

sGCszolubilis guanilát-cikláz

SGLT2sodium-glucose cotransporter 2

SHszulfhidril

SH2Src homology 2

SHBGsex hormone-binding globulin; szexuálhormon-kötô globulin

SLEszisztémás lupus erythematosus

SMXsulfamethoxazol

SNPsingle nucleotide polymorphism, egyedi pontmutáció

SNRIserotonin norepinephrine reuptake inhibitor; serotonin, noradrenalin visszavételgátló

SODszuperoxid-dizmutáz

SPsubstance P, P-anyag

SPRMszelektív progeszteronreceptor-modulátor

SQVsaquinavir

SRszarkoplazmatikus retikulum

SRBEPSterol Regulatory Binding Element Protein

SRS-Aslow-reacting substance of anaphylaxis

SSRIselective serotonin reuptake inhibitor; szelektív szerotoninvisszavétel-gátló

Statsignal transduction and activation of transcription

STDsexually transmitted disease

STPsuper treated petrol

SURszulfonilurea-receptor

Tneurotranszmitter

T3trijódthyronin

T4thyroxin

TBGthyroxine binding protein; tiroxinkötô globulin; tiroidkötô globulin

TCtubocurarin

TCAtriciklusos antidepresszívum

TCDD(2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p)-dioxin

TCFternary complex factor

TDFtenofovir disoproxil fumarate

TCRT-cell receptor

TDStransdermal delivery system

TEAtetraetilammónium

TENStranscutan electric nerve stimulation; transcutan elektromos idegingerlés

TFPItissue factor pathway inhibitor

TEPPtetraethylpyrophosphat

TGFtranszformációs növekedési faktor

THBtetrahidrobiopterin

THCD9-tetrahydrocannabinol

THGtetrahidrogesztrinon

ThpT-helper precursor protein

TLRtoll-like receptor

THREthyroid hormon responsive element

TILtumor infiltrating lymphocytes; tumorinfiltráló lymphocyta

TIVAtotális intravénás anesztézia

TMPtrimethoprim

TNFatumornekrózis-faktor a

TOCPtriortokrezil-foszfát

TPMTtiopurin-S-metil-transzferáz

TPPthiamin-pirofoszfát

TRHthyreotrop releasing hormon

TRPtranziens receptor potenciál

TRPV1tranziens receptorpotenciál vanilloid 1-es típus

TSHthyroid-stimulating hormone; thyreoideastimuláló hormon, thyrotropin

TSIthyroid stimulating immunglobulin; thyreoideastimuláló immunglobulin

TSLPthymic stromal lymphopoietin

TTXtetrodotoxin

TUDDStransungual drug delivery system; körmön keresztüli gyógyszeradagoló rendszer

TXtromboxan

TXA2tromboxán A2

U1uptake1

U2uptake2

UDCA ursodeoxycholic acid; ursodeoxycholsav

UDMH(unsymmetrical) dimethylhydrazine

UDPuridin-difoszfát

UFHunfractioned heparin; nem frakcionált heparin

UGTUDP-glükuronil-transzferáz

URODultrarapid opioid detoxification

UTPuridin-trifoszfát

UVultraibolya

VASvisual analogue scale; vizuális analóg skála

VCAMvascular cell adhesion molecule; vascularis sejtadhéziós molekula

VEGFvascular endothelial growth factor

VIPvasoactiv intestinalis polypeptid

VLDLvery low density lipoprotein; nagyon kis sûrûségû lipoprotein

VMAvanillylmandelic acid; vanilinmandulasav

VMATvesicularis monoamin transzporter

VPHPhydrogen peroxide in vapour phase; gôz halmazállapotú hidrogénperoxid

VREvancomycinrezisztens Enterococcus faecium

VRSAvancomycinrezisztens Staplyococcus aureus

VSvoltage sensor; feszültségérzékelô

VSCCvoltage sensitive calcium channel, feszültségfüggô Ca++-csatorna

VTAventralis tegmentalis area

VZ(V)varicella-zoster (vírus)

WPW-szindróma Wolff–Parkinson–White-szindróma

XTCMDMA

ZDVzidovudin